Délmagyarország, 2008. október (98. évfolyam, 230-255. szám)

2008-10-11 / 239. szám

Szombat, 2008. október 11. IDŐS, BETEG EMBEREKNEK SEGÍT A PUSZTÁN A TANYAGONDNOK - BŐVEN AKAD FELADAT DOMASZÉK KÖRNYÉKÉN Zsuzsa társasága igazi orvosság Kiváltja a gyógyszereket, bevásárol, segít a hivatalos papírokon kiiga­zodni, orvoshoz viszi a beteg, idős Anbereket, kiszállítja az ebédet - ez még csak töredéke Szűcs Imráné fel­adatainak. Bepillantottunk a doma­széki tanyagondnok egy munkanap­jába. KANCSÁR TÍMEA - Már nagyon vártam, gondoltam, hogy a napokban jön - örült meg Bo­dó Elek a domaszéki tanyagondnok­nak, Szűcs Imréné Zsuzsikának. A szakembert elkísértük egy munka­napjára. Mielőtt azonban elindultunk volna, reggel 9-kor a falu patikájában kiváltottuk egy 82 éves néninek a szív­gyógyszerét, a háziorvosi rendelőben TÖBB MINT EZREN ÉLNEK A TANYÁ­KON. Domaszék környékén 2400-an élnek külterületen, mintegy 5200 hektáron. Ezen a területen 1058 ta­nyát tartanak számon. 220 kilomé­ter hosszú földút köti össze a tanyá­kat. Bőven jut feladat a három ta­nyagondnoknak - Antoni Zoltán­nénak, Kovács Editnek és Szűcs Im­rénének -, akinek körülbelül 58, súlyos szociális helyzetben élő em­berről kell gondoskodnia. egy 94 éves asszonynak beutalót kér­tünk. Zsuzsa munkája nagyon sokrétű. Gondozottjainak rendszeresen segít a hivatalos ügyek intézésében, bevásá­rol, beviszi őket a rendelőbe, de ha kell, felrakja náluk a függönyt is. A leg­fontosabb: beszélget velük. Szolgálati autóval zötykölődtünk a kanyargós, rázós földutakon. A 72 éves Bodó bácsi éppen a faluba készü­lődött, amikor odaértünk. Kismotorral járja a dűlőket. Elmesélte, tíz járgánya van, de mindig csak egy működik. El­nyűtt munkaruháját lecserélte, csíkos inget, fehér kötött mellényt és elegán­sabb cipőt öltött. Világéletében egye­dül élt a homokháti pusztán, de min­dig örül a jó társaságnak. - Zsuzsika, hozott nekem valami jó nőt? - kérdezett egy meglepőt a bácsi. ­Hát persze, hoztam - válaszolt a tanya­gondnok. Táskájából női magazinokat húzott elő. Bodó bácsi szemezgetett az „irodalomból", majd kihozta azokat, amiket már elolvasott, hogy Zsuzsika következő ügyfelének is legyen mit ol­vasni. Néhány perces diskurzus a vá­lyogház konyhájában, majd ismét útra keltünk. Bodó bácsi kikísért bennün­ket, közben bemutatott kedvenc háziál­latának, a hatéves Miska kakasnak. Néhány kilométerrel távolabb már nem fogadtak bennünket olyan lelke­sedéssel. Pedig vittük a nyolcvan fe­letti Vera néni szívgyógyszerét - amit reggel kiváltottunk -, de nem találtuk otthon. A fia vette át az orvosságot, Vera néni egészségéről azonban nem derült ki semmi. Délelőtt fél tizenegykor értünk visz­sza Domaszékre - addigra már öt ta­nyán jártunk. Két étteremben feltöltöt­tük az ételhordókat, és ismét a tanya­világ felé autóztunk. Július eleje óta a szociális étkeztetés is a tanyagondno­kok feladata. Zsuzsa mindennap 19 ebédet szállít házhoz. A 62 éves Ma­gyar Irén nagyon megörült, mikor az udvar végéből kiszúrta az autónkat. Éppen gazt égetett. Bár az volt az érzé­sünk, hogy a mosoly nem a natúrsze­letnek szólt, sokkal inkább a jó társa­ságnak. Irénke nemrég költözött a ta­nyára. Szükségből. Itt csak kétezer fo­rint bérleti díjat kell fizetni. Ha ez nem lenne, az egykoron vendéglátós asz­szonynak csak a szociális otthon ma­radna. Rossz egészségi állapota miatt nem bírja a munkát és a faluba sem tud egyedül bemenni. Zsuzsa összesen 24 helyen járt. Volt, ahol néhány másodpercig, és olyan is volt ahol 10-20 percet időzött. Itt min­denkit ismeri, ő is itt nőtt fel. Az idős, a falutól távoli tanyákon élő emberek magány elleni „orvossága": Zsuzsa társasága. MMI FOTÓK,némáról I az interneten! www.delmagyar.hu SZEGED HEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILATKOZAT A CSMKIK elnöksége az utóbbi hónapokban egyik tagvállala­tunk, a szentesi Hungerit Zrt.-t súlyosan érintő, a Négy Mancs Állat­védő Szervezet állatjóléti alapokon folyó kampánya ellen mesz­szemenőkig tiltakozikl A gazdasági életbe történő ifyen egyoldalú beavatkozást határo­zottan elítéljük, mert: • Az osztrák, német piacon esetleg már kialakult állatvédelmi szempontokat akarja ránk, magyarországi termelőkre, fogyasztókra erőltetni. • Osztrák szervezés és szempontok szerint akkor, amikor ezt több hazai hasonló állatvédő ós zöld szervezet sem fogad­ja el, sőt a kampánynak ezt a formáját többen elítélik. • Az akció nem egy valós, Magyarországon társadalmilag elitéit tevékenységet kíván így kiiktatni, hanem láthatóan szembemegy a hazai lakossági megítéléssel. • Nem az egyes fogyasztót kívánja meggyőzni a hízott ter­mékek fogyasztásának helytelenségéről, humánus szem­pontokból vállalhatatlannak ítélve azt az előállítás módja miatt. • Hazai cégeket támad úgy, hogy az egységes európai pia­con sem Franciaországban, sem más hasonló májterme­lő, -fogyasztó országban ezt nem teszi, így akaratlanul is egyoldalúan hoz hátrányos helyzetbe egy egész, tradi­cionális magyar agrárágazatot. • Nemcsak a Hungerit Zrt.-nél, de a többi hasonló vállalat­nál és az előállításban részt vevő több száz családnál okoz gazdálkodásukban, végső soron megélhetésükben bizonytalanságot, nehézséget. A Kamara és elnökségének álláspontja: Az egységes európai piacon nem lehet egyetlen ország vagy cég ellen célzott kampánnyal gazdasági kárt, veszteséget okozni, a dol­gozók megélhetését meggondolatlanul veszélyeztetni. Tehát döntsön a fogyasztó! Jelölje minden uniós gyártó a töméssel előállított termékét úgy, hogy a vevő választhasson! A fogyasztók meggyőzése bár sokkal több munkát, fáradságot igé­nyel a civil szervezetek részéről, de az egyedüli elfogadható mód­szer a vállalatok termelésének, termékeinek most tapasztalható bojkottjával szemben, amely ebben a formájában akaratlanul is a konkurenciát juttatja előnyhöz. htwwkph IH RENDEZVÉNYKÖZPONT r 10.16.20 óra: m mfé VIVÁT BACCHUS.hu, SHIVA KNOWSINU > 1U.18.20 orr FOOIM00N IHUl VOCAL SAMPLING i wm |v " trw 10.17.20 ura klubest. KEEPSMILING (Szeged) támogatónk: www.vtsta.hu Támogatóink: delmagyar.hu RÁDIÓ .Szeged, Mams u. 26. A Fool Moon támogatói FootMark www.acappella.hu Munkát keres? Látogasson el a WWW.WOrkania.hu honlapra és válogasson az aktuális állás­ajánlatok közül. A 2008. október 13-a és október 17-e közötti munka­héten a következő önkormányzati képviselői fogadó­órák, fórumok lesznek: Október 13-án, hétfőn: • Iványi Aurél, a 9-es számú választókerület (Szőreg) képviselője fogadóórát tart 17.00-18.00 óráig a szőregi kiren­deltségen (Szeged-Szőreg, Szerb u. 21.). • Katona Gyula, a 13-as számú választókerület (Móra­város) képviselője fogadóórát tart 14.00-16.00 óráig a Sze­gedi Csatornamű Társulat irodájában (Szeged, Széchenyi tér 5.). • Kenderesi-Szabó Mihály, a 20-as számú választókerü­let (Makkosház) képviselője fogadóórát tart 17.30 órától a Makkosházi Általános Iskolában (Szeged, Ortutay u. 3.). Október 14-én, kedden: • Hekáné dr. Szondi Ildikó, a 10-es számú választóke­rület (Belváros) képviselője fogadóórát tart 15.00-16.00 óráig a képviselői irodában (Szeged, Kiss E. u. 3.). • Kalmár Ferenc, a 23-as választókerület (Rókus) kép­viselője fogadóórát tart 17.00 órától az Arany János Általá­nos Iskolában (Szeged, Kukovetz Nana u.). • Gila Ferenc, a 24-es számú választókerület (Petőfite­lep és Baktó) képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Nádas Presszóban (Szeged,Tölgyfa u.). Október 15-én, szerdán: • Nagy Sándor, a 3-as választókerület (Felsőváros,Tarján) képviselője fogadóórát tart 16.00 órától a Táltos Tehetség­gondozó Általános Iskolában (Szeged, Pósz Jenő u. 2.). • Tóth Károly, a I I -es számú választókerület (Belváros, Alsóváros) képviselője fogadóórát tart 17.00 órától a Béke Utcai Általános Iskolában. • Fábián József, a 17-es választókerület (Kiskundorozs­ma) képviselője fogadóórát tart 16.00 órától a Kiskundorozs­mai Polgármesteri Hivatalban (Szeged, Negyvennyolcas u. 12.). • Fábián József, a 17-es választókerület (Kiskundorozsma) képviselője fogadóórát tart 17.30 órától a Jerney Utcai Álta­lános Iskolában. SZŰCS IMRÉNÉ PAPDIÉKNÁL. MINDEN CSALÁDDAL BESZÉLGET NÉHÁNY PERCET, MINDENKINEK MEGPRÓBÁLJA MEGOLDANI A PROBLÉMÁJÁT Fotó: Miskolczi Róbert Regisztráljon honlapunkon és csatolja önéletrajzát, hogy a munkaadó Önre találjon! j workania A Délmagyarors/ág es a Délvilág partnere

Next

/
Oldalképek
Tartalom