Délmagyarország, 2000. augusztus (90. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-04 / 181. szám

PÉNTEK, 2000. AUG. 4. A TORONY ALATT 7 Okmányirodai tumultus(ok) rmiliió allergiás országa Parlagon a parlagfű Szeged; ; külterületein néhol embermagasságú az allergiát okozó gaztenger. (Fotó: Karnok Csaba) Kezdődik a pollenszezon Hazai parlag fütérkép (Forrás: az ÁNTSZ aerobiológiai hálózalának pollenjelentése Augusztus elejétől indul az igazi „szezon ", amely a parlagfű virágzásával okoz majd kellemetlen per­ceket az allergiásoknak. Hazánkban egyébként több mint kétmillióan szenved­nek a gyomnövény virág­porától, s a magas szám ellenére még nem történtek hathatós országos meg­előző, vagy irtó akciók. Az ábrán jóI láthatóak azon teriiletek, ahol nehéz élni parlagfű-virágzás idején. Az allergiások bajaira, ha nem is azonnali gyógy­írt, de némi reményt adhat az augusztus 16-án hatály­ba lépő új növényvédelmi törvény, amelynek ugyan nincs parlagfűre vonatko­zó passzusa, ám előírja. hogy védekezni, harcolni kell a káros gyomnövények ellen. A törvény világossá te­szi: a földjüket „parlagon hagyó " kerttulajdonosok­nak, gazdáknak, komoly forintokba kerülhet a ha­nyagság. A jogszabály nemcsak a vidéki, városon kívüli területek gyomtala­nítására tér ki, hanem előírja a településeken va­ló irtás módját is. A Bel­ügyminisztérium által, az önkormányzatok részére kiadott tájékoztatóban az idén először hívják föl a polgármesterek figyelmét arra, hogy kötelesek a gyommentesítést megolda­ni. O. K. K. Kötelességünk, de jo­gunk is, hogy beszerez­zük új formájú személyi okmányainkat. E jogot azonban csak „balkáni körülmények" között gyakorolhatják a szege­diek - jelentette ki a „csö­rög rovatunknak" pa­naszkodva Minda Éva ol­vasónk. Szerdán egy má­sik olvasónk, K. T. riasz­totta szerkesztőségünket, mert szokatlan képnek találta, hogy szegediek „tömegeinek" az ok­mányiroda ajtaja előtt. A panaszokra Acsné dr. Gunda Judittól, az általá­nos igazgatási iroda ve­zetőjétől kértünk magya­rázatot és megoldási ja­vaslatot. - Mindenki szereti az új­fajta igazolványt, ezért olyan személyek is igénylik, akik még nem lennének erre jogo­sultak. E nagyfokú érdek­lődésre a Belügyminisztérium sem számított, mikor az ok­mányirodák méretét, a mun­kaállomások számát tervezte - nyilatkozta lapunknak az irodavezető. Négyszer többen fordulnak meg a szegedi okmányirodá­ban, mint azt előre tervezték ­szól a belügyminisztériumi (BM) tájékoztató. Állami fel­adatot lát el az önkormányzat az okmányirodában, mely a polgármesteri hivatalon belüli egység. A szegedi Kiss Ernő utca 3. alatti okmányiroda szűkös elhelyezésű, váróterme sincs. Olvasónk ezen kifogását az irodavezető úgy pontosította, hogy „kicsi az iroda várótere ahhoz képest, amekkora a for­galom". Megtudtuk, hogy jú­nius 5-étől a BM kötelezővé tette az ideiglenes személyi igazolvány kiadását akkor, ha az eredeti okmányt ellopták, vagy megrongálódott, közben azonban se a túlmunkát, se a munkapultok számának növe­lését nem engedélyezi. Ez a többletmunkát Szegeden csak úgy tudják megoldani, ha az ügyfeleknek sorszámot oszta­nak. ,Ez az ügyfél és a hivata­MA A Dóm téren 20.30-tól West Side Story. A Városházi esték kereté­ben 21 órától Molnár Ferenc: Az ördög. A Fürdőudvarban 20.30-tól Hans Gmür: Tigris Lili. ÁLLANDÓ RENDEZVÉNYEK A Móra Ferenc Múzeum­ban: Szent István emlékezete faliszőnyegeken; „Boldog szá­zadvég"; a Homonnay Fo­tóműterem munkásságát be­mutató kiállítás; Patikatörténe­ti kiállítás; „Csak egy Földünk van", természettudományi ki­állítás; „avarnak mondták ma­gukat..." régészeti kiállítás; Mai magyar szobrászat, Csongrád megye népművésze­te, néprajzi kiállítás; Móra­emlékszoba: A múzeum tör­zsanyagának képei és szobrai. A Kass Galériában Kass János grafikusművész alkotásai lát­hatóak. valamint Keresztes Dóra és Orosz István tárlata is látogatható. Varga Mátyás li dolgozó közös érdeke" - az irodavezető szerint. Az új rend, a sorszám osz­tás bevezetése óta legfeljebb az ügyfélfogadási idő legele­jén sokasodnak a szegediek az iroda előtt. Hétfőn, kedden, pénteken 30, míg szerdán 40 sorszámot osztanak ki. A sor­számosztás csakis a személyi igazolványra vonatkozik. E feladat megoldásához ugyan­is, az ügyfél jelenlétében, a belügyminisztérium munka­társaival folyamatos kapcsola­tot kell tartani. Ez megnöveli az ügyintézési időt. Az ehhez kapcsolódó háttérmunka ugyancsak sok időt vesz igénybe, ezért az ügyfélfo­gadási időtartamát nem tudják növelni. A hivatalnokok és a képvi­selők sorban állás nélkül jut­hatnak új személyi okmá­nyokhoz - derítettük ki olva­sónk kérdése nyomán. Az iro­davezető elmondta: belső, jegyzői utasítás alapján, a pol­gármesteri hivatal zavartalan működése érdekében, egyet­len napon, csütörtökön, mikor az okmányirodában egyéb­ként nincs ügyfélfogadás, előre egyeztetett időpontban, a hivatalnokok és az önkor­mányzati képviselők valóban élhetnek a soronkívüliséggel. Az okmányiroda azonban a ki- és bejelentkezés, továbbá a lakcímigazolvány és a határ­átlépési engedélyek kiadásá­val is foglalkozik, intézi a me­nekültek ügyeit. Ezen problé­mák megoldására azonban nem vonatkozik semmiféle korlátozás. Az okmányiroda tevékenysége bővülni fog: no­vember l-jétől a vállalkozói igazolványok kiadásával, 2001. január l-jétől pedig a közlekedésigazgatással. Ebből az is következik, hogy a váro­si okmányiroda nagyobb terü­letet, több helyiséget igényel. A közgyűlés legutóbbi ülé­sén úgy határozott, hogy az okmányiroda a Csongrádi su­gárút és a nagykörút sarkán álló, egykori iskola épületbe költözhet, ha az átalakítás, várhatóan 35 millió forintnyi költségét a BM kifizeti. Ú. I. színháztörténeti kiállítása a Bécsi körút I l/A szám alatt (hétfőn szünnap!). A Fekete­házban Uralkodók, polgármes­terek és szegedi polgárok kiál­lítás; Varga Mátyás történelmi képei és kerámiái; Csongrád és Csanád megyék társadalma; valamint a szódásüveg- és gépkiállítás a Bánffy család gyűjteményéből. A Magyarország és a nagy­világ könyvritkaságaink tükré­ben kiállítás a Somogyi­könyvtárban látogatható a könyvtár nyitvatartási rendje szerint. Nánay Szilamér festőmű­vész tájkép kiállítása a Royal Szálló különtermében. A VIII. táblaképfestészeti biennálé kiállítása a Móra Fe­renc Múzeum Képtárában, na­ponta 10-17 óráig. Nóvák András festőművész kiállítását a Gulácsy Galériá­ban lehet megtekinteni. Az Egyházmegyei Kincstár és Múzeum hétfő kivételével 10-től 18 óráig látogatható. Keresztes Dóra és Orosz István kiállítása a Kass Galé­riában. Az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban Patay László gyűjteményes kiállítá­sa. Az újszegedi füvészkert mindennap 10 és 18 óra között tart nyitva. A Szegedi Vadaspark 9-18 óráig várja a látogatókat. Gondozatlan telkek, parlagon heverő földek a melegágya a gyorsan burjánzó gyomnak. Kö­zülük is a legtöbb gon­dot a parlagfű okozza. Ebben az időszakban „engedi útjára" a nagy tűróképességü növény a zsebkendőket meg­töltő pollenjét. Szege­den már évek óta irtják, de teljesen talán soha­sem fog eltűnni ez az állhatatos gaz. Mert hiába a belvárosi ka­szálás, vegyszerezés, ha a gondozatlan külte­rületekről „tonnaszám" hozza be a szél a virág­port. Parlagfűügyben május közepén lakossági kezde­ményezésre tanácskozást hí­vott össze a Szegedi Kör­nyezetgazdálkodási Kht. Ezen a résztvevők egyetér­tettek abban, hogy a város „tüsszögő" problémáján a véderdők bővítése segíthet leginkább. Ugyanis hiába irtják a belterületeken a par­lagfüvet, ha a város határain kívülről „szélszárnyán érke­zik az áldás". A makacs gyom pollenje akár 80-90 kilométer távolságból is ér­kezhet. - A szakemberek egye­dül nem tudnak megbirkóz­ni a hatalmas gaztengerrel, szükséges a lakosság bevo­nása is a védekezésbe ­mondta Gila Csaba, a kht. növényvédelmi vezetője. Négy szegedi iskola vállal­ta. hogy felmérik, vajon a városban hol vannak a par­lagfűgócok, illetve az ille­gális hulladéklerakók. A ge­dói és a Dugonics általános iskola, valamint a Deák gimnázium és a 624-es Munkatársunktól Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Szendrő és Szendrőlád között egy fa­rönknek ütközött egy szege­di gyerekeket szállító mikro­busz szerda délután. A Ford típusú kisbuszban tíz, 6-8 éves iskolás utazott. A nyi­tott ablakon keresztül egy darázs repült az utastérbe, amitől a gyerekek megijed­tek. A sofőr megpróbálta ki­szakmunkásképző intézet diákjai hetekig jártak utcá­ról utcára, s feltérképezték szinte egész Szegedet. Az adatokat a kht. munkatársai feldolgozták, s a közterüle­teken elkezdték a gyom irtá­sát. - A legtöbb gond azon­tessékelni a hívatlan látoga­tót. Egy pillanatra elengedte a kormányt, minek követ­keztében a jármű áttért az út másik oldalára, ahol padkára „szaladt" és egy farönknek csapódott. A baleset során egy 8 éves fiú sérült meg sú­lyosabban, eltört az alkarja. Két kislány és a 29 éves sofőr pedig könnyebb sérü­lésekkel úszta meg a „kalan­dot". ban a gondozatlan magánte­rületekkel van - vette át a szót Tari Tamás, az önkor­mányzat városüzemeltetési irodájának munkatársa. A hivatal felszólítja a tulajdo­nost. hogy „tegye tisztába" telkét. Ha bizonyos határ­időn belül ennek nem tesz eleget, akkor szabálysértési eljárás indul ellene. Helyi rendelet szabályozza, hogy mindenki köteles a saját portája előtti részt is rendbe tenni, ebbe beletartozik a söprésen és a téli hóeltakarí­táson kívül a rendszeres ka­szálás is. Idén a közterület­felügyelők a gyomok elleni védekezést a korábbi gya­korlathoz képest jóval szi­gorúbban ellenőrtik. Nem elég csak a városban kiirtani a parlagfüvet és az egyéb, allergiát okozó gyo­mokat. A gondozatlan, műveletlen külterületi szán­tókon, útszéleken burjánzó növények virágporát a szél behozza a házak közé. Ezt csak úgy lehet megakadá­lyozni, ha véderdőt telepíte­nek Szeged köré. - Cégünk végzi megyénkben a külterü­letek ellenőrzését - tudtuk meg Hódi Lászlótól, a Csongrád Megyei Növény­és Talajvédelmi Állomás osztályvezetőjétől. Az állo­más munkatársai járják a környéket és feljegyzik a gondozatlan, gazos területe­két. Megkeresik a tulajt és felszólítják az irtásra. Ha ez nem történik meg, akkor közérdekű védekezés kereté­ben levágják a gyomot. Ezt persze nem ingyen végzik, a felmerülő összes költséget a figyelmetlen gazda állja. A 300 millió forintos központi alap csak a dolgozók bérére, benzinköltségre elég. A parlagfű ellen csak úgy lehet hathatóan fellépni, ha mindenki ügyel a saját por­tájára. A rendszeres kaszá­lással megakadályozhatjuk, hogy nyaranta ne kelljen több százmilliót kifizetni a tüsszögő-prüszkölő allergiá­sok gyógykezelésére. Karmos Tamás Városházi esték Munkatársunktól A szegedi városháza ud­varán megrendezett Millen­niumi városházi esték 2000. keretében ma Molnár Fe­renc: Az ördög című darabját tűzte műsorra az Új Rene­szánsz Színház társulata, Trömböczky Péter rendezé­sében. A darab szereplői: Zák György. Fejes Rita, Ká­das Norbert, Rajczi Adrienn, Szecsődi M. László és Nyári Detti. A sorozatban szomba­ton Kultúrák - határtalanul címmel a Hóra Színház előadása látható. A produk­ció zenéje Bornai Tibor és Bálint Zsolt, koreográfiája Tanács István, Bozsó Szil­via, Kucska László és Gyor­gyev Milivoj műve. Vasár­nap az Európai Reneszánsz Tisztelői társulat Giovanni­no Guareschi: Don Camillo című komédiáját adja elő, Lengyel Ferenc rendezésé­ben. A főbb szerepekben: Kocsis György, Jászai Lász­ló, Szerémi Zoltán, Tóth Jó­zsef, Gőz István, Szűcs La­jos, Andai Kati és Hunyad­kürti István. Hétfőn a város­háza udvarán hagyományos ír zenei koncert lesz An ríl ar lár - Az elveszett reel címmel a Fiana együttes és a celtic zene harmónika-virtu­óza, Martin Green köz­reműködésével. Kedden Szigligeti Ede: Liliomft című vígjátéka látható Tomanek Gábor rendezésében. A főbb szerepekben: Bródy Norbert, Jancsik Ferenc. Felkai Esz­ter, Szőke Pál, Paczuk Gabi és Szántó Lajos. A millen­niumi sorozat szerdán Csá­kányi Eszter Brecht szöve­gekre írt zenés estjével zárul. Valamennyi előadás 21 óra­kor kezdődik. Megjelent az Aetas Munkatársunktól Megjelent a szegedi Aetas történettudományi folyóirat 2000. évi 1-2. száma. Az alábbiakban e lapszámot ismertetjük. A Pelyach István által szer­kesztett lapszám közli Hermann Róbert hadtörténész „1849­1850. évi kivégzések" című, hi­ánypótló munkáját, mely a ki­végzések „eszmei indoklásán és a megtorlás gépezetének műkö­désén kívül konkrét eseteket tár­gyal, valamint tartalmazza a ki­végzettek névsorát is. Almást Ti­bor a Károly Róbert ellen me­rényletet megkísérelő Záh Feli­cián ítéletlevelét vizsgálta meg és megkísérelt magyarázatot ta­lálni a merénylet és a véres bosszú okaira. Hoffmann Zsu­zsanna Seneca öngyilkosságról alkotott véleményét tanulmá­nyozta 70. levele alapján. Mun­kájából képet kaphatunk az ön­gyilkosság ókori, morális meg­ítéléséről. Az 1949. október 6­án kivégzett Batthyány Lajos, miniszterelnök munkásságának és kivégzésének külföldi és ha­zai megítélését követi nyomon Urbán Aladár egészen napjain­kig „Gróf Batthyány Lajos em­lékezete" című tanulmányában. Deák Ágnes Kecskeméti Ká­rollyal, a Párizsban élő magyar levéltáros-történésszel készített interjút, aki 1962-től kezdve a Nemzetközi Levéltári Tanács egyik vezető tisztségviselője, 1992 és 1999 között annak főtit­kára. Számos országban vett részt levéltár-fejlesztési progra­mokban az UNESCO szak­értőjeként. Műveinek bibliográ­fiáján kívül, „Szabadságjogok a magyar liberálisok reformtervei­ben (1790-1848)" címmel egy írása is olvasható. Az említetteken kívül, az Ae­tas számos írást kínál az ér­deklődőknek a történelem kü­lönböző területeiről. Szegediek balesete Kommunikációs tanfolyam DM-információ Augusztus 10-19-e között Szegeden szervez kommuni­kációs tanfolyamot a testvér­városi, toledói, Northwest Ohio International Develop­ment and Training Consorti­um nevű alapítvány. A tan­folyamon 19 ukrajnai, 13 magyarországi általános is­kolai felső tagozatos tanár vesz részt, a továbbképzést pedig 6 ohiói szakember ve­zeti majd. Az említett alapít­vány már tavaly is szervezett egy hasonló időtartamú kur­zust, amelyen szegedi és környékbeli általános isko­lák tanárai, valamint ukraj­nai kollégáik vettek részt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom