Délmagyarország, 2000. március (90. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-01 / 51. szám

Miit Hői pkw, iMa ji, lő, Holnap, a Torony alatt Biztonságpolitikai központ Munkatársunktól Az utóbbi évtized háborús eseményei déli szomszé­dunkban reflektorfénybe állította Szegedet. A város geopolitikai helyzetéből adódóan eddig vállalt szerepet a békefolyamatokban, ám a jövőben főszerepre készül. Erre a közalapítványként működő biztonságpolitikai centrum kiváló lehetőséget biztosít Hogyan működik a centrum, milyen célokat fogalmaztak meg, valóban a XXI. század Strasbourgja lehet Szeged? Ezekre a kér­désekre keressük a választ a Tóth László védelmi refe­renssel készített interjúnkban, amely A Torony alatt című összeállításunk része a holnapi lapszámban. Két középiskolás is megbetegedett Nem akartak pánikot! Az, hogy a sajtó a közeli napokban agyhártyagyulladás tüneteivel kórházba szállított kiszombori óvodás kisfiúval esetével foglalkozik, nem azt jelenti, hogy mások ne bete­gedtek volna meg az agyhár­tyagyulladás portyázó vírusá­tól az elmúlt időszakban Csongrád megyében. Az ÁNTSZ másik két betegről is tudott, sőt, szakemberei min­den szükséges intézkedést végrehajtottak az elmúlt két hétben, amikor két, az agyhár­tyagyulladás vírusával fertő­zött középiskolást szállítottak kórházba. Dr. Tombácz Zsu­zsanna járványügyi osztályve­zető elmondta, körülbelül há­rom héttel ezelőtt egy 18 esz­tendős szegedi, majd röviddel utána egy Csongrádon tanuló balástyai középiskolás betege­dett meg. AzJtNTSZ Csong­rád megyei szervezetének szakemberei az előírások sze­rint cselekedtek. Arra a kér­désre válaszolva, hogy vajon a sajtót miért nem értesítették az esetekről, Tombácz Zsuzsanna hangsúlyozta: az ÁNTSZ nem köteles nyilvánosságra hozni az újabb megbetegedéseket. Ráadásul - szerinte - az Írott és elektronikus média képvise­lői korábban indokolatlanul nagy pánikot váltottak ki hír­adásaikkal. A szakemberek ezt szerették volna elkerülni - in­dokolta dr. Tombácz Zsuzsan­na az ÁNTSZ hallgatását. K. B. (További információink a 3. oldalon.) TALALO MEG AZ IGAZIT! A LEGNAGYOBB VALASZTEKBAN! Nadrágok, dzsekik, kabátok, pulóverek, pólók, ingek a legkisebb mérettől az extráig. Szeged, Somogyi u. 18. Tel.: 62/322-384 • • ÍR Ma szerdán: // FOSULI BULI Sláger Party D3 Harmath minden szerdán a diákjegy: 2S0 Ft Péntek j? sti frász Könyvtár törölve Médiacsata: parlamenti kivonulás (3. oldal) t ^—^——————^——^———­^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAGYARORSZAG ÁRA: 44 FT (ELŐFIZETVE: 38 FT> A nagy túlélő: a Szegedi Ruhagyár Rt. Ötvenévesen, ugrásra készen Ciánszennyeződés Szegedre érkeztek az ENSZ-szakértők Szeged (MTI) A ciánszennyeződés körül­ményeit és hatásait vizsgáló ENSZ-szakértők, akik hétfő reggel óta dolgoznak hazánk­ban, kedden este Szegedre ér­keztek - közölte az Alsó-Ti­sza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség igazgatója. Gyapjas Pál elmondta, hogy a szakértői bizottság el­sőként a Szamos és a Tisza Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyei szakaszán vizsgálta a ro­mániai ciánszennyeződés kö­rülményeit és várható követ­kezményeit. Szegeden a dele­gáció tagjai és a helyi környe­zetvédelmi felügyelőség mun­katársai kedden este egyeztet­ték a szerdai munkára vonat­kozó elképzeléseket és tenni­valókat. Ezek szerint az ENSZ-csoport szerdán a Tisza tápéi és tiszaszigeti - a Sze­ged előtti és utáni - szaka­szán, valamint Makón a Ma­roson végez méréseket, vesz mintákat a folyókból. A ma­gyarországi munkájuk tapasz­talatairól a tervek szerint szer­dán délután tartanak sajtótájé­koztatót az ENSZ-szakértők ­közölte Gyapjas Pál. Munkatársunktól Március elseje a polgári vé­delem világnapja. Ebből az al­kalomból tegnap délelőtt a sze­gedi pályaudvar peronján meg­koszorúzták a második világ­háború bombázásaiban elhuny­tak emlékére állított márvány­táblát. A szegedi önkormány­zat, a Polgári Védelem Szövet­ségének Csongrád Megyei Szervezetének, a MÁV Rt. Te­rületi Igazgatóságának és állo­másfőnökségének, valamint a Csongrád Megyei Katasztrófa­védelmi Bizottság Igazgatósá­gának képviselői elhelyezték koszorúikat az emléktábla alá. - Hatvanhárom éve alakult meg a Légoltalmi Liga, mely­nek jogutódja a Polgári Véde­lem Szövetsége - mondta Csendes Antal nyugalmazott ezredes. A ligát azért „keltették életre", mert érezhetővé vált a háborús fenyegetés. A második világháború elején, 1941-ben figyelmeztetésül jugoszláv gé­pek néhány bombát dobtak le Szegedre, ez szerencsére csak anyagi károkat okozott. A má­sodik bombatámadás, mely már emberáldozatot is követelt, 1944 áprilisában érte az állo­mást és környékét. Az egyik bomba az állomásfőnök irodá­jában álló díványon „landolt", ám nem robbant fel. Az ameri­kaiak támadása nem a civil la­kosság, hanem kiemelt célpon­tok (vasút, hidak, gyárak) ellen irányult, de (gy is igen sok sze­gedi halt meg. Rájuk emlékez­tek tegnap az állomás peronján. Nagyüzemi szabászat: ahol a milliméterek is számítanak, (Fotó: Schmidt Andrea) Munkatársunktól A 2000. év talán a kitörések esztendeje lehet - fogalmazott óvatosan, ugyanakkor optimis­tán Orvos László, a Szegedi Ru­hagyár Rt. vezérigazgatója. A derülátó nyilatkozatra az adott okot, hogy a vállalatot külföldi partnerei elárasztják megrendelésekkel, ugyanakkor idehaza is megmozdult a piac. A cég nagy reményeket fűz ah­hoz, hogy a katonák és a rend­őrök felöltöztetésében, az új egyenruhák elkészítésében - ré­gi szakmai tapasztalataiknak köszönhetően - nekik jut a fő­szerep. A vezérigazgató mind­ezt abból az alkalomból mondta el, hogy a cég a múlt héten ün­nepelte ötvenedik születésnap­ját. Az eltelt öt évtizedből az utolsóban, a kilencvenes évek­ben többször táncolt pengeélen a részvénytársaság. De megma­radt, és még mindig 700 ember­nek és családjának tud megélhe­tést biztosítani. (Fekete Klára ruhagyári riportja az Egy százalék című gazdasági mellékletben olvasható.) Áldozatokra emlékeztek A MÁV Rt. Területi Igazgatáságának képviselői is megkoszorúzták az áldozatok emléktábláját. (Fotó: Schmidt Andrea) Rokkanttól rabolt Munkatársunktól A Szegedi Rendőrkapi­tányság felháborító esetről tájékoztatta szerkesztőségün­ket. A Tisza Lajos körúton, az Anna-kút környékén fé­nyes nappal támadott meg egy tolókocsiban üló moz­gássérültet a 21 éves L. Zol­tán. A 68 esztendős nót bele­szorította a kerekes kocsiba, miközben zsebeit átkutatta és elrabolta tőle pénztárcáját, amelyben 3 ezer 700 forint volt. L., aki ellen csalás és lopás miatt is folyik eljárás, el akart szaladni, ám a sértett kiáltozására egy fiatalember a nyomába eredt, visszatar­totta, amíg a rendőrség kiér­kezett a helyszínre. A rabló előzetes letartóztatásban van. Újraosztják a kollégiumokat? Munkatársunktól Egyelőre nem osztják újra a kollégiumi helyeket a Sze­gedi Tudományegyetem kü­lönböző karain tanuló hall­gatók között. Még semmifé­le terv nem született a diák­szállások jövőjéről. Vagyis a jogelőd intézmények to­vábbra is maguk rendelkez­nek kollégiumaikkal. A di­ákszállások jövőjéről való­színűleg azért sem születhe­tett egységes koncepció, mert azok a karok, amelyek a hallgatók nagyobb hánya­dának tudnak kollégiumot biztosítani, a jelenlegi álla­potok megtartásában, mások az elhelyezési arányok egyenletesebbé tételében ér­dekeltek, hiszen több közép­iskolás számára lehet vonzó az a kar, amelyiken nagyobb valószínűséggel kaphatnak szálláshelyet a diákok. Diákok a tanárképző főiskolai kar Teleki Blanka Kollégimában. (írásunk az 5. oldalon Birtokon belül maradnak? (Fotó: Schmidt Andrea) olvasható.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom