Délmagyarország, 2010. április (100. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-06 / 79. szám

6 MEGYEI TÜKÖR A BUNCSELEKMENYEKNEL SOK A RESZEG ELKÖVETŐ Zűrös hétvégék Csongrád megyében Bemutatkoznak a képviselőjelöltek: 7. körzet Kukorica >IDENGO» gyomirtás kényelmesen Korai posztemergensen 11 » Könnyű kezelhetőség » Széles hatásspektrum » Hosszú hatástartam Rayer (IropScIcmv MILYEN KÁRTYÁVAL JÁTSSZÁK A BLACK JACK JÁTÉKOT? • Francia • Magyar A beküldő neve: Címe: Telefonszáma: Zűrösen teltek az elmúlt hétvé­gék Csongrád megyében. Tör­tént öngyilkossági és gyilkos­sági kísérlet, késelés és erő­szakos rablás is. CSONGRÁD MEGYE KISS GÁBOR GERGŐ „Szíven akart döfni egy szegedi taxist az utasa, amennyiben nem viszi ki ingyen Kiskundo­rozsmára vasárnap hajnalban. A sofőr nem vesztette el lélekje­lenlétét, segítséget kért kollé­gáitól, majd maga csavarta ki a fegyvert támadója kezéből" ­számoltunk be a 3 héttel ezelőt­ti támadásról. A március 15-i hosszú hétvégén nem ez volt az egyetlen erőszakos cselekedet „A hosszú hétvégék előestéje a problémá­sabb, amikor a fiatalok bulizni mennek." Csongrád megyében: Hódme­zővásárhelyen a nemzeti ünne­pen kétszer próbált rálőni volt élettársára egy 41 éves férfi, majd miután a fegyver nem sült el, fojtogatni kezdte a 40 éves asszonyt. Két hete szombaton egy 20 éves lány ugrott ki feltehetően öngyilkossági szándékkal a sze­gedi Károlyi-kollégium harma­dik emeletéről, vasárnapra vir­radó éjszaka a nyílt utcán bán­talmaztak egy nőt Makón, majd elvették az értékeit. Egy hete, szombaton egy 25 éves szegedi férfit szúrtak hétszer hátba az egyik Etelka sori presszó előtt. - Bármikor bármi előfordul­hat, de valóban a péntekek és szombatok a legzűrösebbek. Egy átlagos hétköznap 40-80, egy zűrösebb hétvégén napi 150-200 telefonhívás fut be a rendőrségi segélyhívókra - kö­zölte lapunkkal Szenti Szabolcs főhadnagy. A rendőrségi szóvi­vő a most hétvégi húsvéttal kapcsolatban elmondta, hogy tavaly nemhogy erőszakos bűncselekmény, de még komo­lyabb baleset sem történt Csongrád megyében. - A hosszú hétvégék elő­estéje a problémásabb, amikor a fiatalok bulizni mennek. Ebben jelentős szerepet játszik az alko­hol; az erőszakos bűncselekmé­nyek jelentős részét ittasan kö­vetik el - mondta a szóvivő. A vagyon elleni bűncselekménye­ket elkövetők ugyanakkor a szürke hétköznapokat preferál­ják, amikor nincs annyi ember az utcákon, így nyugodtabban tudnak „dolgozni". - Nem biztos, hogy szeren­csés a töltsük együtt a hétvégét szeretteinkkel szlogen, hiszen a szabadnapokon, ünnepeken az emberek szó szerint ki vannak egymásnak szolgáltatva. A hét­köznapokhoz képest sokkal több időt vannak együtt, ami na­gyobb esélyt ad a konfliktus ki­alakulására - mondta lapunk­nak Münnich Iván kriminál­pszichológus, agressziókutató. NYERJEN SORSJEGYET A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÉS A DÉLMAGYARORSZÁG KÖZÖS JÁTÉKÁBAN! Válaszoljon kérdésünkre, és a helyes megfejtést beküldők között kisorsolunk 50 x 10 db Black Jack sorsjegyet! •••Beküldési határidő: 2010. 04.30. ••• HASZNOSÍTSA ÚJRA Cím: Délmagyarország Kiadó • 6701 Szeged, Pf. 153. • E-mail: marketing«delmagyar.hu E-mailen a tárgyhoz, ill. a nyílt postai levelezőlapra írják rá: Black Jack. 10 db nyeretlen Black Jack sorsjeggyel most Öné lehet a 2 db Citroen C3 Picasso vagy a 26 db pénz­nyeremény egyike! Az akció időtartama: 2010. április 6-30. További részletek a szórólapokon ós a www.szerencsejatek.hu honlapon. • 235 év tapasztalat •Banki szintit biztonságtechnika Lapunk a pártatlan tájékoztatás jegyében portréfotót kért, és azonos terjedelmet biztosít a voksokra pályázók számára, hogy közölhessék a választóknak szánt legfontosabb üzenetüket saját tapasztalataikról, elképzeléseikről, pártjuk programjáról. Most a 7. (vagyis Ambrózfalvát, KOVÁCS LÁSZ­LÓ (CIVIL MOZGALOM): - Makón szü­lettem, itt vé­geztem tanul­mányaimat, itt élek felesé­gemmel és kislányommal, és itt dolgozom egy multinacionális cégnél. Amikor honatyáink egy törvénymódosítással tették okafogyottá Seres Mária nép­szavazási kezdeményezését, éreztem: 605 ezer ember véle­ményét nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Ha önnek is fontos, hogy a politikai és közéletből eltűnjön a korrupció, hogy a törvények mindenkire egyfor­mán vonatkozzanak, hogy el­számoltassuk a felelősöket, hogy a képviselők visszahívha­tók és számon kérhetők legye­nek, hogy civil kontroll legyen a parlamentben, hogy a ma­gyar föld ne kerülhessen külföl­di tulajdonba, hogy csökkent­sük a munkanélküliséget, hogy ne nőjenek tovább a közterhek, hogy segítsük a magyar vállal­kozásokat, hogy ne kelljen a fi­atalok ezreinek külföldre ván­dorolni a megélhetésért, hogy a gyermekvállalás ne anyagi kér­dés legyen, hogy a gyermeke­inkre egy sikeres, élhető orszá­got hagyjunk, ahol büszkék le­hetnek arra, hogy magyarok, akkor kérem, támogassa szava­zatával a Civil Mozgalmat és helyi képviselőjelöltjeit! ^ SZABÓ JENŐNÉ SZŰCS ZSU­ZSANNA (MUNKÁS­PÁRT): 1949-ben szü­I ^Üi lettem Makón. Villanyszere­lőként dolgoztam az Újszegedi Kendergyárban, a makói Zöld­értnél, a Medicor makói gyárá­ban, a téeszben biztonságtech­nikusként és könyvelőként. 1977-ben házasodtam, férjem 1986-os váratlan halála után egyedül neveltem fel két gyer­mekünket. Már a 60-as évek alatt elköteleztem magam a dolgozók érdekeinek képvisele­tével, ezért lettem a Munkás­párt tagja és Makó környéki ve­zetője. Azért küzdök, hogy az emberek elhiggyék, csak akkor változtathatnak helyzetükön, ha nem hiszik megváltoztatha­tatlannak a sorsukat. A Mun­káspárt az egyetlen politikai erő, amely ismeri a kapitaliz­mus igazi arcát, és meg tudja mutatni a nincsteleneknek, ho­gyan kell fellépni közösen a ki­zsákmányolók ellen, hogyan kell leleplezni az „oszd meg és uralkodj" politikát. A parla­mentben hatékonyabbak tud­nánk lenni, de nem engednek a média közelbe. Elhallgatják, hogy ott vagyunk a szakszerve­zeti tüntetéseken, a kilakoltatá­soknál, a gyáraik előtt, a kór­házvédő akciókban. Leplezzük le együtt a hamis szónokokat! WBOBBtBmsBBBOummm^memBmmmmmmmmmia Apátfalvát, Csanádalbertit, Ferencszállást, Földeákot, Királyhegyest, Kiszombort, Klárafalvát, Kövegyet, Magyarcsanádot, Makót, Marosie­lét, Nagyért, Nagylakot, Óföldeákot, Pitvarost magába foglaló) körzet összesen hat képviselőjelöltjének vallomását tesszük közzé. MÁGORI JÓ­jAm-Wt ZSEFNÉ (Fl­DESZ-KDNP): r - 1952. május l-jén születtem ^^ Makón. Édes­en ^M apám, dr. Ba­logi Péter ál­latorvos volt, édesanyám, dr. Balogi Péterné pedagógus. Ma­tematikatanári és tanítói diplo­mám van, német nyelven tár­gyalási szinten beszélek. 16 éven át tanítottam, azóta a csa­ládi vállalkozásunkban dolgo­zom, zöldség-nagykereskede­lemmel és fokhagymatermesz­téssel foglalkozunk. 1973-ban kötöttünk házasságot férjem­mel, Mágori Józseffel, 3 fiam és két unokám van. 2002 óta va­gyok önkormányzati képviselő. Szomorú, hogy Makó és kör­nyéke mennyire lemaradt, óriá­si a munkanélküliség, amely a fiatalok tömeges elvándorlását okozza, sürgősen munkahelyte­remtő beruházások kellenek. Fontos, hogy a nyugdíjasok biz­tonságban, jó körülmények kö­zött élhessenek. Sürgős a ma­kói távfűtőrendszer átálakítása. Nagyon fontos a helyi kis- és középvállalkozók támogatása, a mezőgazdasági termelés fel­tételeinek javítása, a családi gazdaságok támogatása. A ma­kói kórházban a kormány anya­gi elvonásai miatt elképesztő a várakozási idő. Ezen változtatni kell! Minden településen legyen rendőr, posta, iskola. SZABÓ SÁMU­EL (MDF): - 31 éves, tősgyö­I y keres makói, r református -né" v vallású ember A k. vagyok. Fele­ségem, Ágnes szintén makói, fiunk, Samu 8 hónapos. Közgazdász pályafu­tásom tanácsadóként kezdtem a Pénzügyminisztériumban, majd a vásárhelyi polgármeste­ri hivatalban ismertem meg a sikeres önkormányzat működ­tetésének napi feladatait. 2006 óta Csongrád megyei kis- és kö­zépvállalkozások, önkormány­zatok, civilszervezetek hitelezé­sével foglalkozom az ország 2. legnagyobb bankjának kapcso­lattartójaként. Képviselőként a Makón és térségében élőket akarom képviselni a parlament­ben, és nem a pártom a kistér­ségben. Nem hiszek az üres pártpolitizálásban, de a függet­len politikusok-magányos küz­delmében sem. Ezért vagyok az MDF, a munka és méltóság pártjának képviselőjelöltje. Szé­les összefogásra van ahhoz szükség, hogy vidékünk meg­tartó ereje újra a munka és a család legyen. Hiszem, hogy a tisztesség, az együttműködni tudás, a változás és a változta­tás képessége, a munka becsü­lete hozhatja el a felemelke­dést, állíthatja vissza nemze­tünk önbizalmát, jövőbe vetett hitét. Első a gazdaság! BÚZÁS PÉTER (MSZP): - Jo­gász vagyok, 58 éves, nős, három gyer­mek édesapja. 36 éve dolgo­zom Makón, a városházán. 16 éve vagyok pol­gármester, négy éve országgyű­lési képviselő. Makóra és a tér­ségbe 30 milliárd forint fejlesz­tési forrás érkezett. Mindez bi­zonyítja, a polgármesteri és képviselői munka együtt sok­szorosan segíti egy térség fejlő­dését. Makón és a kistérségben utakat, járdákat, iskolákat és óvodákat építettünk. Végre ide­ér az M43-as autópálya, hama­rosan indul a térségi csatorna­beruházás. Makón megkezdő­dött a fürdő fejlesztése. Új ipar­ágat teremtünk: a turizmust. Ezáltal biztos megélhetést je­lentő munkahelyeket kínálunk a térség fiataljainak. Ipari par­kunkat vonzóvá teszi az autó­pálya, megérkeztek az új állá­sokat kínáló első befektetők. Településeinken a megkezdett lendületben kell épülniük az utaknak, járdáknak, óvodák­nak, iskoláknak, templomok­nak és közösségi épületeknek. Folytatjuk a megkezdett Bizton­ságos Makó programot. Eddigi munkám alapján, a térség to­vábbi fejlődése érdekében ké­rem, támogasson engem. Ha engem választ, Makó és térsége jövőjére szavaz. Legnagyobb vesztese a „rend:" szerváltozásnak" a vidék volt. Makón és környékén célom az élelmiszer-feldolgozóipar újra: teremtése, támogatása, visszat szerzett belső piacaink újra ej,-, látására. A falusi és gyógyturiz-" mus beindítása. Nem a kistefeH pülések elsorvasztását, hanem, élhetővé tételét támogatjuk: síz egészségügyet, oktatást, megö-° hetést biztosítva. 2011-től a ma­gyar föld- és vízkészlet felvásár­lásának megakadályozása dekében új földtörvényt kell al­kotni. A képviselőség számom­ra lehetőség, eszköz, hogy szol­gáljam Makó és térségének kö­zösségét. Munkámmal a nem­zeti egység újrafogalmazását, megélését kívánom segíteni. FAZEKAS FE­RENC (JOB­BIK): - Szüle­im es nagy­szüleim min­den felmenő ágon földmű­veléssel keres­ték a mindennapi kenyerüket. A pécsi Jannus Pannonius egyetemen személyügyi szerve­ző szakon 2002-ben végeztem, de megkaptam a humánszerve­ző egyetemi diplomát is. Leg­újabb szakmai képesítésem (2009) épületgépész-technikus. Magyarországon gyökeres vál­tozásokra van szükség! A húsz évvel ezelőtti „kerekasztalnál" letárgyalt paktum kitalálói zsákutcába vitték az országot. Báv záloghitel SZEGED. TISZA LAJOS KRT. 39., TEL.: 62/420-811 DUGONICS TÉR 11., TEL.: 62/478-563

Next

/
Oldalképek
Tartalom