Délmagyarország, 2005. május (95. évfolyam, 101-125. szám)

2005-05-09 / 107. szám

SZOMBAT, 2005. MÁJUS 7. •KAPCSOLATOK" 11 MEGKERDEZTUKAZOLVASOT Jár-e filmszínházba } BORBOLA KADOSA tanuló. - Nem sűrűn, mert nincs rá időm. Most érettségizek, ezért számomra jelenleg a tanulás a legfontosabb. Egyébként havonta egyszer-kétszer szoktam moziba menni. Legutóbb az Átok című horrorfilmet láttuk, szeretném megnézni a Kör 2-t és a Csillagok háborújának harmadik részét. H0R0SZK0P '¡Jt^ KOS: Különleges feladatra választhat­¿BLlják ki. Ez szakmai elismerés, és iszo­nyú kihívás. Álljon a feladatok elé, ön nem ismer lehetetlent, tehetségével mindenkit lesöpör! BIKA: Feladatait teljesítse, ne ha­* snyagolja! Mutassa ki felelősségtel­jes, kötelességtudó énjét! Megbízhatóságát észreveszik főnökei, és értékelik igyekezetét. fV^ IKREK: Ne aggódjon az olyan helyze­I tek miatt, amit nem tud megváltoztat­ni. Fókuszáljon olyan kérdésekre, amikre van rálátása is! Nem ön fogja megváltani a világot! RÁK: Mélyen megbánthatja a mód, ^^lahogy egy ismerőse viselkedik ön­nel szemben. Ne törődjön vele! A jó barátai­val töltött idő orvosság minden bajára. Ay OROSZLÁN: Túl sok időt tölt ön­r ^f maga sajnálatával, a múlt siratá­sával. Valaminek történnie kell, ami kihúzza a mélabújából. Ne csak magával és bána­tával törődjön, kedves Oroszlán! | SZŰZ: Itt az ideje, hogy nyáriasít­^fsa ruhatárát és kozmetikumait is! Szerezzen be pár színes, lenge, incselkedő ruhadarabot! /0\j MÉRLEG: Ha még nem foglalt a wwl szíve, találkozhat valakivel, aki magához láncolja. Ez azonban nem biztos, hogy elég egy hosszú kapcsolatra. W i SKORPIÓ: Energikus barátja vásá­Wji rolni hívhatja. Ha van kedve, tartson vele, de vigyázzon a költekezéssel! Szokjon hoz­zá a gondolathoz, hogy be kell osztania forintjait! Jh .; NYILAS: Fiatal ismerőse magánéié­rt itéből jobban teszi, ha kimarad. Bár­milyen izgató is a helyzet, saját maga miatt ne menjen bele bonyolult kapcsolatokba! g^ | BAK: Elégedett, valószínűleg sem­TJMmit nem csinálna másképp. Ki­egyensúlyozottan végzi a munkáját. Estére lepje meg kedvesét valamivel. VÍZÖNTŐ: Ne szégyelljen vissza­%(» I lépni! Néha a dolgokról való lemon­dás a legnagyobb önfeláldozással jár. A jö­vőben azonban nem fogja megbánni tettét. HALAK: Vásároljon pár ruhadara­^^Ibot, újítson be a nyárra! Az apró ékszereknek valószínűleg nem tud ellenáll­ni. Kedvesét se felejtse el meglepni valami széppel! TISZTELT OLVASOINK! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tük­rözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. A jövő­ben leveleiket csak teljes névvel, lakcím­mel/telefonszámmal fogadjuk. A lapban ezentúl azon levelek, e-mail üzenetek jelen­nek meg, amelyeknek írói nem kérik anoni­mitásukat. Kéziratot továbbra sem őrzünk meg és nem adunk vissza. DOBAI TIBOR tanuló: - Igen, járok moziba. Szeretem a filmeket, mert kellemesen ki­kapcsolnak. Általában havonta szoktam elmenni moziba. Legin­kább a sci-fiket és a történelmi filmeket kedvelem. A Szeged Plá­zába jobban szeretek járni, mert ott több film közül lehet válasz­tani, mint a Belvárosi moziban. PALASTHY PAL nyugdíjas: - Nem. Rossz a szemem, nem lá­tok jól. Fiatalabb koromban jár­tam. Nem is tudom hirtelen, mi­ket néztem. A kalandfilmeket szeretem, a televízióban pedig a tudományos műsorokat szeretem a National Geographicon. A mo­zijegy is nagyon drága, ha olcsóbb lenne, többen mennének moziba. KUKLIS BRIGITTA főiskolai hallgató: - Igen, havi rendszerességgel járok a barátommal, vagy barátnőim­mel. Legutóbb a Kör 2 című hor­rort láttam, de az ilyen filmek mel­lett a romantikus mozikat is szere­tem. A Szeged Plázába szoktunk járni. Nem tartjuk drágának a mo­zijegy árát, megéri, mert kényel­mes, el lehet férni a székekben. POSTABONTAS In memóriám dr. Kiss Ernő (1925-2005) Dr. Kiss Ernő, a musicus universalis, a reneszánsz típusú zenei polihisztor kimagasló jelentőségű sze­mélyiség volt. Nem volt a zenének olyan területe, melyhez ne értett volna professzionális szinten; szerteágazó hangszeres és vokális tudása mellett kiváló zenepedagógus és karnagy volt, hatalmas ze­nei műveltséggel, lexikális és zeneelméleti tudás­sal. Életével, munkásságával több nemzedék szá­mára adott nehezen követhető mintát, távozásával a magyar zenei élet és a dél-alföldi kultúra egészét érte pótolhatatlan veszteség. Dr. Kiss Ernő 1925. április 2-án született Makón. Rendszeres zenei képzése 10 éves kora körül kezdő­dött, s különösen gimnáziumi tanulmányai idején vált intenzívvé. Érettségi után mégsem a zenei pá­lya felé vette útját, apja kívánságra a kolozsvári egyetem jogi karára iratkozott be. Az itt eltöltött egyetlen békés tanév során járt a kolozsvári zene­konzervatóriumba is, ahol többek között Farkas Fe­renc tanítványa volt. A háború után a makói zenei élet egyik legnépszerűbb személyisége lett: a szervi­ta rendház (ma: Csanád vezér téri templom) kánto­raként szolgálta egyházát, de kiváló tánczenekart is alakított. 1949-ben nyert fölvételt az akkori Szege­di Állami Zenekonzervatóriumba, ahol hegedű, ze­neszerzés, zongora és magánének szakon folytatott tanulmányokat. 1949-től dolgozott a Szegedi Nemzeti Színházban, szintén több munkakört be­töltve: zenekari muzsikusként, karmesterként, karigazgatóként; az akkori zeneigazgatónak, Pau­lusz Elemérnek első asszisztenseként sokat tett azért, hogy 1949 után ne szűnjön meg a szegedi operaélet. A szegedi Liszt Ferenc Zeneiskola tanáraként 22 éven át végezte áldozatos munkáját 1988-ig, nyugdíjba vonulásáig. Ő vezette a szegedi hege­dű-tanárképzősök tanítási gyakorlatait, illetve ő készítette fel őket a diplomatanításra; a hatvanas évek végétől ő tanította a hegedűtanítás módszer­tanát is. Pedagógiai munkássága mellett rendszeresen ját­szott a Szegedi Szimfonikus Zenekarban, egy ideig a Szegedi Nemzeti Színház zenekarának is tagja volt; a szegedi énekművészek legkedveltebb hang­szeres kísérője volt. Érdeklődése, szellemi aktivitása végig töretlen maradt, s bár gondolatait, tanácsait méltatlanul kevéssé vették figyelembe a címzettek, mindvégig ­hirtelen jött, hatnapos súlyos betegség után bekö­vetkezett haláláig - foglalkoztatta az ország, a ma­gyar kultúra helyzete, a zenei élet országos és sze­gedi útja. A régi és mind a mai napig ható vele kapcsolatos történetem több mint fél évszázaddal ezelőtt kez­dődött. Szüleim észrevették a zene iránti érdeklő­désemet, úgy gondolták, hogy zenepedagógus kezé­re kellene adni. Igen ám, de abban az időben Ma­kón nem volt egyszerű feladat, sem hangszert, sem zenepedagógust fellelni. Édesapám felkutatott né­hány szintén tanulni vágyó nebulót, illetve azok szüleit. Ismeretség révén eljutott az akkor még fia­tal zenetanárhoz, Kiss Ernőhöz, aki hajlandó volt vállalni a tanítást. Profi zenész ugyan nem vált be­lőlem, de életem színesebb, gazdagabb „élhetőbb" lett azáltal, hogy Ernő bácsi zenét szerető, valame­lyest zeneértő, bizonyos fokig zenét művelő embert faragott belőlem. A hivatásul választott szakmám, szigorúan véve távol esik ugyan a zenétől, de hála Ernő bácsinak, a zene mindig jelen volt, van és lesz életemben. Ernő bácsi..., köszönöm! DR. MÓZES JÁNOS NY. R. EZREDES Kőrösys tanulmányi sikerek A Kőrösy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépisko­la diákjai szép eredményeket ér­tek el az OSZTV-n. A gazdasági szakmai anyaggal bővített angol nyelvi versenyen 1. lett Kóczián Ágnes 12. B, felkészítő tanára: Farkasné Komár Katalin, 2. he­lyezést ért el Dezső Gabriella 12. A, felk. t.: Melegné Pákozdi Ág­nes, 4. lett Miklós Tímea 12. A, felk. t.: Gémes Erika. A gazdasági szakmai anyaggal bővített német nyelvi versenyen 1. helyezést ért el Léka Zsuzsanna 12. A, 2. lett Grosz Márta 12. A, felk. t.: Jónyer Edit, 6. helyezést ért el Márta Anett 12. B, felk. t.: Ágostonná Sághy Mária. Üzleti gazdaságtan­ból 5. helyezést ért el: Bővíz Kár­oly 12. D, felk. t.: Pintérné Kordás Erzsébet. A tanirodai gyakorlatok versenyen iskolánk csapata 3. he­lyezést ért el. A csapat tagjai: Cső­ke Krisztina 13. K, Szabó Mónika, Balog Péter Benedek 13. PSZ, felk. t.: dr. Szeberényi Sándorné és Térjék Balázs. Az országos statisz­tika pályázaton iskolánk egyik csapata 1. helyezést ért el, a csa­pat tagjai: Barcsik Emese, Kurai Andrea, Simon Beáta 12. D felk. t.: Pintérné Kordás Erzsébet, má­sik csapata 5. helyen végzett, a csapat tagjai: Grosz Márta és De­zső Gabriella 12. A, felk. t.: Kristó Zsuzsanna. A magyar művelő­déstörténet korszakai országos középiskolai vetélkedőn, szakkö­zépiskolai kategóriában 1. helye­zést ért el Czakó Kata, Molnár Éva, Varga Regina 10. B, felk. t.: Császár Zsuzsanna, 2. helyezést ért el: Lőrinc Szilvia, Vörös Valen­tina, Komáromi Zsuzsanna 10. C, 3. helyezést ért el: Guti Anita, Kéri Csilla, Szabó Andrea 10. C, felk. t.: dr. Révészné dr. Papp Klá­ra. Az országos gépkönyvelés ver­senyen iskolánk csapata 4. helye­zést ért el, a csapat tagjai: Szabó Mónika, Balog Péter Benedek, Arany Tamás 13. PSZ, felk. t.: Ko­csis Ildikó. Az országos angol nyelvű gépírás versenyen 4. he­lyezést ért el Szabó Zoltán 13. K, 5. helyezést ért el Győri Balázs 10. A, felk. t.: Kissné Álmosdi Márta, 6. helyezést ért el Tóth Réka 12. C, f. t.: Krizbai Imréné. Az országos német nyelvű gépírás versenyen 2. helyezést ért el Sza­bó Zoltán 13. K, 3. helyezést ért el Győri Balázs 10. A, felk. t.: Kissné Álmosdi Márta. Az Édes anya­nyelvünk nyelvhasználati ver­seny országos döntőjén különdí­jat és emlékplakettet kapott Hor­váth Krisztina 11. B oszt. tanuló, felk. t.: dr. Nagy Lászlóné. Az or­szágos fekve nyomó diákolimpián Maróthi Zsolt 12. B 4. helyezést ért el, felk. t.: Gulácsi Péter. DR. KIRICSI IMRÉNÉ IGAZGATÓ, SZEGED Az ügyvéd válaszol Számos olyan levelet, te­lefonhívást kapunk olva­sóinktól, melyben nem­csak egyszerűen meg­osztani szeretnék velünk ügyes-bajos gondjaikat, hanem segítséget, több­nyire jogi tanácsot kér­nek tőlünk. Éppen ezért a Kapcsolatok oldalun­kon elindítottuk Az ügy­véd válaszol című rova­tunkat, melyben dr. Ju­hász György heti rend szerességgel reagál olva­sóink kérdésebe, felveté­sebe, próbál jogi megol­dást kínálni problémás élethelyzeteikre. Leveleiket a szoká­sos módon postán vagy e-mailen (kapcso­latok@delmagyar.hu) küldjék el szerkesztő­ségünkbe. Kérjük, a borítékra vagy elektro­nikus levélre írják rá: Az ügyvéd válaszol. CSOROG A TELEFON Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasz­talataikat N. Rácz Judit újságíróval, a Kapcsolatok oldal szerkesztőjével oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható a 30/218-111 l-es mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is fogadjuk. E-mailt a kapcsola­tok@delmagyar.hu címre küldhetnek. FŰNYÍRÁS Szekó Béla szegedi olvasónk vé­leménye szerint a fűnyírást üte­mesebben kellene végezni, mert kellemetlen például a Lechner tér lakóinak napokon keresztül hallgatni a gép zaját. POHÁR Ismételten meglepődve tapaszta­lom, hogy reggelente - amikor munkába megyek - a Somo­gyi-könyvtár mögött lévő sörkert kukáiból és a földről egy nő rend­szeresen szedi össze a műanyag poharakat! Undorító! Lehet, hogy egy másik sörkertben ugyanabból, az elvileg egyszer használatos pohárból isznak az emberek? - olvastuk Tóth Zsu­zsa szegedi olvasónk üzenetében. VILLAMOSOK A 3-as, 4-es villamosokat is ki kellene cserélni, mert majdnem szétesnek. Mivel különb az l-es járat? Továbbá a tarjáni végállo­máson azért van a jelzőlámpa, hogy azt használják az utasok se­gítése érdekében, hiszen jó lenne tudni, hogy a két vágány közül melyikről indul hamarabb a vil­lamos, hangsúlyozta Tóth Zsu­KOZLEKEDES Amióta a Tisza magas vízállása miatt lezárták az alsó rakpartot, csak a Tisza L. krt.-on keresztül, vagy a kiskörúton lehet eljutni a Belvárosba. Megnehezíti a közle­kedést, hogy a Novotel melletti buszsávba besorolnak az arra hala­dó autók, és egyenesen haladnak tovább, bevágva a belső sávban szabályosan közlekedők elé. Emi­att sokszor balesetveszélyes hely­zet alakul ki, panaszolta Kis Ilona. Mára kérdeztük: Jár-e moziba? Kővetkező kérdésünk: Ad-e borravalót? Küldje el válaszát _Hj a kérdés napján 17 óráig, lLsbW M NLM SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! A/SMSvámfcásdnormál tarjasxennltoríéni, 06-30/30-30-921 Vagy szavazhat az interneten is: www.delmagyar.hu E-MAIL ÜZENET Tisztelt olvasóink! Leveleiket a jövőben a következő e-mall címen Is fogadjuk: kapcsola­tok@delmagyar.hu. Energiasokk A Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület pályázatot írt ki diákoknak azzal a céllal, hogy minták és ismeretek révén segítse rávezetni a fiatalságot a takarékos energiahasználó életmódra. Prefe­rált témák: világítás, fűtés, közlekedés, meleg víz, energiatermelés. Egy pályázó egy pályamunkát adhat be. A beküldendő pályázat részei: kitöltött tesztlap (névvel, pontos lakcímmel, e-mail címmel ellátva); 1 darab A4-es lapon egy jó és egy rossz példa (minta) rajzban vázolva; saját névre megcímzett, bélyeges válaszboríték. Alsó és felső korhatár nincsen. Beérkezési határidő: május 25. (postai bélyegző dátuma). Eredményhirdetés: június 5. (a Csemete honlapján). Beküldési cím: Csemete 6720 Szeged, Arany János u. 1. (személyesen, munkanap­okon 10-14 óra között vagy postán feladva). A legjobb munkák készí­tői értékes díjakat nyernek (CD-k, DVD-k, könyvek, táborozások, ki­adványok, pólók, hasznos meglepetések). További információ: 06/20/99-59-409, www.csemete.com ORVOSI ÜGYELETEK BALESETI, SEBESZETI ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL Ma a balesetet szenvedett személyeket Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) ve­szi fel, sebészeti (nem baleseti!) felvételi ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kór­ház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti kli­nikán látják el. FELNŐTT KÖZPONTI SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ÜGYELET Rendelési Idő: hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszáma: 62/474-374 vagy 104. GYERMEKGYÓGYÁSZATI ÜGYELET Hétköznap 16 órától másnap reggel 7.30 óráig, szombaton, vasárnap és munkaszü­neti napokon reggel 7.30 órától másnap reggel 7.30 óráig. Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Te­lefonszám: 62/474-374 vagy 104. SZEMÉSZETI ÜGYELET A szemészeti klinikán kizárólag sürgős esetben, Pécsi u. 4. s. o. s. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT A telefonszám díjmentesen hívható a megye egész területéről: 06-80-820-111 és (nem díjmentes) 62/548-294. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT VÁSÁRHELYEN A telefonszám díjmentesen hívható 16 órá­tól 02 óráig: 62/249-529. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT MAKÓN A telefonszám díjmentesen hívható 16 órá­tól 02 óráig: 62/212-515. GYÓGYSZERTÁR Kígyó gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3., este 10 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben! Tel.: 62/547-174.

Next

/
Oldalképek
Tartalom