Délmagyarország, 2009. december (99. évfolyam, 281-305. szám)

2009-12-09 / 288. szám

6 5 év: 4,5 millió látogató a TIK-ben 1200 rendezvény, 15,5 millió kilowatt elfogyasztott áram, másfél millió kötet, 25 ezer be­iratkozott olvasó - ma 5 éves az SZTE József Attila Tanulmá­nyi és Információs Központ. SZEGED R. TÓTH GÁBOR - Hazánk, sőt Közép-Kelet-Eu­rópa egyik kiemelkedő biblio­tékája, Szeged és az egyetem emblematikus épülete - jel­lemzi munkahelyét Mader Bé­la, az egyetemi könyvtár fő­igazgatója. A 7,9 milliárd fo­rintból épített SZTE József At­tila Tanulmányi és Informáci­ós Központ (TIK) ma ünnepli fennállásának 5. évfordulóját. Mikó László és Szántó Tibor építész tervezte. - Messze a legkedvesebb épületem. Még engem is meglepett, mennyire monumentális lett a központi belső tér. Szerénytelenség nél­kül állíthatom: ma sem csinál­nék máshogy semmit - nyilat­kozta lapunknak Mikó László. Nemcsak a TIK terei monu­mentálisak - az elmúlt 5 év adatai is. Az egyetemi könyv­tár másfél millió kötetét 25 ezer beiratkozott olvasó for­gatja. A papíralapú dokumen­tumokat egyre több elektroni­kus tartalom egészíti ki. A 72 terabyte tárolókapacitásnak köszönhetően például 15 ezer­féle folyóirat hozzáférhető. 2007-ben a Magyar Turiz­mus Zrt. nyilvántartása sze­rint vidéken itt rendezték a legtöbb konferenciát. Erdélyi Evelyn, a kongresszusi köz­pont vezetője elárulta: eddig 1200 rendezvénynek adott ott­hont a központ. 4,5 millió lá­togatója volt, az USA-ból, Ja­pánból, Ausztráliából, Török­országból, Oroszországból is érkeztek. Kiemelkedik az ese­mények közül a tavalyi infor­I A TIK 5 ÉVE Építési költség (forint) 7.9 milliárd Könyvtár köteteinek száma (db) 1,5 millió Látogatók szánta (fő) 4.5 millió Felhasznált áram (kWh) 15.5 millió Rendezvények 1200 Az impozáns épületben szívesen töltik az időt az egyetemisták. FOTÓ: FRANK YVETTE Forrás: nK dm-grafika matikai világkonferencia, il­letve az SZTE és a Szeged Első Lions Klub évente megrende­zett jótékonysági bálja. A TIK-ben naponta 3500-4000 látogató fordul meg - olyan il­lusztris vendégeket is foga­dott, mint Sólyom László köz­társasági elnök, Vizy E. Szil­veszter, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia előző elnöke, Kiss-Rigó László megyés püs­pök, Zorán, Miklósa Erika operaénekes, Szentpéteri Csil­la zongoraművész. A rendez­vényekből származó bevétel tavaly meghaladta a 40 millió forintot. Kiállítással és Kuminnal ünnepelnek Kumin Ferenc, a Köztársasági Elnöki Hivatal kommunikációs és stratégiai főosztályvezető­je, a köztársasági elnök szóvi­vője tartott tegnap este elő­adást a TIK-ben, Sólyom Lász­ló tevékenységéről. „Ötévesek lettünk..." címmel nyílik kiállí­tás ma 11 órakor: Rácz Béla rektorhelyettes nyitja meg, köszöntőt mond Mader Béla és Majó Zoltán. - 5 év alatt felhasználtunk 15,5 millió kilowatt áramot ­ennyit egy átlagos család 5000 év alatt fogyasztana el -, 1,3 millió köbméter gázt, 34 ezer köbméter vizet, 30 ezer tekercs egészségügyi pa­pírt - ez 72 futballpályát fed­ne le -, valamint ezer tekercs kéztörlőt - sorolta Erdélyi Evelyn. Az ötödik születésnapon esedékes a gépészeti rend­szerek nagy felülvizsgálata. - A lábától a feje tetejéig át­tekintjük az épületet, min­den gépészeti rendszert, szerkezeti elemet - tájékoz­tatott Majó Zoltán fejlesztési igazgató. A légkezelő rend­szert például a jövő nyáron újítják fel, várhatóan 10 mil­lió forintból. ••••••••••••••••• ••m A MAGYAROK SZÖVETSÉGE ÉS A SZENT ISTVÁN EGYESÜLET IS VIGYÁZ Egymás mellett járőrözők Nagy László a Magyarok Szövetsége járőreként rendszeresen szállít élelmet és gyógyszert Rácz Lajos­nak. A férfi örömmel veszi a segítséget. FOTÓ: TÉSIK ATTILA Nem működik együtt se egy­mással, se a rendőrséggel, se a polgárőrséggel a Vásárhelyen járőrszolgálatot is működtető két civilszervezet. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KOROM ANDRÁS A Szent István Természetvédő Egyesület és Természetvédel­mi őrszolgálat fiatal egyenru­hás tagjai Vásárhely bel- és külterületén járőröznek. La­punk munkatársa csak a kato­likus temetőnél találkozott ve­lük, halottak napján ott segí­tettek a forgalomirányításban. Az egyesület tagjai a termé­szet védelme mellett a bűn­megelőzésre koncentrálnak, a városon kívül elsősorban az illegális hulladéklerakókat és az illegális fakivágást próbál­ják felderíteni. A Farkas József elnök vezette egyesület ki­emelten figyel a téglagyári tanösvény és a temetők rend­jére. Folyamatosan járja a vá­rost járőrszolgálat feliratú au­tóival a Magyarok Szövetsége. Nagy László, a helyi szervezet vezetője elmondta, hogy a 25-30 fős csapat tagjai éj­Nem intézkedhetnek Ma Magyarországon bárki vé­gezhet járőr munkát. Ám még ha azt civilszervezet tagjaként is teszi, nem intézkedhet sen­kivel szemben, azaz nem iga­zoltathat, nem tarthat fel semmilyen okkal vagy szán­dékkal senkit sem. Ugyannyit tehet, amit akárki, ha bűncse­lekményt, balesetet lát, akkor értesítheti a rendőrséget. jel-nappal dolgoznak. Ők ci­vilben végzik a munkájukat. - Figyelünk a tanyavilágra is, volt már példa, hogy járőrünk szállított gyógyszert a külterü­leteken élőknek - mondta Nagy László. Egyik szervezet sem keres­te a kapcsolatot a helyi pol­gárőrséggel. Szula Ferenc, a vásárhelyi polgárőrök vezető­je azt mondta: ma jogszerűen csak ők járőrözhetnek, ezért nem is keresik a kapcsolatot a civil járőrökkel. - A Szent Ist­ván Egyesületről még nem is hallottunk, a Magyarok Szö­vetsége járőrautóit azonban már láttuk a városban. De csak ezért tudunk róluk - tet­te hozzá. A két civil járőrszolgálat eddig a rendőrséggel sem kö­tött semmiféle megállapo­dást. Árulkodnak a gyerekek rajzai Ha gyermekünk rajzán sötét, ijesztő alakokat látunk, hajla­mosak vagyunk a legrosszabb­ra gondolni, és a kicsit azonnal pszichológushoz vinni. Pedig egy rajz nem rajz - állítják a szakemberek. SZEGED BERECZKY DIÁNA A játék és a rajz belülről jön, az önkifejezés leghitelesebb eszköze, de nagy hiba lenne egyetlen képből messzemenő következtetéseket levonni ­állítja Kothenczné Osváth Vio­la, a Szegedi Gyermekpszichi­átria pszichológusa. A szülők­nek a gyerekre kell figyelni, beszélni arról, hogy miért és mit rajzol. Lehet, hogy a kicsit éppen zavarja valami, és pél­dául egy fekete pillangóval le­vezeti a feszültséget, egyfajta öngyógyításként. - A gyere­kek szeretnek rajzolni, csak „Az alakok nagysága is árulkodó, de ez félelmet és szeretetet egyaránt kifejezhet." Tihanyiné Vályi Zsuzsanna Készül'a mű, Kothenczné Osváth Viola figyel. FOTÓ: FRANK YVETTE akkor hagyják abba, amikor teljesítménykényszerré válik, azaz ha alkotni kell, és meg­mondják azt is, hogy mit. A szülő kérésére készített csa­ládrajznál az elvárásoknak akar megfelelni, hogy senkit ne bántson meg, és nem ösz­tönösen vezeti a ceruzát, ha­nem latolgat. Azt javasoljuk, hogy a szülő üljön a gyerek mellé, és kérdezze meg őt, mit rajzoljanak. Ekkor a kicsi irá­nyíthat, az önbizalma is nő, és megvan az „együtt csinálás" élménye is. Nem kell megijed­ni, ha egy tizenéves rajzain vér és halál jelenik meg, hi­szen ebben az életkorban már foglalkoztatja őket az elmúlás és az élet értelmének kérdése - mondja a pszichológus. Tihanyiné Vályi Zsuzsanna, a szegedi egyetem egészségtudo­mányi karának adjunktusa hangsúlyozta: minden gyer­mek külön személyiség, ezért alkotásaikat sémák nélkül kell vizsgálni. - Óvatosan kell értel­mezni, hiszen súlyos hiba len­ne rájuk húzni a kezelhetetlen, viselkedészavaros vagy az ag­resszív jelzőt - figyelmeztet. Az adjunktus, akinek kuta­tási területe a gyermekrajz, Amiről a gyermekrajzok be­szélnek című kötetében ki­mondottan Óvoda- és iskola­pedagógusoknak, valamint a szülőknek gyűjtötte össze ta­pasztalatait. - El kell gondol­kodni, ha egy kisgyerek éve­ken keresztül nem használ színes ceruzát, és fontos a vo­nalvezetése is. Ha halvány, kis térfelhasználású a rajz, az bizonyos helyzetben érzelmi szegénységet jelenthet. Az alakok nagysága is árulkodó, de ez félelmet és szeretetet egyaránt kifejezhet. A több­szöri radírozás és javítás konf­liktust jelezhet. A gyerekek rajzai tehát többet üzennek, mint gondolnánk, hiszen ön­magukhoz, szüleikhez, kör­nyezetükhöz való kapcsolata­ikról árulkodnak - fejtegette a szakember.

Next

/
Oldalképek
Tartalom