Délmagyarország, 2000. április (90. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-01 / 77. szám

Parlamenti maffiavadászok... (6. oldal) SZOMBAT, 2000. APR. 1., 90/77. ÁRA: 44 FT (ELŐFIZETVE: 38 FT) Nem mindia a harci ebektől kell félni Kutyavilág Magyarországon Ha az egyébként fegyelmezett német juhászon nincs szájkosár, s póráz, azt Szalay doktor nadrágszára bánta volna. (Fotó: Miskolczi Róbert) Munkatársunktól A közelmúltban adtunk hírt deszki kézbesítőnk baleseté­ről. Munkatársunkat egy ha­talmas kaukázusi juhász tá­madta meg, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozva. Akkor még nem sejtettük, a tavaszon újabb és újabb ku­tyatámadások sokkolják majd a közvéleményt. A szörnyű esetek hírét kommentáló szak­emberek újra és újra elmond­ták: soha nem a kutya a hibás. Arról azonban egyelőre nem született döntés, hogyan lehet­ne a kutyatartókat akár jogi úton arra bírni, hogy a nagy­testű kutyákat a megfelelő kö­rülmények között tartsák. So­kak szerint az lenne a megol­dás, ha az akár emberre is veszélyes, nagytestű, őrző-vé­dő, vagy harci kutyákat csak megfelelő előképzettség birto­kában tenyészthetnék, s gaz­dáiknak is számot kellene ad­niuk „kutyatartási" ismerete­ikből. Az általunk megkere­sett szakember, dr. Szalay Já­nos állatorvos szerint így a „kutyás-balesetek" jó részét ki lehetne védeni. Szalay doktor egyébként tévesnek tartja azt a nézetet, amely szerint a har­ci kutyák okozzák a legtöbb problémát. (Riportunk a 6. oldalon.) A borkommandó újabb nagy fogása Akasztó (MTI) A kiskőrösi vámhivatal és a kecskeméti vámhivatal irá­nyítása alatt működő borkom­mandó munkatársai, bejelen­tés alapján ellenőriztek Akasztó belterületén egy in­gatlant, amelynek hátsó mel­léképületében, egy földbe süllyesztett 10 ezer literes ce­menttartályban, 5 ezer liter er­jedésben lévő szeszes folya­dékot találtak. Az erjedésben lévő pépes gyümölcsmasszából, finomí­tás után pálinka nyerhető. Az ingatlan tulajdonosa elismer­te, hogy övé a cukorcefre, ám származását nem tudta igazol­ni. A vámosok a cukorcefrét lefoglalták, és a férfi ellen jö­vedéki törvénysértés alapos gyanúja miatt eljárást indítot­tak. Az 5 ezer liter lefoglalt cukorcefre után várhatóan mintegy 15 millió forint jöve­déki bírságot vetnek ki. A pénzügyőrség helyettes szóvi­vője közölte, hogy ehhez ha­sonló mennyiségű illegális cukorcefre illetve pálinka le­foglalás ezen a környéken gyakran előfordul, ezért a borkommandó rendszeresen tart ellenőrzéseket a térség­ben. 00077 Emlékparki programok a millennium évében Játék-Szert avattak Szeren A millenniumi év ünne­pi eseményeire készülő Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark - a színvonalas, egyben vál­tozatos programok mel­lett - már most is több új, érdekes látnivalóval várja a látogatókat. Ezek sorá­ba tartozik a Korniss Pé­ter fotóművész képeit, va­lamint a paprikatermesz­tést és -feldolgozást be­mutató kiállítás éppen úgy, mint a tegnap áta­dott, a sámánidök világát idéző - természetesen a gyermekek számára mégis barátságos figu­rákkal díszített - játszóte­rület is. Az államalapítás évforduló­ját ünneplő magyarság össze­tartozásának egyik „leképező­je", dokumentátora kíván lenni az Ópusztaszeri Nemzeti Tör­téneti Emlékpark azzal, hogy szellemiségét tovább erősítő kiállításokkal, programokkal, szórakozási lehetőségekkel igyekszik az idén is meglepni látogatóit. Ezt igazolja, hogy a Szer monostora és kora kiállí­tásban már megtekinthető - az ópusztaszeri ásatás közben megtalált - a középkori harang rekonstruált öntőformája. Nagy érdeklődés kíséri a ne­ves régészprofesszor, László Gyula rajzainak bemutatását. A skanzenben, a Szeged alsó­Az új játszótér mosolygós „sámánjaival" gyorsan összebarátkoztak a gyermekek. (Fotó: Karnok Csaba) városi házban pedig újdonság­nak számít a paprikatermelés és -feldolgozás történetét be­mutató kiállítás. Minderről is szólt - további terveik részle­tezése mellett - a tegnapi saj­tótájékoztatón Nagy László parkigazgató. Elmondta, hogy a IV. református világtalálko­zó, valamint a körkép-világ­konferencia helyszíne is az emlékpark lesz. Mivel az idei esztendő ak­ció között kiemelt fontossággal bír, hogy a családok kedvez­ményesen látogathatják a par­kot, gondoltak a gyermekek szórakozási lehetőségeinek szélesítésére is. Ezért vetődött fel egy, a hely szellemiségéhez illő játszótér kialakításának gondolata. Az ötlet a Kecske­méti Erdőfelügyelőség támo­gatásával, Molnár Zsuzsa ter­vei alapján, Szombathelyi Ár­pád kisteleki művésztanár igé­nyes kivitelezésében készült el. A sámánidőket idéző, Já­ték-Szer nevet viselő játszóte­ret dr. Göbölös Antal, a kecs­keméti erdészet igazgatója adta át az ez alkalomból ott jelenlé­vő ópusztaszeri gyermekek­nek. A játszóhely első „teszte­lése" pedig maradéktalan si­kerről árulkodott, hiszen a ki­csik nem csak önfeledten vet­ték azt birtokba, de lelkesen csodálták meg a szépen kifa­ragott mászókákat, hintákat és a természetesen gyermekbarát szellemek, mosolygós arcúra készítetett sámánok, illetve kedves állatok figuráit is. N. R. J. MA " 1 £ V.I.R ITT MEGTALÁLOD AZ IGAZIT! Átadták Tiszatáj-díjakat A 2000. év kitüntetettjei: Juhász Ferenc és Görömbei András. (Fotó: Miskolczi Róbert) Munkatársunktól Az ötvennegyedik évfolya­mában járó szegedi irodalmi folyóirat, a Tiszatáj immár nyolcadik alkalommal tüntette ki azokat a szerzőit, akik az elmúlt években értékes tudo­mányos publikációikkal, szép­irodalmi műveikkel rendsze­resen jelen voltak a lap­ban. Az idei Tiszatáj-díjasok: Görömbei András irodalom­történész, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem pro­fesszora és Juhász Ferenc költő. A két Kossuth-díjas al­kotó tegnap a megyeházán dr. Frank Józseftől, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökétől vette át az elismerést. (Tudósításunk a 6. oldalon.) Hétfői lapunkban Gond a hitelképesség Munkatársunktól Nem győzik tágítani a kereteket a nagy garral beha­rangozott új lakástámogatási rendszerrel kapcsolat­ban: a tavaly kiadott épftési engedélyek is beleférnek már, szó van az életkori határ negyven évre emeléséről, de akár mindenkire érvényes lehet egyszer a .„szuper­kamat". Mindez az előkészítés tökéletlenségére enged következtetni, ezzel együtt nem árt újra leszögezni azt, ami biztos: tényleg zuhantak a kamatok. Az elgondolás - miszerint a program eredményeként a hitelképes háztartások száma néhány tízezerről milliós nagyság­rendűre nőhet - nemes, bár egyenlőre túlzónak minő­sülnek a várakozások. Ugyancsak igaz, hogy a hitelké­pesség javításának döntő tényezője a kamatszint csök­kenése, a kölcsönök futamidejének növelése. Minderről hétfői lapunkban olvashatnak. Schüssel Svájcban Bécs, Bern (MTI) Wolfgang Schüssel osztrák szövetségi kancellár egynapos hivatalos munkalátogatást tett Svájcban annak az osztrák ha­gyománynak a jegyében, hogy az új kancellár első külföldi út­ja mindig ebbe a szomszédos országba vezet. Adolf Ogi sváj­ci államfő Schüsellel folytatott megbeszélései után a két or­szág kapcsolatainak felhőtlen voltát hangsúlyozta, valamint azt, hogy Svájc az EU 14 tagál­lamának szankciói ellenére vál­tozatlannak tekinti kapcsolatát Ausztriával, s az osztrák kor­mányt tevékenysége alapján ítéli meg. Ogi hozzátette: derű­látó azt illetően, hogy Ausztria ügye nem befolyásolja a Svájc és az EU közötti szerződések­ről való, május 21-ére kitűzött népszavazás kimenetelét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom