Délmagyarország, 2007. július (97. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-13 / 162. szám

PÉNTEK, 2007. JÚLIUS 13. • A K T U Á L I S • 3 KERí A JÚL IACIARKAL 40-50 %-AL LFSÓBBAK! AKfráS KA7ALÓCUSUHKAT 14-1 DÉLMACYARORSZÁGRAW! Szeged, Kálvária sgt. 65-67. Tel: 06/62431-432 elektronlKaoutietsinvttel.hu • www elektronikaoutiet hu Negyvenötezer is lehet egy tonna búza ára - Ősszel drága kenyeret eszünk Rekordok dőltek az idén A gabona nagy része mára tárolókban. Idén kimagaslóan jó volt a termés Fotó: Gyenes Kálmán Mehmet-ügy: nem született végleges döntés Gyermektartási per Várhatóan szeptemberben dönt a Szegedi Városi Bíróság, azaz leg­korábban akkor derülhet ki, hogy Mehmet Tüysüznek mennyi gye­rektartást kell fizetnie Bogosné Papp Edinának közös gyerme­kük, Mehmet Karcsika után. MUNKATÁRSUNKTÓL - Bogosné Papp Edina jogi képvi­selője a tegnapi tárgyaláson vá­ratlanul módosította a keresetet, a korábbi 20 ezer forint helyett már 40 ezer forint tartásdíj meg­fizetését kérte ügyfelemtől - nyi­latkozta lapunknak Buda Sán­dor. Mehmet Tüysüz ügyvédje megjegyezte, bár ügyfelének je­lenleg nincs munkahelye és ál­landó jövedelme, mégis vállalta, hogy családja segítségével áprili­sig visszamenőleg kifizeti a ha­vonta 20 ezer forintot Bogosné Papp Edinának, „hiszen jelenleg már ő gondoskodik a kisfiúról". - Azért emeltük meg a gyer­mektartás összegét, mert csak a kereset beadása után derült ki, hogy újabb kiadások várhatók. Karcsikának ugyanis felmérték a képességeit, ötödikes lehetne, de negyedikbe mehet. A kisfiúnak felzárkóztató korrepetálást java­soltak, a magántanárok óradíjá­nak kifizetéséhez nyújtana segít­séget a megemelt összeg - mond­ta Krémer Zsuzsa, Bogosné Papp Edina ügyvédje. A bíróság szeptember 13-ára el­napolta a döntést, tegnap azon­ban olyan ideiglenes rendelkezést hozott, amelynek értelmében a húszezer forintot visszamenőle­gesen ki kell fizetnie az apának. A 2004-ben elrabolt Mehmet Karcsika június 12-én érkezett vissza Magyarországra. Apját embercsempészettel, kiskorú el­helyezésének megváltoztatásával és közokirat-hamisítással gyanú­sítják. Mehmet Tüysüz egy hó­napja interjút adott lapunknak, amelyben többek között kijelen­tette, tudja, hogy Magyarorszá­gon akár évekre lecsukhatják, de a fia miatt még ezt is vállalja. CSAK EGYSZER TAIALKOZTAK Igj Tüysüz Magyarországra érkezése óta csak egyszer találkozott a fiával, Mehmet Karcsikával, ugyanis a gyer­mek anyja nem bízik meg volt élet­társában. Bogosné Papp Edina azt szeretné, hogy a láthatásról hivatalos döntés szülessen, és arról a önkor­mányzat gyámhivatala határozzon. Az évtized legrövidebb aratása fejeződik be néhány nap múlva, és minden idők leg­drágább búzája kerül a raktárakba. A kom­bájn mellől 36 ezerért visznek el egy tonnát, nem ritka a 41 ezer forintos ár sem, de a csúcs elérheti a 45 ezret is. A legek sorozata folytatódik: a méregdrága búzából sajnos ősszel méregdrága kenyeret sütnek majd a pékek. A jövő hét első napjaira legyűrjük az aratást ­ezt Tasnádi Gábor, a megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal főigazgatója jelentette ki az évtized legrövidebb betakarításáról. Az állítás igazolására elég ránéznünk a naptárra: az őszi búza aratása június 20. körül kezdő­dött, ma pedig július 13-át írunk. Röpke há­rom hét alatt a megye legnagyobb részén si­került a raktárakba szállítani az amúgy köze­pes mennyiségű, ám kimagaslóan jó minősé­gűnek mondott termést. Az okok? Korán jött a nyár, folyamatosan le­hetett dolgozni, ritkán esett az eső, nincsenek raktárproblémák - az elmúlt években hatal­mas tárolókapacitás épült ki a megyében és olyan gépek dolgoznak a földeken, amelyek a szó szoros értelmében „eszik" a búzakalászo­kat. Az ország egyik legnagyobb kombájnját például a Szegedhez közeli Karotin Kft. vásá­rolta meg tavaly 75 millió forintért, a GPS-ve­zérlésű monstrum 2006-ban már bizonyított is a földeken. Idén egy nap alatt, reggel 9 és es­te 8 óra között 50 hektárról aratta le a búzát ­dicsérte a gép kapacitását Vajda Antal termelé­si igazgató. A cég ezer hektárról ugyan „kicsi" termést, hektáronként 3,5 tonnát takarított be, de szeretne jól kijönni a búza üzletből: a ga­bonát egyelőre saját raktárjukban őrzik, és ar­ra várnak, hogy az árak megközelítsék a ton­nánkénti 45 ezer forintot. A kenyérgabona ezekben a napokban a kombájn mellől 36, a raktárakból 41 ezerért kel el tonnánként - tájékoztatott Kocsis Lász­ló, a mezőgazdasági hivatal főfalugazdásza. Az egekbe szöktek az árak ahhoz képest, hogy tavaly 22-28, 2005-ben pedig mindösz­sze 20-21 ezer forintért adtak túl a gabonán. Egy éve az ideihez hasonlóan közepes - 3,8-4 tonnás - termésátlagok voltak, ám az euró­pai piac kiegyenlítette a különbségeket. Most viszont azért nagy a kereslet, mert egész Eu­rópában kevés termett a téli aszály miatt. A megyében még hó sem esett, kiszáradt a ta­laj, az első áztató eső pedig csak április végére érkezett meg. Lecsapnak a termésre a malmok és a keres­kedők, az árut főleg a környező országokba viszik vasúton és közúton. A Tiszán nem úsztatnak sehová gabonaszállítmányokat, mivel a szegedi téli kikötőben lévő TIG-rak­tárakban egy szem búza sincs (ha lenne, ak­kor meg az alacsony vízállás tenne kereszt­be). Nem adják be ugyanis a termelők inter­vencióra a gabonát - mondta Pénzes Ferenc, a Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság logisztikai igazgatója, ami érthető: az unió csak 26 ezer forintot fizet egy tonnáért. F. K. SZAZ FORINTOS LISZT || A boltokban ősszel száz forintért adnak majd egy kiló lisztet - jósolja Nyilasi Endre, a vásárhelyi malom vezetője, a Hajdúgabona Zrt. regionális igazgatója. Jelenleg ők is a drága hazai búzából vásárolnak, valamint abban reménykednek, hogy Lengyelországból esetleg olcsóbban szerezhetik be a kenyérgabonát. „Nincs mit tenni, a piac tör­vényei működnek, márpedig most a búza iránt van kereslet" - foglalta össze a jelen történéseit a vezető. A finomliszt ára 2006-ban 54-69 forint volt, de már mostanra 79-89-re emelkedett. Egy kiló fehér kenyér ára meghaladhatja majd a 250 forintot is. Több mint kétmilliárd forintból készült a GTK és a biológusok új otthona Hiller átadott két egyetemi épületet Kincstári optimizmus SZABÓ C. SZILÁRD „Nagyon büszke vagyok a szentesi kórházban eltöltött időszakra" - mondta lapunknak Fenyves Ernő menesztett szentesi kórház­igazgató, akit most két társával azzal bízott meg az államkincstár, hogy szeptember végéig hozza rendbe a szegedi klinikai központ gazdálkodását. A kincstári biztosok kincstári optimizmussal nyilatkoztak. Ez azért meglepő, mert a válságmenedzserek még nem merültek el igazán a számokban, adatokban, nem nézték át a szerződéseket. Ez az egyik dolog. A másik Fenyves Ernő. Ismeretes, hogy a jobboldali többségű megyei közgyűlés április­ban leváltotta a szentesi kórház éléről Fenyves Ernőt, akit tavaly ta­vasszal a baloldali többségű megyei önkormányzat bízott meg az igazgatói feladatokkal. Ebben a politikai döntés mellett vélhetően szerepet játszott, hogy Fenyves - aki 2003-ban kilenc hónapon át önkormányzati biztosként dolgozott a szentesi kórházban, amely­nek adóssága a válságmenedzseri kinevezésekor megközelítette a 440 millió forintot - nem tudta lefaragni a tartozásokat, sőt. A gaz­dasági mérnök-szakközgazdász végzettségű Fenyves igazgatósága alatt tovább növekedett az intézmény tartozásállománya. Az a kér­dés, mennyivel, mert a volt direktor azt mondja, hogy félmilliárdos adósságot hagyott hátra, az új vezetés pedig 700 millióról beszél. Ennek tükrében nem igazán érthető, mire olyan büszke Fenyves Ernő a szentesi időszakát illetően. Valamit tudhatott, mert több százan szerették volna a kórház dolgozói közül (ezt aláírásukkal is hitelesítették), ha ő marad a direktor. Az azonban márkevés a mai világban, ha valakit korrekt embernek tartanak a munkatársai, mert meg kell felelni a tulajdonosnak. Fenyvest biztosan nem tar­tották volna olyan jó embernek, ha kórházigazgatói megbízatása után azonnal elbocsát száz embert, majd még húszat, megkurtítja a különböző juttatásokat és a többi - magyarán válságot kezel. A szegedi klinikai központban a frissen kinevezett igazgató, Pál At­tila szerint nem lehet tovább folytatni a leépítéseket. Lehet és kell is viszont szigorúan más módon takarékoskodni a hatalmas rendszer­ben, amely nem egy esetben könnyelműen bánik a pénzünkkel. Hiller István oktatási és kul­turális miniszter adta át tegnap a gazdaságtudományi kar és a biológiai tanszékcsoport össze­sen több mint kétmilliárd fo­rintból létrehozott épületét. Hiller beszédet mondott a Ma­gyar Könyvtárosok Egyesületé­nek vándorülésén is. Hetesi Erzsébet, a gazdaságtudományi kar dékánja és Hiller István miniszter a kar új, Kálvária su­gárúti épületében Fotó: Frank Yvette - A magyar felsőoktatás mennyi­ségi helyett lassan minőségala­púvá válik, ebben fontos szerep jut az infrastruktúra fejlesztésé­nek. A Szegedi Tudományegye­tem megmutatta, osztozik abban a szándékunkban, hogy ez a mi­nőség még erőteljesebb legyen. Kívánom, tekintse ezeket az új épületeket magáénak a város, az egyetem, a sok kiváló professzor és hallgató. - Ezekkel a szavak­kal adta át Hiller István oktatási és kulturális miniszter tegnap délután az SZTE új biológiai épületét a Közép fasoron. Előtte a gazdaságtudományi kar új, Kál­vária sugárúti otthonában leplez­te le a beruházás lezárását meg­örökítő emléktáblát. Szabó Gábor, az SZTE rektora a karok összefogásának fontossá­gát hangsúlyozta, Botka László, Szeged polgármestere pedig a kétmilliárdos beruházást szim­bolikus jelként: a szegedi biopo­lisz megvalósulásához vezető fo­lyamat újabb állomásaként érté­kelte. A Koczor György Ybl-díjas épí­tész tervei alapján átalakított, 2400 négyzetméteres GTK-épü­let 600 millió forintba került. Az első szint négy tantermében egy­szerre összesen 140-160 diák ta­nulhat, közel 60 számítógép áll rendelkezésükre. Az újjászületett oktatási központba költözik a kar dékáni hivatala és számos intéze­te is. - Ez „kétszólamú" épület: műemlék jellegű, mégis megfelel a modernitás kihívásainak. A mi örökségünk, érték Szegednek ­fogalmazott tegnap a tervező. A Közép fasori új biológiai köz­pont 4450 négyzetméterén tíz tanszék költözik össze, megszün­tetve a biológusok több mint har­mincéves széttagoltságát. A H betűre emlékeztető, közel másfél milliárd forintból felújított és ki­bővített épületben szeptembertől 1200 hallgató és több mint száz dolgozó kezdi meg az új tanévet. R. T. G. HILLER A KÖNYVTÁROSOK ELŐTT - Aki temeti a könyvet, semmit sem ért a modern világból - fogalmazott Hiller István a Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorülésének megnyitóján tegnap a József Attila tanulmányi és információs központban. Az oktatási és kulturális miniszter bejelentette: 2008-tól mintegy 20 milliárd forint jut majd a könyvtá­rak fejlesztésére a Portál programban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom