Délmagyarország, 2002. január (92. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-30 / 25. szám

II. TISZA VOLÁN ÉLETKÉPEK SZERDA, 2002. JANUÁR 30. Tóth János harmincnyolc éven át szolgálta a Tisza Volánt. (Fotó: Schmidt Andrea) A Tisza Volán Rt.-től az elmúlt hónapokban többen is elkö­szöntek nyugdíjba vonulásuk alkalmával. Jól megérdemelt pihenését tölti immár Tóth János, Burunkai Antal, Csamangó Imre, Bite István, Megyeri Géza, Balla Ferenc, Juhász István, Tyukász Sándor, Deme Zoltán, Görög Lajos, Virágh László, Csí­ki Imre, Rácz-Posztos Sándor Ferenc, Vörös László György, Varga Imre, Bódi Bálint és Papp István Jenő. Közülük most Tóth Jánost mutatjuk be, aki 1963. december 17-én lépett be a Ti­sza Volán Rt. jogelődjéhez. A státustörvény eredményeként Utazási A Tisza Volán Rt. is felké­szült arra, hogy gyakorlatban alkalmazza a 2002. január el­sejével hatályba lépett, a ha­tárainkon kívül élő magyarokat segítő státustörvényt. Az uta­zásokkal kapcsolatos részle­tes szabályokat a törvény za­vartalan végrehajtása érdeké­ben a cég munkavállalói okta­tás keretében ismerhették meg. A kedvezmények igénybe­vételét a Magyarigazolvány, il­letve a Magyar hozzátartozói igazolvány és azok mellékle­tei segítik, külön igazolásra nincs szükség. Az utazási ked­vezmények köre a követke­zőkben foglalható össze. Az igazolvánnyal rendelke­zők közül díjtalanul utazhat a magyarországi autóbuszokon a 6. életévét be nem töltött gyermek és a 65. életévét be­töltött személy korlátlan szám­ban, az összes belföldi autó­buszjáraton. Évente négy alka­lommal a belföldi helyközi (tá­volsági) járatokon 90 száza­lékos kedvezményt vehetnek igénybe az utazók. 90 száza­lékos csoportos utazási ked­vezményben részesül évente egy alkalommal a 18 éven alu­li, legalább 10 főből álló cso­port és a velük utazó két nagy­korú kísérő. A nappali és esti tagozaton tanulmányaikat vég­ző tanulók a belföldi helyközi (távolsági) járatokon 67,5 szá­zalékos kedvezménnyel utaz­hatnak, a városi helyi járatokon pedig kedvezményes árú tanu­ló havi bérletet válthatnak. A Tisza Volán távolsági járatai­val valamennyi megyeszékhe­lyet, ismertebb üdülő- és ki­rándulóhelyet elérhetnek a szolgáltatást igénybe vevők, a helyközi járatokkal Csongrád megye, a többi Volán-társa­ság járatainak igénybevételé­vel pedig az ország vala­mennyi településére el tudnak utazni. Tekintettel arra, hogy a kedvezmények nemzetközi utazásra, illetve nemzetközi járatok magyarországi szaka­szára nem érvényesek, a stá­tustörvény alapján kedvezmé­nyezett csak akkor tud élni az olcsóbb utazás lehetőségével, ha az országhatároktól belföl­di járattal utazik tovább - kap­tuk a tájékoztatást Heintz Fe­renc marketingigazgatótól. B. Z. Szabó B. Jánossal - Skandináviáról, Vásárhelyről és kiránduló diákokról Különjáratok Európa útjain „Nem léptem be a KISZ-be, így lettem autószerelő" - ezzel a meglepő kijelentéssel kezdi visszaemlékezését pályája kez­detére Tóth János, a Tisza Vo­lán Rt. nemrégiben nyugdíjba vonult műhelyvezetője. Moso­lya elárulja, hogy csak félig mondja komolyan, pedig pon­tosan így történt: a szegedi szü­letésű fiatalember 1958-ban érettségizett a Radnóti gimnázi­umban, s mint jó sportoló (atlé­tizált, vívott, kézilabdázott) je­lentkezett a Testnevelési Főisko­lára. A fölvételin megfelelt ugyan, de nem volt KISZ-tag, így „túljelentkezés miatt" még­sem vették föl. Szakma után kellett néznie, így jelentkezett a 600-as szak­munkásképzőbe. Leszerelés után Csongrádra került, ahol 1963 decemberé­ben belépett a 42. számú Aköv­höz, a Tisza Volán jogelődjé­hez. Hat évig maradt itt; köz­ben levelező tagozaton felsőfo­kú gépipari technikumi (ma: mű­A szegedi és a Csongrád megyei utazóközönség nagy karácsonyfája alá került kép­letesen az a négy új busz (Vol­vo E95), amelyek december közepén - tehát még az ünne­pek előtt - gördültek be a Ti­sza Volán Rt. Bakay Nándor utcai központjába. A 2001-es jármüberuházás utolsó darab­jai voltak ezek, melyeket már nagyon várt a Csaba István vezette helyközi és távolsági üzletág. szaki főiskola) végzettséget is szerzett, később autószerelés­ből mestervizsgát tett, s elvé­gezte a műszaki tiszti iskolát is. Autószerelőként, majd 1966-tól műhelyvezetőként dolgozott. A szegedi központ gépjármű­felújító műhelyébe 1969-ben ke­rült, s 2001 .december 29-i nyug­díjazásáig a műhely vezetője volt. Harminchárom éve még öt, az utolsó időben már kilenc mű­hely működött a keze alatt. El­sorolni is sok: az alkatrész- és motor-, fődarab-, adagoló-, fék­, légfék- és hűtőjavító, autóvilla­mossági, forgácsoló, gumiszere­lő, -javító és -futózó műhelyek­ben mindenféle fölújítással fog­Megérkeztek, s rögtön kide­rült, a svéd (alváz) és a ma­gyar (felépítmény) gyárhoz mél­tó, magas színvonalat képvi­selnek. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az egyre korszerűbb Vo­lán-flotta négy új szuperjármű­vel gazdagodott. Ezt a kijelen­tést azért illik adatokkal, tények­kel is alátámasztani; erre Dobos Tamás, a fejlesztési és jármű­fenntartási iroda vezetője vállal­kozott. - Ezek az autóbuszok B7R lalkoztak a szakemberek. Tóth János maga is értett az autósze­reléshez, forgácsoláshoz, gyár­tástechnológiához - a többi szakmában munkatársai segít­ségével igazodott el. „Igazán szerencsésnek mondhatom magam, mert egész pályafutásom alatt jól föl­készült, segítőkész kollégák, s elképzeléseimet támogató ve­zetők vettek körül" - mondja, szeretettel emlékezve a Tisza Volánnál eltöltött évtizedekre. A közel negyven év alatt vé­gigkísérte az autós szakma ug­rásszerű fejlődését. Az alkatré­szek beszerzése sem volt min­dig egyszerű, így sok mindent önjáró Volvo alvázra, karosszé­riára épültek, a felépítmény pe­dig a már megszokott E95-ös Tisza Volán-designra hasonlít, de a homlok- és a hátsófal te­kintetében eltér, már új megje­lenésű. Az előbbi azt jelenti, hogy a korábbi gyakorlattal el­lentétben minden fődarab (első és hátsó híd, a 310 lóerős mo­tor, az elektropneumatikus vál­tó ós a hozzáépített hidraulikus utarder) Volvo-gyártmány. Eze­ket a komplex rendszereket ­maguk gyártottak: így például készítettek Tátra torziós ten­gelyt is. Az akkori motorok élet­tartamára jellemző, hogy igen jó eredménynek számított, ha egy hathengeres motor kibírt 60-70 ezer kilométert - ma 500-600 ezer kilométerig nagyjavítás nél­kül futnak a kocsik. A fejlődő Ikarusok, s a rendszerváltozás után megjelenő Scania, Neop­lan, Volvo autóbuszok javítása állandó tanulást kívánt. S hogy miben rejlik az autó­szerelés szépsége? „A kis hibá­kat megtalálni: ez a legszebb. Mert a durva, látványos rongá­lódást - mint például a törés ­könnyű javítani. De egy rejtett rendellenesség akár napokig is foglalkoztat, míg végre rájövök a megoldásra" - mondja a szak­ember. „Tanúsíthatom, hogy férjem még itthon is a munkáján törte a fejét" - teszi hozzá mosolyog­va a feleség, Tóthné Ambrus Katalin, aki óvónő, pedagógus és könyvtáros lévén, igazi „hu­mán beállítottságú" társként kí­sérte férje pályafutását. . A műhelyvezető törzsgárdis­ta, s nyugdíjazásáig az érdek­egyeztető tanács tagja volt. Munkáját a Tisza Volán Rt. fön­nállásának 50. évfordulóján Széchenyi-díjjal ismerték el. „Nem számítottam ekkora ki­tüntetésre" - emlékszik vissza meghatottan a Szegedi Nem­zeti Színházban tartott ünnep­ségre. A nyugdíjazás gondolatát még nem szokta meg. „Mintha szabadságon lennék" - mond­ja. Gyakran bejár a műhelybe, amelynek irányítása méltó ke­zekbe került: Bobály György ré­gi munkatársként vette át a sta­fétát. A hirtelen megsokasodott szabadidőt kirándulással, ke­rékpározással, kertészkedéssel tölti, vagy éppen a feleségétől nemrégiben kapott számítógép­pel ismerkedik. „Van egy tizenöt hónapos unokám, vele is többet lehetek együtt" - mondja, majd tréfásan hozzáteszi: „Lassan itt az ideje, hogy a műszaki tudo­mányok felé irányítsam a gyere­ket..." Nyilas Péter mielőtt a buszoknál is alkal­maznák - a kamionjaikon tesz­telik a skandinávok. Vagyis több ezer kilométert futnak, kijavítják a hibákat mire bevetik az igazán veszélyes üzemben, a személy­szállításban. Az alvázak ener­getikai és karbantartási tulaj­donságai is rendkívül kedve­zőek. Mielőtt a felépítményre térnénk, meg kell említeni, hogy a motor a legmagasabb, az Eu­ro3-as minősítéssel rendelkezik és számítógép-vezérlésű. Kor­szerű a fűtése, légkondicionált a vezető és az utastér egya­ránt. Az ülések dönthetők, szé­lesíthetők, vagyis oldalra is ki­húzhatóak. Egyszóval nagyon kényelmes, komfortos jármű­vek, amelyek jó szolgálatot tel­jesíthetnek a cégünknél. - Nagyon örültünk a négy busz megérkezésének - vette át a szót Csaba István -, hi­szen ennek köszönhetően ki­válthattunk korosabb kocsikat, amelyeket más fuvarozási for­mába csoportosíthatunk át. Mű­szakilag kifogástalan állapotú járművek az új Volvók, elég ha csak annyit említek meg, hogy december 20-án, csütörtökön érkeztek meg, ekkor vettük át őket és két nap múlva, szomba­ton már munkába is állhattak. A következő járatokon találkoz­hatnak velük utasaink: Sze­ged-Debrecen, Szeged-Hajdú­szoboszló, Szeged-Parádfür­dő és Szeged-Pécs. I. P. (Folytatás az 1. oldalról) Hatalmas Európa-térkép előtt beszélgettünk, így aztán ki sem kerülhettem a kérdést: mégis, merre kanyarognak leggyakrab­ban a Tisza Volán Rt. különjára­tos buszai? - Azt hiszem, kontinensünkön nincs olyan ország, ahol még ne tűntek volna fel a mi emblémák­kal díszített járművek. Az csak természetes, hogy Skandinávia minden országát ismerik sofőre­ink, mint ahogy Portugália, Nagy Britannia legtávolabbi pontján is járt már Tisza Volán-busz. Uta­zási irodák, a legkülönbözőbb cé­gek, iskolák, sportklubok, alapít­ványok a megrendelőink, s ha ők úgy kívánják, akár egyetlen úton belül is felkereshetnek buszaink­kal tucatnyi országot. No persze akkor se mondunk vissza egyet­len megrendelést sem, ha csak a szomszédba, mondjuk Vásárhely­re, vagy az Ópusztaszeri Nem­zeti Történeti Emlékparkba indul­na egy-egy baráti csoport. A tan­intézetek egyébként a 3-4 napos országjáró túrákat kedvelik (leggyakrabban Sopront, Egert, a Dunakanyart, Pécset célozzák meg), de gyakran kérnek buszt például egynapos gyulai kirándu­láshoz is. Ma például Szeged egyik sportklubjától kerestek meg azt közölve, az idén Strasbourg­ba, Bambergbe, Eszékre és Kranj­ba is a mi buszunkkal szeretnének eljutni. Míg a téli sláger mifelénk is természetesen a sítúra. Ami érdekesség: néhány évvel ezelőtt a legtöbb sportbarát még a szlo­vákiai pályákon akarta kipróbálni sítudását, míg napjainkban in­kább már az osztrák és az olasz hegyekbe vágynak. S hogy mégis hány megren­delést iktatnak egy-egy évben a Tisza Volán Rt. Közönségkapcso­latok irodájában, a Szeged Plazá­ban? Szabó B. Jánost ezzel a kérdéssel sem lehetett zavarba hozni. - Tavalyelőtt 3 ezer 710 meg­rendelést teljesítettünk, tavaly már 4 ezer 531 partnerünk kiszolgálá­sáról gondoskodtunk. Hallhatja, telefonunk most is megállás nél­kül csörög, nagyon sokan hívják a 62550-180-as számot. És a most zajló tárgyalások is azt jel­zik, az idén még tovább nőhet a forgalmunk - vállalkozott egy kis jóslásra is az irodavezető. Bátyi Zoltán Volvo Drögmöller. A Tisza Volán zászlóshajója is sok ország útjaival megismerkedett már Volvo E95-ösök a Volán-karácsonyfa alatt Négy új szuperjármű A Volvo buszok nem csak megbízhatóságuk miatt váltak közkedveltté

Next

/
Oldalképek
Tartalom