Délmagyarország, 2005. október (95. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-22 / 248. szám

Szombat, 2005. október 22. SZIESZTA 11 VIZY BÉLA VÁSÁRHELY OKTÓBERÉRŐL res ellenállást szervezte az élete!" Parlamenterként négyszer ment át a Békéscsabát kö­rülzáró szovjet páncélos ostromgyűrűn a Szegeden élő Fekete Pál, akit az 1956-os forradalom leverése után előbb életfogytiglanra, majd kevés híján halálra ítéltek. Szabadulását követően csak segédmunkás lehetett. Hu­szonöt év kényszermunka után könyveket ír, tanít, elő­adásokat tart, s gyűjti a diktatúra áldozatairól szóló vándorkiállítás anyagát. Fekete Pál könyvet ír, és kiállítást készít a kommunista diktatúra áldozatairól FOTÓ: SCHMIDT ANDREA Vizy Béla szigorlóorvosként vált a vásárhelyi események egyik főszereplőjévé FOTÓ: BÍRÓ GERGELY Hátában fegyvercsővel ment a Békéscsabára 1956 novembe­rében bevonuló szovjet páncé­losok előtt a Szegeden élő Fe­kete Pál tanár, aki az utolsó pil­lanatig igyekezett megakadá­lyozni a város ostromát. „Nem kell a kapitalizmus, de a vörös csillagos fasizmus sem kell!" Fekete Pál szerint így fo­galmazták meg változtatás iránti vágyaikat az 1956-os for­radalom résztvevői. Az ötvenes évek közepére azok is kiábrán­dultak a „létező szocializmus" emberellenes rendszeréből, akik korábban hitték, hogy a hatalom idővel kigyógyul gyer­mekbetegségeiből. „Nem vagyok forradalmár alkat" Személyesen ismerte szinte az egész megyét; így a fölkelés kitörése után a települések küldöttei megválasztották a megyei forradalmi bizottság elnökévé. „Be kell vallanom, nem vagyok forradalmár al­kat. A dolgokat mindig a re­alitások figyelembevételével ítéltem meg, és a békés meg­oldások híve voltam. Ennek ellenére szenvedélyesen ke­restem az igazságot" - írja könyvében Fekete Pál. A forradalom tisztaságának megőrzésére, az ávósokat és családjukat megvédték a nép­haragtól. Amikor hírét vették, hogy a Vörös Hadsereg pán­célos egységei körülfogták Bé­késcsabát mint a Tiszántúl egyik jelentős katonai köz­pontját, az orosz nyelvet is oktató Fekete Pál vállalta a parlamenter szerepét. Igyeke­zett megértetni a szovjet egy­ségek parancsnokával, hogy a városban - a provokátorok hí­reszteléseivel szemben - nin­csenek sem fasiszták, sem amerikai ügynökök, sem fegy­veres ellenállók, ezért nincs ok a vérontásra. Erőfeszítései azonban csak késleltetni tud­ták az elkerülhetetlent. „Csak" jelentenie kell Békéscsaba ostroma, a bel­város szétlövése és ártatlanok lemészárlása után Fekete Pált elfogták. Tíz hónapi ember­telen kínzás után a bíróság első fokon életfogytiglani bör­tönre ítélte. A kivégzést csak annak köszönhetően kerülte el, hogy a budapesti Fő utcai börtönben egy emberséges, fiatal főhadnagy megsúgta a raboknak: ne föllebbezzenek, mert másodfokon, enyhítés helyett, bitófa vár rájuk. Látta a börtön udvarában azt a melléképületet, ahol az akasztásokat végrehajtották. A negyvennyolcas szabadság­harc leverése után itt végezték ki jelképesen Kossuthot és Pe­tőfit is... Megjárva az ország szinte minden fegyházát, 1963-ban szabadon engedték. A politi­kai tiszt, akinél jelentkeznie kellett, fölajánlotta: ha jelent a megfigyelésre kijelölt szemé­lyekről, rövidesen katedrát kaphat az egyetemen. A tanár nemet mondott. A tiszt így válaszolt: „Pokol lesz az éle­te!" Békéscsabáról kitiltották. Szegedre került, s rendszere­sen jelentkeznie kellett a rend­őrségen. Csak segédmunkás­ként alkalmazták. Volt vagon­kirakó, téglagyári kubikos, csatornázó, másodállásban szénhordó. Komoly előrelé­pésnek számított, amikor el­végezhetett egy ácstanfolya­mot. A mesterséget igen meg­szerette, hattyastelepi házát is maga építette. A minőség forradalma A rendszerváltozás előtt el­lenzéki csoportok kérték: szó­laljon föl a Békéscsabán ter­vezett nagygyűlésen. A gyű­lésen a minőség forradalmáról beszélt, amelynek előbb az emberek lelkében kell győznie - ez meghozza majd az igaz­ságossághoz vezető társadal­mi változásokat rs -, amint Németh László és társai a népi írók balatonszárszói tanács­kozásán elképzelték. A szerep­lés után várt újabb letartóz­tatás ezúttal elmaradt. Az elmúlt tizenöt évben Fe­kete Pál óraadó tanárként, tol­mácsként, fordítóként tevé­kenykedik. Sokat és sokfélét ír: dokumentumnovellák, törté­neti munkák mellett Békés megye krónikáján dolgozik. A forradalom ötvenéves évfor­dulójára vándorkiállítást ter­vez: a mártírok és meghur­coltak fotóihoz saját kezűleg készíti a képkereteket is. NYILAS PÉTER Vizy Béla, az októberi forra­dalom vásárhelyi eseményei­nek egyik mozgatórugója szer­vezte a nemzetőrséget októ­ber végén a városban. Novem­ber 7-én a fővárosba indult Király Bélához, a Nemzetőrség parancsnokához, de a szovjet katonák elfogták, s Ungvárra hurcolták. Végül idehaza ítélte el a bíróság. Szabadulását kö­vetően három évig segédmun­kás volt, majd 1963-ban te­hette le hátralévő szigorlatait. Vizy Bélát 1956. október 6-án Rajk László és társai újrateme­tésén érintette meg a politika szele. - Hatodéves szigorló orvos­tanhallgató voltam ekkoriban. Már beszélgettem földjük­tői-birtokuktól megfosztott öngyilkosok hozzátartozóival, s nemcsak meghatott a tör­ténetük, de egyre nőtt a dik­tatórikus rendszer iránti el­lenszenvem is - idézte fel em­lékeit Vizy Béla. Október 16-án a szegedi egyetem auditórium maximu­mában mondták ki a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szövetsége megala­kulását, s a kommunista ifjúsá­gi szervezet megszűnését. Vizy Béla MEFESZ-tagként került utolsó évében a vásárhelyi kór­ház belgyógyászati osztályára, melyet Deutsch Béla vezetett. A kórház egyik részlegében lak­tak négyen egy szobában. Teherautóval Szegedre - Én voltam közülünk az a meggondolatlan, lelkesedő, politizáló alkat, aki a Kossuth rádió október 23-i esti és éj­szakai adására tapadva azt jó­solgattam, hogy lesz elegendő programunk a következő na­pokban. Pesten élő bátyám óránként telefonált, tájékoz­tatva arról, mi történik a fő­ítélet Vizy Bélát a szegedi nép­bíróság ítélte hat év börtönre, melyet később három évre csökkentettek. 1959-ben am­nesztiával szabadult, s három évig a Chinoinnál volt segéd­munkás. 1963-ban tehette le hátralévő szigorlatait. A Magyar Tudományos Aka­démia Történettudományi In­tézetében megindult kutatási alapprogram átfogó képet kí­ván nyújtani az 1956-os di­ákmozgalomról. Ennek a nagy ívű kutatómunkának a része­ként született meg a szegedi pedagógiai főiskolai hallgatók 1956-os forradalmi tevékeny­ségének kismonográfiája. Fe­jezetei világos, áttekinthető városban. Hajnalban felké­redzkedtem egy teherautóra, s Szegedre utaztam. Részt vet­tem a városháza előtti tün­tetésen, ahol két orvostan­hallgató és egy joghallgató tár­sammal együtt polgári ruhás rendőrök kiemeltek a tömeg­ből, bevittek az ÁVH-ra. Itt kihallgattak majd néhány po­fon után elengedtek bennün­ket. Vizy Béla október 25-én tért vissza Vásárhelyre, s itt ér­tesült a parlament előtti vé­rengzésről, a zöld-ávó szegedi sortüzéről. Egy telefonból ér­tesült, hogy a vásárhelyi Hal téren tüntetők gyülekeznek. Odasietett társaival. - Amikor megérkeztünk, valaki felkiáltott: itt vannak a szegedi egyetemisták! A ke­zünket szorongatták, s máris rendben elemzik azt a társa­dalmi közeget, amelyben a pe­dagógiai főiskola tanárai és di­ákjai a felszabadulás után, a demokratikus remények és a kialakuló állampárti diktatúra viszonyai között éltek. Az egységes pártállami ifjú­sági szervezet hiteltelensége törvényszerűen vezetett az if­júság útkereséséhez. Mint az közismert, a fiatalok elégedet­tenyérnyi kokárdával a mel­lünkön az emelvény közepén találtuk magunkat, s bejelen­tették Vizy Béla mond beszé­det. Amit mondtam, azt a na­pi események tudatában mondtam, s nem hagytam ki belőle az indulataimat. Csak másnap tudtam meg, hogy a téren lévő szovjet emlékmű­vet délután ledöntötték a he­lyéről. Megállítani az anarchiát Vizy Béla naponta konzultált a köztiszteletben álló Galyasi Miklóssal, aki ismerte az ak­kori közszereplőket, a szerve­ződő forradalmi bizottságok tagjait. - Támogattam a számomra nagyon szimpatikus, akkor lenségének ellenőrzött me­derben tartására 1956-ban maga a DISZ hozta létre a bu­dapesti Petőfi Kör vezetőségét szinte kizárólag párttagokból. E szervezet vitáinak hatására bontakozott ki a forradalmi hangulat a szegedi főiskolán is. Nagy István könyvéből megtudhatjuk, hogyan szüle­tett meg a pártállami struktú­rán kívül elhelyezkedő, intéz­ményesült programmal ren­delkező szervezet, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Szövet­ség - először Szegeden. Meg­alakulásának eseményei, programja és a főiskolásoknak a forradalmi eseményekben játszott szerepének tárgyalása után a kötet a megtorlást, a rendszer restaurációját, az ok­tanácselnökké kinevezett Török Istvánt és csapatát, ám a személyi vitákban nem tudtam érdemben részt ven­ni. Elvállaltam a Nemzetőr­ség szervezését, mely felada­ta orvosi mivoltomhoz és ké­pességeimhez képest végül túl nagy falatnak bizonyult. Október 27-én ugyanis ide­genek jelentek meg a város­ban, s kínálgatták a fegyvere­ket. Végül, hogy megállítsuk az anarchiát Gyáni Imre gimnáziumi igazgató, a for­radalmi bizottság elnöke tudtával bementem a lakta­nyába fegyverekért. Ott előbb letartóztatták, majd egy-két óra múlva szabadon engedtek. Vizy Béla október 28-29-én Erdei István, a Szociáldemok­rata párt helyi vezetője kísé­retében utazott Budapestre, ahol a Corvin közben talál­kozott, tárgyalt Pongrácz Ger­gellyel. Vásárhelyre visszatér­ve civil tagja lett, a Kertész Dezső által október 31-ére megszervezett Katonai Forra­dalmi Bizottságnak. A bizott­ság, amikor megtudták Vizy Béla aggályait az időközben a honvédségtől kiosztott száz­ötven puska és géppisztoly szétosztásával kapcsolatban, úgy döntött, átveszi a város irányítását. A vásárhelyiek ­Vizy Béla emlékei szerint ­szelíden viselkedtek, nem kö­veteltek fejeket. Deportáltból fogoly November 7-én a Románia felől érkező szovjet tankhad­osztály a békéscsabai honvéd laktanyába berendelte tárgya­lásra a potenciális ellenállási pontok parancsnokait. Vizy Béla is tagja volt a vásárhelyi katonai küldöttségnek, ám őt be sem hívták a tárgyalásra. Visszatérve Vásárhelyre is­mertették a szovjet ultimátu­mot a laktanyában, majd a katonák sírva letették a fegy­vert. - Még aznap este Budapestre indultam a hadműveleti tiszt nyílt parancsával Király Bélá­hoz, a Nemzetőrség parancs­nokához, hogy tájékoztassam a helyzetről. A Kerepesi úton au­tónkat szovjet katonák állítot­ták meg, s engem, hadifogoly­ként másnap Ungvárra depor­táltak, ahonnét decemberben vittek vissza a Fő utcai börtön­be, Budapestre. KOROM ANDRÁS tatás, a diákélet 1957-es újra­indulását mutatja be. A kismonográfia középpont­jában a forradalmi történések állnak, amelyek épp olyan hét­köznapi létből emelték ki a szereplőket, amilyenben mai utódaik élnek. Hogy miféle re­akciókat váltott ki belőlük a helyzet, a forradalom király­vize, erről szó! „a fiatal szívek forradalma". A szegedi pedagógiai főisko­lások 56-járól szóló könyv a főiskolai kar, a forradalom em­lékét ápoló Nagy Imre Társa­ság, valamint Nagy Pista tanár úr hallgatóinak és tanítványai­nak - a Szentesi Baráti Kör és a „Töri" Tanszék Baráti Kör - tá­mogatásával látott napvilágot. VARGA LÁSZLÓ ...a fiatal szívek Tiszta munka, megható alapossággal, sok energiával, történészi elhivatottsággal született mű - írja a szegedi történész, Nagy István könyvéről az ebben megidézett történelmi események egyik résztvevője, Szőke Sándor nyugalmazott újságíró kol­légánk. A Szegedről indult forradalom hiteles történetének szelete a nemrég megjelent kötet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom