Délmagyarország, 2001. február (91. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-20 / 43. szám

KEDD, 2001. FEBRUÁR 20. SPORT 11 Gyengén védekeztek kosárlabda Munkatársunktól Pápatel KC-Vásárhelyi Kosársuli 114-96 (32-25, 25-21, 28-26, 29-24) NB I B csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés. Pá­pa, 200 néző. Vezette: Ka­tona, Palla. Kosársuli: Elek (4), Bő­di (13/6), CZIBERE (27/12). Tornyos (13/3), CZIFRÁK (22/3). Csere: Karácsonyi (5), Bartucz (6), Szabó A. (6). Edző: dr. Elek András. A hosszú utazást köve­tően a sérült Szil, Bere és Böszörményi nélkül lépett pályára a vásárhelyi együt­tes. A Kosársuli védekezé­se igen gyengén sikerült, amit a kapott pontok hűen tükröznek. A vendégek támadójátéka sem volt va­lami fényes, elsősorban a közeli kísérletekbe csúszott sok hiba. A házigazdák fo­kozatosan növelték előnyü­ket, elsősorban a pápai centerek eredményessége révén. A találkozó hajrájá­ban Czifrák és Czihere ko­saraival még egyszer fel­zárkózott dr. Elek András együttese, de az újabb hi­bákat követően a hazaiak eldöntötték a találkozó sor­sát. Vásárhelyi szempont­ból a mindössze 17 éves Czibere teljesítménye kü­lön dicséretet érdemel, hi­szen a fiatal bedobó - aki ugyan kényszerből kezdett - 27 ponttal és nagyszerű dobószázalékkal hálálta meg edzője bizalmát. Rá­adásul az ifjú kosaras a ju­niorok mérkőzésén is re­mekelt, ott győzelemre ve­zette társait. A junioroknál: Pápatel KC-Vásárhelyi Kosársuli 75-88 (17-21, 24-16, 20-26, 14-25). A legjobb dobók: Czibere (25/9), Ko­váts (14), Karácsonyi (13/3), Szabó A. (12/3). Győztek a bajnokjelöltek A kosárlabda NB II dél­alföldi csoportjaiban a férfi­aknál és a nőknél is maga­biztos győzelmet aratott az első helyen álló gárda. Igaz, az előbbinek örültek a vásár­helyiek, az utóbbinak már kevésbé. A HLKK ifjú kosa­rasai viszont gondoskodtak a gyengébb nem sikereiről is, a Békés megyei küzdelemso­rozatban négy diadalt köny­velhettek el. HKSK-Békéscsabai KK II. 131-58 (27-17, 32-13, 31-13,41-15) NB Il-es férfimérkőzés. Hódmezővásárhely, Kossuth tornacsarnok, 100 néző. Ve­zette: Kunvári, Lövész. HKSK: PARÁDY (23/3), KÚTVÖLGYI (21), Polányi (7), DR. BORBÁTH (26/15), Imre (12). Csere: Ambruzs (6), Antal (13/9), Földi (6), Kenéz (8), dr. Vé­kony (9). Edző: Valaczkay Győző és Polányi Géza. HLKK-Mezőberény 37-83 (2-20, 5-22,12-21,18-20) NB Il-es női mérkőzés. Hódmezővásárhely, főiskola tornaterme, 50 néző. Vezet­te: Budai, Bogárdi. HLKK: Mucsi (6), Pataricza P. (9), Sztancsik (-), Czuprák (5), Gazsó (-). Csere: Szögi (10), Bónus (-), Pintér (7), Szabó R. (-), Kopornyik (-)- Edző: Szilágyi László. A Békés megyei leány bajnokságban résztvevő Vá­sárhely eredményei. Mini korcsoport: HLKK-Szarvas 53-2. A legjobb dobók: Mol­nár Sz. (14), Benyhe (10). HLKK-Mezőberény 64-24. L.d.: Benyhe (18), Koncz (14), Molnár Sz. (10). Gye­rek korcsoport: HLKK-Me­zőberény 71-24. L.d.: Szabó M. (17), Gábor (15), Tímár 10. HLKK-Szarvas 51-32. L.d.: Kocsy (16), Tímár (12). K. T. Szentesi gyermektorna vízilabda Munkatársunktól Kétnapos tornát rendeztek Szentesen az 1986-os szüle­tésű fiú pólósoknak. Eredmények: BVSC-UTE 4-4, BVSC-Vasas 10-3, BVSC-Szentes 7-6, BVSC­HVSC 15-1, UTE-Vasas 6-2, UTE-Szentes 6-10, UTE-HVSC 5-4, Vasas­Szentes 8-3, Vasas-HVSC 16-3, Szentes-HVSC 6-0. A torna végeredménye: 1. BVSC (36-14) 7, 2. UTE (21-20) 5, 3. Vasas (29-22) 4, 4. Szentes (Vörös Viktor, Totónyeremények Budapest (MTI) A Szerencsejáték Rt. köz­lése szerint a 7. heti nyere­mények a következők. 13 plusz egy találatos szelvény nem volt. 13 találatos szel­vény 2 darab volt, nyeremé­nyük egyenként 2 millió 375 ezer 552 forint. 12 találatos szelvény 9 volt, nyeremé­A Csongrád Megyei Labdarúgó-szövetség közgyűlésén Nyugalom - pénztelenség A megyei labdarúgás vezetői az MLSZ elnökével, dr. Bozóky Imrével (középen) bátran oszthatták meg problémáikat. (Fotó: Nagy László) A megszokottól eltérő elemekkel színesített közgyűlést tartott teg­nap a Csongrád Megyei Labdarúgó-szövetség. A napirendi pontok tár­gyalása között az MLSZ centenáriumi ünnepsé­géről, valamint az edző­képzésről láthattak filmbejátszásokat a megjelentek. Az össze­jövetelen elhangzottak alapján a CSLSZ elmúlt időszaka bővelkedett változásokban, ame­lyek nem voltak zökke­nőmentesek. A szegedi Rákóczi téren, a megyei önkormányzat ta­nácstermében a mandátum­mal rendelkezők mindössze 55 százaléka, 38 küldött je­lent meg. Az eseményen dr. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnö­ke, és Csende Sándor, az Amatőr Labdarúgó-al­szövetség alelnöke is részt vett. Az MLSZ százéves fenn­állását köszöntő képsorok után dr. Thékes István múl­tidézése következett. A me­gyei sportigazgató egykori, Szegedről indult válogatott labdarúgókat méltatott: Pa­lotai János 1954-ben a Csehszlovákok ellen Grosi­csot váltotta az Aranycsapat kapujában, míg Kutasi László a Diósgyőrrel MNK­győztesnek vallhatta magát. Az elnöklő Magyari László, röszkei polgármes­ter dr. Talpai Jánost szólí­totta, aki az elmúlt évet ér­tékelte. A CSLSZ elnöke szerint a testület munkája az elmúlt időszakban renge­teg átalakulást élt meg. A bajnokságok átszervezése, a hivatásos és az amatőr foci szétválasztása, a sporttör­vény, a stadion-korszerűsí­tési program mind olyan té­ma, amely sok vitára ad még majd okot. Az elnök szerint azonban a dr. Bo­zóky Imre vezette MLSZ nyugalmat sugárzott, amely érződött az összes szövet­ség munkáján. A CSLSZ feladatainak elemzése kapcsán a legtöbb észrevétel a játékvezetéssel, az edzőképzés fontosságá­val és a kiscsapatok elha­nyagolásával kapcsolatban hangzott el. A felszólalók (Betkó Tamás Pitvarosról, Gidai Sándor az UTC-től, Hajdú László Mártélyról, Kurai László Makóról) kér­déseire a „megszólítottak" (dr. Bozóky, Kormányos Gábor főtitkár, Csende) nem mindig adtak kielégítő választ, de igyekeztek meg­nyugtatni az érdeklődőket. A legindulatosabb jelentke­ző az ÉKF-Alsóváros min­denese, Tóth István volt, aki kriminális pályákról és léte­sítményekről, pénztelenség­ről, a kiscsapatok elhanyago­lásáról, Szeged-centrikus szövetségről beszélt. Dr. Tal­pai János egyetértett az el­hangzottakkal, hangsúlyoz­va, hogy a CSLSZ-ben tud­nak minden problémáról, de a szegénység az egész szer­vezet munkájában nagy gon­dot okoz. Pozitív példaként a négy, új öltözővel rendelke­ző egyesületet említette - és türelmet kért Tóthtól. Kormányos Gábor főtit­kár gazdasági beszámolójá­ból kiderült, hogy az elmúlt évet 5,5 millió forinttal kezdte a szövetség. A CSLSZ 2000-ben megtar­totta az előirányzott kiadási­bevételi arányt, és ha a meglévő, 3,8 millió forint mellé a kintlévőségek is be­érkeznek, ismét több mint ötmillió forintra nőhet a 200l-es nyitóösszeg. A já­tékvezetői díjak második részletének kifizetésével négy megyei I., 5 megyei II. és 18 megyei III. osztályú klub tartozott december 31­én - azóta azonban néhá­nyan már rendezték az adós­ságukat. A számvizsgáló bizottság részéről Nádudvari István elmondta, hogy a beszámo­ló a következő közgyűlésre készül el, de az előzetes vizsgálatok alapján mind­össze apró könyvelési hibák fordultak elő a szervezet pénzügyi akcióiban. Az összejövetelhez az MLSZ elnöke, dr. Bozóky Imre is hozzászólt. Az egy­kori, kiváló játékvezető a változtatások szükségszerű­ségét emelte ki, és megje­gyezte, hogy jó irányban ha­lad Magyarországon az amatőr és a profi labdarúgás szétválasztása. Az edzőkép­zés nem kötelező, az UEFA azonban csak az általa szor­galmazott képesítést fogadja el. A fellángoló viták le­csendesítésére a megoldást az MLSZ a Testnevelési Fő­iskolával közösen próbálja megtalálni. Mádi József Józsa Tibor, Hajdú Dániel, Benedek Dávid, Vörös Ádám, Bálega Ferenc, Né­meth Dániel, Gábor Barna­bás, Keresztes Ádám, Hal­mai Rodrigó, Makra Zsolt, Orosz László, Bányai Nán­dor, Szeleczkei Zoltán; edző: Pengő László) 25—21, 4, 5. HVSC (Mészáros Dá­vid, Asztalos Áron, Hajdú József, Herczeg György, Rácz István, Gémes Gergő, Bereczky Bence, Rókus Áron, Rácz Viktor, Zsótér Gábor, Kurusa Viktot; edző: Leffler Gyula) 8-42­es gólkülönbséggel, 0 pont­tal. nyük egyenként 395 ezer 925 forint. A 11 találatos szelvényekre 22 ezer 553, a 10 találatosokra 3203 forin­tot fizetnek. A góltotóban 6 és 5 talá­latos szelvény nem volt. 4 találatos szelvény 14 volt, nyereményük egyenként 15 ezer 449 forint. VOLVO for life 1560 NN A KEREKEK KÖZÖTT. Ml EBMEN OLYAN KÜLÖNLEGES? Az új Volvo S60 különösen széles (egész pontosan 1560 mm-es), rendkívüli kiegyensúlyozottságot nyújtó nyomtávval, kivételesen merev és sportos felépítéssel, közel tökéletes súlyelosztással, 250 lóerős motorral, valamint a külön erre a típusra kifejlesztett, 4x75 wattos erősítőből és 13 hangszóróból álló audio-rendszerrel rendelkezik. Más szóval, ezt az autót nem lehet a fotelben hanyatt dőlve, olvasgatva megismerni. Ezért inkább egy tesztvezetést ajánlunk Önnek. Metcar Kft. 6728 Szeged, Algyői út 147. Tel.: 62/425-481 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 38. Tel.: 66/323-394 AZéJvourosM VfZESSE, tSNKÉRK www.vokocafS.hu Láncok 4280 Ft/db-tól, karláncok 1904 Ft/db-tól 2 LEGYENAPÁRJA... Á LEGSZE Ékszergarnitúrák már 3900 Ft/g-tól tó­SZEGED, STEFANIA 10., SAJTÓHÁZ ITT FELADHATJA HIRDETÉSÉT, REGGEL 8-TÓL ESTE 6-IG! Mfe^rf . Délmagyarország kft. *SBr .. rf** : reflektor MÁSODIK A NATUR­TEX-SZEDEÁK. A Dom­bóvár ellen aratott győzel­mének köszönhetően a Na­turtex-Szedeák férfi kosár­labdacsapata a második helyre jött fel a rájátszásban. További eredmények: MAFC-Nagykanizsa 108-97, Tiszaújváros-Pécs 107-71, Kecskemét-Vesz­prém 99-64. A bajnokság állása: 1.MAFC 2. Szedeák 3. Dombóvár 4. Kecskemét 5. Tiszaújváros 6. Nagykanizsa 7. Veszprém 8. Pécs 826-710 821-710 775-749 734-744 735-791 790-801 740-826 710-800 0,944 0,8*9 0,889 0,722 0,667 0,667 0,611 0,611 A Szeviép-Szeged KE két fordulóval a rájátszás vége előtt a harmadik helyen áll. A 12. forduló eredményei: Monor-Nagykanizsa 68-71, MAFC-Simi-G YSEV 45-67, Baja-TFSE 82-60. A bajnokság állása: 1. Simi-GYSEV 10 2 930-748 0,917 2. Nagykanizsa 9 3 909-826 0X75 3. Szeged KE 8 4 908-781 0X33 4. Baja 7 5 929-886 0,792 5.0SC 7 5 880-855 0.792 6.TFSE 4 8 739-892 0,667 7. Monor 3 9 844-886 0,625 8. MAFC 0 12 715-980 0X00 BRONZÉREM SZÉ­KESFEHÉRVÁRRÓL. Székesfehérváron rendezték meg a junior II. és utánpót­lás jégtáncbajnokságot. A viadalon a Szegedi Korcso­lyázó Egyesület sportolói is részt vettek. Junior II. kate­góriában a Kovács Orsolya, Horváth László duó a har­madik lett, az ifjúságiaknál Müller Zsuzsa, Deák Ger­gely páros a negyedik, az újoncoknál Szabó Orsolya, Markovics Attila a tizen­egyedik, míg Szemes Ágnes, Peregi Tamás a tizenkettedik lett. BIDASOA-PICK SZE­GED. Egyhetes körutazással egybekötött szurkolói túrát szerveznek a Bidasoa-Pick Szeged férfi EHF-kupa visszavágó kézilabda-mér­kőzésre. A minden bi­zonnyal izgalmas meccs mellett olasz, francia, és spa­nyol kirándulási lehetősé­gekkel egybekötött turnén vehetnek részt a szurkolók. Bővebb felvilágosítást a 06­30/9632-305-ös vagy a 06­30/900.7984-es telefonszá­mokon lehet kérni. JEGYEK A KYOKUS­HIN EB-RE. A 06-20/316­0862-es telefonszámon már rendelhetők a jegyek a má­jus 26-án, Szentesen rende­zendő kyokushin karate Eu­rópa-bajnokságra. HÁRMAS HOLTVER­SENY. Rendkívül izgalma­san alakul a Szeged városi tekebajnokság küzdelemso­rozata, amelyben három azo­nos pontszámú gárda áll az élen. A legutóbbi forduló eredményei: Tápé-Szilléri 6:2, Euroteke-Benitel 5:3, Santé-Finister 2:6, GLB SE férfiak-Pick 1:7, Majo­ros-Taurus 7:1, Yama­ha-GLB SE nők 6:2. Az ál­lás: 1. Majoros 20 (70:34), 2. Pick 20 (69:35), 3. GLB SE nők 20 (65:39), 4. Yama­ha 18 ponttal. A hét legjobb­jai: 1. Naschitz Katalin (Ta­urus) 468, 2. Naschitz Ká­roly (Pick) 445, 3. Majoros Tibor (Majoros) 438 fával. A következő forduló párosí­tása, február 21. (szerda), 16.30 óra: Taurus-Tápé (Belvárosi Tekeklub), febru­ár 22. (csütörtök), 17.30: GLB SE nők-GLB SE férfi­ak (Belvárosi Tekeklub), február 23. (péntek), 16: Fi­nister-Yamaha (Belvárosi Tekeklub), 18: Szitléri-San­té (Postás-pálya).

Next

/
Oldalképek
Tartalom