Délmagyarország, 2000. február (90. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-19 / 42. szám

SZOMBAT, 2000. FEBR. 19. HELYI TÜKÖR 9 A Délmagyarország is segített Bankszámla a Tisza újjáélesztéséért A Délmagyarország Kft. százezer forintot fi­zet be arra az elkülöní­tett bankszámlára, me­lyet az FVM Agrármar­keting Centruma dél-al­földi regionális irodája, a Csongrád Megyei Ag­rárkamara és a Dél-al­földi Regionális Fejlesz­tési Tanács nyitott. Ide várják mindazokat a tamogato befizetéseket, mellyel a szegedi cé­gek, polgárok a Tisza rehabilitációját szeret­nék segíteni. - Mi hívta életre a kez­deményezést? - kérdez­tük az egyik ötletgazdát, dr. Benkő Kiss Árpádot az FVM-AMC irodave­zetőjét. - Amikor cianiddal szenynyezet víztömeg levo­nult, olyan mértékű pusztí­tás körvonalazódott a szak­emberek előtt, amelynek csak a felmérése is még hó­napokig tart. A katasztrófát követő első eszmélés után a szegedi lakosok, és a szak­emberek is szinte egy időben kezdték keresni a Tisza újjáélesztésének le­hetőségeit. A rehabilitáció azonban bármilyen program szerint is valósul meg, min­denféleképpen jelentős anyagi támogatást igényel. Mindenki a maga módján próbált segíteni, és a legké­zenfekvőbbnek az látszott, hogy - szinte a közakarat­nak engedelmeskedve - egy elkülönített számlán gyűjtést kezdeményezzünk a lakosság, s a szegedi vál­lalatok, intézmények bevo­, násávpl. A DARFT gyors reagálásának köszönhető, hogy február 16-án, 13.30­kor már hozzáférhetővé vált a K&H szegedi fiókjában a „A Tisza rehabilitációjáért" elnevezésű, 10402805­28019293-71000000 számú bankszámla, mely ötezer forintos nyitóösszeggel vár­ja a befizetéseket. - Melyek a közeli jövő további teendői? - Azon túl, hogy várjuk, szaporodjon a számlán a Ti­sza újjáélesztésére fordítha­tó összeg, természetesen az összes érintett bevonásával azonnal munkához láttunk. A Csongrád Megyei Agrár­kamara február 24-én, csü­törtökön szakértői konzul­tációt hívott össze, ahol már a rehabilitáció megvalósítá­sának konkrét lépéseiről ta­nácskozhatnak a szakembe­rek. Az Agrármarketing Centrum dél-alföldi régiója az FVM-hez tartozó szervé­zet országos vezetésének teljes támogatása mellett a Tisza rehabilitációját célzó szegedi kezdeményezést reklám- és marketingakci­ókkal segíti. - Mikor várhatóak az első kézzelfogható ered­mények? - Az agrárkamara által megrendezett szakmai fóru­mon szeretnénk egy olyan ökológusokból, biológu­sokból, hidro-biológusok­ból és halászati szakembe­rekből álló kutatócsoportot létrehozni, amely a későbbiekben el tudja, dön­teni, hogy a kárbecslés, majd a kárfelmérés után milyen fajokkal, milyen időrendi és térbeli sorrend­ben hogyan kell a Tisza ökoszisztémáját helyreállí­tani. A számlán összegyűlő pénz felhasználása egyéb­ként a kutatási fázisban is folyamatos lehet, hiszen ez legalább olyan fontos a Ti­sza újjáélesztésében, mint a vfz betelepítése. A legna­gyobb költségekkel termé­szetesen az első visszatele­pítések kezdetekor számo­lunk. De - a Tisza regene­rálódó-képességét is figye­lembe véve - a legoptimis­tább előrejelzések szerint is több évig tart majd a mun­ka. Terveink szerint azon­ban kora-nyáron ­amennyiben a kutatók is úgy látják jónak - szimbo­likusan, ünnepélyes keretek között, a lakosság bevoná­sával már halakat is telepít-, hetünk a Tiszába. Remé­nyeink szerint ehhez is se­gítséget nyújt majd a szám­lán összegyűlő összeg. Kéri Barnabás J V A zöldövezeti Kastély Étterem és Panzió EGÉSZ ÉVBEN* 180 SZEMÉLYT befogadó, fedett kerthelyiséggel várja A LAKODALMAKAT (3200 Ft/fő), BALLAGÁSOKAT, JELES CSALÁDI ESEMÉNYEKET. • 20, 50, 100 fős különtermek 34 férőhelyes panzió (2 ágyas szoba 3800 Ft) ZÁRT PARKOLÓ! Szeged, Algyői út 142.KASTELY Tel.: 62-480-637, 30-99-83-342. Étterem és Panzió IGÉNYES NYOMDAI /§£*£* © /§ Tf SZOLGÁLTATÁS: Ui'^WÖ'O^ I • Rehabilitálják az újszegedi „büdösvizet" Feltámad a Holt-Maros M ntfjüEi Dolgoznak a kotrógépek. Októberig negyvenezer tonna iszapot szállítanak el. (Fotó: Schmidt Andrea) Az újszegediek több évtizedes problémájára kerül pont hamarosan-, hiszen az elmúlt hetek­ben megkezdődött a Holt-Maros rehabilitáció­ja. A tervek már több éve megszülettek, ám a közel fél milliárdos be­ruházásra jó ideig várni kellett. Tavalyelőtt egy közbe­szerzési pályázaton nyolc cég is versengett a munkáért. Végül a sikeresen szereplő szegedi Szeviép nyerte el ki­vitelezés jogát, ám egy má­sik résztvevő megtámadta a pályázatot. Hosszú huzavona után januárban végre meg­kezdődhettek a munkálatok. - A jogi huzavona helyett inkább a finanszírozási ne­hézségek tologatták a mun­kák kezdetét - mondja Bá­rányi Sándor, a kivitelező Szeviép Rt. vezérigazgatója. Az első ütem ugyanis, amely a Fő fasortól a Derko­vics fasorig tart 117 millió forintba kerül. Értesüléseink szerint az összeg nagyját a környezet­védelmi alapból fizeti ki a város, így meg kellett várni azt, hogy az önkormányzat szerződest kössön a támoga­tásra. Ez okozott némi kése­delmet. Ráadásul a Holt-Maros rehabilitációs munkái előtt a Töltés utcai szennyvíz főgyűjtőt is el kellett készí­tenie a budapesti Hídépí­tő Rt.-nek. A Holt-Marost övező utcák szennyvizét ugyanis valamerre le kell vezetni, hogy ne szivárogja­nak továbbra is a holtágba. - Már december végén megkezdtük a cserjék irtását a munkaterületen. Most a víz kiszivattyúzásával pár­huzamosan végezzük az iszap elhordását is. Nem is akármilyen fel­adat volt az évtizedek alatt elszennyeződött terület megtisztítása. Sajnos, a kör­nyékbeliek közül néhányan alkalmi szemétdombnak nézték a vízpartot. - Ahogyan mondani szo­kás, találtunk lezuhant re­pülőt és elveszett orosz ka­tonát is - mondja tréfásan Mészáros István építésve­zető. Komolyra fordítva a szót, legalább tíz hűtőszekrényt, több kerékpárt, jó pár négy­zetméter fóliát és felsorolni is lehetetlen, mi mindent ta­láltak még a nagytakarítás­kor. Valóságos pöcegödörré változott az évek során ez a terület. Nem is csoda, hogy a melegebb napokon bűz árasztotta el az egész kör­nyéket... A január végén megindult munkák október végéig tar­tanak és a kilenc hónap alatt negyvenezef tonna iszapot kotornak ki és szállítanak biztonságos helyre a szak­emberek. - Az iszap kotrása után mederkorrekciót hajtunk végre, természetes anyagok­kal formáljuk újra a folyó­medret. Az iszap helyére szűrőréteget és egy Zeolit nevű porózus anyagot te­szünk. Ha nem kap külső szennyezést az elkövetke­zendő évekbfen a holtág, ak­kor évtizedekig öntisztító lesz a víz. A folyó fenékszélessége 4-8 méter, a víztükör 16 mé­ter szélességű lesz majd a munkák befejezés után. Ha a rekonstrukció második üte­me is elkészül, akkor víz­utánpótlást is kap a Holt­Maros, ami garantálja majd a megfelelő víztisztaságot. Egyelőre tizen, ám a tavasz­tól legalább huszonötén vég­zik majd nyár végig a szak­ipari munkákat a Holt-Ma­roson. Rafai Gábor Szocialista kezdeményezésre Megalakult a Tisza Kör Munkatársunktól A Magyar Szocialista Párt megyei elnöke, Fritz Péter országgyűlési képvi­selő és Simicz József, a Csongrád megyei közgyű­lés szocialista frakciójának vezetője tartott tegnap dél­után sajtótájékoztatót Sze­geden. Elmondták, hogy pártjuk délelőtt Tiszafüre­den tartott fórumot Élesz­szük újra a Tiszát címmel. Abban állapodtak meg, hogy kezdeményezik a Ti­sza Kör létrehozását, amelyben a szakma, a tu­dományos élet képviselői mellett a civil szervezetek képviselői is helyet kapná­nak. *A tiszafüredi tanács­kozáson a folyó cián­szennyezésével kapcsolat­ban felvetették a felelősség kérdését, azt kérik a mi­niszterelnöktől, hogy ment­se fel a környezetvédel­mi tárca vezetőjét, Pepó Pált. Úgy vélik, hogy a ma­gyar kormány is mulasz­tott, többet lehetett volna tenni a katasztrófa me­gelőzéséért, kezeléséért. Az MSZP nem akar politi­kai tőkét kovácsolni a cián­ügyből, ám úgy véli, min­dent meg -kell tenni annak érdekében, högy többé ilyen helyzet ne alakulhas­son ki, az esetleges, hason­ló környezetvédelmi ka­tasztrófa kezelésére prog­ramot kell kidolgozni. A tulajdonjog fenntartása m a jog asztala H. T szegedi olvasónk kérdésére válaszolva ezúttal a tulajdonjog fenntartásának fogalmát tisztázzuk rovatunkban. (Címünk: 6740 Szeged, Stefánia 10. A borítékra írják rá: „A jog asztala".) „A tulajdonomat képező lakásomat el kívánom adni, azonban a szerződés aláírá­sakor a vevő nem tudja a te­jes vételárat kifizetni, hanem azt csak hat hónap múlva. Milyen úton tudom megolda­ni azt, hogy addig ne lehes­sen a nevemről leírni a föld­hivatalban az ingatlant, amíg a vevő a teljes vételárat ki nem fizeti, fenn tudom-e tartani a tulajdonjogomat a kifizetésig? A tulajdonjog fenntartásá­hoz mindenek előtt az a jog­hatás fűződik, hogy a vevő a tulajdonjogot nem szerzi meg. Ehhez további joghatás is járul, a vevő rendelkezési joga korlátozást szenved, te­kintve, hogy a tulajdonjog fenntartás az eladó javára el­idegenítési és terhelési tilal­mat keletkeztet. A tulajdon­jog fenntartásának csak meg­határozott három feltétel együttes megléte esetén lehet helye. Az eladó a tulajdonjo­got csak a szerződés megkö­tésekor csak írásban* és leg­feljebb a vételár teljes kie­gyenlítéséig tarthatja fenn. Érvénytelen tehát a tulajdon­jog fenntartása, ha az erre irányuló jognyilatkozatot a szerződéskötést követően tették, vagy nem foglalták írásba, vagy a vételárat azon­nal kifizették. Ha érvényes tulajdonjog fenntartás történt a vevő csak akkor lesz a megvásárolt dolog tulajdo­nosává, ha a teljes vételárat megfizette. Ez tehát a tulaj­donjog átszállásának feltéte­le, nem pedig az adásvételi szerződés érvényességéé. A tulajdonjog fenntartása nem akadályozza azt, hogy az el­adó a vételár behajtása érde­kében megfelelő lépéseket tegyen. Ha pedig az eladó pert indít a vételár megfize­tése iránt és végrehajtást kér, az nem tekinthető a fenntar­tott tulajdonjogról való le­mondásnak. Iff. dr. Könczöl László 300 Ft alatt a Föld körül! Egy igazi Világszám®, amit március l-jétől Ön is könnyedén produkálhat! (Hamarosan a részletekkel is megismerkedhet.) Világszám ^1700 vVV'X A távoli hangokat is közel hozzuk Önhöz! *Áraink az áfát nem tartalmazzák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom