Délmagyarország, 2009. december (99. évfolyam, 281-305. szám)

2009-12-30 / 304. szám

152 2009. DECEMBER 31., CSÜTÖRTÖK 1989. december: nálunk karácsony, a szomszédban forradalom Meglepően rövid az emlékeze­tünk - ezzel mostanság szinte naponta szembesülünk. Ezért 2009-ben, a rendszerváltás 20. évében hónapról hónapra fel­idéztük, mi történt Szegeden 1989-ben, a sorsfordító idő­szakban. Sorozatunk befejező része következik. SZEGED FEKETE KLÁRA Lapunkban már megemlékez­tünk a romániai forradalom 1989. decemberi eseményei­ről. Húsz évvel ezelőtt azon­ban a történelmi sorsforduló nem egy-két nap alatt „csen­gett le": egész Szeged lázban égett, a szomszédban, Temes­váron zajló események még a karácsonyi készülődésről is elterelték a figyelmet. A pár­tok - a rendszerváltó évben először - egymást erősítették: segélyszállítmányokat gyűj­töttek, konvojokat küldtek Romániába. Aki viszont ezekben a vér­zivataros időkben csak saját magával volt elfoglalva, az igyekezett az év végéig vissza­fizetni kedvezményes, 3,5 szá­zalék kamatozású OTP-hitelét. Egyszer volt Budán kutyavá­sár: olyan rendelet született, hogy ha az adós a fennálló tartozása 55 százalékát egy összegben bevitte a bankba, a SZENTES HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Vollár Zoltán és Kacur Magdolna, Tar János és dr. Bartha Éva, Szabó Zoltán Mihály és Czeiger Terézia. SZÜLETETT Lévai Jenő Gézának és Váczi Zsu­zsannának Diána Zsuzsanna, Piti Péter Pálnak és Zoltai Zsuzsanná­nak Gábor Soma, Gulyás Zoltánnak és Labádi Nellinek Adrián, Vincze Viktornak és Biácsi Terézia Erzsé­betnek Viktória, Blaskovics Ró­bertnek és Túri Gabriellának Anna­bella, Uhrin Imrének és Tóth Piros­kának Milán Márk, Bihari Józsefnek és Berezvai Hajnalkának Kamilla Hajnalka, Kanfi-Horváth Csabának és Takács Hajnalkának Csanád, Be­ke Attilának és Vigh Andreának Hanna Laura, Szabó János Árpád­nak és Túri-Kis Andreának Gabriel­la, Kun Miklósnak és Ádász Eriká­nak Lilla, Balogh Zoltánnak és Czvikk Évának Ádám Zoltán, Csa­la-Nagy András Zsoltnak és Aszta­los Szilviának Emma Laura, Cson­tos Gergőnek és Hajdú Éva Hajnal­kának Nelli, Czagány Gyulának és Milinker Évának Vivien, Balla Iván Miklósnak és Botos Krisztina Tün­dének Tamás Zsolt, Matuz János­nak és Iványi Évának Réka, Muikku Janne-Pekka Laurinak és Péter Eri­kának Marianna Eila, Orosz Imre Zsoltnak és Antal Tímeának Kata, Mihály Péternek és Horváth Abdá­nak Virág Mirella, Garai-Szabó Gá­bor Imrének és Pap Szilvia Rózsá­nak Bálint Gábor, Nemesnyik Zol­tánnak és Makai-Kiss Mariannának Milán, Bodnár Andrásnak és Szabó Hajnalka Anikónak Máté András, Besztercei Imre Márknak és dr. Gál Editnek Máté, Farkas Viktornak és Domokos Andreának Zalán, Tóth Zoltánnak és Bálint Ágnesnek Zol­tán, Bari Tamásnak és Janzsó Krisztinának Barnabás, Trájer La­josnak és Révész Mariannak Mari­ann nevű gyermeke. [jj MEGYEI TŰKOR HÚSZ ÉV TELT EL A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA (12.) Mécs László akkor is, most is orvos, önkormányzati képviselő „Fiatal orvosként, barátaimmal együtt kerültem bele a politikába: ha korábban rendszerváltoztatást akartunk, 1989-ben sem állhattunk félre, nem várhattuk, hogy majd valaki megcsinálja helyettünk. Ezért volt az, hogy a kezdeti időkben a politika erkölcsi, elvi alapokra épült, tanárokkal, történészekkel, orvosokkal. Ma már mosolyogva gondolunk vissza a történtekre, arra, ahogy vitatkoztunk egy-egy félmondaton, vagy gépkocsi tetejére szerelt hangszóróval jártuk a várost, kevertük a plakátragasztót, varrtuk éjszaka a transzparense­ket, és még nem tudtuk, mit hoz a jövő. Köszönöm a sorsnak ezt az iskolát, sőt köszönöm a negatívumokat is: az emberi gyarlóság meg­ismerését... Megtanultuk, milyen érték lenne az elfogulatlanság és az egzisztencia megtartásával egy valódi politikai függetlenség. 1989 decemberében a romániai forradalom nyitott új fejezetet szá­munkra. Egyik szemünkkel a képernyőt figyeltük, a másikkal a kará­csonyfát, szerveztük az adakozásokat, majd a fegyverropogás köze­pette kísértük át a konvojokat. Magyarságot is itt tanultunk: aki nem élte át, az nem tudja, milyen találkozni egy olyan közösséggel, amelyik számít Magyarországra. Akkoriban csodálatos szellemi szi­porkázás volt egy MDF-gyűlés! Érvek és ellenérvek, igazi egyénisé­gek feszültek egymásnak. Körbenézve ma már alig látok közülük va­lakit. A rendszerváltoztatásban részt vevők nagy része mára kiszo­rult a politikából, egzisztenciálisan tönkrement, vagy a családja hul­lott szét. Csalódottak legyünk hát? Elmulasztott lehetőség volt ez a 20 év? Nem gondolom..." fennmaradó 45 százalékot el­engedték. Aki nem Bé­res-cseppért állt sorban, az naphosszat az OTP előtt szob­rozott. De lássuk, mi történt még 20 évvel ezelőtt Szegeden, azon kívül persze, hogy a te­mesváriaknak adakoztunk, és a szeretteinknek karácsonyi ajándékot vásároltunk. Fura, de csupa olyan do­log esett meg, amellyel kap­csolatban elfogja az embert a déja vu érzése. Zöldágünne­pet tartottak például a Régi Hungária kivitelezői: nem sejtették, hogy 20 év eltelté­vel még mindig hasonló ün­nepségre vár majd a szegedi nép. 1989-ben felújították a Gombát, a városiak panasz­kodtak, hogy nincs hová fü­rödni járni. Megjelent az egészségügyi dolgozók szak­szervezetének bértáblája, hogy rosszul keresnek az or­vosok, a fizetésük 20 éves gyakorlattal is csak 9000 fo­rint körüli. Súlyos anyagi gondokkal küszködött a kór­ház és a rendelőintézet, emelkedett a munkanélküli­ség, mindennek felment az ára a lakbérektől kezdve a villamosjegyekig. Ja, és a vá­ros szégyenfoltja, a Marx tér: a városi tanács vb-ülésén ar­ról tanácskoztak: valamit kezdeni kellene a piaccal... Révész Mihály 20 éve tanár volt, ma önkormányzati képviselő „A történelem gyakran feladja a leckét, de még gyakrabban maga is leckévé válik. Ha meg benne élve szeretnénk értékelni, sokszor esünk tévedésbe. A 20 évvel ezelőtti események értékelése ezért is nehéz. Az akkori történéseket számomra legtisztábban egy ope­ra-előadás felidézése jeleníti meg: temesváriak adták elő Verdi Na­buccóját Szegeden. A közönség ovációja nem elsősorban a művé­szeknek és a zenének szólt, hanem a szabadságélmény átélésének. A színház emelkedettségéből hazatér az ember a hétköznapokba, remélve azt, hogy valamit megőrizhet belőle, de a forradalmakból, a rendszerváltásokból hová lehet 'hazatérni'? Számomra ez nem volt kérdés, hiszen pályám kezdetétől a mai napig tanítok, s minden más csak ezután következik. A reformkörös aktív politizálás után is visz­szatértem a közoktatásba, de akkor sem váltam el a tanítástól, ami­kor a politikai események mindannyiunkat magukkal ragadtak, sőt: a gyors változások között éppen az segített a napi döntésekben, hogy az emberi gondolkodás nagyjaival együtt tehettem fel a kérdé­seket, s a tanítványokkal együtt kereshettem a válaszokat. Amikor például megalapítottuk az MSZP-t, másnap pont Platónnal foglal­koztunk az óráimon... Ma elmondhatjuk, hogy a világ szabadabb lett, de azt már nem tudjuk pontosan, kik és mennyiben lettünk sza­badabbak. Ehhez tudnunk kellene, mi volt az, amiből kiindultunk. Az akkor elmúlt 40 év nem volt jó, ez biztos, de a politikai válaszokon kívül máig nem született olyan tudományos elemzés, amely hosszú távon megállná a helyét." Családi események SZEGED HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Ander Csaba és Csúzdi Erika, Hő­rits László Miklós és Hőrits Zsu­zsanna, Gulyás Sándor és Andódy Olga, Tóth-Buzder János és Szél Erzsébet Etelka, Szűcs István és Fodor Olga Ilona, Nacsa Tibor An­tal és Vastag Ibolya Mariann. SZÜLETETT Kovács Zoltán Lászlónak és Ja­kabfy Ágnesnek Mózes, Király Lászlónak és Konyári Krisztinának Emilián, Markovics Flóriánnak és Csáki Alexandrának Milán, Posztós Csabának és Gajdán Edinának Emília, Lukácsa Achilles Istvánnak és Kincses Zsanettnek Lehel Ál­mos, Martonosi Gábor Istvánnak és Czibolya Annamáriának Lara, Bunda Szabolcsnak és Katona Ildi­kónak Zsófia, Balog Attilának és Virág Zsuzsannának Rebeka, Sós Tamásnak és Nagy Margitnak Csil­la, Bánfi Balázsnak és Hevesi Évá­nak Nóra, Bubla Zsolt Józsefnek és Banga Henriettnek Henriett és Zsolt, Czibulya Tamásnak és Bozó Andreának Máté, Lászlai Ferenc Attilának és Ambrus Beátának Fló­ra Beáta, Asztalos Gergelynek és Labozár Irénnek Milán Gergő, Al­bert Jonatánnak és Hier Susan­ne-nek Árlen, Hevesi Jánosnak és Balog Arankának Attila, Kis Gábor­nak és Bogár Judit Ildikónak Boró­ka. Tolnai Pál Zoltánnak és Kalmár Ramónának Zoltán Kevin, Molnár Csabának és Czipera Tímeának Amira, Végh Mihálynak és Nagy Mária Katalinnak Mihály. Ju­hász-Nagy Lászlónak és Tóth Tün­de Erzsébetnek Kornél, Agárdi Lászlónak és Albert Teréznek Lau­ra, Sós Lászlónak és Weisz Zsu­zsának Aurél, Manzák Attila Lász­lónak és Stefanecz Henriettának Rebeka, Sami Istvánnak és Velecz­ki Beatrix Katalinnak Roland, Ki­rály Attila Csabának és Juhász An­namáriának Ákos Levente, Török Ákosnak és dr. Várkonyi Katalin Tündének Zoltán Béla és Zsuzsan­na, Kiss Tamásnak és Ster Szilvia Mónikának Kiara Gréta, dr. Mihály Róbertnak és Aranyi Katalinnak Márton, Erdéli Gézának és Kocsis Krisztinának Máté Géza, Márton Gábornak és Szász Veronikának Julianna Emma, Szécsi Róbert Ist­vánnak és Bagaméri Nórának An­na Nóra, Kovács Gábor Balázsnak és Buborék Zsuzsanna Máriának Bertram, Kovács Szilárdnak és dr. Makranczi Edina Lillának Zalán, Orosz Józsefnek és Bihari Anett­nak Vanda, Nagy György Zoltán­nak és Skultéti Lindának Boglárka Lilla, Tombácz Árpádnak és Tele­kes Krisztinának Luca, Deák Ger­gelynek és Gyalog Enikőnek Viktó­ria, dr. Tanács Róbertnak és Kiss Zsuzsannának Dániel, Lenkey Csa­bának és Mihály Melinda Ivettnek Dominik Csaba, Martus Ferenc Zsoltnak és Kothencz Mónikának Máté, Nemes Bélának és Sinkó Krisztina Mariannának Nóra, Telek Botondnak és Janicsko Enikőnek Boglárka, Balogh Zsoltnak és Mar­tonosi Andreának Kitti, Lengyel Zsoltnak és Horvát Georginának Kolos, Szabó Attila Bálintnak és Dékány Anitának Nóra Julianna és Csongor Gyula, Tóth Róbert Zol­tánnak és Dunai Tímeának Tamás, Kádár-Németh Gyulának és Kígyós Éva Csillának Kata, Bánóczki Jó­zsef Csabának és Puskás Hajnal­kának Petra, Temesvári Attila Sán­dornak és Joó Ildikónak Attila, Ár­va Stefannak és Boros Edinának Dániel, Márta Gábornak és Bodó Renátának Dominik, Ádám Csabá­nak és Kiss Krisztinának Balázs, Ábrahám Zsoltnak és Huczek Hel­gának Gréta, Kiss Krisztiánnak és Wolford Anikónak Félix, Meleg András Bélának és Szász Ágnes­nek Hédi, Dörnyei Sándornak és Kardos Angelikának Sára, Folberth Péter Lászlónak és Apró Gabriellá­nak Péter, Renkó Csaba Norbert­nek és Isaszegi Andrásnak Norbert Andor, Fábián Péternek és Hor­váth Ildikónak Bence és Hanna, Bera Gábornak és Gaál Edinának Lina Franciska, Kardos Gyulának és Rácz Ditkének Edina, Buni Jó­zsef Krisztiánnak és Juhász Dórá­nak Ádám József, Kis Gábornak és Dékány Juditnak Blanka, Kis Gá­bornak és Vitéz Katalinnak Lea és Zoé, Kréz Tibornak és Kurcsics Hajnalkának Napsugár, Tegzes La­josnak és Balog Mónikának Alexa, dr. Jankovics Lászlónak és Urbán Gabriellának Ilona, Szijjártó Csa­bának és Szabó Zsuzsannának Csanád, Molnár András Péternek és Szabó Gabriellának Barnabás nevű gyermeke. MEGHALT Török Pálné Terhes Rozália, Sze­gedi János, Ördög Imréné Lukács Margit, Simon Józsefné Erdei Kata­lin, Kis Sándorné Jani Margit, Hódi Istvánné Rácz Valéria Ilona, Fodor Márton István, Kurunczi Zoltánné Márki Ilona, Bedő Mihály, Tatámé Cseh Jusztina, Sárkány József, Dóczi István, Varga Károly, Baka István, Schmidtné Balogi Margit, Fendrik László, Kiss Ferenc, Ko­vács Mihály, Csányi Zoltán József­né Nánási Terézia Julianna, Király Józsefné Kovács Ilona, Simon Kál­mán, Szél Frigyes, Németh Gizella, Wenner Péterné Györki Katalin, Papdi Imréné Huszta Mária, Pap Katalin, Gál Ferenc Lajos. dr. Tóth József, Szűcs József Dezsőné Lé­ber Erzsébet, Kócs Imre Lajos, Szilvási György, Kondász István Péter, Molnár Antal, Kothencz Já­nos, Fórián Lajosné Kovács Mária Valéria, Fülöp Gézáné Biczók Ro­zália, Kéri Imréné Rack Mária, Fo­dor József, Papp Lajos, Sövényházi Zoltán, Pázmándiné Molnár Ilona, Kohajda Mihályné Scheibel Erzsé­bet Éva, Kolompár Menyhértné Csurár Anna, Bába István, Bába József, Bodó Józsefné Farkas Pi­roska, Mizsei Árpádné Varga Er­zsébet, dr. Szögi Tiborné Goóg Mária, Kendi Ádám, Kiss László, Füstös Imréné Borsodi Terézia, Lő­rincz Mihályné Vőneki Ilona Erzsé­bet, Urbán Vincéné Tanács Piros­ka, Árok Ferencné Kiss Julianna, dr. Várkonyi Tiborné Szobonya An­na, Sepp Ferenc, Papp Józsefné Rózsa Julianna, Szűts Győzőné Bo­hus Erzsébet, Király Istvánné Ko­pál Juliánná, Szorcsek Gézáné Fo­gas Julianna, Rajna Sándorné Szűcs Margit, Kiss Istvánné Gonda Ilona, Szűcs László, Guba Pálné Gödér Margit, Rácz Gábor, Juhász Ferencné Ocskó Erzsébet, Túrú István, Kmetyó József János, Kéri Pál, Csordás-Tóth Lajosné Pakai Rozália Mária, Vecsernyés Vincéné Nagy-Molnár Ágnes, Kovács Sán­dor Istvánné Zana Erzsébet Mar­git, Fogarasi István, Juhász-Papp György Istvánné Fonyó Aranka, Csizmás József, Kulcsár János, Gyurkovics Elekné Katona Margit, Pinkovics Antal, Peták Péterné, Braun Lajosné Hunyi julianna Klá­ra, Szabó András, Jakucs Sándor, Galiba István, Pálffy Zoltán, Her­nádi Józsefné Molnár Margit, Csá­bi Józsefné Ocskó Mária, Kasza Lajosné Boros Julianna, Ábra­hám-Tandari Lajos, Lázár Antalné Pintér Mária Magdolna, Gémes Mátyásné Pécsi Klára, Tóth József­né Makra Ilona, Csipak Menyhért­né Bencsik Mária, Körösi Péterné Borbély Anna, Fodor István, Len­gyel Irén, Csák Józsefné Tóth Ka­talin, Bobó Ferenc, Sáricz István, Kucsora István, dr. Hegedűs And­rea Gabriella, Dobó Andrásné Cse­rép Viktória Piroska, Szécsényi Jó­zsefné Gál Irén, Bezzeg Mátyás, Nyári Zoltán László, Bodor János Sándorné Barabás Éva, Dóczi lllés­né Ótott-Kovács Rozália, Rusz Au­rél, Dula Istvánné Benkő Erzsébet, Fekete Zsolt, Szigethy Kálmán László, Varga Istvánné Béres Irén, Elek Lászlóné Czeglédi Magdolna, Varga Józsefné Szikszer Etelka, Szabó Lászlóné Böhm Viktória Klára, dr. Wahl Ernőné Schlachter Katalin, Engi Józsefné Sirokmán Juliánná, Juhász István, Szabó De­zsőné Kürti Anna, dr. Lehoczky Károly Lajos, Rácz Erzsébet, Pintér József Sándorné Szabó Ida, Csillag Mihály, Királyházi Ilona, Kövesdi Ferencné Zsurzsucz Flóra, Gelei Tiborné Somló Veronika Mária, Olajos Ferencné Domonics Gizella, Módra Gézáné Börcsök Etelka Er­zsébet, Lábos Gézáné Gáspár An­na, Schenk Tibor, Balázs Pál, Tö­rök Béláné Szobácsi Margit, Sze­keres Zsolt, Murvai József, Basa Ferenc József, Berta Istvánné Erdei Mária Erzsébet, Markó István, Szűcs István, Lórik György. MAKÓ MEGHALT Mészáros Jánosné Nádasdi Mária (Földeák), Lehoczki Pálné Sebők Anna (Pitvaros), Török Sándorné Papós Erzsébet Etel, Görbe Sán­dor Ferenc, Apjok Sándorné Kiss Mária, Kiss Sándor, Mészáros Mi­hályné Bakacsi Erzsébet, Kiss Já­nosné Német Piroska Katalin, Kar­dos Mihályné Kocsis Rozália, Sar­nyai Pál Péter, Szabó Vilmos, kot­roczó József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom