Délmagyarország, 2004. június (94. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-12 / 136. szám

Szombat, 2004. június 12. SZIESZTA 19 A Pick Szeged európai kupatörténete skusz kttnyvartmaz TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA 7% KEDVEZMÉNY! H-6720 Szeged, Tisza L. krt. 34. www.fokuszonline.hu Telefon: (+36 62) 420-624 Fax: (+36 62) 424-789 e-mall: fokusz.szeged@llra.hu Újabb remény létezésére MIKLÓSA ERIKA KRÉTÁN AZ OLIMPIAI LÁNGGAL FUT, NEW YORKBAN ENEKEL Az alternatív operadíva Miklósa Erika meghódítja a világot A szegedi egyházzenei koncertsorozat keddi záró ren­dezvényén a felsővárosi templomban énekelt Miklósa Erika. A koncert végén a közönség állva ünnepelte a szegedi konzervatóriumból indult koloratúrszopránt, aki a sportkarriert cserélte fel a zeneivel, és az elmúlt évti­zedben meghódította a fél világot. Tavaly jelent meg a hangfajának legszebb slágeráriáit tartalmazó AlternaDí­va című DVD-je, amelynek CD-változata közel tízezer el­adott példánnyal vezeti a komolyzenei lemezek toplistá­ját. Most Krétára készül, hogy az olimpiai lánggal fus­son, ősszel pedig „védjegyszerepét", A varázsfuvola Éj királynőjét énekli a New York-i Metropolitan Opera színpadán. MUNKATÁRSUNKTÓL Vitos György, a Sport Plusz ke­let-magyarországi tudósítója tollából a napokban űjabb bestsellergyanús sportkönyv látott napvilágot. A Szegeden élő szerző legutóbbi siker­könyvei után ezúttal a kézilab­da világába kalauzolja el a sportszeretőket. Témaválasz­tása ismét telitalálat, hiszen az ország egyik legjobb kézilab­dacsapatát, a Pick Szegedet Német régészek műholdfelvé­telek elemzése után úgy vélik, hogy megtalálták Atlantisz maradványait. A Spanyolor­szág déli partjainál talált nyo­mok elhelyezkedése egybevág Platón leírásaival. Dr. Rainer Kiihne, a német Wuppertal Egyetem történésze szerint a mesés „sziget" pusztán a dél-spanyolországi partvonal darabkája volt, és valamikor Kr. e. 800 és 500 között szökőár pusztította el. A kutatók két tég­lalap alakú rajzolatot fedeztek fel a műholdfelvételeken, ame­lyek Cadiztól nem messze, a Marisma de Hinojos nevű sós-mocsaras területen találha­tók. A téglalapokat szabályos, koncentrikus körök övezik. Platón görög filozófus (Kr. e. kb. 427-347) leírása szerint At­lantisz Héraklész oszlopain, vagyis a Gibraltári-szoroson túl mutatja be teljes részletesség­gel, több mint száz színes és fekete-fehér fotóval illusztrál­va. A kiadvány különösen idő­szerű, hiszen a Pick Szeged ez év tavaszán - a Fotex Veszp­rémmel együtt - a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutott, ami szakmai berkekben azt je­lenti, hogy a szegedi gárda a vi­lág jelenlegi legjobb nyolc együttese közé verekedte ma­gát. Ráadásul a férfi kézilabda azon kiemelt csapatsportágak egyike, amely kiharcolva a kvó­tát, szerepelhet az augusztusi athéni olimpián, szegedi válo­gatottakkal is megerősítve. De a Pick Szegednél sincs megál­lás, hiszen októbertől újra a Bajnokok Ligájában játszhat a veszprémiekkel együtt. A most megjelent kötet nagyszerűen bemutatja a pa­tinás, mára világhírűvé vált klub eddigi teljes kupatörté­netét - örömet szerezve ezzel a sportág szerelmeseinek. (Vitos György: A Pick Szeged európai kupatörténete, 2004, 200 oldal, 1990forint.) feküdt, egy kisebb szigetekből álló szigetcsoporttól délre. Pla­tón szerint körülbelül 9000 év­vel Szolón (Kr. e. kb. 640-559) előtt Atlantisz hatalmas király­ság volt, fejlett civilizációval és ideális politikai berendezke­déssel. „Később azonban ha­talmas földrengések és vízár­adások támadtak, egy szörnyű nap és egy szörnyű éjszaka le­forgása alatt... Atlantisz szigete elmerült a tengerben" írja Pla­tón. Mindazonáltal a műhold­felvételeken látott és Platón ál­tal leírt méretek nem teljesen fedik egymást. Az előbbi vala­mivel nagyobb, amit a német régész egyrészt azzal magya­ráz, hogy nem biztos, hogy ilyen hosszú idő távolából Pla­tón a pontos méretek birtoká­ban lehetett volna, másrészt pedig a korabeli hosszűság­mértéknek is több változata volt. Kühne szerint most a ré­gészeken és a történészeken a sor, hogy elfogadják elméletét. - Az Alternaüíva óriási si­ker, olyanok is hallgatják, akik korábban nem szeret­ték az operát. Miért válasz­tottak a kiadására is alter­natív utat? - Szerettük volna bebizo­nyítani, hogy nemcsak a nagy cégek, hanem összefo­gással egy kis családi vállal­kozás is létre tud hozni mi­nőségi produkciót. Tényleg igazi családi vállalkozásban született meg a lemezem, hi­szen a férjem, Lóránth Zol­tán, valamint a sógorom, Czeglédi László voltak a pro­ducerei. Nem is az elkészíté­se és kiadása, hanem a ter­jesztésének megszervezése volt a legnagyobb feladat, bár erről a férjem tudna me­sélni. Hiába éneklem ezeket az áriákat már tizennégy éve, nehéz dolgom volt, mert egy hét alatt kellett az összes hangfelvételt megcsinál­nunk. Mint a sportban, itt is tökéletes formaidőzítésre volt szükség. - Marton Éva szokta nyi­latkozni: a férje támogatása nélkül nem tudott volna vi­lágkarriert befutni. - Ugyanez a helyzet nálunk is. Azt gondolom, a tehetséget elsősorban nem menedzselni, hanem védeni, óvni kell. Ne­kem is erre van szükségem, amit Zoli - aki a legfontosabb fellépéseimre mindig elkísér ­biztosít is számomra. Ráadá­sul mint férj is tökéletesen „működik". Az egész világon közvetítik - Mikor láthatja legköze­lebb a magyar közönség? - Készülök a Rigoletto pre­mierjére, amit az augusztusi BudaFest keretében Szinetár Miklós rendezésében muta­tunk be az Operaházban. - Miért egy bakonyi kis fa­luban telepedtek le? - Kiskunhalasi vagyok, a földközeli életet szeretem. Hét éven át Budapesten éltem, ahol már szinte rosszul érez­tem magam. Bakonykúton alig száz ember él, és találtunk ott egy gyönyörű paraszthá­zat. Ahogy kilépek az ajtaján, rögtön ott a csodálatos ter­mészetvédelmi terület. Ma már autóval minden gyorsan FOTÓ: HOLLÓSI ZSOLT elérhető, hamar bent vagyok az Operaházban, ráadásul többnyire Hegyeshalmon túl dolgozom. -Hol? - Októberben James Levine vezényletével az Éj királynő­jeként debütálok a New York-i Metropolitan Operában. Ez óriási előrelépésnek számít a pályámon. Az egyik áprilisi előadásunkat az egész világon közvetítik majd a komolyzenei rádióadók, így a magyar kö­zönség is meghallgathat a Bar­tókon. A Szegedi Nemzeti Színházban mutatkoztam be először ebben a szerepben, ami mára szinte védjegyem­mé vált. Pedig amikor első énektanárom, Maday Lilla azt jósolta: én leszek a világ nagy Éj királynője, hadakoztam el­lene. Nem akar fát vágni - Rendhagyóan alakult a pályafutása. - A sportkarriert hirtelen cseréltem az éneklésre, időm sem lett volna arra, hogy beálljak a sorba, és vé­gigjárjam a szamárlétrát. Vannak kitűzött céljaim, tu­dom, hogy azokat csak ak­kor érhetem el, ha tudato­san építem a karrieremet, és csak a hangomnak megfele­lő szerepeket énekelek. Nem fát akarok vágni, hanem gyönyörű tabernákulumokat készíteni. Szeretnék minél hosszabb távon a pályán maradni, szép szerepeket énekelni. A legjobb példa számomra Edita Gruberova. Nemrégiben élőben is hal­lottam őt Berlinben, ahol hatvanon felül is tökéletes Lammermoori Luciát éne­kelt. Titkon azt remélem, egyszer majd átvehetem tőle azokat a különleges bel can­to szerepeket, amelyekkel évtizedek óta elkápráztatja a világot. - Hogy halad a világ meg­hódításával? - Gerard Mortier nagyon megszeretett tavaly, amikor a Ruhr-vidéki fesztiválon együtt dolgoztunk. Nemrég kinevezték a párizsi Bastille Opera intendánsává, és rög­tön hívott, hogy énekeljem el ott is az Éj királynőjét. Utána a madridi Teatro Real következik. Sokat dolgozom a fiatal francia karmesterrel, Mark Minkowskyval is, aki a Milánói Scalától kezdve a vi­lág legnagyobb operaházai­ban vezényel. Zürichben például egy számomra is is­meretlen Hándel-operát mutattunk be vele, amiben Cecília Bartoli volt az egyik partnerem. Aki kíváncsi rá, hogy hol énekelek, az ma már naprakészen nyomon követheti az interneten a www.miklosaerika.com hon­lapon. Már hírlevelem is van, a rajongókat e-mailen tudjuk tájékoztatni. A közel­jövőben Claudio Abbadóval készülünk lemezre venni A varázsfuvolát, remélem, egészségi állapota megenge­di majd. Abbado fia rendező, végigénekeltem már vele Olaszországot. Nem szeretek egyik városból a másikba röpködni, egy-egy fellépés­sorozatom után heteken át itthon regenerálódom. Min­den Magyarországhoz köt, nem tudnék máshol élni. Asszonytornát indított a faluban - Segíti az éneklésben, hogy ma is rendszeresen sportol? - Az agyam sokkal tisztább az intenzív mozgástól, és a stresszt is könnyebben vise­lem. Az előadásokat is jobban bírom, hajó kondiban vagyok. Beindítottam az asszonytorna klubot a faluban, hetente há­romszor alakformáló tornát tartok. Nyolcéves a legifjabb, több mint hetven a legidősebb tagunk. Imádom csinálni, ka­matoztathatom mindazt, amit sportolóként megtanultam. - Hol tölti a nyarat? - Többnyire itthon nyara­lok. Fölfedeztem néhány fan­tasztikus pincészetet a Bala­tonon, azokat tervezem vé­giglátogatni. Nem vagyok nagyivó, de szeretem a boro­kat kóstolgatni. Szerintem a világ legjobb bora a Konyá­ri-pincészet sínai vörös bora, ami 2001-ben világbajnoki címet nyert, de idehaza szin­te senki nem ismeri. Olyan gömbölyű, mint egy kolora­túra, selymesen gurul le az ember torkán. A nyáron a Ri­goletto-bemutatóra készülök, ezért idén nem megyünk el kedvenc szigetemre, Korcsu­lára, ahol a férjemmel búvár­kodni szoktunk. A Vörös-ten­gerben egyszer több mint tíz méter mélyre merültem vele, bevallom, kicsit már féltem. Majd elfelejtem, mégis lesz egy nyári utazásom: lehető­séget kaptam, hogy júliusban ötszáz méteren át másokkal együtt én is vihessem Krétán az olimpiai lángot. Egykori atlétaként óriási megtisztel­tetés ez számomra. HOLLÓSI ZSOLT Most első 30 vásárló a következő kedvezményekből választhat: . 200 000 Ft árengedmény / 0 Ft kezdőrészlet , 200 000 Ft-tal emelt használtautó-beszámítás / 2,004 THM10% induló, 72 hó (GLX, GS modellek) / Ajándék légkondicionáló / Kezdőrészlet = roncsautó Akciónk a hazai gyártású modellekre vonatkozik, más kedvezménnyel nem kombinálhaló! ABS. dupla légzsák alapfelszereltség! PÉCSKAI AUTÓHÁZ Kft. Szeged, Sárosi u. 11/b. • Tel.: 62/540-676 • Nyitva: h.-p.: 8-17-ig

Next

/
Oldalképek
Tartalom