Délmagyarország, 2003. december (93. évfolyam, 279-303. szám)

2003-12-01 / 279. szám

« B E L F Qvi "O1 - KÜLFÖLD" HETFO, 2003. DECEMBER 1. Kolompár Orbán az elhunyt roma fogoly családjánál járt Vizsgálatot sürget a cigány szervezet Japán diplomatákat és spanyol hírszerzőket öltek meg Külföldi áldozatok Irakban Két japán diplomata, hét spanyol hírszerző és két amerikai katona A zalaegerszegi börtönben a múlt héten történt haláleset kö­rülményeinek alapos kivizsgá­lását sürgeti az Országos Ci­gány Önkormányzat. BUDAPEST (MTI) Helyi válságstábot hozott létre az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ). Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke közölte, a válságstáb - amelynek több jogász is a tagja ­feladata az lesz, hogy az ügy tisz­tázása érdekében eljárjanak vala­mennyi illetékes hatóságnál. Az OCÖ vezetése szombaton ellátogatott Zalaegerszegre, és megbeszéléseket folytatott az el­hunyt családjával és a helyi roma lakossággal. Telefonon Kolompár Orbán közölte: a helyiek és az el­hunyt hozzátartozóinak feltéte­lezése szerint nem természetes halállal hunyt el a börtönben fog­va tartott elítélt. Az OCÖ elnöke elmondta: a belügyminiszterhez, az igazságügy-miniszterhez, va­lamint a kisebbségi jogok ország­gyűlési biztosához fordul az ügy kivizsgálása érdekében. Hozzátette: ezt a különböző vizsgálatoknak kell tisztáznia. A roma hagyományoknak megfele­lően az elhunyt temetéséig min­dennap virrasztást tartanak. Már nem keresik az eltűnt hegymászót Leállították a kutatást az Auszt­ria legmagasabb hegycsúcsánál eltűnt magyar hegymászó után. BÉCS (MTI) A 30 éves operatőr múlt szerdán zuhant le a hegyről mintegy 3600 méteres magasságban. Az osztrák hegyi mentők már aznap a Grossglockner csúcsa felé in­dultak a szerencsétlenül járt ma­gyar felkutatására, a rossz időjá­rás miatt azonban félbe kellett szakítani akciójukat. Azóta is csak helikopterekkel tudták ke­resni az eltúnt magyart, mert a lavinaveszély és a súrú hóesés megakadályozta a gyalogos kuta­tást. Ez viszont mindeddig sem­miféle támpontot sem adott ah­hoz, hogy hol keressék a magyar alpinistát, a kutatás így tegnap leállt. Az osztrák tömegtájékoz­tatás már szombaton arról adott hírt, gyakorlatilag nincs esélye annak, hogy a magyar alpinista életben van. A második diploma is ingyenes lehetne Nem az első, hanem egy diploma megszerzése lenne ingyenes 2005-től a felsőoktatási reform keretében az oktatási tárca tervei szerint - közölte Magyar Bálint, az SZDSZ oktatási kabinetjének szombati ülése után. Az Oktatási Minisztérium elképzelése azt jelentené, hogy aki például költségtérítéses képzésben már elvégzett egy egyetemet vagy főisko­lát, a következő diplomáját akár ingyen is megszerezheti, ha felveszik államilag finanszírozott képzésre. A reformkoncepció várhatóan ja­nuárban kerül a kormány elé, s az év második felében elfogadhatja a parlament. A szaktárca azt is tervezi, hogy a tanári előmenetelekről szóló dönté­sekbe kötelező jelleggel beépüljenek a hallgatói vélemények. Magyar Bálint oktatási miniszter elmondta, hogy az akkreditált tanárvélemé­nyezési eljárások közül választhatnának az egyetemek. Arról azonban az intézmények döntenének, hogy milyen súllyal szerepeljenek hallga­tói vélemények, de semmiképpen sem hallgatói vétójogról lenne szó. BUDAPEST (MTI) Nem lövéstől halt meg Varga-Balázs Péter Irakban, hanem repeszdarabok okozták a fia­talember halálát - mondta a családot képvise­lő ügyvéd az MTI-nek. Erről a győri egyete­mista hozzátartozói tájékoztatták Bárándy Györgyöt, miután megkapták az amerikai ka­tonai orvosok által készített boncolási jegyző­könyvet. - A dokumentum az egész eddigi tényállást felborította, mert korábban arról volt szó, hogy a halálos lövés hátulról érte Var­ga-Balázs Pétert - nyilatkozta az egyik keres­kedelmi tévé híradójában az ügyvéd. Mint azt Bárándy György elmondta, a jegyzőkönyvet most fordítják. Varga-Balázs Péter holttestét múlt csütörtökön éjjel hozták Magyarország­ra. A 27 éves fiatalember, aki november 17-én vesztette életét, civilként dolgozott a háborús övezetben. Az eddigi hírek arról szóltak, hogy a fiatalembert amerikai katonák lőtték le. Átadták az autópályát EM0D (MTI) Megindult a forgalom szombaton az M3-ast Miskolccal összekötő M30-as autópálya 8,5 kilométer hosszúságú új, az emődi és a mu­hi csomópont közötti szakaszán. A Muhitól Miskolcig tartó 16 ki­lométert a tervek szerint 2004 novemberében helyezik üzembe. Putyin tart hazánk csatlakozásától A magyar kormányfő és az orosz elnök szentpétervári találkozóján megállapította, hogy helyreállt a bizalom a két ország kö­zött. Vlagyimir Putyin ugyanakkor fenn­tartásait hangoztatta hazánk uniós csat­lakozásával kapcsolatban. SZENTPÉTERVÁR (MTI) A magyar kormányfő, Medgyessy Péter hang­súlyozta, hogy hét végi látogatása is jelzi: a két ország között helyreállt a korábbi évek­ben megbomlott bizalom. Az orosz elnök a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődésének dinamizmusát emelte ki. Mint mondta, Oroszország az idén Magyarországgal növel­te a legnagyobb mértékben - közel 35 száza­lékkal - kereskedelmi forgalmát. - Nem felejtettük el azt sem, hogy a ma­gyarok szeretnék, ha az orosz piacon ismét megjelenhetnének a régen megkedvelt ma­gyar áruk. A lehetőségekhez mérten igyek­szünk ehhez segítséget nyújtani - tette hozzá az Vlagyimir Ihityin. Azt sem titkolta, hogy Oroszország kettős érzéssel tekint Magyaror­szág közelgő európai uniós tagságára. - Egyrészt örülünk, hogy Magyarország a közeljövőben az EU tagja lesz, másrészt vi­szont van bizonyos félelem attól, hogy az Oroszországgal szembeni EU-korlátozások Medgyessy Péter (balról) és Vlagyimir Putyin a Konsztantyin-palota borospincéjében koccintott. Fotó: MTI/Soós Lajos Magyarország esetében érvényesek lesznek - mondta. Putyin úgy fogalmazott: min­dent el kell követni annak érdekében, hogy az európai bővítés pozitív folyamata ne le­gyen kedvezőtlen hatással a kétoldalú kap­csolatokra. Áder szerint a kormány saját ígéreteit szavazta le Végleges Fidesz-lista az uniós választásra BUDAPEST (MTI) A Fidesz országos választmánya szombaton véglegesítette az euró­pai parlamenti választások párt­listájának első 18 helyét. A Szabad Európa listát Schmitt Pál, a Fidesz alelnöke vezeti, őt Szájer József, Surján László, Schöpflin György, Barsiné Pataky Etelka, Gyürk András, Becsey Zsolt, Járóka Lí­via, Glattfelder Béla, Óry Csaba, Pálfi István, Gál Kinga, Rákossy Balázs, Bernáth Ildikó, Szemerké­nyi Réka, Frivaldszky Gáspár, Tóth Edina és Bagó Zoltán követi. A Fidesz országos választmá­nyának tanácskozásán tartott helyzetelemzésében Áder János úgy fogalmazott, a forint gyengü­léséhez hozzájárult a kormány po­litikai támogatottságának csökke­nése, az üzleti élet kabinettel szembeni bizalomvesztése és a jö­vő évi költségvetési sarokszámok elfogadása. A frakcióvezető a költ­ségvetési módosító indítványok szavazása kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányoldal a Fidesz indítványainak leszavazá­sával saját választási ígéreteire is nemet mondott. A pártok közül egyébként a Fi­desz elsőként véglegesítette a lis­tán szereplő első 18 politikust, mert a legnagyobb ellenzéki párt mihamarabb meg kívánja kezde­ni a választási felkészülést. A párttagság nem feltétel az MSZP-nél Az MSZP egy-két hónapon belül fogadhatja el az európai parlamenti választással kapcsolatos programját - közölte Csiha Judit, a szocialis­ták országos választmányának elnökhelyettese a testület szombati ülését követően. Elmondta, hogy az szerepelhet az MSZP EP-válasz­tási listáján, aki az unió nyelvei közül legalább egyet tárgyalási szin­ten jól beszél, akinek van tapasztalata az unióval, illetve szervezetei­nek működésével kapcsolatban, valamint aki Magyarországon is is­mert és népszerű. Nem feltétel a párttagság, és a jelöltségnél nem ki­záró ok az egyéni parlamenti mandátum. Nem lövés okozta a magyar halálát halt meg a hétvégi iraki gerillatá­madásokban. Tegnap pedig dél­koreaiakat ért támadás. BAGDAD (MTI) Két japán diplomatát lőttek le is­meretlen fegyveresek a Bagdad­tól északra lévő Tikritnél, ami­kor autójukkal pihenésre leálltak az út szélén. Az egyik férfi Japán londoni nagykövetségének 45 éves tanácsadója, a másik áldo­zat pedig a szigetország bagdadi külképviseletének 30 esztendős másodtitkára volt. Nem japán sofőrjük megsebesült a támadás­ban. A japán külügyminisztéri­um szerint egyelőre túl korai len­ne bármit is mondani arról, hogy a két japán halála milyen befo­lyással lehet azoknak a tokiói kormánytervekre, amelyek értel­mében nem harcoló alakulatokat vezényelnének Irakba. Ugyancsak támadás érte a spa­nyol titkosszolgálat egyik külö­nítményét Irakban, a csoport hét tagja meghalt - közölte szomba­ton a spanyol védelmi minisztéri­um. A hírszerzés nyolctagú egy­ségét Bagdadtól 160 kilométerre délre, Nedzsefben támadták meg ismeretlenek, fosé Maria Aznar spanyol miniszterelnök a hét tit­kosúgynök halála után is az iraki katonai hadműveletek támogatá­sáról biztosította George Bush amerikai elnököt. Két amerikai katona szintén meghalt a hét vé­gén Irak nyugati részén egy fegy­veres támadás következtében. Irakiak másztak fel a spanyol felderítő csoport egyik gépkocsijára, amelyet szombaton ismeretlen fegyveresek támadtak meg. Fotó: MTI/AP/Anja Niedringhaus Tegnap újabb külföldieket ért fegyveres támadás, ezúttal valószí­nűleg dél-koreaiakat. A két külföl­di súlyosan megsérült a merény­letben. Az ismeretlen támadók egy országúton nyitottak tüzet a gép­kocsin haladó külföldiekre. Közben az Irakban állomáso­zó amerikai katonák főparancs­noka bejelentette, hogy a geril­lák elleni hadviselés követelmé­nyeinek megfelelően átszerve­zik az amerikai haderőt. Ricar­do Sanchez tábornok elmondta, az átszervezés célja, hogy köny­nyebb fegyverzettel ellátott, mozgékonyabb és a jelenleginél hatékonyabb felderítői, elemzői kapacitással rendelkező haderő vegye fel a harcot az iraki láza­dókkal. Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: ÓRF1 FERENC • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V. FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HECEDŰS SZABOLCS (mellékletek), M1SKOLCZI RÓBERT (fotó), OLÁH ZOLTÁN (hír és információi, SÜLI JÓZSEF Isport) • Délvilág szerkesztőségvezető: UISZÁSZI ILONA • Kiadő éa szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, PL: 153. Tilcfon: 62/567-888. Szerkesztőségi titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat. 62/567-882. Interneteim: www delmagyar hu • E-mait: szerkesztőségin delmagyar.szeged.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tel./fax: 62/241-905. Hirdetési tel/fax: 62/242-419. 6900 Makó, Csanád vezér tér 3. Tel.: 62/213-391, hirdetésfelvétel és előfizetés: Csanád vezér tér 3. Tel./fax: 62/213-198. 660(1 Szentes, Kossuth u *. léi 63/401-024. Tel./fax 63/314-838. 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. (Városi Calétial Tfcl./fax: 63/481-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁC KIADÓ • Kiadóigazgató: PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA. • Kiadói titkársági fax: 62/442 958 Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyomdavezető: HOCZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 62/466-847. • Tferjcsztési vezető: KÓTI ZOLTÁN, "ftrjesztés: 62/567-864. Ttrjcsztési zöldszám: 06/80/821-821. Előfizetési díj egy hónapra I 240 Ft (Délmagyatország), 1130 Ft (Délvilág) «Árus terjesztés: Délhit Rt. • ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1416-0099 (Délvilág] • A Délmagyarország Kiadó a Lapcora Kft. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom