Délmagyarország, 2001. február (91. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-09 / 34. szám

2 HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG SZOMBAT, 2001. FEBRUÁR 10. glóbusz KOHL: PÉNZBÜNTETÉS? Várhatóan beszüntetik az ügyészi vizsgálatot Helmut Kohl ellen, miután az észak-rajna-vesztfáliai tartományi igazságügyi minisztéri­um sem lát kivetnivalót az eljárás pénzbüntetés ellenében történő leállításában. Csütörtökön Düsseldorfban bejelen­tették, hogy a minisztérium nem emel kifogást a bonni ügyészség javaslata ellen, amelynek lényege: a volt kan­cellár és CDU-elnök 300 ezer márka pénzbüntetést fizet. ISZLÁM KIRAK ELÉ ÁLLÍTJÁK BIN LA­DENT? Pervez Musarraf pakisztáni vezető lehetsé­gesnek tartja az Afganisz­tánban hatalmon lévő táli­bok beleegyezését abba, hogy az Egyesült Államok­ban terrorcselekményekkel vádolt Oszama hin Laden szaúdi milliárdost iszlám bírák elé állítsák egy mu­zulmán államban. ALBÁN TÁMADÁS. Albán fegyveresek tüzet nyitottak a jugoszláv had­sereg és a szerb rendőrség állásaira a Szerbia déli ré­szén magasodó Szveti llija hegy térségében. A tám­adók közel egy órán át lőt­ték aknavetővel, nehézgép­puskával és kézifegyverek­kel a szerb állásokat az al­bán szélsőségesek Gyor­gyevac faluban kiépített ál­lásai irányából - közölte a televízió, de nem részletez­te, hogy a szerb oldalról vi­szonozták-e a tüzet. A tám­adásban senki nem sebesült meg. T E R J E S Z K E D () URALMAS. Az orosz Uralmas vállalat tőkeeme­léses részvénykibocsátással tőkéjének 25 százalékát he­lyezi el az idén a nemzet­közi tőkepiacon, és a leg­alább 100 millió dolláros várható bevételt amerikai, ukrajnai, bulgáriai vállalat­felvásárlásokra, valamint egy romániai gépgyár fel­építésére szánja. Áz Ural­mas összeszerelő üzemet tervez építeni Romániában. Az Uralmas felajánlotta a román acélipar újraszerszá­mozását is, és együttműkö­dést ajánl a cernavodai atomerőműnek. SOLANA ELLEN TÜNTETTEK. Belgrád­ban a rendőrség előállította Szinisa Vucsiniciot, a Javi­er Solana volt NATO-főtit­kár látogatása ellen tiltako­zó tüntetés egyik vezér­alakját. Vucsinics, a Nikola Pasics Baloldali Radikális Párt elnöke néhány száz tüntető élén a jugoszláv kormány székházánál tilta­kozott amiatt, hogy az eu­rópai uniós trojka tagjaként Belgrádba látogatott Javier Solana. Vucsinicsot né­hány órás „tájékozódó be­szélgetés" után elengedték. EU-TROJKA BELG­RÁDBAN. Az EU küldött­sége Belgrádban támogatá­sáról biztosította az új ju­goszláv és szerb vezetést, ugyanakkor jelezte, hogy teljes körű jugoszláv együttműködést vár a hágai törvényszékkel. Erről az EU-trojka tagjai beszéltek sajtóértekezletükön, miu­tán találkoztak Vojiszlav Kostunica jugoszláv elnök­kel, Gorán Szvilanovics külügyminiszterrel és Zo­rán Gyingyics szerb kor­mányfővel. Anna Lindh svéd külügyminiszter el­mondta, hogy teljes körű jugoszláv együttműködést várnak a Nemzetközi Tör­vényszékkel, bár nem szá­mítanak arra, hogy a hábo­rús bűnökkel vádolt szemé­lyek, köztük Szlohodan Milosevics volt jugoszláv elnök hamarosan Hága ke­zére kerülnének. POPIELLSZKO BOLDOGGÁ AVATÁ­SA. Józef Glemp bíboros, lengyel prímás a varsói Kostka Szent Szaniszló templomban - Jerzy Popie­luszko egykori plébániáján - lezárta a belbiztonsági tisztek által 1984-ben meggyilkolt katolikus pap boldoggá avatási eljárásá­nak egyházmegyei szaka­szát. Az 1997. február 8. óta tartó boldoggá avatási perben az egyházi törvény­szék 53 ülést tartott, 41 ta­nút hallgatott meg, és mint­egy 400 oldalas iratcsoma­got állított össze. SCHRÖDER TEHE­RÁNBA MEGY. A német kancellár teheráni látoga­tásra szóló meghívást foga­dott el az iráni külügymi­nisztertől, aki csütörtökön érkezett hivatalos látoga­tásra Berlinbe. A hír bom­baként robbant a német fő­városban, miután Kamal Harazi programjában ere­detileg csupán kollégájá­val, Joschka Fischerrel folytatandó tárgyalások szerepeltek. Egészségügyi és vegyi árukkal foglalkozó multina cionáUs megbízónk részére keresünk munkatársat Szeged környéki lakhellyel, Csongrád, Bács és Békés megyei KEY ACCOUNT SALES REPRESENTATIVE munkakörbe. Az ideális pályázó rendelkezik a kővetkezőkkel • felsőfokú végzettség, • jó kommunikációs képesség, • dinamikus és kreatív személyiség, • önálló munkavégzés képessége, • gépkocsiwzetői jogosítvány. Elkötelezett munkavégzéséért cserébe versenyképes fizetést és prémiumrendszert, gépkocsit, egyéb juttatásokat és bosszú távú karrierlehetőséget nyújt megbízónk Önéletrajzát, melyet maximális diszkrécióval kezelünk, az alábbi címen várjuk: RDL Magyarország Kft. 1027 Budapest, Horvát u. 14-24. Telefon: 214-0657, fax: 214-0658, e-mail rdl9rdlhu, bonlap: www.rdLbu Szájer és Nagy kis lépése g Nagy Sándor (balról) és Szájer József a Fidesz-iroda előtt fogott kezet. (MTI Telefotó: Kovács Attila) Budapest (MTI) Szájer József fideszes frakcióvezető értékelése szerint hasznos infor­mációcserét folytattak Nagy Sándorral; az MSZP parlamenti képvi­selőcsoportjának veze­tője viszont eredmény­telennek minősítette kettejük csütörtöki, bu­dapesti találkozóját, amelynek folytatása egyelőre kétséges. A vezető kormánypárt politikusa a találkozó után újságíróknak nyilatkozva kis lépésnek, mindenesetre a másfél évvel ezelőtti, Ko­vács Lászlóval folytatott egyeztetésénél érdemibbnek nevezte konzultációját Nagy Sándorral. Beszámolt arról: javasolta a két párt kapcso­lattartásának rendszeresebbé tételét, azt, hogy képviselő­ik hathetente konzultáljanak egymással. A folytatás azonban egyelőre kétséges, ugyanis Nagy Sándor erre az indít­ványra úgy reagált: bár hi­vatalos válasza még nincs a felvetésre, mert a megbe­szélés részleteit értékelni kí­vánják pártján belül, de „nem alakult ki olyan érzet benne", hogy érdemes lenne szakmapolitikai kérdések­ben rendszeres párbeszédet folytatniuk a Fidesszel. Szájer József jelezte, az uniós integráció szempont­jából célszerű, ha az MSZP és a Fidesz beszélő viszony­ban van egymással, egyez­tetni tud a kétharmados, il­letve a nemzetet érintő egyéb törvényjavaslatok kapcsán. Nagy Sándor úgy fogalmazott: a vezető kor­mánypárt frakcióvezetője a kétharmados törvényekről, az MSZP viszont a társada­lom legalább kétharmadát érintő fontos kérdésekről akart elsősorban szót válta­ni. A találkozón kiderült: a Fidesz nem tartja szüksé­gesnek pótköltségvetés be­nyújtását és a miniszterel­nök kompetenciájába tarto­zó kérdésnek ítéli a döntést az agrártárca vezetőjének, illetve államtitkárának sor­sáról. A megbeszélésen Szájer József szorgalmazta, hogy a két párt találjon megoldást az Országgyűlés létszámá­nak 80-100 fős csökkentésé­re. Az MSZP képviselőcso­portjának vezetője kevés esélyt lát arra, hogy az Or­szággyűlés ebben a ciklus­ban módosítani tudja a je­lenlegi választójogi szabá­lyokat. Sáron új utol választ Jeruzsálem (MTI) Izrael elutasította Szíria feltételeit a tárgyalások fel­újítására. Ariel Sáron diplo­máciai tanácsadója kijelen­tette: Izrael számára elfogad­hatatlan a tárgyalások felújí­tásának damaszkuszi feltéte­le, nevezetesen az, hogy a zsidó állam elótte teljesen ürítse ki az 1967-ben meg­szállt Golán-fennsíkot. Ariel Sáron izraeli mi­niszterelnök kizártnak tartja, hogy a Tábában megkezdett alapokról folytassák a tár­gyalásokat a palesztinokkal. Ezt Sáron diplomáciai taná­csadója jelentette ki. Zalman Sóval, az egykori washingto­ni nagykövet utalt arra, hogy írásos megállapodás nem született az egyiptomi város­ban, amiről pedig tárgyaltak, az a most alakuló új kor­mányt semmire nem kötele­zi. Az új kormányt csak az aláírt egyezmények kötele­zik, mint az 1993-as oslói, illetve az 1998-as Wye Plan­tation-i megállapodások. • Két robbanás történt csü­törtökön Jeruzsálem ortodox zsidók lakta Mea Searim ne­gyedében. A sebesültek szá­máról ellentmondó jelenté­sek érkeztek, a legmagasabb adat szerint tízen vannak. Szemtanúk szerint az egyik robbanás ereje akkora volt, hogy a szétroncsolódott gép­kocsi egyes darabjai négy emeletnyi magasba repültek. Az anyagi károk ennek el­lenére nem tetemesek. Szárnyszegett Malév Budapest (MTI) A Malév hamarosan kri­tikus helyzetbe kerülhet a repülógép karbantartók hét­fő este óta tartó sztrájkja miatt - mutatott rá Kocsi Margit, a Malév Rt. szóvi­vóje. A Repülőgép Műsza­kiak Független Szakszerve­zete csütörtökön folytatta az egyeztetést a munkáltató Aeroplex Kft.-vei, ahol azonban mindkét fél ragasz­kodott eredeti elképzelésé­hez, így a munkabeszünte­tés tovább folytatódik. Kocsi Margit elmondta: a repülőgépek karbantartását végző Aeroplex Kft. igazga­tója, Stefka Tamás péntekre és szombat reggelre állo­mánygyűlést hívott össze, ahol a munkavállalókkal is­merteti a kialakult helyzetet. A Malév Rt. szóvivőjének nem volt értesülése arról, hogy a varsói szerelók is megtagadták volna a Malév gépek átvizsgálását. Koráb­ban az ausztriai légitársaság az osztrák törvényekre hi­vatkozva tagadta meg a Ma­lév gépek szervizét, így a magyar légitársaság kényte­len volt Fokker típusú gépe­it Münchenben átvizsgáltat­ni. • A repülőgép szerelőkkel való szolidaritás demonstrá­lására félórás sztfájkot hir­detett február 12-én 12 órá­tól a Vasúti Dolgozók Sza­bad Szakszervezete (VDSZSZ) - közölte Gaskó István, a VDSZSZ elnöke. röviden MEGÁLLAPODÁS. Aláírták az FKGP-frakció­jából nemrégiben kivált, úgynevezett reformkörös képviselők, valamint a Fi­desz képviselócsoportja között az együttműködési megállapodást. Lányi Zsolt az aláírás után újságírók előtt hangsúlyozta: a lehe­tő legmegbízhatóbb koalí­ciós partnerei lesznek a legnagyobb kormánypárt­nak. HAT JELÖLT. Heten nyújtottak be pályázatot a Magyar Rádió Rt. elnöki posztjára, de a kuratórium elnöksége csak hat pálya­művet fogadott el, mert a hetedik pályázó a kiírásban foglalt beadási határidőn túl nyújtotta be pályázatát. Szadai Károly kuratóriumi elnök elmondta: a hat pá­lyázó közül csupán ketten járultak hozzá nevük nyil­vánosságra hozatalához: Juhos László, a Reális Zöld Klub elnöke és Marinovich Endre, az Antall-kormány volt kabinetfőnöke. AGRÁRTÁMOGATÁ­SOK. Az idén 191 milliárd forint fordítható az állami büdzséből agrártámogatá­sokra - közölte Tamás Ká­roly, az FVM közigazgatá­si államtitkára, aki ismer­tette a tárca elképzeléseit az idei agrártámogatások­ról. Elmondta, hogy a tá­mogatások elvei nem vál­toznak lényegesen, mivel azokat az elfogadott kor­mányprogram rögzíti, de a megváltozott gazdasági körülmények miatt néhány helyen módosították azo­kat a gazdák érdekében. Az idén nem kapnak ex­port- és minőségi támoga­tást a sertés- és baromfi­ágazat szereplői. Támogat­ják viszont a szarvasmar­ha-tenyésztőket, a méhé­szeket és a nyúltartókat. VARGA FELAJÁN­LÁSA. Varga Mihály pénzügyminiszter felaján­lotta a Magyar Kereskedel­mi és Iparkamarának, hogy hozzanak létre közös bi­zottságot a vállalkozók ál­tal sokat bírált, idén életbe lépett reprezentációs adó­terhek felülvizsgálatára. A miniszter úgy fogalmazott a kamara csütörtöki buda­pesti közgyűlése előtti gaz­dasági fórumon, hogy re­ményei szerint meg lehet találni azt a lehetőséget, amelyik egyaránt biztosítja a feketegazdaság vissza­szorítását. Ismét alacsony, 6 milliárdos forgalom mellett a BUX-index mintegy 1 százalékot emelke­dett. A Matáv nem tudta visszahozni szerdai zuhanását, nagyjából nullában zárt. Az OTP külföldi akvizíciós hírek­re emelkedett, állítólag az EBRD-vel közösen tervez ven­ni valamit a bank. A ma jelen­tó BorsodChem a kiábrándító számok ellenére 1.5 százalékot emelkedett, bár a 70 milliós forgalom nem igazán komoly. A Pannonplast is közreadta ne­gyedéves számait, amit a piac különösebb reakció nélkül fo­gadott; igaz, itt nem is volt meglepetés. Óriási, 400 milliós forgalom mellett tovább emel­kedett a Phylaxia, a cégről in­ternetes értesülésekből annyit tish Telecom is csalódást oko­zott, ennek elle-nére a piacok tartották magukat. Más távköz­lési társaságok és a technológi­ai szektor ugyanis valamelyest ledolgozott előző napi veszte­ségeiből. A rossz európai cég­adatok inkább az euróra gyako­roltak nyomást, a közös fizető­eszköz értéke 92 dollárcent alá csúszott. Forg. (M Ft) Változás 176 2,43% 1790 0,17% 890 0,58% 1586 2,68% 7 -1,04% 971 0,85% 28 1,44% +79 pont 1,02% 33575 Tel.: (62) 484-222 Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12., www.cd.hu A Concorde Értékpapír Rt. szolgáltatása 2000, 1999, 1998 „Az év brókercége" (Budapesti Értéktőzsde) lehet tudni, hogy angolszász szakmai befektetővel tárgyal­nak tőkebevonásról. Vegyesen zártak csütörtökön a tőzsdék Európában, míg New Yorkban a nyitást követően hamar eltűnt a Nasdaq kezdeti lendülete. El­sősorban vállalati eredmények mozgatták a piacot. Európában a Philips, az Unilever és a Bri­Részvény Záróárf. (Ft) Égis 10550 MATÁV 175 MOL 5185 OTP 15490 Rába 2375 Richter 15975 Synergon 1060 BUX 7823 M ConCorde • HIRDETMENY Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete, 5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 5., PÁLYÁZATOT HIRDET az I. számú háziorvosi körzet HÁZIORVOSI FELADAT ELLÁTÁSÁRA. A feladat ellátható az önkormányzattal között egészségügyi vállalkozás keretében, vagy közalkalmazotti jogviszony alapján. Illetmény megegyezés szerint. Határozatlan idejű kinevezés. A település lakosságszáma: 2500 fő. A község központjában viszonylag új, frissen festett, meszelt szolgálati lakás biztosított. A pályázat benyújtható: megjelenéstől számított 30 napon belül. A határidő lejártát követő 15 napon belül a képviselő-testület a pályázatot elbírálja, azután az álláshely azonnal betölthető. Pályázati feltétel: 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerint. Pályázatok benyújtása: Dombegyház nagyközség polgármesterének: Gyarmati Jánosné (5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 5.). | Érdeklődni lehet: 68/432-005-ös telefonszámon

Next

/
Oldalképek
Tartalom