Délmagyarország, 1999. szeptember (89. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

Vásárhelye" ón Jí»' s Tótt Kaszás Dora Augusztus 27., 13 ] xrc, 3600 g. Sz.: Ka iá Anikó és Kaszás '" Hódmezővásárhely)­Bereczki Imre San] Augusztus 28., 3 óra511 ™ S200 g. Sz.: Bereczki izögi Éva és Bereczki" Hódmezővásárhely) Tóth János Augusztus 28., >erc, 4000 g. Sz.: Tóth jöbölyös Franciska és IOS (Mindszent). Tóth Gergely Augusztus 28., -- , [ere, 3300 g. Sz, Tó' fa izilvia és Tóth Csaba ("<" ővásárhely). Szentesen Vígh Kamilla Augusztus 27., 9 óra 1490 g. Sz.: Drahoia tndrea és Vígh Sándor S Kuruczleki Sándfa, Augusztus 27., " ierc, 2750 g és ^ Kuruczleki Zsom] Augusztus 27., . Az ikrek szülei: Be] a és Kuruczleki Sándor est). M Petrity Rebeka Augusztus 28., 5 óra • 290 g és Petrity Luca ,(][ Augusztus 28.. 5 , j 790 g. Az ikrek szu®" irika és Petrity Ru°o"1 ád). Berkes Péter ^ Augusztus 28., 7 ] • 070 g. Sz, Roszik t-va es Péter (Csongrádi­Kovács Gábor Augusztus 29., 1 "ra 300 g. Sz, Tóth Mar" iovács Zsolt Mártó" zent). Túri-KisAkos Augusztus 29., }j ere, 3930 g. Sz, Szil' s Túri-Kis István (CsO» Máltán Králik Attila Augusztus 28.. 'A ere, 4200 g. Sz, Ra"™ „ Jáük Attila (Magyar®­Fekete Zoltán Augusztus 29., 1 °'a -M 700 g. Sz, Fekete Eri ipos Zoltán (Makó). Fröhling Bence (i Augusztus 29., '"J :rc, 3050 g. Sz, Sze"" ünde és Fröhling LásZI Sdpalota). Szentirmai Klau] Augusztus 30., 5 óra v­100 g. Sz, Horváth/] zentirmai László (Ki// Bozó Luca Gabri®'1­Augusztus 30., 8 óra ­100 g. Sz, Tálász Erfa: lanna és Bozó Tibor1 em)- GraA Határon *úl szépség A 20 éves etiópiai A ullát találták a k"1!'­ő olasz nők legsze] hét végén a Salsorn] erme híres fürdő* ndezett „Miss B3'] iondo '99" verseny] Igtechnikusnak 1 ;yetemista lány, aki A bebában született ®s n, olaszon kívül ] relven is beszél, a udialva Vigolót válfa ron túli olaszok sZ®c Snján. Nagyszülei p asz megszállása alafa) iroltak ki a fekete " szágba. Csongrád meSfa ben ma az ald . települések kör*fak ben számíthat11 ( sebesség-ellené] si akcióra a jói* vezetők - Szegeífa és 7, valamint 4 .5 23; Makó: 6 és fa óra között. A reA, őrség a változt" jogát fenntartja! Lemondott Simicskq Lajos, az APEH elnöke (3. oldal) J ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ • Központosítják a középiskolák gazdálkodását Takarékos őszi meglepetés * *afoarékosabb és ^"dszerszemléletű gaz­"^'kodásra hivatkozva a *»episkalák önálló gaz­^od6si státusának ^egszüntetését tervezi az ^Kormányzat. Az elöter­fesztesröl az intézmények ^lik: a gazdasági ^pontosítás a szakmai ^•esztéseket veszélyezteti. A középfokú oktatási in­rézmények önálló gazdái ko­; SI Jogának megvonását ter­a szegedi önkormányzat. A heten közgyűlés elé kerülő előterjesztés szerint a közép­ró[olák részben önállóan gaz­fafaodó, előirányzataik fölött sak részjogkörrel rendelke­ző költségvetési intézmények 'ennének. Ez azt jelenti, hogy az intézmények 2000. január J-jetől nem rendelkezhetnek a nem szakmai anyag- és készletbeszerzések, a karban­tartási és felújítási munkála­tok költségeiről, illetve a fel­halmozási kiadási előirányza­tokról. Ezzel együtt a köz­gyűlés létrehozza az általános •skolai Pedellushoz hasonló Működésű Középfokú Neve­fesi-oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának ne­mzett költségvetési szerveze­tet' amely ellátja a fenti fel­adatokat valamennyi közép­ls[ola számára. Az önkor­mányzat a központosító lé­Pest a vagyongazdálkodás ra­['onalizálásával magyarázza, [faúgy látja: az új szervezet takarékosabban látja majd el a nem szakmai jellegű be­sZerzéseket. A középiskolai igazgatók ezzel szemben attól tartanak, Tanévnyitó ünnepség a Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskolában. (Fotó: Miskolezi Róbert) hogy az önálló gazdálkodás jogkörének megvonása kihat majd az oktatási feladatok színvonalára is. Az intéz­ményvezetők megértik az ön­kormányzat törekvését, de az adminisztráció növekedésé­vel járó megoldás helyett egyszerűbb újítások átgondo­lását javasolják. Ilyen például az a felvetés, hogy központi beszerzés helyett az önkor­mányzat kössön inkább meg­állapodásokat egyes cégek­kel, ahol valamennyi önálló­an gazdálkodó középiskola olcsóbban vásárolhatna. A központosítás következmé­nye lehet, hogy a saját bevé­teleikkel eddig ügyesen gaz­dálkodó középiskolák évente 500-800 ezer forinttól esnek el, amit eddig beépíthettek oktatásfejlesztési kiadásaik­ba. Említésre érdemes, hogy 1990 óta a közoktatás dologi támogatásának értéke körül­belül 30 százalékra esett vissza, e ezt az iskolák a leg­különbözőbb forrásokból igyekeztek pótolni. Ilyen for­rást jelentett például az isko­lai termek bérbe adása, amelynek felhasználásáról az új rendszerben már nem ren­delkezhet szabadon az intéz­mény. Hasonlóan jár a kö­zépiskola az áfavisszaigény­léssel is. Az intézmények be­vételeik után eddig maguk igényelhették vissza az áfát, ám most ez a pénz is az ön­kormányzat ellenőrzése alá kerül. Mindez általában véve azt eredményezi, hogy a kö­zépiskolák kevésbé lesznek érdekeltek saját gazdálkodá­sukban, és kevesebb lehető­ségük lesz a célszerű, gyors és rugalmas fejlesztésre. A változás különösen érzéke­nyen érintené a szakközépis­kolákat, amelyek az önkor­mányzati támogatás pótlására gazdálkodó intézményekkel alakítottak ki kapcsolatokat, fgy próbálva fejleszteni. E kapcsolatokban a két fél közé most belépne egy központo­sított szerv, amely - az intéz­ményvezetők aggodalma sze­rint - nehézkesen reagál majd az egyes iskolák speciá­lis fejlesztési igényeire. Az ügyben előreláthatólag a szeptember 3-i közgyűlés dönt. Panek Sándor * Önkritikusak a Szeged LC futballistái nGyenge a játékosállományunk Mit ronthattunk el? Faragó István (balról) és Miljan Markovics tekintete tanácstalanságról árulkodik... (Fotó: Sehmidt Andrea) • Munkatársunktól Aki életében már belekós­tolt a sport világába, az pon­tosan tudja, nem egyszerű feladat úgy edzeni, hogy a munkájának nincs sok értel­me. Valahogy így vannak ezzel mostanában a Szeged LC labdarúgó is. Hiába fá­radnak, izzadnak, bajnoki pontokban - egyelőre - nem mutatkozik eredmény. Le­ment a Professzionális Nem­zeti Bajnokságból négy for­duló, de sikerélményben egyedül csak a rajtnál, a Győr ellen volt részük. Ezt követően viszont vereség ve­reséget követ... Előbb a Szombathelytói, aztán a Va­sastól, legvégül pedig a Gáz­szertől kaptak ki. Ettől per­sze rossz a hangulat a csapat háza táján. A jóval várako­zás alatti szereplés okait fir­tatva az derült ki: nem az edzőben, Strausz Lászlóban, hanem a gyenge játékosállo­mányban keresendő a hiba... (Riportunk a 11. oldalon.) • Holnap, a zsinagógában A klezmer királya • Munkatársunktól A világhírű Giora Feid­man klarinétművész, a „klezmer zene királya" ad koncertet szeptember 2-án 19 órakor a szegedi zsinagó­gában. Az argentínai szüle­tésű zsidó zenész az ameri­kai kritikusok szerint ugyan­azt jelenti a klezmer zené­nek, amit Louis Amstrong je­lentett a dzsessznek. A klez­mer sajátos „sóul" muzsika, amely ajcelet-európai zsidó­ság népzenéjéből származik, olyan melódiákból, amelye­ket az orosz, ukrán, lengyel és román földön élt zsidók jiddis kultúrája hozott létre. Ebből a világból szárma­zik Giora Feidman is, akinek szülei Besszarábiából ván­doroltak ki. Nagyapja és dédapja klezmer zenét játszó vándormuzsikus volt. ÁRA: 42 FT (ELŐFIZETVE: 37 FT) Színesedünk A mit mi megboldogult békeidőnek nevezünk, tehát az előző társadalmi rendszerben Szeged városa folyton kimaradt a pártállami központból irányított nyomdafejlesztésből, s így egyedül a mi megyeszékhe­lyünk tanácsi vállalati keretek között dolgozó nyomdája maradt modern rotációs (újságot előállító) masina nél­kül. Ezért aztán az az éjfekete, sokat próbált gép készt­tette a Délmagyarországot és a korabeli Csongrád Me­gyei Hírlapot, amelyik csaknem egy idős volt a vidék legidősebb napilapjával. Mesélik, a végefelé már min­den gépmester letérdelt és elmondott egy kérő imát, mi­előtt megnyomták a gombot. Jött a rendszerváltás meg a privatizáció. A DM új nyomdát épített, a régiek emlékezhetnek rá: hirtelen láthatóak lettek az arcok a fényképeken. A maiak már hozzászoktak ehhez, nem is tudják, mi a magasnyomás, a fotopolimer és az ofszet közötti különbség, bár ezeket a szakmai dolgokat nem is célszerű megjegyezni, hisz az autószerelőn és a megszállottakon kívül senkit sem érdekel a gépjármű működési elve. q zóval az újság: elindultunk a színesedés útján, *3 ahogy ígértük. Új nyomdagép nyomta ezt a mai la­pot, de még kicsi idő és kicsi türelem igényeltetik ah­hoz, hogy mindenki egyaránt elégedett lehessen. Az autóhasonlatnál maradva: gépünk bejáratás, óvatosan bánunk a gázpedállal, de még a szlvatóval is. Mindenesetre újabb új út nyílt előttünk. Gurulunk az olvasóval, kilencvenedik éve. • Szeptemberi „lóerövásár" Hajtás, hatodszor Hajtás pajtás: gyorsulási verseny a játszóparkolóban? (DM-fotó) • Munkatársunktól Több mint fél évtizede megszokták már az autók szegedi szerelmesei, hogy szeptember első hétvégéjét az újszegedi Eko-parkban töltik. A „Hajtás Földön-Ví­zen-Levegőben" elnevezésű szakkiállítást az idén is csü­törtök déltől vasárnap estig tekinthetik meg az érdeklő­dők. Az első nap délutánján azonban nemcsak látványos­ságot kínálnak a résztvevő kiállítók, hanem tesztvezetés keretében ki is próbálhatják az érdeklődők a legújabb modelleket. A hétvégén az autócsodák mellé többféle családi programot is ajánla­nak a szervezők. Gazdasági mellékletünk, az Egy száza­lék is a „lőerővásár" jegyé­ben született: a Hajtás rész­letes programjain túl érdekes gépkocsikról is olvashatnak: többek között kipróbáltuk a legendás Volkswagen Bogár utódját, a Beetle-t és egy lu­xus Skodát is bemutatunk. http: //www. HliHd.mi.l'W 8..I IIHI.IM i l MÜieS A KÁBELTÉVÉN! Nulla telefon, végtelen internet, villámgyors kapcsolat! 720 Szogód, Foketesns u. 28. Tol 424-824

Next

/
Oldalképek
Tartalom