Délmagyarország, 1999. július (89. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-20 / 167. szám

ÚL. 20. KEDD, 1999. JÚL. 20. BELFÖLD 3 ES «iy ITI) parti őrség t, hogy élve j John Ken­és sógornő abee, a parti ;ernagya a" lton tartót' i kijelentet­tó hiábavaló inte semmi - arra, hogy ltűnt repülő tasait. IC tásai MTI) genlandi tar­súlyos autő íreláthatóW Jhagyhatja» itikus mag* kapcsolták' 51. Nem em tre, ez azon­zonnyal su­ásával fügí :g nem f°' olt és bekö­tgi övet. Az it Kari Sti* : múlva lozhat. tlhívás ifő felhívta' hogy ismet" c-ciprusi Tő got". Süley török csapa' >i partraszál' rdulóján f"r' il a nemzed ez, azt haí' ideje tudf :iprusi állaf szigeten ' tényleges*1 ik: a ciprus1 ciprusi törő ztetett, hog) és feszültsál nem ismer"'1 wres őzök (MTI) amerikai & röviden Kodály módszere • Esztergom (MTI) Ot európai országból, to­vábbá Brazíliából, Japánból és Mexikóból érkezett 80 hallga­tóval hétfőn megnyílt Eszter­gomban a 34. Dunakanyar Művészeti Nyári Egyetem. A július 29-én záruló kurzus cél­ja változatlan: zenetanárok megismertetése a Kodály-féle Zene" írás-olvasással. A hall­gatók július 29-én mutatják be mintatanításukat, délután pe­ú'g búcsúkoncertet adnak a Bazilikában. A Dunakanyar Művészeti Nyári Egyetemnek '965 óta a világ 67 országából 3836 hallgatója volt. Szakács kerestetik • Siófok (MTI) A balatoni állásajánlatok Között még mindig sok a sza­kács, a felszolgáló és a moso­gató. Az előbb említettek mel­lett villanyszerelőt, rakodót, asztalost, tehergépkocsi-veze­jót és éjjeliőrt is keresnek a Balaton mellett. Siófok kör­iekén egyébként negyven külföldinek adtak ki munka­vállalási engedélyt, többségük peremben vagy eladóként p'lgozik majd. Siófokon a fé­mre, mintegy 6 százalékra Csökkent a munkanélküliek aránya. Ami csökken • Zalaegerszeg (MTI) Feleannyi külföldi vásárolt 'ngatlant az első fél évben Za­'aban, mint a tavalyi év ha­sonló időszakában, a Balaton­Parton ugyanakkor ma is sok aémet és osztrák vesz házat, nyaralót. A közigazgatási hi­ntál az idén mindössze 318 Za'ai ingatlan megvásárlását tegedélyezte külföldieknek. °rábban az évi ezerötszázat ls megközelítette a kérelmek száma. Néhány településen az ""gatlanok több mint tfz szá­ját birtokolják a külföldi­Vezetés közben * (MTI) ott Ehud B? f. Meghalt egy idős férfi hét­liszterelnö)"' °n Érden, miután a volán íavonta talál' m0gött rosszu[ lett és gépko_ sal. RendsZ"- s"jával oszlopnak ütközött, célja, hogy ] i eddigj adatok szerint a 71 ^ férfi Érd belterületén ve­,.'es közben rosszul lett, emi­időszakábó nap alatt te* r """vu 1um/.u1 1v/11, vii1i zel-keleti & 1 nem tudta irányítani kocsi­t. A találkö­6 megállap"" sok eredfl"* közös közlf A' és egy oszlopnak ütközött. rendőrség tájékoztatása sze­a szerencsétlenül járt em­r nem az ütközés, hanem a nazza, am«' buliét következtében halt óznak maj eg. bezés ic román - feliebbezá" .mán legfel* télete elle] kon tizenöt etést szabta1 i Victor A"' scu és cos tábori"1 vári forraó* vetett bűnir' ctor Bab"111 let nemes3 tévedés, bJ tan politik® ivei „nyilváf i hadsereg 1 Ikarus Bus % Székesfehérvár (MTI) láh Renau'í és Iveco tulajdo­és an lévő IRIS.BUS-csoport d ,az Ikarus ipari és kereske­dj 1111 szerződést írt alá távol­g 81 és városi autóbuszok rágására és értékesítésére. A 1 ráödéskötésről kiadott köz­dásény szerint a megállapo­ld,rea'aPján új céget hoznak te]e' 'karus Bus néven. A cég hÉrPhe|yei az Ikarus székesfe­I|(aVari gyára, valamint az Egyedi Autóbuszgyára ^Pesten. Az Ikarus Bus 26 kév i amerikai dollár alaPt<5" dt)[1/ Jön létre, többségi tulaj­szv 'sa az IR1S.BUS, amely a „•d|bin::enyek 57,7 százalékát Tel F?Í5HSí-Az új vállalat egye­nnak felt** az Ikarus valamennyi tá­jit az igazig ag" és városi autóbuszok­égét apcsolat°s tevékeny­Kistelek, özönvíz után Bontják a belvíz miatt megroggyant Fekete József utca egyik házát, Rácz László irányításával. (Fotó: Miskolczi Róbert) Múlt szerdán késő dél­után özönvíz szerű eső zú­dult Kistelekre. A város mélyebben fekvő udvarait, házait elöntötte a víz. A tűz­oltóknak, a polgári védel­miseknek és a lakosoknak köszönhetően mára csak kisebb-nagyobb „pocso­lyák" emlékeztetnek az ítéletidőre. Tegnap kezdték el a károk felmérését és a kutak, felázott kertek, la­kások fertőtlenítését. Hatalmas felhőszakadást „küldtek az égiek" az elmúlt hét derekán Kistelekre. Az ár­kok, csatornák nem győzték nyelni a töménytelen mennyi­ségű esőlevet, (gy a víz szinte akadálytalanul folyt az utakra, udvarokra, sőt a mélyebben fekvő házaknál még a szobák­ba is betört. A város öreg vá­lyogházai közül sok összedőlt, de a melléképületeket, kerte­ket, temetőt és a focipályát sem kímélte a víz. - Tegnap délig 132 ingat­lantulajdonos jelezte, hogy kü­lönféle károkat okozott a bel­víz a portáján - tájékoztatta la­punkat Nagy Sándor kisteleki polgármester. Az önkormány­zat mintegy 300-ra becsüli az összedőlt, megsérült házakat a városban. Ha épületekként mi­nimum 800 ezer forintos támo­gatással számolnak, plusz hoz­záadják az utakban, közmű­vekben, átereszekben esett ká­rokat, akkor összesen közel 300 millió forintnyi összeg kellene ahhoz, hogy a veszte­ségeket pótolják. Ráadásul a megrongálódott értékek csu­pán 2-3 százaléka volt biztosít­va. A károk felmérését elkezd­ték, az eredményeket eljuttat­ják a Területfejlesztési Tanács­hoz és a Belügyminisztérium­hoz. A belvíz a legnagyobb pusztítást a régi városrészben okozta. Itt ugyanis a házak többsége vályogból épült és alapja sincs. Kisteleken 30-35 lakóház dőlt össze, tulajdono­saikat a művelődési házban, a szociális otthonban és roko­noknál szállásolták el. A bajba­jutottakon megpróbálnak segí­teni, de ez önerőből nem megy. A település eddig négy­millió forint állami támogatást kapott, ez nagyon kevés. A bu­dapesti Hit Gyülekezete egy­millió forintot, a szegedi He­avytex Rt. pedig egy tonna fer­tőtlenítőszert ajánlott fel a kis­telekieknek. A belvíz levonultával a leg­nagyobb gond most a járvány­veszély. A víz az emésztőgöd­rökből, istállókból különféle szennyezőanyagokat mosott ki. Ezek bekerülhetnek az ivóvíz­be, a kertekben termelt növé­nyekbe és akár tífuszt is okoz­hatnak. Az ÁNTSZ megyei szolgálata naponta ellenőrzi a kisteleki ivóvíz minőségét. Szerencsére eddig semmit sem találtak benne. A rémhírekkel ellentétben egészségre ártal­matlan, tehát nyugodtan fo­gyasztható a kisváros ivóvize. - A második fázishoz, vagyis a belvíz levezetése utá­ni fertőtlenítéshez érkeztünk Kisteleken - mondta Kató Sándor alezredes, a Csongrád megyei polgári védelem pa­rancsnok-helyettese. A polgár­mesteri hivatal udvarán hétfő reggel óta ingyenes fertőtlení­tőszereket osztanak a lakosság­nak. A szer mellé tanácsot és tájékoztatót is adnak, mely közli a szerek hígítási arányát, alkalmazási módszerét. Egy tonna kálium-permanganát és négyezer liter hypo áll a kiste­lekiek rendelkezésére. Az in­gyenes szerek mellett a lakos­ság is vásárol bőven ilyen sze­reket, ezért a szakemberek bíz­nak benne, hogy elég lesz ez a mennyiség. Molnár János utca 71. szám alatti portáján Kormányos Ist­ván épp baromfiudvarát fer­tőtlenítette, mikor felkerestük. Elmondta, hogy körülbelül egy hétig 30 centiméter magasan állt a víz 640 négyzetméteres telkén. A lakóház válaszfala megrepedt, a garázs is átázott, a gyümölcsfákat ki kellett vág­ni, így mintegy 60 ezer forin­tos kára keletkezett eddig. A pincébe még nem lehet lemen­ni, így nem tudja pontosan, mi is mehetett ott tönkre. Szeren­csére a ház mögötti ólban tar­tott disznók megmaradtak, ugyanis alájuk időben raklapo­kat és arra szalmabálákat ra­kott. Tisóczky Erzsébet a Bala­ton-parton nyaralt, mikor arról értesült, hogy a Fekete József utcai vályogházuk egy része ledőlt. Öröm az ürömben, hogy ez a 70 éves ház már évek óta lakatlanul áll, a lány pár utcával arrébb él szüleivel. A család úgy véli, hogy nem érdemes kijavítani a hibát, in­kább lebontják az egész épüle­tet. A Csongrád megyei polgári védelem (Megyeháza - Sze­ged, Rákóczi tér 1.) várja azok segítségét, akik fertőtlenítősze­reket, klór- vagy oltott meszet bocsátanának a rendelkezésük­re. Az adakozók a következő telefonszámokon is hívhatják a polgári védelmiseket: 62/425­866 vagy a 420-411. Kormos Tamás jegyzet . Nyolcvan M iközben az ember már méla undorral lapoz tovább az újságban vagy a tévéadók között, ha éppen az immár megszokottá vált napi rituálé kereteiben politikusok acsar­kodnak egymásra, az élet azért - szerencsére - megy to­vább. Például száz-százhússzal, holott nyolcvannal kellene tennie. Van ugyanis többek között egy szabály, ami Magyaror­szágon nyolcvan kilométerben maximálja a közutakon az óránkénti sebességet. Nos, ez az, amit senki nem vesz ko­molyan. Ami nem is okozott gondot sok éven át senkinek. Csakhogy nemrégiben változtak a büntetési értékhalárok, így most már igencsak mélyen a zsebébe kell nyúlnia a le­bukott autósnak. Ráadásul egyre több radart látni a nyílt országutakon is, alaposan megnőtt hát a büntetés veszélye. Mindennek eredményeként egyre inkább közüggyé válik hát az a bizonyos nyolcvan. És nemcsak azért, mert ezt a szabályt vagy huszonegy­néhány éve nem tartja be senki. Nemcsak azért, mert ami­kor a korlátozást meghozták, éppen valamelyi soros olaj­válság és -drágulás fenyegetésére sokkal inkább a lehetsé­ges fogyasztás- illetve importmegtakarltást tartották szem előtt, mint a közlekedésbiztonságot. (Jelzi ezt az is, hogy a nyolcvanas szabály életbe lépésekor éppen külföldön volt a közlekedési miniszter. Amikor néhány nap múlva hazatért, rákérdezett a sajtó, mi a véleménye, ő nem is tudott róla ­mondotta, de szerinte a száz, legföljebb a kilencven untig elég lett volna.) Történt pedig mindez a Trabantok, Skodák és Wartburgok, no meg a keskeny-kátyús utak korában. Közügy lévén, például alighanem ez a kérdés is belefér­ne a politika bugyraiba. Mint ahogyan amikor Németor­szágban 130-ra akarták maximálni az autópályákon a se­bességet, végülis politikai döntés született arról, hogy ezt nem teszik, mivel a képviselők ezrével kapták a leveleket, telefonokat, hogy ha igent mondanak a korlátozásra, ne számítsanak szavazatokra a következő választásokon. tkj álunk - úgy tűnik - az ilyen ügyek nem érik el a poli­l V tika ingerküszöbét. így aztán marad a lényegében be­tarthatatlan (és betartatatlan) szabályok sora. Marad so­kak számára „úri huncutság" a sokakat érintő hétköznapi ügyeket kerülő, elviző-acsarkodó politizálás. És újabb tápot kap a magyar polgár sokévtizedes alaptapasztalata. Misze­rint akkor működik a legjobban az ország, ha - többek közt a politikusok is - békén hagyják. QiJD Tejimport • Budapest (MTI) A Földművelésügyi és Vi­dékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi és Élelmi­szer-ellenőrzési Főosztálya felfüggesztette a tej- és tejter­mékek, valamint a tejportar­talmú takarmányok behozata­lát. A felfüggesztés a termé­kekre korábban elrendelt fe­lülvizsgálat eredményének ér­tékeléséig érvényes. Az FVM tavaly október 12-én, illetve idén április 28-án rendelte el a tej- és tejtermékek ellenőrzé­sét hatósági mintavétellel. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a határon, kötelező a mintavé­tel. A vizsgálat célja, hogy meghatározza az importált tej­termékek mikrobiológiai, il­letve beltartalmi jellemzőit. ibéri fórra' Nagybani piaci árak (július 19.) Termény Alma Banán Burgonya Citrom Cukkfni Csemegekukorica Csiperkegomba Fokhagyma Fűzőtök Görögdinnye Gyökér Karalábé Karfiol Káposzta Kelkáposzta Kiwi Körte Málna Meggy Narancs őszibarack Padlizsán Paprika (TV) Paprika (hegyes, erős) Paprika (pritamin) Paradicsom Patisszon Ringlószilva Saláta Sárgabarack Sárgadinnye­Sárgarépa Tojás Uborka (kígyó) Uborka (fürtös) Vöröshagyma , Zeller Zöldbab Zöldborsó Dorozsmai piac Szentesi Árpád piac 60-70 Ft/kg (nyári) 60-80 Ft/kg 128 Ft/kg 120 Ft/kg 40-50 Ft/kg 40-55 Ft/kg 170 Ft/kg 120 Ft/kg 50 Ft/kg 60 Ft/kg 8-9 Ft/db ­200 Ft/kg ­140 Ft/kg 180-240 Ft/kg 30 Ft/kg 45 Ft/kg 40-45 Ft/kg 40-45 Ft/kg 80-100 Ft/cs -Ft/cs 5-6 Ft/db 15-40 Ft/db 120-130 Ft/kg 60-90 Ft/kg 40-50 Ft/kg 30-40 Ft/kg 25-30 Ft/kg 40-60 Ft/kg 45 Ft/db ­100 Ft/kg ­300-400 Ft/kg ­150-180 Ft/kg 150-190 Ft/kg 210-220 Ft/kg 110-130 Ft/kg 30-40 Ft/kg 40-80 Ft/kg 130-140 Ft/kg ­120-130 Ft/kg 70-150 Ft/kg 6-10 Ft/db 6-17 Ft/db 240-250 Ft/kg ­40-50 Ft/kg 30-45 Ft/kg 30-40 Ft/kg ­120-150 Ft/kg 20 Ft/db 30-40 Ft/db 40-60 Ft/kg 70-110 Ft/kg 70 Ft/kg 50-60 Ft/kg 50-60 Ft/kg 60-85 Ft/kg 9 Ft/db 8-11 Ft/db 50 Ft/kg ­30-40 Ft/kg 20-45 Ft/kg 40 Ft/kg 45-65 Ft/kg 35-40 Ft/db 30-60 Ft/db 70-80 Ft/kg — _ 60-95 Ft/kg A háztartások megtakarítása • Budapest (MTI) A háztartások nettó fi­nanszírozási képessége júniusban az előzetes adatok alapján 55,1 milliárd forint volt, ami megegyezik a múlt év azonos időszaki adatá­val - tájékoztatta a jegy­bank közleményben az MTI-t hétfőn. Ezen belül a pénzügyi eszközök állománya kiszűr­ve az átértékelődés hatását 63 milliárd forinttal, a hitel­tartozások értéke pedig 7,9 milliárd forinttal emelkedett idén júniusban. A különféle árfolyamváltozások miatti átértékelődési veszteségeket figyelembe véve a háztartá­sok nettó pénzügyi vagyona júniusban 46,1 milliárd fo­rinttal nőtt, értéke 4658,7 milliárd forint volt. A forintbetétek és a banki értékpapírok állománya 27,2 milliárd forinttal emelkedett, hasonlóan az egy évvel ko­rábbihoz. A lakosság ugyan­akkor 1,4 milliárd forinttal csökkentette devizabetéteit, amelyek összállománya a 2,5 milliárd forintos árfo­lyamnyereség miatt, így 1,1 milliárd forinttal emelkedett. A vizsgált időszakban nagymértékben, 13,1 milli­árd forinttal nőtt a háztartá­sok készpénzállománya. A nem hitelintézeti értékpapí­rokba történő befektetések lényegesen alacsonyabbak voltak, mint egy évvel ko­rábban. A nettó értékpapír­vásárlás 6,6 milliárd forint volt júniusban. A háztartá­sok értékpapír-vagyona piaci áron, a részvények árfolya­mesése miatt 4,9 milliárd fo­rinttal csökkent, A hiteltartozás összege 7,9 milliárd forinftal nőtt a hónap folyamán. Ezen belül a kisvállalkozói hitelek és a fogyasztási célú lakossági hitelek mellett kismértékben emelkedett a lakáshitelek ál­lománya is. Az első félévben a háztar­tások nettó finanszírozási képessége 321,4 milliárd fo­rint volt, ami 37,3 milliárd forinttal marad el az egy év­vel korábbitól. Ámokfuták műve • Tiborszáilás, Mándok (MTI) Négy ember halálát okozta két ámokfutó gyil­kos Szabolcs-Szatmár-Se­reg megyében. Vasárnap délelőtt Tiborszál­láson, a Dózsa György út 65. sz alatti lakásban az egyik szom* szédasszony vérbe fagyva talál­ta a 47 éves S. Jánosnét, illetve súlyos sérülésektől vérzett az 53 éves S. János és a 67 éves P. Ilona is. A ház udvarában lévő kukoricatárolóban pedig egy akasztott emberre bukkant, aki a 63 éves P. József volt. A két vérző embert a men­tők a mátészalkai kórházba szállították, de S. Jánoson már nem tudtak segíteni az orvo­sok, míg P. Ilonát jelenleg is életveszélyes sérülésekkel ápolják a gyógyintézetben. A riasztott rendőrök a nyomozás során megállapították: P. Jó­zsefnek, akinek hétfőn kellett volna ideggyógyászati keze­lésre kórházba vonulnia, már korábban megromlott a viszo­nya az S.-családdal. Feltehető­en ezért ment egy nagyméretű baltával vasárnap hajnalban S.-ékhez, s mért halálos csa­pásokat az ágyban fekvő há­zaspárra. P. József ezek után önkezével vetett véget életé­nek. A másik gyilkosság Mán­dok községben történt. Sz. Zoltán kocsmai italozásból hazatérve, eddig ismeretlen okból, álarccal a fején tört K. Ernőné családjára. A lakás aj­taját berúgta, majd a kezében lévő 18 centiméter penge­hosszúságú tőrkéssel nekie­sett a házban tartózkodóknak. K. Ernő 16 éves fiatalem­ber olyan súlyos máj- és vese­sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban már nem tudták megmenteni az életét. Édes-"' anyja és 15 éves húga súlyos, de nem életveszélyes sérülé­sekkel megúszta a szúrkálást. A védekezés közben a család tagjai egyébként letépték tám­adójukról az álarcot, így felis­merték Sz. Zoltán, aki elme­nekült és jelenleg is szökés­ben van. A bűncselekmény elköve­tése óta szökésben volt gya­núsított hétfő délután vissza­merészkedett lakásához, ahol a nyomozók őrizetbe vették.' A fiatalembert kihallgatják. A bűnelkövető nem adott ma­gyarázatot arra, miért támadt K. Ernőné helyi lakosra és két gyermekére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom