Délmagyarország, 2010. június (100. évfolyam, 125-150. szám)

2010-06-21 / 142. szám

10 KAPCSOLATOK MEGKÉRDEZTÜK SZEGEDI OLVASÓINKAT - KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSUNK A 7. OLDALON Mikor járt utoljára múzeumban? f ii KŐVÁGÓ KRISZTINA tanuló: - Tavaly voltam legutóbb, de előtte sűrűn látogattam kiállítá­sokat, mert művészeti iskolába jártam. Leginkább festészeti és iparművészeti tárlatok érdekel­nek. Azt tervezem, hogy a közel­jövőben Pécsen a Munkácsy-kiál­lítást nézem meg. SZABÓ SÁNDORNÉ nyugdíjas: - Sajnos már régen voltam, de rendszeresen figyelemmel kísé­rem a kiállításokat, mert minden­nap a Móra-múzeum előtt me­gyek el. A múzeumok éjszakáját szívesen megnéztem volna, de az unokákra vigyáztam, így a lá­nyomék el tudtak menni. JENEI ZOLTÁN gépjárművezető: - A Móra Ferenc Múzeumban voltunk tavaly, de azóta hallot­tam a Róbert Capa- és a lepkeki­állításról is. Nyaraláskor, ha útba esik egy érdekes tárlat, akkor mindenképp megnézzük, ilyen volt Erdélyben egy mezőgazdasá­gi múzeum. POSTABONTAS Véleménykülönbségek a tervezett új adórendszer kapcsán Tisztelt Szekfű Ferenc úr! Ön a Délmagyarország napilap Csö­rög a telefon rovatában valótlant állított, véleményt alkotott az új kormány munkájáról, a miniszterel­nök által a parlament előtt ismerte­tett 29 pontos gazdasági elképze­lésekről nem kis vádaskodással, valótlanságokat állítva. Ön a részletek minden ismerete nélkül - amelyek később kerülnek kidolgozásra - máris tudja, hogy az új adórendszer - az ön szavait idézve - „a lakosság kifosztására irányul". Ez, uram, amit ön nyilat­kozott, minimum nem felel meg a valóságnak. Az új kormány javasolta 2011-től kezdődően az egykulcsos szja be­vezetését, majd 2012-től kezdve a családi adózást, úgy, hogy mini­mum ne csökkenjen az érintett emberek nettó jövedelme! Ez ön szerint a kifosztás! Az új kormány javaslatot tett a szolgáltatások árának befagyasz­tására. Ez ön szerint kifosztás! Az új kormány javaslatára a parla­ment döntött arról, hogy az árvíz és más, a természet okozta csapá­sok áldozatainak nyújtott segélyek áfamentesek legyenek. Ez ön sze­rint a kifosztás! Ön nem kevesebbet állít, mint azt, hogy romlott az ország megítélé­se. Nos, erre vonatkozóan semmi­lyen hivatkozást, bizonyítékot nem tett, ez megint csak olyan ál­lítás, ami mögött nincs valóságtar­talom! Az ország megítélése a miniszterel­nöki bejelentések után nem rom­lott, sok hazai és nemzetközi veze­tő gazdasági elemző pozitívan ítél­te meg a bejelentéseket, a kritikái­kat sem titkolva. Ön szerint ez a nemzetközi megítélés romlása! Ön hatalmas károkozásról nyilat­In memóriám dr. Vitéz Endrey Antal 2010. május 26-án elhunyt dr. Endrey Antal nemzetközi jogász és történész, aki régi, római ka­tolikus, bajor eredetű nemesi (eredeti családnevük Schwinn volt), illetve hódmezővásárhelyi politikuscsaládból származott. Nagyapja, dr. Endrey Gyula (1856-1913) a Vásárhely és vi­déke című hírlap szerkesztője, ki­adója, 1892 és 1910 között Hód­mezővásárhely függetlenségi párti országgyűlési képviselője. Édesapja, idősebb dr. Endrey An­tal (1885-1959) királyi közjegy­zőként működött a városban, 1923-ban a kormányzó vitézzé avatta, majd 1930 és 1944 kö­zött a felsőház tagjaként is tevé­kenykedett. Édesanyja, Mihály Mária egy helybeli földbirtokos családból származott. Nagybáty­ja, dr. Endrey Béla (1891-1958) 1935 és 1944 között a város pol­gármestere, 1944-ben Hódmező­vásárhely, végül Baja főispánja volt. Endrey Antal 1922. november 24-én született Hódmezővásárhe­lyen. Felsőfokú tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyete­men végezte, ahol jogi doktorá­tust szerzett. Ezt követően ügy­védjelöltként, majd ügyvédként dolgozott szülővárosában, ahon­nan 1948-ban politikai okokból emigrált, ugyanis maga is bekap- . csolódott a heiyi politikai életbe, a Független Kisgazdapárthoz csatla­kozva, amely 1945 után egyedül képviselte a keresztény nemzeti politikát. Több mint négy évtizedig élt vá­lasztott hazájában, Ausztráliá­ban, ahol szívós munkával és ki­tartó tanulással segédmunkásból nyelvtanárrá, majd újból ügyvéd­dé képezte magát. Közben meg­nősült, két fia született: 1950-ben Antal János, 1953-ban András Attila. 1975-ben királyi tanácsosi címet adományoztak neki. Munkája mellett farmerként gazdálkodott. Kapcsolatban állt ausztráliai magyar emigráns szervezetekkel, és folyamatosan figyelemmel kísérte a magyaror­szági eseményeket. A rendszer­változás idején hazatért Magyar­országra; először Hódmezővásár­helyen telepedett le, ahol a Ke­reszténydemokrata Néppárthoz kőzik, amit az új kormány tett. Nos, uram, az én ismereteim sze­rint a kárt az árvizek okozták az országban, nem az új kormány! Bár az is lehet, hogy azokban a körökben, ahol ön előfordul, ezért is a miniszterelnök a felelős! Szekfű úr! Abban az esetben, ha ál­lításait tudja bizonyítékokkal alátá­masztani, szíveskedjen névvel, cím­mel, bizonyítékokkal ellátott levél­ben feljelentést tenni a kár okozói­val szemben, mert ugye ez állam­polgári kötelessége! Abban az esetben pedig, ha nincs semmiről bizonyítéka, szívesked­jen mellőzni a valótlanságok állí­tását! Jobban tette volna, ha az árvíz sújtotta, kárt szenvedett területe­ken élő emberek segítségére siet, mert akkor legalább részt vett vol­na a károk enyhítésében! Balog István csatlakozva 1990. január 1-jétől a Nemzeti Újság című, havonta megjelenő keresztény közéleti lap tulajdonosa, felelős kiadója és szerkesztője. Emellett számos könyv, tanulmány és cikk szerző­je. Műveit a rá mindvégig jellem­ző keresztény nemzeti szellem­ben írta. A magyarság történel­méről írott munkái sok esetben elrugaszkodnak a hivatalos irány­vonaltól, azonban mindenképp értéket képviselnek. A vitézi cí­met - mint apai örökséget - Ma­gyarországra való visszatérte óta használta. Endrey Antal élete utolsó éveit ásotthalmi otthonában töltötte, Nemzeti Újságját írta, szerkesztet­te. Célja volt, hogy a mai fiatalság többet tudjon meg múltjáról, illet­ve találjon vissza a helyes útra, azaz az élvezetek hajszolása he­lyett a vallás, a munka és a nyu­godt, meghitt családi légkör meg­teremtésén fáradozzon. Nevelteté­séből adódott, hogy politikai esz­merendszeréhez, a keresztény konzervativizmushoz élete végéig hű maradt. Presztóczki Zoltán ÚJVÁRI LÁSZLÓ, Balástya polgármestere: - Három hete voltam az ópuszta­szeri emlékparkban. Amikor kül­földön járok, mindig megnézem a fontosabb kiállításokat. Elsősor­ban a természeti és néprajzi jelle­gű tárlatok kötnek le. A múzeu­mok éjszakája is érdekel minden évben. ORVOSI ÜGYELETEK Szeged, baleseti sebészeti (fel­nőtt) ügyelet: traumatológiai kli­nika (Semmelweis u. 6.) Járó be­tegek: traumatológiai szakrende­lése, 7-19 óráig (Tisza L. krt. 97.) Sebészet, nem baleseti: sebé­szeti klinika A részlege (Pécsi u. 4.) Felnőtt sürgősségi betegel­látás és urológia: sürgősségi be­tegellátó osztály (Kálvária sgt. 57.). Baleseti sebészet, 14 év alattiak: gyermekgyógyászati kli­nika és gyermek-egészségügyi központ gyermeksebészeti osz­tály (Korányi fasor 14-15.). Sze­mészet: szemészeti klinika (Korá­nyi fasor 10-11.). Gyermek és felnőtt sürgősségi orvosi ügye­let: 16 órától reggel 7.30-ig, Kos­suth Lajos sgt. 15-17. (Szilágyi u. felől). Tel.: 62/433-104 vagy 104. 5. 0. S. Lelkisegély-szolgálat: megyeszerte ingyenes: 06-80/820-111. Gyógyszertár: Főnix Gyógyszertár (józsef A. sgt. 108., tel.: 555-740), hétfő-szom­bat 22—7-ig, vasárnap 20-7-ig, munkaszüneti napokon (ünnep­nap) 7-7-ig. TÉRÍTÉSES FOGORVOSI ÜGYELET DENTHA FOGÁSZAT Osztrovszky u. 12. • 30/206-9532 H-p. 8-22, szo-v. 8-19 óráig. www.denttia.hu Csörög a telefon Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat ma Farkas Judit újságíróval oszthatják meg. llliiHSiM --—Trrirfifciei* mffl* Az ügyeletes újságíró hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között hívható a 06-30/218-1111-es mobiltelefonszámon. 16 és 21 óra között rendkívüli eseményekről szóló bejelentéseket fogadunk. E-mail: kapcsolatok@delmagyar.hu SMS-számunk: 06-30/303-0921 Ha nem kapott újságot: hívja a 62/567-864-et, vagy jelezze a terjesztes@delmagyar.hu e-mail címen! KALVARIA SUGARÚT Szegedi olvasónk június 17-én nagy nehezen végigjárta a Kálvária sugárúti átépítéssel nehezített útvonalat. A 20/445-1949-es számról javasolt egy változtatást az illetékeseknek. Ha a Dugonics tértől megfordulna az egy­irányú utca a Dáni és a Gogol utca kö­zött, az autók nagy része el tudna arra menni, ki tudná kerülni a nagykör­út-Kálvária sugárút kereszteződést. Most nagy ott a torlódás, egy zöld lámpa alatt mindössze 4-5 autó tud elmenni. HIBÁS ÚTBURKOLAT A 62/484-776-os számról telefonáló szegedi olvasónk jelezte: a Csorba ut­ca és a józsef Attila sugárút sarkán van egy nyitott árok az útburkolaton, olyan, mint egy nagy sárgödör. Kéri az illetékeseket, hogy tegyék rendbe. PAD A MEGÁLLÓBAN Vásárhelyi olvasónk a 62/636-682-es telefonszámról jelezte: a Damjanich utca 202. előtt van egy buszmegálló. Az ott álló padot azonban ripityára törték, a háttámlát tartó vázat is hát­radöntötték. Olvasónk mindig vissza­húzza az eredeti helyzetébe, ismeret­lenek mindig bedöntik az árokba. Jó lenne, ha az illetékesek helyreállíta­nák a padot. MARS TÉRI BŐVÍTÉS Gulyás jenő Szegedről úgy véli: most, hogy elbontották a 100 forintos bolt körüli területet, ebbe az irányba bő­víthetnék a buszpályaudvart: meg kellene szüntetni a személyautók par­kolását a mellékutcában, buszok áll­hatnának meg ott. VIRÁG Balog Imre makói olvasónk reagált a lapunk június 17-i számában megjelent, Szemet vetett a CIB Bank a Virágra című cikkre. Bár ő nem szegedi, nagyon szereti a cukrászdát, és úgy véli: a patinás épületeket meg kell óvni. Ezért Szegeden a lokálpatriotizmus je­gyében mindent meg kell tenni azért, hogy a város megóvja a cukrászdát. KAMIONOK A 633-713-as számról jelezték: a szőregi úton mindenki - főleg a külföldi rendszámú kamionok ­fittyet hány a 30-as sebességkor­látozásra. Száguldoznak, ami na­gyon balesetveszélyes. 30/273-1663: • Fél hónapig csak a rezsiért dolgozunk? Én például (és még sokan mások is) égész hónap­ban csak a rezsiért dolgozok, mert csak minimálbért hajlandó fizetni a munkáltató, úgy, hogy a gazdasági válságra hivatkozik. És ez nagyon sok munkáltatónál így van! És még így is örülni kell, hogy egyáltalán van munkánk. De kérdem én: a rezsi kifi­zetése után mi marad megélhetésre? 70/368-4753: • Kísérőként gyak­ran megfordulok a szegedi ll-es kórház szájsebészetének ambu­lanciáján. Példaértékű, hogy az or­vosok pontosan érkeznek, az asz­szisztensek kedvesek, talán a be­tegek picit el is felejtik, hogy mi­ért kell odajárniuk. Köszönet érte az ő nevükben is! 70/299-0848: • A múlt hét végén a hőségriadó idején nagy örömünkre hűtött ásványvízzel kínálták a szege­di Cserepes sori piacon a látogató­kat, nagyon köszönjük, jólesett a fi­gyelmesség! 30/499-8707: • Az 1955-56-OS születésűek nagyon sokan vannak. Nem kell csodálkozni, hogy sok a beteg ebben a korosztályban. Ha nem kapnak rokkantnyugdíjat, sem­milyen megélhetésük nem lesz, mert ötven év feletti beteg embert egyik munkáltató sem alkalmaz. KERESZTREJTVÉNY - EB ÉS KUTYA Rejtvényünk számozott soraiban egy régi, tanulságos mondás olvasható. Előző rejtvényünk megfejtése: Az évek többet tudnak a könyveknél. Tenisz­bajnok Puhán ..fair lady Hűvös évszak Azok Szól a harang de Ja­neiro Ugyan dehogy Gléda Néne • Áradni kezd! ...Sá­muel Moz­jatni_ Hazárd­játék Tapad Hang­talan radar! Tűzálló Szolm. hang I.J.Y. Belül járni! Lovas épület Delete rövi­debben Könnye­dén ala­kitható ...Davis (USA) Szintén —v— Sziget­ország^ Annál lentebb —v— Növé­nyi zsi­radék O.J. Bibliai Ö89y Vasút­állomás Tusázik Keresz­tezett vesszők Félig! Szlovák igen Vén Ruha­darab Remek rém —w— Körmöl Londoni igen Z.M. Orosz clm Gyakori igevóg­zödés Járom Enikő röviden Házvég! Bakonyi község Egyes! Római 501 Rette­nete­sek SMS-SZÁMUNK: 30/303-0921 E-MAIL CÍMÜNK: KAPCSOLATOK@DELMAGYAR.HU

Next

/
Oldalképek
Tartalom