Délmagyarország, 1999. október (89. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

—„ yvtár Két Király játszik a színházban (5. oldal) Az Országgyűlési Könyvtár ve DELMAGYAROR PÉNTEK, 1999. OKT. 189/229. ARA TELE-7-TEL: 45 FT (ELŐFIZETVE: 37 FT) A gólyák ügye... A József Attila Tudo­mányegyetem Tanácsa inai ülésén meghallgatta és el­fogadta Berta Árpád dé­kán beszámolóját a Bölcsé­szettudományi Kar felvételi tapasztalatairól és az arra vonatkozó vizsgálatról. Tisztázódott, hogy admi­nisztratív hiba miatt 42 ke­reten felüli hallgató került a karra, a történteket pedig elsősorban emberi mulasz­tás okozta az egyetemen. Mint ismeretes, a JATE Böl­csészettudományi Karára admi­nisztratív hiba miatt több hall­gatót vettek fel, mint amennyit az előzetesen megállapított ke­retszám indokolt volna. Az Ok­tatási Minisztérium és az egye­tem vizsgálatot indított az ügy­ben, a dékán pedig belső „ok­nyomozást" rendelt el. Ennek eredményét fogadta el ma az intézményi tanács. Berta Árpád az üggyel kap­csolatban tájékoztatta lapunkat: a beiratkozások lezárulásával tisztázódott, hogy 42 keretszám feletti hallgatót vettek fel a kar­ra. Ez a többlet létszám azon­ban egyetemi szinten csökkent­hető, mert a Természettudomá­nyi Kar nem tudta teljes mér­tékben betölteni saját keretszá­mát. A 42 hallgató felvétele jogszerű volt, a rosszhiszemű­ség kizárható. A vizsgálat meg­állapította, hogy a történteket részben emberi mulasztások okozták az egyetemen, de köz­rejátszott az a tény is, hogy az Országos Felsőoktatási Felvéte­li Iroda nem mindig adta meg a kellő segítséget a JATE számí­tógépes rendszergazdájának a felvételivel kapcsolatos felada­tok ellátásához. A vizsgálat eredményét, tapasztalatait az egyetem eljuttatja a minisztéri­umhoz és a felvételi irodához an­nak érdekében, hogy a jövőben ne ismétlődjön meg az idei esek Azokért a mulasztásokért, ame­lyek esetében a felelősség egyér­telműen megállapítható, a fele­lősségre vonás megtörtént Ez a dékán tájékoztatása szerint a szi­gorú írásbeli megrovástól a szó­beli figyelmeztetésig teijed. Az egyetem és a kar ezzel lezártnak tekinti a felvételi eljárás ügyét Berta Árpád a történtekkel kapcsolatban elmondta: meggyőződése, hogy más fel­sőoktatási intézményben is vesznek fel hallgatókat utólag, fellebbezéssel. Az, hogy a sze­gedi esetből „ügy" lett azzal magyarázható, hogy a BTK­nak mindössze 3 betöltetlen he­lye maradt a felvételi ponthúzás után, így az utólag felvett hall­gatókkal túllépték a keretszá­mot. Azok az intézmények vi­szont ahol 100-200 betöltetlen hely marad, az utólagos felvéte­lekkel együtt is „mínuszban" maradnak. K. G. Csak az MTK Budapest, Isztambul (MTI) Labdarúgó UEFA Kupa, 1. forduló, visszavágók: Ferencváros­Teplice l-l (0-0) Üllői út, 12000 néző, V: Granat (lengyel). Gólszer­zők: Mátyus (57. - 11-es­ből), illetve Rada (53.) A ferencvárosiak végig mezőnyfölényben játszottak, azonban az első félidőben egy kivétellel képtelenek voltak igazán veszélyes gól­helyzetet kialakítani. A má­sodik játékrészben még nyo­masztóbbá vált a hazaiak fö­lénye, de a legnagyobb gól­helyzetek is kihasználatlanul maradtak. Továbbjutott a Teplice, 4-2-es összesítéssel. Fenerbahce-MTK 0-2(0-0) Isztambul, 30 000 néző, V: Fröhlich (német). Gól­szerző: Kenesei K. (57., 64.) Az első félidőben fölény­ben játszott a Fenerbahce, de a hazaiak egymás után hagy­ták ki helyzeteiket. A máso­dik játékrészben az MTK bá­tor játékával meglepte a törö­köket, és megérdemelten vívta ki a továbbjutást, 2-0­ás összesítéssel. Kistelek új kapitánysága - avatás után Máshol szolgálnak és védenek Gyerekhiány V. Fekete Sándor jegyzete nem csupán az aktuális családpolitikáról szól. (3. oldal) A város régióközponttá nőheti ki magát Sándorfalvi úti hulladék Egy kisváros nagy öröme, avagy fó a biztonság! (Fotó: Gyenes Kálmán) Mintegy 150 millió forin­tos beruházás keretében készült el a Kisteleki Rend­őrkapitányság új épülete, amely 1100 négyzetméte­res alapterületével szolgál­ja a továbbiakban a bún üldözését és az ügyfelek hatékony kiszolgálását. Tegnap ünnepélyes kere­tek között, Orbán Péter or­szágos rendőr-főkapitány je­lenlétében adták át az új épü­letet. A tegnapi nap eseménye még, hogy Bakson rendőrőr­söt, Szegeden pedig Áldozat­védelmi Irodát avattak. Rendkívül rövid idő alatt, egy éven belül újította fel az Ördög Team építőipari válla­lat azt a kisteleki épületet, ahová a rendőrkapitányság költözött, s amelyet hivatalo­san tegnap adtak a kisteleki­eknek. Eddig meglehetősen mostoha körülmények között, egy 441 négyzetméteres épü­letben dolgoztak a kapitány­ság munkatársai, s évek óta foglalkoztatta a rendőri veze­tést, hogyan lehetne javítani a kapitányság elhelyezésén. Végül 19 millió forintért megvették a Petőfi utca 2. szám alatti ingatlant, s tavaly novemberben a szegedi Ör­dög Team megkezdte a felújí­tási munkálatokat, s tegnap hivatalosan a nagyközönség rendelkezésére bocsátották a szép és jól felszerelt épületet. Az ünnepi eseményen megje­lent dr. Orbán Péter vezérőr­nagy, országos rendőr-főkapi­tány és Lajtár József, a Bel­ügyminisztérium helyettes ál­lamtitkára is. A kapitányság vezetője, Szörényi Endre alezredes elmondta, hogy a környék közbiztonságának ja­vítása érdekében elengedhe­tetlen az új épület, a megerő­sített kapitányság. A település polgármestere, Nagy Sándor kifejtette, hogy egy halálra ítélt épület „támadott fel", s adott helyet a kapitányság­nak, s ezzel valódi városköz­pontja van már Kisteleknek. Az átadáson jelen volt Marin­ko Kresoje vezérőrnagy, a Szabadkai Belügyi Titkárság vezetője és Spataru Doru ez­redes, a Temes megyei Rend­őri Főfelügyelőség vezetője is, akik egybehangzóan állí­tották, hogy a határ menti rendőri együttműködést jól szolgálja az új kapitányság. Dr. Lukács János ezredes, Csongrád megye rendőr-fő­kapitánya méltatásképpen az elmúlt 12 év eredményeit so­rolta: 1987-ben a szegedi, 1989-ben a vásárhelyi, 1997­ben a csongrádi, most pedig a kisteleki kapitányság költö­zött új helyre, s közben hat rendőrőrsöt avattak fel a me­gyében. Lapunk 7. oldalán, Kite­kintő című oldalunkon bő­vebb összeállítást közlünk az új kapitányság átadásáról, holnapi számunkban pedig interjút olvashatnak Órbán Péter országos rendőr-főkapi­tánnyal. Arató László A miniszter megkereste a válogatómű indítógombját. (Fotó: Miskokzi Róbert) A DM KFT. HETI PROGRAMMELLÉKLETE Kemény svédacél? Nikola Eklemovics (fehér mezben) színes játékával pillanatok alatt a szegedi szurkolók kedvence lett. (Fotó: Gyenes Kálmán) Munkatársunktól Szombaton a tizenötödik nemzetközi kupaidényét kez­di meg a Pick Szeged férfi ké­zilabdacsapata. A Tisza-parti­ak EHF-kupaellenfele a svéd Alingsas lesz. Egyébként a Koleszár György edző által felkészített csapat az előző 14 nemzetközi szezonban még soha nem játszott svéd együt­tessel. Talán megnyugtató le­het, hogy az elmúlt hat esz­tendőben, 1993 óta az első fordulóban mindig új nemzet ellen kezdte a kupaszereplését a Pick, s mindannyiszor to­vábbjutott. A klubban bíznak abban, hogy a svédek elleni két mérkőzésen sem szakad meg ez a szép hagyomány... (A holnapi kupatalálkozóról szóló beharangozónk a 9. ol­dalon található.) Munkatársunktól Pepó Pál környezetvédel­mi miniszter avatta föl teg­nap, csütörtökön a Környe­zetgazdálkodási Kht. új hul­ladékválogató-művét a sán­dorfalvi út mellett, a köz­ponti hulladéklerakó terüle­tén. Immáron egy napja itt bontja szét a speciális beren­dezés azokat a zöld zsáko­kat, amelyekbe Szeged lakó­inak egy része második hete gyűjti a háztartási hulladé­kot - szelektíven. A létesít­mény többéves munka végé­re tesz pontot, ugyanakkor a továbbiakat illetően még csak a kezdetet jelenti. Sze­ged önkormányzata ugyanis a környező 23 településsel összefogva olyan hulladék­hasznosítási és környezetvé­delmi fejlesztéseket készít elő, amelyek értéke 3 milli­árd forint, s amelyek meg­valósulása során a város ré­gióközponttá nőheti ki ma­gát. (Fekete Klára tudósítása a 11. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom