Délmagyarország, 2000. augusztus (90. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-04 / 181. szám

PÉNTEK, 2000. AUG. 4. SPORT 9 Vásárhelyi vereségek Átütemezik a bővítést Tavaszi munkakezdés a „Sporiban" A megújuló Sportcsarnokban maximum 2001 őszén szurkolhatnak majd a szegedi sportbarátok. (DM-fotó) reflektor tenisz Munkatársunktól Tegnap délután meg­kezdődött a III. Vásárhely­kupa férfi I. osztályú ver­seny, amelynek összdíjazá­sa félmillió forint. A Hód TC teniszcentrumában a sorsolást követően a negy­vennyolcas egyéni főtábla tagjai közül harmincketten léptek pályára. A házigaz­dák több játékosa főként a rutinszerzés miatt, szabad­kártyával került a me­zőnybe. Ők nem tudtak meglepetést okozni, kikap­tak az esélyesebb vetély­társaktól. Arra viszont kevesen számítottak, hogy a vásár­helyiek két rutinosabb teni­szezője, Hajnal István és Sonkodi Balázs is veresé­get szenved, s így mindket­ten kiesnek. A torna ma reggel 9 órá­labdarúgás Budapest (MTI) A Magyar Labdarúgó­szövetség (MLSZ) tegnapi elnökségi ülésén elutasítot­ták az élvonalból kiesett Vác FC fellebbezését. A váciak a 2000/200l-es bajnoki idény­ben nem vehetnek részt az NB I/B (a Csongrád osztá­lya) holnap kezdődő küzde­lemsorozatában. - Az elnökség a HLASZ versenyalbizottsága által ho­zott döntést megalapozott­nak találta és elutasította a Vác FC fellebbezését ­mondta dr. Bozóky Imre, az MLSZ elnöke. - A váci klub nem szerepelhet az NB !/B­ben. tói folytatódik és ekkor kapcsolódik be a küzdel­mekbe a legjobb tizenhat résztvevő. Minden bi­zonnyal ott lesz köztük a Hód TC-s színekben induló Szathmáry Tibor is, aki a korábbi információkkal el­lentétben, a korosztályos EB-ről valószínűleg még a nevezési határidő letelte előtt Vásárhelyre ér. Ugyancsak ma, a tervek szerint a kora délutáni órákban kezdődnek a páro­sok csatározásai. Az eredmények; 1. for­duló: Varga Gábor (PVTC) -Patkós Tamás (Hód TC) 6:0, 6:2. Paár Tamás (Építők TC)-Hajnal István (Hód TC) 6:3, 3:6, 6:0. Szabó Gergely (SMASH)­Huszti Balázs (Hód TC) 6:0, 6:0. Erdei Márton (Va­sas)-Goldman István (Hód TC) 6:2, 6:1. Rekedt Zoltán (Serve & Volley)-Sonkodi Balázs (Hód TC) 6:1,6:4. A váciak a hivatásos alszövetség határozata ellen tiltakoztak. A HLASZ júli­us 27-én azért nem adta meg a klubnak az NB I/B-s rajtengedélyt, mert az egye­sület többszöri haladékot kért - és kapott mégsem tudott eleget tenni a ver­senykiírásban meghatáro­zott gazdasági előírások­nak. A klubnak először július 21-éig, majd július 26-án 18 óráig, végül pedig július 27-én, 12 óráig volt le­hetősége a hiánypótlásra, ami nem történt meg. Az elnökségi ülés napirendjén nem szerepelt az alelnök­ségről lemondott Mezey György utódjának megvá­lasztása. A szegedi sportbarátok hetek óta lázban égnek, hiszen lapunkban már többször beszámoltunk arról, hogy szeptember­ben megkezdődik az új­szegedi Sportcsarnok át­építése. Az új „sporiban" a tervek szerint 2001. ja­nuár közepén szurkolhat­tak volna először a nézők - de a munkálatok még­sem kezdődnek el. Tegnap délután Csonka Gá­bor, Szeged stratégiai alpolgár­mestere tájékoztatta a lapunk olvasóit, hogy a munkálatok nem idén ősszel, hanem jövő ta­vasszal kezdődnek meg. Hogy miért? - Ennek több összetevője is van - mondja Csonka Gábor. ­Hiába készültek pontos és pre­cíz tervek, nem tudjuk elkezde­ni szeptemberben a munkálato­kat. A lényeg azonban: nem el­marad, hanem átütemezésre ke­rül az átépítés. Mi az oka? Több is van! Az első: nem oldódott meg a jégkorongosok, a gyors­korcsolyások és a műkorcsolyá­sok tréningezési lehetősége. A bizonytalanság miatt félő volt, hogy mindhárom szakosztály elveszíti az utánpótlásbázisát, s labdarúgó megyei I. e. Munkatársunktól A labdarúgó megyei I. osztály küzdelmei augusz­tus 12-én kezdődnek. A nyitómérkőzéseket az új­szegedi Kertész utcában, il­letve a Vasutas-stadionban rendezik. A „megyekettő" két feljutója, a Deszk és a Balástya is saját közönsé­ge előtt startol. Bár a Zá­kányszék együttese a he­lyezése alapján nem kény­szerült búcsúra, mégsem találhatjuk a párosításban a néhány évvel ezelőtti bajnokot. Az ok egy­szerűnek tűnik: a község csapata csak a megyei III. osztályú szereplést vállalta. 1. forduló, augusztus 12. (szombat), 17 óra: Mártély­UTC Heavytex-Röszke, SZVSE-Tiszasziget. Augusztus 13. (vasárnap), 17: Mórahalom VSE-Kiszombor SE, Szőreg RSE-Kistelek. Marosdömper­Deszk SC-Szentes TE, Bor­dány-Tápé, Balástya-Tisza-Uj, Sándorfalva-Mindszent. 2. forduló, augusztus 19. (szombat), 17: SZVSE­Szőreg RSE, Kistelek-Móraha­lom VSE. Augusztus 20. (vasár­nap). 17: Mindszent-Balástya, Tisza-Uj-Mártély-UTC-Heavy­tex, Röszke-Bordány, Szentes TE-Tiszasziget, Tápé-Maros­dömper-Deszk (szeptember 27­én, 16 órától!). 3. forduló, augusztus 26. (szombat), 17: Tápé-Tiszaszi­emiatt a megszűnés fenyegeti őket. A második: az elmúlt he­tekben több felmérést is készí­tettek a műszaki szakemberek az újszegedi Sportcsarnokról. Az építéskor használt tervek pontatlanok. Ez pedig azt jelen­ti, hogy a leendő vállalkozó, aki a munkálatokat elvégezte volna, olyan dolgokkal is találkozhat­na, amely miatt határidőcsúszá­sok léphetnek fel. A pályázók közül így senki sem merte vál­get, Mártély-UTC-Heavytex -Mindszent. Augusztus 27. (va­sárnap), 17: Mórahalom VSE -SZVSE, Szőreg RSE-Szen­tes TE, Marosdömper-Deszk SC-Röszke, Bordány-Tisza-Uj, Balástya-Sándorfalva, Kiszom­bor SK-Kistelek. 4. forduló, szeptember 2. (szombat), 16.30: Tápé-Szőreg RSE, SZVSE-Kistelek. Szep­tember 3. (vasárnap), 16.30: Balástya-Kiszombor SK. Sán­dorfalva-Mártély-UTC-Heavy­tex, Mindszent-Bordány, Tisza­Uj-Marosdömper-Deszk SC, Röszke-Tiszasziget, Szentes TE-Mórahalom VSE. 5. forduló, szeptember 9. (szombat). 16.30: Mártély­UTC-Heavytex-Balástya. Szep­tember 10. (vasárnap), 16.30: Mórahalom VSE-Tápé, Szőreg RSE-Röszke, Tiszasziget-Ti­sza-Uj, Marosdömper-Deszk SC-Mindszent, Bordány-Sán­dorfalva, Kistelek-Szentes TE, Kiszombor SK-SZVSE. 6. forduló, szeptember 16. (szombat), 16: Mártély-UTC­Heavytex-Kiszombor SK. Tá­pé-Kistelek. Szeptember 17. (vasárnap), 16: Balástya-Bor­dány, Sándorfalva-Marosdöm­per Deszk SC, Mindszent-Ti­szasziget, Tisza-Uj-Szőreg RSE, Röszke-Mórahalom VSE, Szentes TE-SZVSE. 7. forduló, szeptember 20. (szerda), 16: Marosdömper­Deszk SC-Balástya. Szep­tember 23. (szombat), 16: SZVSE-Tápé. Szeptember 24. lalni a 2001 januári időpontot. A harmadik és a legjelentősebb: a közbeszerzési hivatal elnö­kétől kétértelmű választ kap­tunk, amely ingataggá tette a város vezetőit. Ekkor döntöt­tünk úgy a polgármester úrral, hogy a bizonytalan anyagi hát­tér miatt átütemezzük a sport­csarnok rekonstrukcióját. Sokan mondják, hogy jogi úton igazat adnának nekünk - azonban ez egy rossz kapcsolatot teremtene (vasárnap), 16: Mórahalom VSE-Tisza-Új, Szőreg RSE­Mindszent, Tiszasziget-Sándor­falva, Bordány-Mártély-UTC­Heavytex, Kistelek-Röszke, Kiszombor SK-Szentes TE. 8. forduló, szeptember 30. (szombat), 15: Mártély-UTC­Heavytex-Marosdömper-Deszk SC, Tápé-Szentes TE. Október 1. (vasárnap), 15: Bordány­Kiszombor SK, Balástya-Tisza­sziget, Sándorfalva-Szőreg RSE, Mindszent-Mórahalom VSE, Tisza-Új-Kistelek, Rösz­ke-SZVSE. 9. forduló, október 7. (szom­bat), 15: SZVSE-Tisza-Új. Ok­tóber 8. (vasárnap), 15: Móra­halom VSE-Sándorfalva, Sző­reg RSE-Balástya, Tiszaszi­get-Mártély-UTC-Heavytex, Marosdömper-Deszk SC-Bor­dány, Szentes TE-Röszke, Kis­telek-Mindszent, Kiszombor SK-Tápé. 10. forduló, október 14. (szombat), 15: Mártély-UTC­Heavytex-Szőreg RSE. Októ­ber 15. (vasárnap), 15: Ma­rosdömper-Deszk SC-Kiszom­bor SK, Bordány-Tiszasziget, Balástya-Mórahalom VSE, Sándorfalva-Kistelek, Mind­szent -SZVSE, Tisza-Uj-Szen­tes TE, Röszke-Tápé. 11. forduló, október 21. (szombat), 14.30: Tápé-Tisza­Új, SZVSE-Sándorfalva. Októ­ber 22. (vasárnap), 14.30: Mó­rahalom VSE-Mártély-UTC­Heavytex, Szőreg RSE-Bor­dány, Tiszasziget-Marosdöm­a város és a hivatal között. Sze­ged több pályázata is elbírálásra vár, a vita után elképzelhető, hogy kedvezőtlenül ítélnék meg azokat. Egy kicsit csalódott vagyok, de a lényeg, hogy a jövő év ta­vaszán megkezdődnek a mun­kálatok, s gyönyörű sportcsar­nokkal gazdagodik 2001-ben a város - fűzte még az elmondot­takhoz Csonka Gábor. Süli Róbert per Deszk SC, Szentes TE­Mindszent, Kistelek-Balástya, Kiszombor SK-Röszke. 12. forduló, október 28. (szombat), 13.30: Mártély­UTC-Heavytex-Kistelek. Októ­ber 29. (vasárnap), 13.30: Ti­szasziget-Kiszombor SK, Ma­rosdömper-Deszk SC-Szőreg RSE, Bordány-Mórahalom VSE, Balástya-SZVSE, Sán­dorfalva-Szentes TE, Mind­szent-Tápé, Tisza-Uj-Röszke. 13. forduló, november 4. (szombat), 13: Tápé-Sándorfal­va, SZVSE-Mártély-UTC-He­avytex. November 5. (vasár­nap), 13: Mórahalom VSE­Marosdömper-Deszk SC, Sző­reg RSE-Tiszasziget, Rösz­ke-Mindszent, Szentes TE-Ba­lástya, Kistelek-Bordány, Kis­zombor SK-Tisza-Uj. 14. forduló, november 11. (szombat), 13: Mártély-UTC­Heavytex-Szentes TE. Novem­ber 12. (vasárnap). 13: Szőreg RSE-Kiszombor SK, Tiszaszi­get-Mórahalom VSE, Maros­dömper-Deszk SC-Kistelek, Bordány-SZVSE, Balástya-Tá­pé, Sándorfalva-Röszke, Mind­szent-Tisza-Uj. 15. forduló, november 18. (szombat). 13: Tápé-Mártély­UTC-Heavytex, SZVSE-Ma­rosdömper-Deszk SC. Novem­ber 19. (vasárnap), 13: Móra­halom VSE-Szőreg RSE, Ti­sza-Új-Sándorfalva, Rösz­ke-Balástya, Szentes TE-Bor­dány, Kistelek-Tiszasziget, Kiszombor SK-Mindszent. Az ifjúsági találkozók a felnőttmérkőzések előtt 2 órával kezdődnek. NB l-es forduló Munkatársunktól A hét végén a harmadik fordulót rendezik meg a lab­darúgó NB I-ben. A párosí­tás következő, B csoport, péntek, 20.15: Videoton-Új­pest (ml). Szombat, 20 óra: MTK-Nagykanizsa, ZTE­Vasas, Debrecen-Pécs. A csoport, szombat, 17 óra: Matáv Sopron-Dunaferr, Ferencváros-Győr (ml), Kispest-Nyíregyháza, Tata­bánya-Haladás. Kispályás foci Munkatársunktál A makói városi önkor­mányzat sportbizottsága ál­tal szervezett Nyári-kupa kispályás labdarúgótornára 21 csapat nevezett, ami re­kordnak számít. A meccsek három csoportban zajlanak a Maros-parti füves pályán, mindig nagy közönségsikert aratva. A megmérettetésre kizá­rólag amatőr focisták jelent­kezhettek. Az együttesek már túlvannak az első fordu­lón és igen kiegyenlített eredmények születtek, két­háromgólosnál nagyobb kü­lönbséget ritkán jegyezhet­tek fel a jegyzőkönyvekbe. A mérkőzéseket kedden és csütörtökön rendezik meg 18 órától. Bessenyei Amerikában Munkatársunktól Bessenyei Tamás, a Szen­tesi Városi Úszóklub tehet­séges mellúszója a tavalyi felnőtt EB-n elért ötödik he­lyezése után sokáig olimpiai reménységként szelte a ha­zai habokat. Sóti Richárd ta­nítványa azonban, mint is­meretes, nem tudta teljesíte­ni az ötkarikás játékokra előírt szintidőt. Amint a mi­nap edzőjétől megtudtuk, az olimpiai felkészülés miatt a tanulmányaiban egy évet ha­lasztó Bessenyei hamarosan Amerikába utazik, ahol egyetemi ösztöndíjasként ­de továbbra is a szentesi klub versenyzőjeként - foly­tatja majd a sportpályafutá­sát. Strandröplabda Mártélyon Munkatársunktál A mártélyi kavalkádhoz kapcsolódóan első alkalom­mal rendeznek amatőr strandröplabda-bajnokságot. A szervezők háromfős csa­patok nevezését várják, au­gusztus 5-én (szombaton) 9 órakor a mártélyi strandon. Érdeklődni és jelentkezni a helyszínen Szilágyi László­nál és Molnár Lajosnál le­het. Sportműsor Péntek Tenisz 111. Vásárhely-kupa férfi I. osztályú egyéni és páros verseny, Hódmezővásár­hely, városi teniszcentrum, 9. Szombat Labdarúgás NB 11, Alföld csoport: FC Szeged-Szajol SC, Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 17, Majoros. Előkészületi mérkőzések: Szikáncsi LC-Mindszent, Hódmezővásárhely, városi stadion, 10. Szentesi TE-Fá­biánsebestyén. Szentes, sportközpont, 10. Szabadidősport „ Vízparti - sportparti", Makó, Termálfürdő, 9. Strandröplabda-bajnok­ság, mártélyi strand, 9. Tenisz 111. Vásárhely-kupa férfi I. osztályú egyéni és páros verseny, Hódmezővásárhely, városi teniszcentrum, 9. Vasárnap Labdarúgás NB l/B: Csongrádi LC­Kecskeméti FC, Csongrád, 17. NB 11, Alföld csoport: Algyő-Gyula Termál FC, Algyő, 17, Gyertyás. Tenisz III. Vásárhely-kupa férfi I. osztályú egyéni és páros ver­seny, Hódmezővásárhely, vá­rosi teniszcentrum, 10. Nem indulhat a Vác Rajt a jövő héten Valósítsa meg álmait! Valósítsa meg álmait a tetszőleges célra fel­használható ABN AMRO Személyi kölcsön segítségével! Ha 2000. augusztus 31-éig igényel ABN AMRO Személyi kölcsönt, 1% kamatkedvezményt nyújtunk Önnek. ABN-AMR0 Bank ^MHI.M.F.R.U) 7 948 6 627 5 866 26 676 19 869 16 567 14 664 53 351 39 739 33 135 29 328 160 054 119 216 99 404 87 984 A táblázatban szereplő havi törlesztőrészletek kamatváltozás esetén módosulhatnak. A bank a kölcsönt a hitelelbírálatfeltételei alapján nyújtja. A hirdetés nem minősül a bank részéről nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. A teljes hiteldijmutató 29.3%-tó! 41.37% lg terjedhet a hitelösszeg és futamidő függvényéhen. A hiteldijmulatóról, a kezelési költségről és az igénylés feltételeiről a Bankvonalon vagy fiókjainkban érdeklődhet. További részleteket a bankfiókban található Szerződéses feltételek személyi kölcsön folyósítására című dokumentum tartalmaz. Ajánlatunk a forint alapú Személyt Kölcsönre érvényes. Bankfiókjaink: Hódmezővásárhely, Kossuth tér 5. Tel.: 62/241-666 • Szeged. Klauzál tér 5 Tel.: 62/551-420 • Szeged, Jókai u. 7-9. Nagyáruház passage Te': 62/551-520 1 Tel: 62/560-200 • Szeged. Rókusi krt. 42-64. Tesco Áruház Tel 62/551-010 Szeged. Széchenyi tér 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom