Délmagyarország, 2000. augusztus (90. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-01 / 178. szám

2 KÜLFÖLD KEDD, 2000. AUG. 1. kommentár 2. BöUs botsánat n ölesen hallgatnak az Európai Unió Bécsbe kiil­D dött „revizorai", akik mindenekelőtt a kisebbsé­gekkel, a menekültekkel és a bevándorlókkal kapcso­latos osztrák kormánymagatartást valamint a nyugati országok demokratikus érzékenységét felszínre hozó Osztrák Szabadságpárt természetrajzát vizsgálták. Ha nem ezt tennék, hanem jelentésük részleteit meggon­dolatlanul szellőztetnék meg a média számára, nem is érdemelnék ki az utóbbi által hármójukra aggatott „bölcsek" elnevezést. S még ha - amint egy osztrák lap kommentátora írja - nem is tartalmaz az a bizo­nyosjelentés semmiféle szenzációt, akkor is mindenki kíváncsi az egykori finn államfő, a volt spanyol mi­niszterelnök és a német nemzetközi jogász benyomása­ira, amelyek az Európai Unión beliil politikai karan­ténba helyezett Ausztria és a többi tizennégy tagállam közötti viszony jövőbeni alakulását meghatározzák. Bár a populizmust a legmagasabb szinten gyakorló karintiai tartományi főnök, a közkatonaként is újab­ban megint egyre inkább tábornokként viselkedő Jörg Haider korábban becsületsértésnek minősítette az unió vizsgálódásra vonatkozó határozatát, az való­színűleg jó benyomást tett a „bölcsekre", hogy az oszt­rák kormánypárti politikusok többsége igyekezett együttműködni velük. Az EU-küldöttek minden bi­zonnyal olyan, Ausztria és a többi EU-tagállam által is elfogadható lehetőséget fogalmaznak majd meg a politikai büntetőeszközök feloldásának módjára, amelynek révén Bécs visszanyerheti erkölcsi státuszát a szervezeten beliil, a tizennégyek pedig látványos presztízsveszteség nélkül vonhatják vissza a jobboldali szabadságpárt halalomra kerülése miatt hozott intéz­kedéseiket. jrp gyre inkább úgy tűnik ugyanis, hogy az EU haj­JOj landó a megbocsátásra. Ez pedig két dolgot je­lenthet: a tizennégyek számára is kezd kényelmetlenné válni az elhidegült viszony, és/vagy valóban elég bizto­sítékot látnak arra, hogy az Osztrák Szabadságpárt koalíciós partnerével együtt nem jelent olyan komoly veszélyt a demokráciára, mint azl korábban gondol­ták. Arra a azonban bizonyára ügyelnek Brüsszelben, nehogy az a vád érje őket, hogy feleslegesen kongat­ták a vészharangot. faítőCZs jzcfo&s A „bölcsek" meghallgatták az osztrákokat Felszámolható a helyzet Bécs (MTI) A Dcr Standard osztrák lap hétfői kommentárja sze­rint annyi haszna volt az „EU-bölcsek" ausztriai vizs­gálódásának. hogy most vég­re valakik figyelmesen meg­hallgatták az EU részéről az osztrák álláspontot is, amely­re eddig nem nagyon akartak odafigyelni az Európai Unió „tizennégyei". A három bölcsből - Mart­ti Ahtisaariból, Jochen Fro­weinből és Marcelino Orejá­ból - nem lehetett kicsalni semmit a benyomásaikról, de megjósolható, hogy nem lesznek szenzációs újdonsá­gok a jelentésükben - foly­tatja a lap hírmagyarázója. A kommentátor arra számft, hogy az EU három megbf­A spanyol kormány nem enged Keményen « ETA ellen Madrid (MTI) Jósé Marta Aznar spanyol miniszterelnök vasárnap este a baszkföldi San Sebastian­han kijelentette: kormánya egyetlen centimétert sem hátrál az ETA elleni harc­ban. Az észak-spanyol ki­kötővárosban, ahol az este 20 ezer csöndbe burkolózott ember tiltakozott az utcákon a szakadár nacionalista szer­vezet terrormerényletei el­len. Aznar kijelentette: ke­mény fellépés következik az Kacav nyert Izrael Jeruzsálem (MTI) A jobboldali Likud tömb jelöltje, Móse Ka­cav nyerte meg az iz­raeli elnökválasztást. Az ország parlamentje a jobboldali jelöltet vá­lasztotta elnökké hétfőn a baloldali, kormányzó Munkapárt jelöltjével, Simon Peresz Nobel-bé­kedíjas exkormányfövel szemben. A kneszet 120 képvi­selője közül 63 szavazott Kacavra az elnökválasztás második fordulójában. Az első fordulóban a Likud-je­lölt egyetlen szavazattal ma­radt el az abszolút több­ségtől, amelyre szüksége lett volna az első fordulós győzelemhez. Kacav sikere nagy megle­petésnek számít, hiszen a nemzetközileg jóformán is­meretlen politikus győzel­mét szinte egyöntetűen való­színűtjennek minősítették előzőleg a megfigyelők, úgyszólván kivétel nélkül a nemzetközi porondon jól is­mert Peresz győzelmével számoltak. Első nyilatkozatában a nyertes azzal magyarázta si­kerét, hogy a honatyák több­sége benne látja a nemzeti egység letéteményesét, ezért szavazott őrá. A hírügynök­ségek jelentése szerint a vesztes Pereszt láthatólag le­sújtotta a nem várt ered­mény. Első nyilatkozatában nem is volt hajlandó boncol­gatni a parlament döntésé­nek okait, mindössze annyit szemben jobbra át? ll^HR^ % \ íjlbl "j •flilo mKKKBm ^HHHI^HHHHHBHHHBHHHHIIHHi Simon Peresz (balról) gratulál az államfőnek választott Móse Kacavnak. (MTI Telefotó/EPA/Menahem Kahana) mondott, hogy sok sikert kí­ván Kacavnak államfői hi­vatalában. Ariéi Sáron, a Likud ve­zetője úgy értékelte Kacav győzelmét, hogy az a jobb­oldal megerősödését mutat­ja, és fontos jelzés Ehud Ba­rak miniszterelnök és kor­mánya számára, mert a Ba­rak-kormány politikájával szembeni elégedetlenséget tükrözi. Mi több, Sáron arra következtetett az elnökvá­lasztás eredményéből, hogy a Barak-kormány „napjai meg vannak számlálva". A Reuters hírügynökség éppen arra vezeti vissza érté­kelésében Kacav győzelmét, ami miatt a választás előtt esélytelennek nevezték őt az elemzők. Kacav kevesebb vitát kavart maga körül, mint Peresz, akinek sok barátot, de sok ellenséget is szerzett hazájában ismert szókimon­dása és meghatározó szerepe az Izraelben sokak által vita­tott oslói ideiglenes béke­megállapodásban. Más megfigyelők arra hívják fel a figyelmet, hogy az izraeli elnök hatásköre nagyon korlátozott, s már csak ezért sem várható, hogy Kacav elnökké válasz­tása számottevően módosí­taná a kormány politikáját. Móse Kacav Izrael nyol­cadik államfője; beiktatása kedd este esedékes. zottjának jelentése mind az osztrák kormány, mind pedig az EU számára megnyit majd egy-egy lehetőséget: Bécs számára az EU-ba való teljes visszatérés lehetőségét, az EU számára pedig „egy elhamarkodottan és meggon­dolatlanul teremtett helyzet felszámolását". Az elhamarkodott és meg­gondolatlan jelzők használa­tának magyarázatául a szerző hozzáfűzi, hogy szerinte az osztrák kormány tevékenysé­ge „minden tekintetben meg­marad az európai normák ke­retei között", ami pedig az Osztrák Szabadságpárt poli­tikai természetét illeti, „az persze problematikus, de a párt a körülményekhez iga­zodva képes változni". ETA ellen. Mint mondta, a kormányzat álláspontja, po­litikája és eltökéltsége válto­zatlan. A tömeg az ellen tünte­tett, hogy feltehetően az ETA emberei szombaton meggyilkolták Jüan Maria Jauregui szocialista politi­kust, volt baszkföldi tarto­mányi kormányzót. ETA-el­lenes megmozdulásokra ke­rült sor több más városban is, Saragossában, Vitoriában, Bilbaóban. Madridban és Sevillában. A CSONGRÁD MEGYEI MUNKAUGYI KOZPONT pályázati felhívása a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ az 1991. évi IV. törvény és a 6/1996. (VII. 16.) MÜM-rendelet alapján pályázatot ír ki a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatás nyújtására. A támogatás célja: megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek - elsősorban munkanélküliek - munkaviszonyban történő foglalkoztatásának elősegítése. A támogatás fejlesztési jellegű, a támogatandó személyek foglalkoztatását elősegítő beruházáshoz, felújításhoz, illetve tárgyi eszközök bővítéséhez nyújtható. A támogatás forrása: a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprészének megyei decentralizált kerete. A támogatás formája lehet: vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő támogatás, továbbá a két támogatás együttesen. A támogatás mértéke: egyedileg kerül megállapításra. Munkahelyteremtés esetén az egy főre jutó támogatás maximum 750 ezer Ft, munkahelymegőrzés esetén az egy főre jutó támogatás maximális mértéke 400 ezer Ft. A pályázaton történő részvétel feltételei: a rehabilitációs támogatás kizárólag pályázati úton nyerhető el. Pályázó lehet minden olyan munkaadó (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély és annak jogi személyiséggel nem rendelkező társasága), aki, illetve amely Csongrád megyében: - megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő fejlesztést kíván megvalósítani, - a fejlesztés megvalósításához saját erővel is hozzájárul (fejlesztési költség min. 20%-a), - 1-3 évig terjedő foglalkoztatási kötelezettség teljesítését vállalja, - a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 naptári éven keresztül működött. A pályázónak az igényelt támogatás teljes mértékének minimum másfélszereséig terjedő biztosítékot kell felajánlania. A pályázat tartalma: mindazon adat és dokumentum, amelyek a pályázó üzleti tevékenységének, pénzügyi helyzetének, tervezett fejlesztésének, tehát a támogatás megítéléséhez szükségesek. A pályázat tartalmát képező kötelező elemeket és mellékleteket, az elbírálás szempontjait, a támogatás felhasználásának szabályait a részletes pályázati kiírás ismerteti. A pályázatot az erre a célra kiadott pályázati űrlap felhasználásával lehet személyesen vagy postai úton benyújtani a munkaügyi központhoz (6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.). A pályázatot az előirt mellékletekkel együtt, 3 példányban, 2000. szeptember 15-ig lehet benyújtani! A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő, a pályázati határidő után beérkező, valamint a hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra! Hiánypótlásra lehetőség nincs! A támogatásról a megyei munkaügyi tanács véleményének figyelembevételével a munkaügyi központ igazgatója mérlegelési jogkörben dönt, legkésőbb 2000. október 31-ig. A döntésről a pályázók államigazgatási határozatban kapnak értesítést. A támogatásban részesülővel a munkaügyi központ megállapodást köt. A megállapodás megszegése esetén - annak súlyosságától függően - a kapott támogatási összeget a támogatott köteles részben, teljes egészében vagy a jegybanki alapkamattal növelt összegben visszafizetni. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése esetén a munkaügyi központ rendbírságot szab ki. A pályázattal kapcsolatban további információkéréssel a CSMMK-ban a 62-561-561 telefonszámon, Farkas Andreához lehet fordulni. Internet-honlapunkon elérhet: www.tiszanet.hu/munkaugy CSONGRÁD MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT A Szentszék szerepe Jekatyerinburg (MTI) Madeleine Albright ameri­kai külügyminiszter útban Vatikánváros felé kijelentet­te, hogy a Szentszék kulcs­szerepet játszhat az izraeli és a palesztin álláspont közelíté­sében Jeruzsálem kérdésé­ben. Albright asszony kedden Jean-Louis Tauran bíboros­sal, vatikáni külügyminisz­terrel tárgyal a kérdésről. Az amerikai külügyminiszter, II. János Pál pápa július 23-i ki­jelentésére utalva hangsú­lyozta, hogy a Szentszék úgy véli: csak egy nemzetközi ga­ranciákkal bíró különleges státus tudná megőrizni Jeru­zsálem szent helyeit, és biz­tosítani a szabad hitgyakor­lást mindazoknak a hívők­nek, akik a térségben és az egész világban úgy tekinte­nek Jeruzsálemre, mint a bé­ke és az együttélés keresztút­jára. Montenegrói nem Podgorica (MTI) A montenegrói sportolók az ausztráliai olimpiától kezdve már nem kívánnak ju­goszláv színekben versenyez­ni. A kisebbik jugoszláv szö­vetségi köztársaság olimpiai bizottságának elnöke, Rade Gyurgyics bejelentette, hogy sportolóik a soron következő olimpiai játékok után kivál­nak a jugoszláv csapatból. Szándékuk szerint a Nemzet­közi Olimpiai Bizottsághoz fordulnak majd, hogy a mon­tenegrói sportolók szuverén állam együtteseként saját zászló alatt versenyezhesse­nek. Szlovénia állítólag már támogatásáról biztosította ez ügyben Montenegrót. Olcsóbb telefonálni Wiesbaden (MTI) Németországban tovább süllyednek a telefonálás díj­tételei: júliusban 4,9 száza­lékkal olcsóbban lehetett te­lefonálni, mint az előző év júliusában - közölte a szövet­ségi statisztikai hivatal hétfőn. Júniusban 4,8, május­ban 5,8 százalékkal alacsony­abbak voltak a díjak az előző év megfelelő hónapjaihoz ké­pest. A vezetékes telefon­szolgáltatásban a telefonálási díjak 4,3 százalékkal voltak alacsonyabbak júliusban, mint egy évvel korábban, a mobilhálózatokon 13,1 szá­zalékkal csökkentek az árak. „Merónylet­terv" Belgrád (MTI) A jugoszláv hatóságok négy holland állampolgárt őrizetbe vettek Szerbia és Montenegró határán, mert „merényletet terveztek Szlo­bodan Milosevics jugoszláv elnök ellen" - közölte Gorán Matics jugoszláv tájékozta­tási miniszter. A gyanúsí­tottak állítólag a Koszovó­ban tevékenykedő holland KFOR-katonáktói akarták beszerezni a merénylet elkö­vetéséhez szükséges fegyve­reket. A miniszter bejelenté­séből nem derülnek ki egyéb részletek. Matics már beje­lentett egyszer hasonló me­rényletkísérletet: tavaly ősszel „egy francia terror­csoport" őrizetbe vételéről számolt be, és akkor is azt mondta, hogy Milosevics meggyilkolása volt a gyanú­sítottak célja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom