Délmagyarország, 2000. június (90. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-23 / 145. szám

8 SPORT PÉNTEK, 2000. JÚN. 23. Kézilabdamix Munkatársunktól A Csongrád megyei kézi­labda-bajnokság alapszaka­szának befejeztével, mindkét nem első három helyezett csa­pata még kétszer játszott egy­mással, s ezután alakult ki a végső sorrend. A bajnokság végeredmé­nye: Nők: 1. Makó KC, 2. Do­maszéki SK, 3. Hódmezővá­sárhelyi KE, 4. Sándorfalva KC, 5. Deszk SC, 6. Kiste­lek KK, 7. Szegedi DKSE, 8. Székkutas TSK, 9. Mind­szenti SE. Az alapszakaszt figyelembe véve a gólki­rálynő Sipter Lajosné (HKE) lett. Férfiak: 1. Röszke, 2. JGYTF DSE, 3. Mol Algyő, 4. Szentesi Kinizsi TE, 5. Ti­sza Volán Emergé (serdülők), 6. JATE SC, 7. SZOTE SC, 8. Vedres Építők, 9. Sándorfal­va. A SZEPI DSE visszalé­pett. Az alapszakaszt figye­lembe véve a gólkirály Kor­mos Sándor (Mol Algyő) lett. A női utánpótlás-bajnok­ság végeredménye: 1. Odessza II., 2. Sándorfalva KC, 3. Kistelek KK, 4. Do­maszéki SK. A legeredmé­nyesebb játékosnak Farkas Zsuzsanna (Sándorfalva KC) bizonyult. • VIII. Rókus II-kupa, 5-6. osztályos fiúk részére. Ered­mények: Rókus II. B-Csik­szereda 18-16, Odessza n.-Rókus n. A 20-19, Rókus II. B-Odessza II. 10-15, Ró­kus II. A-Csikszereda 20-8, Rókus II. B-Rókus II. A 13-24, Odessza Il.-Csiksze­reda 19-7. Végeredmény: Odessza II. 6, 2. Rókus II. A 4, 3. Rókus II. B 2, 4. Csík­szereda. Különdíjasok, gólki­rály: Varga Ferenc (Rókus II. A) 27 találattal, legjobb ka­pus: Tipity László (Odessza II.), legtechnikásabb játékos: Szucskó Krisztián (Odessza II.) • II. korcsoportos országos diákolimpiai elődöntő, lá­nyok. Eredmények: Zákány­szék-Túrkeve 3-10, Újhar­tyán-Túrkeve 8-10, Zákány­szék-Újhartyán 9-7. Vég­eredmény: 1. Zákányszék (Ábrahám Bettina, Makra Ju­dit, Makra Enikő, Ábrahám Brigitta, Papp Márta, Klein Zsuzsanna, Dobó Kitti, Ta­nács Olga, Soós Katalin, Sut­ka Rózsa, Papp Andrea, felké­szítő tanár: Vezsenyiné Csaba Gabriella) 4, 2. Túrkeve 2, 3. Újhartyán 0 ponttal. II. korcsoportos országos diákolimpiai elődöntő, fiúk. Eredmények: Szeged-Tószeg 14-10, Szigetszentmik­lós-Szeged 10-8, Szigetszent­miklós-Tószeg 16-4. Vég­eredmény: 1. Szigetszentmik­lós 4, 2. Szeged, Madách 2, 3. Tószeg 0 ponttal. Az Emergé Gumigyár a Csongrád megyét képviselő iskolák testnevelő tanárait egészéves munkájuk elisme­réseként egy-egy serleggel köszöntötte. • Üllési kézilabdatorna, 5-6. osztályos lányok részére. Eredmények: Üllés-Ruzsa 7-1, Forráskút-Öttömös 5-4, Forráskút-Üllés 3-10, Öttö­mös-Pusztamérges 1-3, Ru­zsa-Üllés 4-7, Forráskút­Pusztamérges 0-12, Öttö­mös-Ruzsa 1-4, Pusztamér­ges-Üllés 3-5, Forráskút-Ru­zsa 5-9, Öttömös-Üllés 2-8. Végeredmény: 1. Üllés 8, 2. Pusztamérges 6, 3. Rúzsa 4, 4. Forráskút 2, 5. Öttömös 0 ponttal. Szany: Szegedtől 10 ezer kilométerre... Sipos egy világcsúccsal gazdagabb Sipos István aláírása a szanyi autogramgyűjtök táborában is sokat ér. (Fotó: Lázár Mihály) Február 14-én kezdte meg Szegeden 20 ezer 500 kilométeres or­szágfutását Sipos Ist­ván ultramaratonista. A kiváló futó június 21­én, szerdán - világcsú­csot javítva! - teljesítet­te az első 10 ezer kilo­métert. A Fialla kör 2000 futás fősze­replőjével Szany kö­zségben beszélgettünk a páratlan vállalkozás eddigi tapasztalatairól. Az autóba szerelt hő­mérő 34,7 Celsius fokot mutatott. Vállalkozó kedvű hőségtűrők akár tükörtojást is süthettek volna a feliz­zott aszfalton. No, de ki akarna vállalkozni, még in­kább tojást sütögetni ilyen kánikulában? így azon sem csodálkozhattunk júniusnak 21. napján, hogy délután 2 órakor a Győr-Moson-Sop­ron megyei Szany község­ben talán ha három me­legtől kókadozó polgárral találkozhattunk. Áztán há­rom óra után egyre többen merészkedtek az utcákra. S amikor a falu szélén egy korosabb úr így kiáltott át az út túlsó oldalára: „El­múlt fél 4, mindjárt itt lesz­nek!" - már több tucatnyi, nyakát kíváncsian nyújto­gató kisdiák, idősebb sza­nyi polgár várta a község vendégeit. Célkapu a templomkertben A látogatók pedig meg is érkeztek. Nem busszal, vagy személykocsival ­ahogy azt mondjuk 2000­ben, a fejlett motorizáció idején elvárhatnánk -, ha­nem futva köszöntek be Szany helyiségnév-táblájá­nál. Egy perccel később az­tán loholtak is tovább, egé­szen Szany háromtornyú templomának kertjéig, ahol egy célkapu várta őket. A kapun pedig sok-sok rek­lámtábla, és egy felirat, amely azt tanúsította, hogy bizony a Sipos István neve­zetű úriember 128 nap 5 óra és 41 perc alatt lefutott 10 ezer kilométert. Nem káprázik a szeme, Tisztelt Olvasó - valóban 10 ezer kilométerről szól most ez a riport. És arról a Sipos Istvánról, aki 2000. február 14-én délelőtt 10 órakor Szeged Széchenyi teréről elindult megdönteni a pihenőnap nélküli hosz­szútávfutás világcsúcsát, miközben novemberig kör­beszaladja Magyarországot. Majd amikor ismét megje­lenik a Széchenyi téri pla­tánok alatt, már azt mond­hatja el magáról: „20 ezer 500 kilométert pakoltam a lábaimba 264 nap alatt". - Ezt egyszerűen képte­lenség teljesíteni - jósolták nem is kevesen azon a feb­ruári, Sipost útnak indító napon. Sipos Pista viszont egészen másként véleke­dett, s vélekedik ma is erről az ügyről - derült ki Sza­nyon, ahova kiváló erőben, arcán széles mosollyal ér­kezett. Majd amikor átfu­tott a célkapun, egy korsó hideg sörrel oltotta a szom­ját. - Igenis lefutható ez a hatalmas táv. S most, ami­kor annak örülhetek, hogy az ausztrál Pat Farmer 10 ezer kilométeren felállított világcsúcsát javítottam meg több, mint húsz órával, csak azt mondhatom: jó öt­let volt nekikezdenem a Fi­alla kör 2000 futásnak - ült mellém, a templomkert egyik padjára Sipi. - Mert az tény, hogy nagyon ke­mény munka áll mögöttem. A maratoni futás távjánál hosszabb szakaszokat kel­lett lefutnom mindennap, de remekül érzem magam. Természetesen az is dop­pingol, hogy immár sport­pályafutásom 21. világcsú­csát állítottam fel ma Szanyban. De ami legalább ennyire >i *T R u Ml www.kor2000.hu fontos: települések százaiba vihettem el az üzenetet, ami nem másról, mint a sport, a futás nagyszerűségéről szól. Külön öröm számomra, hogy eddigi utam során nemcsak meghallgattak, hanem csatla­koztak is hozzám. Számítása­ink szerint - mert hogy stá­bom nap mint nap pontos sta­tisztikákat is készít a futásról - eddig 11 ezernél többen szaladtak velem hosszabb, rö­videbb távot. Beszélgetésünk ekkor pár percre megszakadt. Pa­rolázás a helybéliekkel, au­togramosztás szerepelt a programban, majd Sipos Pista így folytatta élmény­beszámolóját. Tizenegyezernél többen futottak - Sokan kérdezték már: átfutva a fél országon, s azt tudva, hogy még mindig 10 ezernél több kilométer áll előttem, nem jutott-e eszembe - inkább föl kéne adni? Nos, ilyen gondolat egyszer sem fordult meg a fejemben. Pedig volt ami­kor kutyák támadását kel­lett kivédenem, máskor inf­luenzás betegség rabolta az erőmet, netán orkán erejű széllel szemben futottam le az aznapra rendelt távot. De hát egy ekkora vállalko­zás nem zajlódhat problé­mák nélkül. Az én felada­tom, hogy mindezeket megoldjam. De hozzáte­szem: sikerem egy remekül összeszokott csapat diada­la. Éppen ezért mondok kö­szönetet most is stábom tagjainak, kísérőimnek, családomnak, különösen Mártának, feleségemnek, aki a futás előkészítésében és folyamatos szervezésé­ben hatalmas munkát vál­lalt magára. De nem feled­keznék meg a sajtó azon ré­széről sem - s itt külön ki­emelném a Délmagyaror­szágot és a Délvilágot! —, amelyek folyamatosan fi­gyelemmel kísérték futáso­mat - mondta Sipos Pista. Amikor éppen az egyik főszponzor, a Fialla szege­di autóházának ügyvezető igazgatója, Tubák Nándor gratulált az újabb világ­csúcshoz a templomkert egyik dúslombú fája alatt. Majd mielőtt még elra­bolhatták volna Sipit az in­terjúra várakozó televízió­sok, néhány érdekesebb adatról beszélt a fáradhatat­lan szupermaratonista. - Az eddig egy nap alatt teljesített leghosszabb tá­vom 101,6 kilométer volt, amire az azt megelőző nap 89 kilométeres futással ké­szültem föl. S mivel a 10 ezres világcsúcs (nem mé­ter ez, hanem kilométer, ne feledjük! - a szerző) úgy követelte meg, a 101,6 ki­lométer után ma 82 kilomé­terkarót hagytam magam mögött. „Elfogyasztott" nyolc pár cipót Ami pedig a fogyasztáso­mat illeti: elkopott eddig nyolc pár cipőm, s naponta 12-15 liter ásványvizet, gyümölcslevet, s néha egy­két korsó sört kell innom ahhoz, hogy pótoljam a fo­lyadékveszteséget. Táplál­kozási szokásaimon egyéb­ként nem változtattam: ma is épp úgy vegetáriánus koszton élek, mint már évek óta - köszönt el Sipos Pista, s már futott is tovább. No, persze nem a következő fa­luig, hanem csak a zuhany alá. Majd következett egy kiadós vacsora, alvás, s amikor ezek a sorok megje­lennek, boldogan mondhatja el magáról: már alig kell többet futnom a célig, mint 10 ezer 300 kilométert... (Sipos István országfu­tásának fő támogatói: Fi­alla Autócentrum, Hun­guest Hotels Rt., Saucony, Pick Szeged Rt., Morton's Légi Utazási Iroda, Soft Contact, Győri Keksz Kft., Ser'oprint, M-Copy Másolástechnikai Kft., AXA Colonia Biztosító, Sze-Ma Makó Téglagyár­tó Kft., Délmagyarország Kft., Rádió 88, Szeged Press, TiszaneT, Ribizsár AutóHifi.) Bátyi Zoltán Játszótérért futnak, triatlonoznak Munkatársunktól Sándorfalvának nincs ját­szótere, mozogni vágyó ele­ven apróságok azonban bőven akadnak. Ezért Molnár Kriszta megpróbált minden­kit mozgósítani, akit csak le­het a cél érdekében. Mivel maga is fut - szép eredmé­nyeket ért el félmaratoni és maratoni távokon -, a sport felé fordult. Július 8-án és 9­én futó és triatlon hét végét rendez Sándorfalván, mely­nek a teljes bevételét a ját­szótér megépítésére fordítják. A kilátogatókat gazdag prog­ram várja, érdemes lesz ezt a szombatot és vasárnapot sza­baddá tenni! Július 8-án a futásé a főszerep: 15 órakor rajtol „Kersztülkasul Sándorfal­ván", utána (15.30) a „Fuss az ÁB Aegonnal", ezt az „Eskimo mini maratonka" (16 óra), majd az esti félma­raton követi (18 óra). Július 9-én már a hárompróbások vehetik birtokba a verseny­helyszínt, a strandot és kör­nyékét. Ekkor lesz (9 órakor) a „4 keréken 2 lábon", a ját­szótérért triatlon (10 óra), a „Mézga családi triatlon" (12 óra) és a triatlon „diák-mód­ra" (13 óra). Az egész az első játszótérért! Amely papíron már létezik, s a nyolcvan szá­zalékára az anyagiakat is előteremtették az aktivisták, de még várnak támogatókat. Bővebb információkat az ér­deklődők Molnár Krisztától kaphatnak a 06-30/239-6524­es telefonszámon. Újjáéledő kerékpársport Munkatársunktól A kerékpározás évek óta csak amatőr, hobbi szinten létezett Szegeden. Komoly versenyekről, eredmények­ről, pezsgő klubéletről nem számolhattunk be. A szűkös esztendőknek úgy tűnik vé­ge, mert a sportág barátai ta­valy nyáron újra összeálltak, januártól pedig már ismét egyesületi keretek között edzenek. Verebes Béla, a Szegedi Kerékpáros Sportclub elnö­ke hozta a fenti jó hírt. De a versenyeredmények között böngészve az olvasóknak a Big Bird Bycicle Team ne­vet kell keresniük, a Tisza­partiak ugyanis ilyen „cím­ke" alatt indulnak a vetél­kedőkön. Az egyesületnek pillanatnyilag két szakosztá­lya (országúti és mountain bike) van, s 35 tagjából 12 az igazolt sportoló. Pillanat­nyilag önerőből léteznek, sa­ját költségen, szigorúan amatőr alapokon dolgoznak, de szívesen látnának köreik­ben egy-két szponzort. A ke­rékpározás ugyanis nem ol­csó mulatság... Már viadalokon is részt vettek. A pécsi hegyi-ország­útin közepes eredményeket értek el, de egy későbbi kri­térium és mezőnyversenyen Fülöp Andrea két bronzér­met is szerzett. Az idén sze­retnének minél több ver­senyre eljutni, s azokon a tu­dásuk legjava szerint szere­pelni. Az utánpótlás-neve­lésre is nagy hangsúlyt sze­retnének fektetni, hiszen a sportág csakis úgy lehet hosszú életű Szegeden, ha minél szélesebb lesz a tö­megbázisa. Az érdeklődők az elnöktől, Verebes Bélától kaphatnak bővebb informá­ciókat a 06-30/9386-869-es telefonszámon. Terveik között szerepel ­a sportág népszerűsítése ér­dekében, hogy versenyeket szervezzenek, ide csábítva a legjobbakat is. Beindult az aquafitnesz Ismét beindult az újszeged! Sportuszodában a nagy népszerűségnek örvendő aquafitnesz-okta­tás. A „spori" kismedencéjében minden hétfőn és szerdán este fél nyolctól várja az oktató, Bibarc Tünde a mozogni vágyókat. A vizes foglalkozáson Szeged egyik legismertebb trénere garantálja, hogy minden testrész alaposan meg lesz mozgat­va, s az óra végén a résztvevők felfrissülve térnek majd haza. (Fotó: Karnok Csaba)

Next

/
Oldalképek
Tartalom