Délmagyarország, 2000. augusztus (90. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-29 / 202. szám

10 HIRDETÉS KEDD, 2000. AUG. 29. gyászközlemények ,Tc, aki annyi szeretetet adtál, ® Te, aki mindig mellettünk álltál. Te. aki sosem kértél, csak adtál. Örökre elmentél, szereteted szivünkben örökké él." Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen édesanya, nagyma­ma, anyós és dédmama, RÉPÁSY ZOLTÁNNÉ IIúszta Ktelka életének 74. évében, súlyos betegségben elhunyt. Temetése au­gusztus 30-án, 11 órakor, szerdán lesz az Újszegedi temetőben. A gyászoló család „Elcsitult a szfv, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Szá­munkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." — | Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, t Jtaj mindazokkal, akik ismerték és szerették, I^^^Hkm^H hogy a szeretett férj, édesapa, testvér és I nagyapa, KISCHOF GYÖRGY kőművesmester 58 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2000. augusztus 30-án, 14 órakor lesz a Belvárosi temető rava­talozójából. Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, SÁNDOR VINCE, Tápé, Zsukov tér 9. szám alatti lakos 76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 31­én, 15 órakor lesz a szegedi Dugonics temetőben. Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleség, édes­anya, anyós, nagymama és rokon, CSISZÁR ANTALNÉ Csonka Ilona 84 éves korában elhunyt. Te­metése misével egybekötve 2000. 09. 0l-jén, 13 órakor lesz az Alsóvárosi temető ra­vatalozójában. A gyászoló család Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett fér­jem, SZANISZLÓ SÁNDOR augusztus 16-án, 57 éves korában elhunyt. Hamvasz­tás utáni búcsúztatása szep­tember 4-én, 11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalo­zójából. Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Férj, Édes­Apa, Após, Nagyapa, Test­vér és Rokon, SZÉL ISTVÁN 61 éves korában hosszú be­tegség után váratlanul el­hunyt. Búcsúztatása szep­tember l-jén, pénteken 15 óra 30 perckor a kisteleki te­metőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy szeretett nagyapánk. MOLNÁRJÁNOS nyugalmazott MÁV-főtiszt, Szivárvány utcai lakos, 97 éves ko­rában elhunyt, csendben eltemettetett. Búcsúztató szentmiséje augusztus 29-én, este 18 órakor a rókusi templomban lesz. Gyászoló unokái: Ágnes, Erika, férjeik, 5 dédunokája. 2 ükunokája Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és rokon, TÓTH MIHÁLY életének 72. évében elhunyt. Temetése szeptember l-jén, 13 órakor lesz a Dugoics te­metőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, VARGA BÉLÁNÉ Kirí Irén 64 éves korában elhunyt. Te­metése 2000. augusztus 31­én, 15 órakor lesz a Doma­széki temetőben. Gyászmise előtte 14 órakor lesz. Gyászoló család „Reménykedtünk, hogy csak egy rossz álom, de nem az volt, már látjuk. Elmentél tőlünk messzire, oly távol, de szívünkben itt leszel, míg élünk e világon." Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, papa, WINKLER TIBOR nyugdíjas erdész, életének 60. évében váratlanul elhunyt. Teme­tése 2000. augusztus 29-én, kedden, du. 13 órakor lesz a Baksi temetőben. Gyászoló család, Baks Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy édesanyánk, SISAK MIHÁLYNÉ Molnár Margit 85 éves korában elhunyt. Temetése 2000. augusztus 30-án, 16 órakor lesz a Kövegyi római katolikus temetőben. Gyászoló család „Fognám még a kezed, simogatnám, könnyünk hiába hull, bár még szólnál hozzánk, szívünk szakad meg, hogy itt hagytál bennünket." Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy szerető élettár­sam és egyetlen, drága fiam, ifj. BODÓ KÁLMÁN (Tomi) hirtelen elhunyt. Temetése augusztus 30-án, 13 órakor, az Alsó­városi temető ravatalozójából. Gyászoló élettársa és édesanyja köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédok­nak, akik Édesapánk, KASUBA ANDRÁS temetésén megjelentek, gyá­szunkban osztoztak. Külön köszönet lelkiismeretes se­bész és tüdőgyógyász orvo­sainak az áldozatos munká­jukért. Gyászoló család Hálás szívvel mondunk kö­szönetet mindazon rokonok­nak, ismerősöknek, szom­szédoknak, akik drága sze­rettünk, özv. MAKRA MIHÁLYNÉ temetésén megjelentek, sírjá­ra koszorút, virágot helyez­tek, részvétükkel fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Algyő, Maroslele Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik szerettünk, SZEKERES FERENCNÉ temetésén megjelentek és virágaikkal mély fájdalmun­kon enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik drága szeret­tünket, SZABÓ LÁSZLÓT utolsó útjára elkísérték. Kü­lön köszönetet mondunk a szomszédoknak, jó barátok­nak, munkatársaknak, is­merősöknek, akik fájdal­munkban osztoztak. Gyászoló szerettei Tisztelt Hirdetőink! Gyászközlemény megrendelésekor kérjük a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük! megemlékezés MATUSZKA ANTALNE Vass Klára emlékére Hittünk, bíztunk, reménykedtünk, hogy ez egy rossz tévedés talán. Rettenetes a fájdalmunk, hogy nem élhetünk együtt tovább. Egy éve már, hogy elvesztettünk. Férjed és gyermekeid Ha Ön még nem előfi­zetője lapunknak, nem kell mást tennie, mint a mellékelt megrendelő­szelvényt kitöltve visz­szaküldeni a kiadó cí­mére: Délmagyarország Könyv-, Lapkiadó és Nyomdaipari Kft., Sze­ged, Pf.: 153. 6740. Előfizetőink 20% ked­vezményben részesülnek lakossági apróhirdetése­ik feladásakor. Tuyáhbl informál- tóért hívja ingjén hí* hal", k'üvsztéii zöld számunkat; 06-80/821-821. MEGTAKARÍTÁS FÉLÉVES ELŐFIZETÉSNÉL: ÉVES ELŐFIZETÉSNÉL: bi % Megrendelés ! Igen 1 -jétől megrendelem a Délmagyarországot 2000. [ I 1 hónapra 990 Ft ! negyedévre 2970 Ft • félévre 5940 Ft • 1 évre 11 880 Ft Vállalom, hogy az előfizetési díjat a nálam jelentkező hírlapkézbesítőnél (vagy a számú átutalási számláról) kiegyenlítem. Név: ! Lakcím: Telefon: Dátum: i QI] aláírás Tájékoztatást ad: Gábor Ildikó Telefon: 62/481-281/101 orvosi ügyelet • GYÓGYSZERTÁR: a Klauzál téri, este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sürgős • BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓ­GIAI FELVÉTEL: ma a balesetet szen­vedett személyeket Szegeden a II kór­ház (Kálvária sgl. 57.) veszi fel, sebé­szeti (nem baleseti!!) felvételi ügyeletet a sebészeti klinika (Pécsi u. 4 ), uroló­giai felvételi ügyeletet a II. Kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el. • KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET a mentők Kossuth Lajos sugárút 15-17. szám alatti épületében, hétköznap 17 óra 30-tól másnap reggel 7 óra 30­ig, szombaton, vasárnap és ünnepna­pokon reggel 7 óra 30-tól másnap reggel 7 óra 30-ig. Tel.: 474-374 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT NAPPAU ÜGYEIET: hétköznap 13-tól 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggeT7.30-tól este 19 óráig a Tisza Lajos krt 20. sz. alatti rendelőben tör­ténik a sürgős esetek orvosi ellátása • GYERMEKGYÓGYÁSZAT ÉJSZA­KAI ÜGYEIET: hétköznap és ünnep­napokon 19 órától 7.30-ig a Gyer­mekkórházban (Temesvári krt. 37.) (olyik a sürgős esetek ambuláns ellá­tása, ezen időszakon belül, 22 órától 6 óráig a súlyos állapotú, nem szállít­• VERADAS a SZOTE Vértranszfúzi ós Állomáson (Szeged, Pécsi u. 4/B) hétfő, kedd csütörtök 8-13; szerda 8-18, péntek 7-13 óráig • HÁZI SZAKÁPOLÁS: Szegedi Kék Kereszt Szolgálat Tel.: 469 300, 489 ?15. • IFJÚSÁGI DROGTEIEFON 436-355. Munkanapon 8-16 óráig. • MÓRAHALMON REUMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS: hélíő, kedden 8.30-12, szerda 15.30-19, csütörtö­kön 14.30-18 óráig. Pszichiátriai szak­rendelés hétfő, csütörtök 14-16 óráig. ható gyermekekhez az ügyeletes gyermekorvos kihtvható. Telefon: 474-374 IGÉNYES NYOMDAI SZOLGÁLTATÁS: ÖM 62/466-847 A BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kara ismét indítja kihelyezett (ormában, szeptembertől oz alábbi másoddiplomás képzéseket főiskolai, egyetemi végzettségűek részére: ' Pénzügyi vallalkozasi szakérió ' Számvitel vállalkozási szakértő ' Pénzügyi, adó-, illeték-, vámszakértő és nsémök (üzemmérnök) végzettségűek részére: Kozgazdasz szakmérnök A logisztikai társasággal közösen végzett OKJ képzés, amelyhez nem szükséges főiskolai, egyetemi végzettség . Kozépfokú és felsőfokú logisztikai szaktanfolyam Jelentkezés ét Mvilá*otrtéi: Kft. 8000 Székesfehérvár, Móri út 16. Tel : 22/317-977 mn..- 9-15 óráig Csongrád: Fábián György igozgató 6640 Csongrád, Pf 11 Batsányi J. Gimnázium és Szakközépiskola Tel.: 63/483-233 mn 7-14-.J, 63/404 038 mn. 17 20-ig. 30/228 8777 Szegőd: Farkas Zsuzsa Tel: 20/9770-237, 62/249-271 http://www.matav.hu/uzlet/minerva E-mail: minerva90@motovner.tiu A Szegedi Ifjúsági Ház Népfőiskolája az alábbi továbbtanulási lehetőségeket kinálja: • általános gazdasági és statisztikai ügyintéző • biztonságszervező • gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző • gyógypedagógiai asszisztens • irodavezető • kereskedelmi menedzser • marketing­és reklámmenedzser • számítógép-kezelő. EGYÉB KÉPZÉSEK: • fotóriporteri képzés •fazekas, grafikus és gépírói tanfolyam. Érdeklődni: 62-423-638, 6721 Szeged, Felső Tisza part 2. • CSALADVEDELMI TANÁCSADAS: kedden, szerdán és pénteken délután 3-6 óráig a családsegítő szolgálatnál, Eszperantó utca 1. szám alatt, telefon: 498-186. f S O. S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: Éjjel-nappal hívható Tel.: 420-111. A hivás ingyenes. • SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS: Terhesdi­agnosztikai labor. Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-3. Tel : 48-36-31. • ADDIKTOLÓGIAI (alkohol-gypgy­szer) KRÍZISELLATÓ, AMBULANS SEGÉLYSZOLGÁLAT 0-24 óráig II Kórház pszichiátriái osztály. Kálvária sgt. 57. közérdekű tájékoztatás • MENTŐK: 104 • RENDŐRSÉG: 107 • CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR­FŐKAPITÁNYSÁG Információs Szol ? ólata. Hívható munkanapokon 8-től 2 óráig: 62/489-218 • CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR­FŐKAPITÁNYSÁG Áldozatvédelmi Irodája, Megyeháza VI. emelet. Tele­fon: munkanapokon 9-től 12 óráig 62/566-089. • MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BI­ZOTTSÁG: 426-312 • TŰZOLTÓSÁG: 105 • ÖNKORMÁNYZATI VÁROSŐR­SÉG Szeged, Rókusi krt. 66. Ügyelet: 16-20 óráig Tel.: 60/301-125, 62/ 466-741 CB hfvó ,K" 10 Megye 1. • CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR ÍÖVETSEG diszpécserszolgálatának • CSALADVEDELMI SZOLGÁLAT, Szeged, Sólyom u. 2. Tel: 475-875. • MENTŐÖV IFJÚSÁGI INFORMÁ­CIÓS ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT, Szeged, Kálvária sgt. 12-14 Hétfőtől-péntekig: 9-től 13 óráig. • A SZEGEDÉRT EGYESÜLET rend­szeresen, hétfőtől péntekig 17-től 18 óráig várja a közélet iránt ér­deklődőket a Szeged, Vidor Hugó u. 7. sz. alatti székházban. Telefonügye­let: 62/424 821 • INTERCITY menetjegyrendelés: 420 136 • MÁV-INFORMÁCIÓ: belföldi infor­máció 6-18 óráig: 420-996, 8-16­ig: 405-112; nemzetközi és belföldi információ: 421-821 • MAV Menetjegyiroda, Szeged, Ti­sza L. krt. 28-30., (a MAV Igazgató­tőt 1 J oraig. leteton: 64/4Z4-4t • ÖNKORMÁNYZATI szociális iro­dák: Kereszttöltés u. 29/B (telefon 469-046); Kossuth L. sgt 115. (tel.: 489-086); Alsókikötő sor 5. (tel.: 434-162) Rákóczi u. 11., (telefon: 443-655.) "I VOLÁN-INFORMÁCIÓ: 421 -478 • AUTÓMENTŐ: 470-470 • AUTÓMENTŐ: 96-20-9437-319. • KÖRNYEZETVEDELMI FELÜGYE­LŐSÉG: 553-033. • AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT: 188 • TINITELEFON: 420-011, hétköznap 16-19 óráig. i MEGYEI I SZÖVETSÉG diszpécserszolgálatár díjmentesen hívható száma: 1787. • A POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS A VAGYONVÉDELMI SZÖVETSÉG Sze geden, a Rákóczi tér 1. VI. em. 617­es szobában kedden és pénteken 10-12 óra között díjmentes szaktaná­csot ad Tel.: 566-000/2266, tele­fon/fox/üzenetrögzítő: 426-818. Az éjjel-nappali diszpécserszolgálat Sze­geden, a Fő fasor 152. szám alatt. Tel.: 06-62 438-495 • CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: hétfőtől-péntekig 8-16 óráig, Eszpe­rantó utca 1. szám alatt, telefon: 06­20-9398 707. szervizek • ARAMSZOLGAITATASI HIBÁK BE­JELENTÉSE, 06 40 822 000 • FÖLDGAZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK ígázhiány, gázszivárgási BEJELENTÉ SE DEGAZ RT gázszivárgás ethárító si ügyelet éjjel-nappal a 06-40-820­820-as kék számon vagy a 471-968­on. • TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS HIBABEJE­LENTÉS: 488 588. éjjel-nappal hívha­tó (Szegedi Hőszolgáltató Kft.). • VIZ- ES CSATORNAHÁLÓZATI HIBABEJELENTÉS, csak Szegeden: 420-155. Magyar katona ausztráliai kalandja DM-informóció Több mint 5300 kilómé­iért fog kerékpározni az a magyar katonatiszt, aki arra vállalkozott, hogy biciklijé­vel 28 nap alatt átszeli az ausztrál földrészt. A túra hétfői, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján el­hangzott: Balázs Sándor ez­redes Darwinból indul el és várhatóan október 15-én ér­kezik Sydney-be. Ott - a tervek szerint - a paralimpia magyar sportoló­inak szálláshelyét avatják fel azzal a magyar lobogóval, amelyet az ezredes visz ma­gával az úton. Balázs Sándor a túra első 400-500 kilométerét esőer­dőben, a második szakaszt, mintegy 1500 kilométernyi sivatagi terepen teszi meg. Az ezredes az utolsó 10-15 napot a Csendes-óceán part­ján „tekeri végig". Balázs Sándor - elmondá­sa szerint - 30 éve sportol, és fizikailag felkészültnek érzi magát a megpróbáltatá­sokra. Mint mondta, egyedül az­zal a gondolattal kell még megbirkóznia, hogy magá­nyosan, társaság nélkül hajt­ja majd nagyon hosszú időn keresztül a pedált. A katonatiszt nem min­dennapi expedíciójával a fo­gyatékos sportolókra szeret­né felhívni a Figyelmet. KACSOH PONGRÁC MŰVÉSZETI ISKOLA FELVÉTELT HIRDET Új iskolaközpontjába (korlátozott számban) zeneóvoda, előképző, zongora, szintetizátor, furulya, fuvola, klarinét, trombita, hegedű, valamint színjátszó szakra. Beiratkozás: augusztus 28-31 -ig 9.00-16.00 óráig. Szeged, Párizsi krt. 27.1/5. Telefonszám: 486-525. RÓZSACSEMETE 2000. novembcr-decembcri szállítással megrendelhető minden méretben. Rosa tor. „Laxa" Rosa multiílóra Rosa can. „Incrmis" Schmid's Idcal Pollmcriana Pfandcr Supcrbc Rosa laxa Irmis TÓTH FERENC, 6726 Sxtgcd, Nípktit sor 9. Tei./fu: 62 431 517. Mobil: 06 302 499 498 GUMIAKCIÓ Ha most nálunk vásárol gumiabroncsot, azt INGYENESEN felszereljük, centrlrozzuk. 2 vagy több darab vásárlása esetén INGYENES - fék- és lengéscsillapító-vizsgálat -futómű-ellenőrzés és -beállítás. Gumijavltás kedvező áron! HYUNDAI-CHRYSLER Márkakereskedés Szeged, Textilgyári út 3. Telefon/fax: 62/458-763,458-764. Informatikai képzések Magyar állami, amerikai informatikus mérnöki, Európai Uniós képesítések alap-, közép- és felső fokon. TEL:(62) 487-765 www. szof i. h u

Next

/
Oldalképek
Tartalom