Délmagyarország, 2002. április (92. évfolyam, 76-100. szám)

2002-04-04 / 78. szám

CSÜTÖRTÖK, 2002. ÁPRILIS 4. "VÁLASZTÁS 2 0 0 2 " 7 A 7. számú körzetben indulnak MARTONOSI GYÖRGY (Fidesz-Magyar Polgári Párt - Magyar Demokrata Fórum) - Mint a felmérések is bizonyítják, az emberek ma már sokkal inkább bíznak önmagukban és jövőjük­ben, mint korábban bármikor. A polgári kormányzás, melyből a vá­lasztók bizalmának köszönhetően honatyaként magam is részt vál­laltam, új lehetőségeket nyitott meg az ország előtt. Felemeltük a minimálbért, mely élhetőbb éle­tet biztosított a korábban nehéz körülmények között élőknek. A nyugdíjak értékvesztését nem csu­pán megálh'tottuk, de ezeket a jut­tatásokat négy év alatt komolyan meg is emeltük. A családokat az alanyi jogon igénybe vehető gyes és gyed visszaállításával, az otthonte­remtés megkönnyítésével, vala­mint adókedvezmények sorával segítettük. Mindez megkönnyítet­te a gyermekvállaláson gondolko­zó fiatalok döntését, és ennek is kö­szönhető, hogy például Makón ta­valy sokkal több apróság született, mint korábban. A mezőgazdaságból élőket tá­mogatások széles köre segíti. A gazdaságot lendületbe hozta a Szé­chenyi-terv, melynek hatásai Ma­NEVJEGY Martonosi György 1953-ban született Makón. Jogi és köz­gazdász diplomával rendelke­zik, tudását a civil életben tíz esztendeje magánvállalkozá­soknál kamatoztatta. A makói önkormányzati testületben 1994 óta képviselő, a Fidesz­MPP városi szervezetének el­nöke. Három gyermeke és egy unokája van. kón és a környező falvakban is érezhetők: eddig mintegy százöt­venmilhós, munkahelyteremtést is ösztönző támogatás érkezett szűkebb vidékünkre. A legnagyobb sikernek azonban azt gondolom, hogy a polgári kormány ideje alatt sikerült megnégyszerezni a nagy­beruházásokra fordítható közpon­ti támogatások összegét. A gimná­zium és a sportcsarnok több mint egymilliárdos beruházása vagy a kórház most induló rekonstruk­ciója az egész térség javát szolgál­ja. "természetesen nem csak Ma­kó, de a környező falvak is komoly támogatást kaptak többek között csatornázásra, különböző közös­ségi létesítmények építésére, felújí­tására és bérlakások építésére. Mi úgy gondoljuk, hogy minden tele­pülés életképes és az embereknek mindenütt joguk van a boldogulás­ra. A jövőben is azokhoz a célok­hoz szeretnék támogatást nyújta­ni a falvaknak, amelyek nekik fon­tosak. A következő négy évben a megkezdett közös munka folytatá­sához kérem a választókerület pol­gárainak bizalmát. SIKET ISTVÁN (Szabad Demokraták Szövetsége) - Ügyvédként és önkormányzati képviselőként szerzett tapasztala­tom, úgy érzem, segíthet a tör­vényalkotó munkában. A legfonto­sabb feladatnak a nagy társadalmi elosztó rendszerek megreformálá­sát tartjuk. így az adórendszer egy­szerűsítését, jelentős csökkentés bevezetését, ami a személyi jöve­delemadóra vonatkozik. Az SZDSZ csak a kimagasló jövedel­mek esetén tartja szükségesnek a magas adózási sávot, egyébként elégnek véü a tizennyolc- százalé­kos kulcs alkalmazását - mondja Siket István. Az SZDSZ Makó tér­ségi jelöltje nagyon fontos feladat­nak tartja az egészségügy megrefor­málását is; el kell mozdítani a csőd közeléből, s a kivánt állapotot egy­mással versenyben lévő biztosítók bevezetésével tartja pártjával együtt megoldhatónak. Az a jó, ha a biz­tosítók mindent fizetnek a szolgál­tatást ellátó orvosoknak, az állam pedig segítséget nyújt azoknak, akiknek erre szüksége van. Fontos-. nak tartják a magánnyugdíjpénz­tárak további erősítését: minden­ki a saját számláján gyűjtse azt az összeget, ami később nyugdíjazá­sának alapját biztosítja. - Nagyon fontosnak érzem a munkahelyteremtést; e téren a vá­ros már eddig is sokat próbált ten­ni. Emellett fontosnak tartom, hogy az önkormányzatok me­gerősödjenek, és átlátható, nyílt pályázati utakon juthassanak hoz­zá a fejlesztésre fordítható össze­gekhez. Lényegesen több pénzt kel­lene hagyni az önkormányzatok­nál; a jelenlegi állapot, amikor a személyi jövedelemadónak csupán öt százaléka marad helyben, auto­matikusan termeb a forráshiányt. Az is egyre nagyobb problémát je­lent, hogy a fejkvóták évek óta vál­tozatlanok. Siket István szerint szét teljesen kell választani a versenyképes, pi­acra termelő gazdálkodók megse­gítését, és azokét, akik ugyan a földből élnek, mégsem lennének versenyképesek az Európai Unió piacán. NEVJEGY Siket István Makón született 1942. november 6-án, munkás csa­ládban. A József Attila "Tudományegyetem állam és jogtudományi karán szerzett diplomát, 1971 óta dolgozik ügyvédként, 1990 óta közszereplő: egyéni önkormányzati képviselő, előbb SZDSZ-Fi­desz, majd SZDSZ-támogatással. Az első ciklusban a megyei közgyűlés alelnöke, majd művelődési bizottsági elnöke, tanácsno­ka. 1999 óta Makó alpolgármestere. SZABÓ JENŐNÉ (Munkáspárt) - Tízéves korom óta politizálok: akkor hgyeltem föl apámnak arra a mondására, hogy Magyarorszá­gon vannak párttagok és vannak kommunisták. Igaza volt: ma min­den pártban azokat az embereket látjuk, akik annak idején velünk együtt azt állították magukról, hogy kommunisták. Én hű ma­radtam, de tisztában vagyok azzal is, hogy a megindult folyamatot nem lehet visszafordítani. Viszont lenne mit tenni azért, hogy a rend­szerváltás veszteseinek sorsa jobb­ra forduljon - véb Szabó Jenőné. A Munkáspárt Makó térségi kép­viselőjelöltje szerint ma már nem létezik munkásosztály: tagjai vagy munkanélküliekké váltak, vagy al­kalmazottakká, egy olyan mun­káltatónál, aki annyit ad a dolgo­zójának, amennyit muszáj: egy fil­lérrel se többet. - S mivel az elmúlt tíz év arról is szólt, hogy a munkások nem hitték el, hogy rájuk kerülhet a sor, mert bíztak szakmájuk értéké­ben, a szohdaritás teljesen kive­szett a társadalomból. A szakszer­vezeteknek ma feleakkora szerepük sincs, mint a nyugati országok­ban. Akik húsz évig dolgoztak szer­számkészítőként, végül már söp­rögettek vagy csomagoltak, csak hogy megmaradjon az állásuk. Mégis megkapták a felmondóle­velet, és a hat hónapos végkielégí­tést. A főtisztviselői kar tagjai most nem ilyen jövőt nyertek; s erre a különbségre nincs, nem lehet ésszerű magyarázat. Szabó Jenőné szerint nagy prob­léma, hogy a még meglévő mezőgazdasági szövethezeteket egy kalap alá vették a kormányok az ipari üzemekkel. Pedig a földhöz kötöttség a jelenlegi viszonyok kö­zött kiszolgáltatottságot is jelent. A Munkáspárt, ha rajta múlik, is­mét állami tulajdonba veszi az energiaszektort, adómentessé teszi a minimálbért. Emellett úgy látja, nem elég a karácsonyi kondér, amivel látvá­nyosan megvendégelik a szegénye­ket, akkor, amikor a lakótelepe­ken élők év közben is szelektíven teszik ki a szemetet: külön zacskó­ba rakják a hajléktalanoknak az ételmaradékot. NEVJEGY Szabó Jenőné 1949. február 6-án született, Makón. Tizen­hat éves volt, amikor édesap­ja meghalt, húsz, amikor éde­sanyját is elveszítette. Csalá­di okok miatt félbeszakította tanulmányait a színművésze­ti főiskolán. Villanyszerelő lett, majd tovább képezte magát. Dolgozott az újszegedi ken­dergyárban, a Medicorban, a Zöldértnél, a József Attila Ter­melőszövetkezetben, végül áruforgalmi előadóként, adó­tanácsadóként. a MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA OKTATÁSI KÖZPONT Reg. szám: 01-0070-99 2002. TAVASZI SZAKKÉPZÉSEK • Okleveles könyvvizsgáló • Okleveles adószakértő Nemzetközi adózási szak • Adótanácsadó • Mérlegképes könyvelő • Pénzügyi számviteli szakellenőr •Vállalkozási ügyintéző • Pénzügyi-számviteli ügyintéző •Tb-ügyintéző • Tb-szakelőadó • Mérlegképes könyvelők ismeretfelújító oktatása kedvező fizetési feltételekkel KÉRJE RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓNKAT! Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17. Tel.: (62) 542-500, 542-501 A MEGBÍZHATÓ SZAKMAI HÁTTÉR! I SZEGEDI hirdető CIB 6720 SZEGED, KISS MENYHÉRT U. T. TELEFON: (62) 425-425 6722 SZEGED, MÉRET U. 6/C. TELEFON: (62) 554-910 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, DEÁK FERENC U. 15. TELEFON: (62) 246-91 I Érvényes: 2002. április 1-től BETÉTI KAMATOK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE CIB Classic és Kincsem betét 50E R-1H Ft 111 Ft- 511 Ft 5M Ft - tOM Ft HM Ft tat •0 Lakétéaikló Évaa kamat (%) EBKM Évaa kamat (%) EBKM Évaa kamat (%] EBKM Évaa kamat (%| EBKM 1 hó 6,750 (6,84) 6,800 (6,89) 6,900 (7,00) 7,050 (7,15) 3 hó 6,750 (6,84) 6,800 (6,89) 6,900 (7,00) 7,050 (715) 6 hó 6,500 (6,59) 6,550 (6,64) 6,650 (6,74) 6,800 (6,89) 12 hó 6,500 (6,59) 6,550 (6,64) 6,650 (6,74) 6,800 (6,89) Letérat előtti visszaváltás esetén a kamat a mindenkori CIB Classic Magánszánta alsó kamatsávjával megegyező. CIB TAKARÉKSZÁMLA (min. 50e Ft) Sávot kamu Éves kamat (%| EBKM 0 - 50 e Ft-ig 2,000 2,05 50e Ft - 2M Ft 4,500 4,66 2M Ft felett 7,000 7,33 KINCSEM 2003 kötvény (min. 10e Ét) 1 hó 3 hó 6 hó 12 hó Éves kamat (%) 6,850 6,850 6,600 6,600 BV 6.85 6.86 6,60 6,60 ' Az EHM kamatai az éves kamattal megegyezóek. HITELEK Magánszemélyek részére Emumtni CIB Személyi kölcsön 3M Ft-ig 20.99 vagy 23,99 3M Ft felett 17,99 vagy 20,99 THM: 20.02-39,15%. 1-5 éves futamidőre. A kamattáb mértéke a jóváhagyott hitet ésszagétól ás az adósminósftés eredmé­nyétől függ. Ingatlanfedezet mellett nyújtott - lakáscélú hitel kamata 12,99 % - egyéb célú hitel kamata 15,99 * THM: 18,11 - 22.12%, 1 -10 éves lutamidóre CIB Otthonteremtő hitel 1 éves kamatperiódus 5 éves kamatperiódus CIB Ú| Otthon hitel 5,75% 4,50% 2,99% CIB^I 0640242242 TATAI CSEREP A C0NSTRUMÁN BEMUTATJUK ÚJDONSÁGAINKAT! 8% KEDVEZMÉNY! Gyárunkban és kiemelt partnereinknél* • áruvásárlási hitelre is t megvásárolhatóak termékeink, egyszerűsített ügyintézéssel, • lakáselőtakarékossági | szerződéssel rendelkezőknek 2003. 03. 31-ig cserepeink gyári árából 10% engedményt kínálunk. co TfiTfll CSEREPlPfiRI RT. 2890 Tata, Faller Jené u. 9., Teleion: 34/586-777, Fax: 34/586-778 zötó szám: 06/80/586-766 *CONSTfíUMA ; akciótól függetlenül EXIMBANK: HITELES EXPORT EXiMHITEL 2002 KEDVEZMÉNYES KAMATOZÁSÚ FORGÓESZKÖZHITEL KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK A vállalkozást a futamidő első 6 hónapjában csak a kamat fele terheli. Ha a fedezet bankgarancia, garanciadíj kedvezményben is részesülhet. A gazdaságilag kedvezőtlenebb helyzetben lévő megyékben (Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy és Békés) működé vállalkozások még nagyobb kedvezményben részesülhetnek. Igénybe vehető az értékesítési szerződés összegének 75%-áig forintban és devizában (EUR,USD), maximum 200 millió forintig. AGRÁR - EXIMHITEL Igényelhető a feldolgozott élelmiszerek előállításához és értékesítéséhez a pályázó méretétől függetlenül. 12 hónapon át kedvezményes kamatozás. A hitelösszeg az értékesítési szerződés értékének maximum 75 %-a, de minimum 10 millió forint, maximum 500 millió forint, vagy ennek megfelelő devizaösszeg (HUF, USD vagy EUR). TOVÁBBI AJÁNLATAINK Előfinanszírozó hitelek, vevőhitel, garancia és kockázat-megosztási termékek. Bővebb információért keresse A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT. • AKTÍV MŰVELETEK IGAZGATÓSÁGÁT 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. Tel: 374-9100 • Fax: 269-4476 E-mail: eximh@eximbank.hu vagy • Honlapját: www.eximbank.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom