Délmagyarország, 2003. július (93. évfolyam, 151-177. szám)

2003-07-01 / 151. szám

MX Ürt2au¿yuiési Köny •• áHömányából töröh/e y / MA: A PÉNZ BESZEL. GYOGY-IR o. DÉLMAGYARG KEDD. 2003. TULIUS1., 93/151. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ARA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) TÉMÁINKBÓL VECSESI SZAMLAGYAR A vecsési számlagyár ügyében 53 vádlott ellen nyújtott be csak­nem 100 oldalas vádiratot a Fő­városi Főügyészség. A vádlottak 199"T-től valótlan adatokkal cé­geket alapítottak. Az egész or­szágra kiterjedő céghálózatot ar­ra használták, hogy jutalékért hamis számlákat bocsássanak ki. 2. oldal LÁSZLÓ CSABA AZ M5-ÖS SZTRÁDÁRÓL Mivel az idei költségvetésben ilyen célra nincs elkülönítve pénz, a kormány akkor sem tud­ná megvenni idén az M5-ÖS au­tópálya üzemeltetési jogát, ha az AKA Rt. ezt felajánlaná. Mivel ez kőkemény üzleti kérdés, vétel esetén meg kell vizsgálni min­den apró momentumot - mond­ta László Csaba miniszter. 3. oldal TÖBB 1ÁRŐR AZ UTCÁKON Huszonnégy frissen végzett rendőr áll szolgálatba mától Csongrád megyében. Közülük ti­zenheten a tiszthelyettesképző szakközépiskolában végezték ta­nulmányaikat, heten pedig a rendőrtiszti főiskolán kaptak diplomát. A fiatal rendőrök több­sége a Szegeui és a Makói Rend­őrkapitányságon teljesít szolgá­latot. 2. oldal ÜNNEPSÉG A TANYÁN Meghitt ünnepségen találkoztak Szabó Ilona tanyáján azok, akik segítettek, hogy beköthessék az áramot a házba. Lapunk mind­végig figyelemmel követte az ak­ciót, s kiadónk, a Lapcom Kft. 100 ezer forinttal járult hozzá a tanya komfortosabbá tételéhez. 4. oldal www.delmagyar.hu 9 "770 03151 Festékpatronos kézbesítőtáska és nyomkövető a bűnözők ellen Postások, fegyver nélkül j A szegedi közgyűlésben Dobó beszélt a legtöbbet Kilenc felszólalás 43 másodpercben A kézbesítők munkájuk során leginkább magukra számíthatnak. Fotó: Miskolczi Róbert A szegedi postaigazgatóság kéz­besítői önvédelmi eszközöket nem kapnak, de fölkészítik őket az esetleges támadásokra, egyúttal a postásokat olyan tás­kakkal látják el, amelyek gomb­nyomásra megfestik a pénzt. - Nem evezzük a kézbesítők fölszerelesét sem könnygáz­spray-vel - m gázpisztollyal, mert akkor még erőszakosabban lépnének föl velük szemben a tá­madók - válaszolta kérdésünkre Oláh Sándor, a Magyar Posta Rt. szegedi igazgatóságának logiszti­kai igazgatóhelyettese. Hozzátet­te, hogy a veszprémi postásgyil­kosságtól függetlenül, ahogyan eddig, úgy a jövőben is minden lehetőt megtesznek a postások és a rájuk bízott értékek védelméért. Korábban hangjelzést adó ri­asztóval szerelték föl a kézbesítő­ket. A Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye postahálózatát irányító igazgatóság területén már használták is a berendezést: májusban Orosháza környékén támadtak meg egy postást, ám a hangjelzés hatásosnak bizo­nyult, a környéken lakók a kéz­besítő segítségére siettek. Csong­rád megyében a közelmúltban nem történt hasonló támadás. A kézbesítők biztonságának ja­vítására - a tervek szerint az év második felében - Szeged kör­nyékén is festékpatronnal és elektronikus nyomkövető rend­szerrel fölszerelt táskával látják el a postásokat. A festékbomba egyetlen gombnyomásra fölrot ban a táskában, hasznavehetet­lenné teszi a bankjegyeket. A kéz­besítő pillanatnyi helyének meg­határozásara szolgáló nyomköve­tő berendezés segítségévei pedig gyorsan megtalálják a bajba ju­tott postást. Az országban eddig Budapesten és Győrben kaptak a kézbesítők hasonló táskát. Folytatás a 3. oldalon Az MSZP-s képviselők sok időt töltöttek a közgyűlésben, a fi­deszesek viszont többször szó­laltak fel és sokat is beszéltek. Tizenegy rendes és két ünnepi ülést tartott tavaly október 30. óta a szegedi képviselő-testület. A közgyűlés 13 új rendeletet al­kotott, 27 alkalommal pedig a már meglévőket módosította. A városatyák 888 határozatot hoz­tak, 333 napirendi pontot tár­gyaltak. A képviselők közgyűléseken töltött idejét szavazógépük mé­ri. Az így rögzített adatok sze­rint Kónya Gábor, az MSZP képviselője 65 órát töltött a díszteremben. Második Kozma József [MSZP) 63 óra 27 perces teljesítménnyel, míg a harma­dik a szintén szocialista Gila Fe­renc 62 óra 1 perccel. A legtöb­bet hiányzó képviselő az össze­sítés szerint Szabó László, ám az MDF-es képviselő tévesnek tartja a rögzített adatokat, ame­lyek szerint összesen 14 óra 41 percen át volt jelen. - Amikor nem szavazok, ki szoktam kap­csolni a gépem - magyarázta a berendezés által szolgáltatott adatot a városatya. Elárulta, hogy az előtte ülő, magas növé­sű Makrai László olykor rákö­nyököl a gombokra, ezért tartja kikapcsolva a készüléket. Hoz­zátette: eddig egyetlen közgyű­lésről hiányzott. (Szabó képvise­lő gépe 303 szavazás alkalmával volt kikapcsolva.) Szerinte a te­levíziós közvetítésekből mérhe­tő le, hogy mennyit volt jelen. Folytatás az 5. oldalon Az iskolák többsége megkíméli a diákokat Dráguló nyelvórák Jentőst i drágulhat a nyelv­tanulás júliustól. Az új áfatör­veny ugyanis kimondja: a nem akkreditált tanfolvamokat 25 százalékos áfa terheli. Július elsejével lépett életbe az áfatörvénynek az a passzusa, amelynek értelmében a nem akkreditált nyelvtanfolyamok árát 25 százalékos áfa terheli. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden egyes nyelviskolának az összes nyelvtanfolyama a mosta­ni árának az egynegyedével ke­rülne többe. Ennek az az oka, hogy jelenleg egyetlen nyelvisko­lai programot sem akKreditáitak, mivel az elfogadás feltételeit alig pár hónapja állapították meg, az engedélyezés kilencven napot vesz igénybe. Folytatás a 4. oldalon Biztosítás A külföldre utazó magyarok fele semmiféle biztosítást nem köt in­dulás előtt. Itthon megszokták az ingyenes egészségügyi ellátást, s nem gondolják, hogy ugyanez máshol egy vagyonba kerülhet. i Bővebben A pénz beszél mellékletben A Borsodi Sörgyár Rt. 250 millió forinttal támogat Bőkezű szponzorral szerződött a város A Borsodi Sörgyár Rt. öt esz­tendőn át évi 50 millió forinttal támogatja hat kiemelt szegedi kulturális rendezvény megvaló­sítását - jelentették be tegnap. MUNKATÁRSUNKTÓL Stílszerűen a városháza házas­ságkötő termében jelentették be azt a ,frigyet", amely Szeged és a Borsodi Sörgyár Rt. között öt év­re köttetett. Botka László polgár­VVv mester nagy örömmel adta hírül, hogy a részvénytársaság straté­giai partneréül választotta Szege­det és a következő esztendőkben hat meghatározó kulturális ren­dezvény támogatására összesen 250 millió forintot kíván fordíta­ni. Botka kifejtette: ez a jövő út­ja, a programok szervezőinek igyekezniük kell minél több tá­mogatót szerezni. Sportközpont, üzletház, netán lakópark épüljön 1 Vevőre vár a volt Hafner-fatelep Folytatás a 4. oldalon Szegeden évek óta találgatják, mi lesz a SZEOL-pálya melletti telek, a volt Hafner-fatelep sor­sa. Kiderült, a telek eladó, mint­egy 300 millió forintért kínál­ják a 27 ezer négyzetméteres telket. Többen is érdeklődnek iránta, megállapodás még nem született. Csak néhány telefont kell lebo­nyolítania annak, aki azt szeret­né kinyomozni: miért üres még mindig az a telek a szegedi Felső Tisza parton, ahol egykoron a fa­telep állt. A SZEOL-pálya mel­lett régen nem dolgoznak gépek, a privatizáció során az osztrák Hafner család tulajdonába kerü­lő üzem épületeit már 2001 őszén lebontották, s a környéken élők azóta is csak találgatnak, vajon mi épül majd a helyére. - Én úgy hallottam, szuper­market kerül ide is - magyarázta minap a volt fatelep melletti buszmegállóban egy asszony, de azt már nem árulta el, örömet vagy bánatot hozna számára, ha valóban efféle építményt emel­nének szomszédságukba. Más annyit mondott csak: nekik, fel­sővárosiaknak tulajdonképpen teljesen mindegy, mi lesz a Haf­T *Sí -VST** ner helyén, csak ne csúfoskodjon már sokáig, meg aztán a gazt is irthatnák ezen a több hektáron gyakrabban is. Visszatérve a telefonokhoz: aki elsétál a telep bezárt kapujához, két mobilszámot pillant meg. Ha ezeket felhívja, csupán annyit nyugtázhat magában: a telepen élő kutyák gazdájáig jutott el. Folytatás az 5. oldalon és . Ki —*— p W «S2S A kerítés fölött bekukucskálva ezt látta a kamera. Háttérben a stadion. Minden nap zenés színpadi programok! „Szeged zenéje Szeged ízei" Fotó: Schmidt Andrea ,i i ' ,» .í..j.\ CONSTRUCT iim £ * 'SÉÉ m akikkel építhetünk •él-Magyarország legnagyobb általános és építőipari kiállítása akikre építhetünk JSL

Next

/
Oldalképek
Tartalom