Délmagyarország, 1999. július (89. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-05 / 154. szám

[999. JÚLTFŐ, 1999. JÚL. 5. BELFÖLD 3 Indiaiak Cohen ,igri$-hegr^l*09a*^sa slhi (MTI) iapest (MTI) nfrban vasárnap amerikai védelmi mi­lyos harcok ut* Július 12-én Magyaror­ipatok elfoglaltál lát°gat - közölte a Hon­ontosságú Tigris111 Minisztérium illetékes liai csapatok ^aton- William Cohen elkeseredett harí János honvédelmi mi­laknem 5 ezer fflf meghívásának tesz ele­;ycsúcsért. Az if védelmi miniszter ma­minisztérium néPzági programját a jövő ozó illetékese eFepén véglegesítik. A tér­rács harc" árán<Ennl a minisztert fogadja n szerezték visrf V/tor kormányfő is. :st a csúcs fölött.) , »r|ón László nz MKDSZ iert . ... elnöke feletti ellenőri se azért fontos ;g számára, mei antosságú útvoi" r északi része felé dapest (MTI) flag nxéki qvd^1agyar Keresriényde­ita Szövetség szombati vaitváros (Ml"0 küldöttgyűlése ismét Luvaiti ellenzék, feszes képvi­ámhű politikai fosztotta elnökének. Al­meg a mandátuilnaradt Harrach Péter és idát az új kuvaif" Jan< lual UJ János is. A szervezet len. A választásrfzetó titkára Nógrádi nyét vasárnap jé lett- mí8 az elnökség Öböl menti orsrf'^ Tamás, Csépé Bé­isoknak az előzd ti^ó Judit és Csiba Gá­aan mindössze né#,ek A küldöttgyűlésen ik volt az ötve^z'0- a Fld«« ügyve­>ati választások u»e,noke 'smertette a Fi­száma 16-ra eJ"2^08 Választmányi­mba és sfita molket tervezet együtt­esem vonatkozo javasla­; MKDSZ választmánya jalmazta az elnököt a Jés megkötésére. ték 20 képvisel ;tt az új palame: /el több, mint a parlamenti ciklu lein - jé tnlálkozó oszkva (MTI) onel Jospin franJ°P? (MTI) fő a hét végén Mozdonyvezetők Szak­,z Eho Moszkvi íe,e - a Jövő vasárnapi tkozva kijelentett^135^ bevezetőjeként , elnök, akivel a f^l egy* legnagyobb alt, „ugyanolyan fsomoP°ntján, Dorobó­eyőző és ékessz^ndezle meg a masinisz­legutóbbi, ,997^Já;.szombaton. Ar­atásom idején". k°zlekedes., hír­szterelnök, aki és "a»n.szter orosz gazdaság' ,a . ]fJ,ette: a ödési bizottság 5.zere^ 3 Jföben növe­utazott Moszkvát^ - Uj palyara kell állí­többek között a jfe* ™ CZLCSak 3 z elnökválasztás^ egyttmúködé­iséges jelöltjével f^®?? ~ mond­FrLLexkoní"1]?] közölte azt is, szandr Lebegv tábf rdan ,argyalJa a gazda­asznojarszki kÖ??13 vasut reformjával yzójával és Jwrif08koncepctót zkvai polgármestert-$ Ír0S'7/"^nosfa(MD, a HI5 elWagyar gyermekek világ­:ógrób (MTI) Lff* 7"""" m«« « "J*. ;ath°3 >lk.l.mm,l ad I.­j/c '„ terxednek a magyarság e£" r-kultúrájává A 12 ely tobb t.tkosr J 31^ 12 nkáját fogja össze rn 8yerek Ijman 1995-98 k^e ", ? k0nlye" r már az élén allk? ilisban ismeretlen '™™?0" jW­nHmt tekernek es az itthoni­"d°"- i találkozásra a Kator Bin Lad/nlottafelkdnáját. új reitekhAilliárdos LONDON (MTI) viharkár Az Afganisztánban. ' bi\Ladv7Ze^megyei önk°r­„umdh'udo,^ ^^/f^lint a június második entette a The ?Jomboló ítéletidő által nulondon.vas^károk ^ számoló szennt bfakd forjnto( Heves ivei a pakisztáni '^letén összesen 47 tele n egy farmon rend® s ezen ^ ,7g3 lelyet annak idején kisebb-nagyobb ará­sztánt megszálló s? \ kárlistát - 267 mii­tok használtak. AZ 2os végösszeggel - Hat­erint bin Laden a DS vezeü. Ennek teriile­ly októberben vette D lakásba, családi ház­p-keleti országot rt^be tört be a víz. ik kormányától. • Diplomát kaptak az első szegedi közgazdászok Új karral bővült a JATE Pálinkás József államtitkár köszönti az elsőként végzett szegedi közgazdászokat. (Fotó: Schmidt Andrea) Kettős ünnepet ült szombaton a József At­tila Tudományegyetem: egyetemi diplomát kap­tak az első szegedi köz­gazdászok, és bejelen­tették, hogy július else­jével új fakultással bővült a JATE: megala­kult a gazdaságtudo­mányi kar. Karalapítási és diploma­osztó ünnepséget tartott szombaton délelőtt a Szege­di Nemzeti Színházban a József Attila Tudománye­gyetem. A szerencsés - és az ünnepi szónokok által szimbolikusnak mondott ­egybeesés annak köszön­hető, hogy a 103 végzős hallgató ugyan még a jogi kar keretein belül tanulta a gazdaság tudományát, ám az egyetemet már a július elsejével megalapított gaz­daságtudományi kar megbí­zott dékánjának kézfogásá­val hagyhatták el. A kor­mány ugyanis június 22-i ülésén jóváhagyta az új sze­gedi kar megalapítását. Ezt az ünnepség díszvendége, Pálinkás József, az Oktatási Minisztérium politikai ál­lamtitkára jelentette be. Be­szédében számba vette a szombati ünnep összes le­hetséges rétegét. Mint mondta, az ünnep elsősor­ban azoké a hallgatóké, akik átveszik a diplomájukat. ­Azt kívánom, legyenek bol­dogok, hiszen ez a legfonto­sabb. Ugyanakkor kérem önöket, ne csak a saját bol­dogulásukat tartsák szem előtt, hanem szűkebb és tá­gabb közösségük (család­juk, munkahelyük és hazá­juk) jövőjét is — mondta az államtitkár az első Szegeden végzett közgazdász-évfo­lyamnak. Az ünnep az ál­lamtitkár szerint az egyete­mé is, hiszen az új fakultás természetes fejlődéssel jött létre éppen abban az időszakban, amikor a fel­sőoktatási integráció miatt a karok szerepe megnő. Ugyanakkor Szeged városá­nak is nagy ünnep kell, hogy legyen ez a nap, mert a gazdaságtudományi kar megalakulásával a város felsőoktatása, és ezzel a vá­ros is vonzóbb, gazdagabb lett. - Ez az ünnep ugyanak­kor az enyém is, hiszen Sze­geden végzett fizikusként külön örömmel írtam alá a karalapítást - mondta Pálin­kás József. Homoki Nagy Mária ok­tatási rektorhelyettes kö­szöntője utánra hallgatók előadták kérelmüket az ok­leveles közgazdásszá ava­tásra. Eskütételük után Far­kas Beáta, a gazdaságtudo­mányi kar megbízott dékán­ja, és Badó Attila, a jogi kar dékánhelyettese kézfogá­sukkal közgazdásszá fogad­ták a 103 végzős hallgatót. Farkas Beáta elmondta, az első szó a köszöneté kell le­gyen mindazok felé, akik ­legtöbbször láthatatlanul ­hét éven át segítették a köz­gazdászképzés fejlődését és a karrá alakulást. ígéretet tett arra, hogy első dékáni indítványa az lesz, hogy e segítők közül három szege­dit: Molnár Imre volt dé­kánt, Szabó Gábor fizikus professzort és Szabó Imre kancellárt a kar örökös tisz­teletbeli tagjává fogadják. Az új kar feladatául azt tűzte ki, hogy helyreállítsák az 1945 előtti szellemi és er­kölcsi tradíciókat, melyet az elmúlt politikai rendszer szétzilált. Farkas Beáta a hallgatók figyelmét arra hív­ta fel, hogy az új kar híre, elismertsége olyan lesz, mint a frissen végzett köz­gazdászok munkája. - Mi öt évig azt tanítottuk, hogy a sikert a profiton mérjék. Most mégis azt mondom, horgonyozzanak le valami­lyen szilárd erkölcsi érték­rend mellett, mert csak így lesz a mindennapok kis üz­leti sikereiből igazi, tartós boldogság - mondta a július elsején alapított kar dékánja. Keczar Gabriella • Tompa (MTI) Szombat reggel ismeretlen tettesek agyonvertek egy 33 éves jugoszláv állampolgárt Tompán. A bűncselekményről az ál­dozattal utazó hölgy értesítette a rendőrséget. A tanú elmon­dása szerint a magyar nemzeti­ségű jugoszláv állampolgár ­aki tartózkodási engedéllyel már huzamosabb ideje Ma­• Vajdasági magyar az áldozat Halálos leszámolás Tompán gyarországon él - szombat reggel a határhoz vezető út utolsó benzinkútjánál manőve­rezés közben összekoccant egy külföldi rendszámú sötét színű gépkocsival. A szóváltás során a két idegen nyelven beszélő férfi kártérítést követelt, a későbbi áldozat azonban fize­tés helyett elhajtott Tompa irá­nyába, hogy hölgy utasát Kos­suth utcai lakásába vigye. Üldözői a ház előtt érték utol, s miután az utast kiszállí­tották, a 33 éves férfit saját ko­csijában összeverték. A férfi a bántalmazás okozta stressz mi­att agyvérzést kapott és a hely­színen meghalt. Az idegenek ezt követően elmenekültek. • Tisztavatás a Budai Várban „Megtört a bűnözök ereje ## • Budapest (MTI) Az elmúlt egy esz­tendő áttörést hozott a bűnözés elleni harcban, sikerült világossá tenni: Magyarország nem lesz a szervezett bűnözöl cso­portok felségterülete ­leientette ki Orbán Vik­tor miniszterelnök szom­baton, a Rendőrtiszti Főiskola tisztavatásán a Budai Várban. - Sikerült világossá ten­ni: Magyarország nyugodt, tisztességes, becsületes or­szág lesz - mondta a kor­mányfő. Hozzátette: a je­lentős belföldi és külföldi bűnözői csoportok erejét megtörték. A miniszterelnök szólt ar­ról, hogy a most végzettek kedvező pillanatban lépnek a pályára, hiszen rátermett és erős kezű vezetők vették át a rendőrség irányítását. - Ennek köszönhetően a leépülés és a szétesés folya­mata megállt - jelentetett ki Orbán Viktor. - A kormány teljes súlyá­val ott áll a rendőrség és önök mögött - közölte a mi­niszterelnök. - Az elmúlt nyolc esztendő összességé­ben hazánk számára sikeres­nek mondható. Messziről szemlélve úgy tűnt,'hogy Magyarországgal minden rendben van, azonban az itt élők nem lettek boldogabbak. Fiatal demokráciánk első évei nem hozták meg min­denki számára a remélt fel­emelkedést, nem nyílt meg mindenki számára a gyarapo­dás, a jólét lehetősége - fo­galmazott a kormányfő. Orbán Viktor szerint ah­hoz, hogy a magyarok meg­valósíthassák elképzelései­ket, álmaikat, terveiket, biz­tosítani kell a jólétet, a biz­tonságot, a rendet, és a sza­badságot. A kormányfő annak a meggyőződésének adott han­got, hogy a szabadság nem azonos a rendetlenséggel, nem azonos a mindenkinek mindent szabad életfelfogás­sal, megfogalmazása szerint a szabadságnak megvan a sa­ját rendje. - Ha önök, a szabadság­nak ezt a rendjét nem tart­ják fönt és nem védik meg, akkor először a rend, ké­sőbb a szabadság vész el ­mondta. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a tisztességes mun­ka becsülete csak addig ma­rad meg, amíg bűnözésből élni nem kifizetődőbb, nem biztonságosabb. Az iskolát 242-en nappa­li, 270-en levelező tagoza­ton végezték el. Közülük 27-en kitüntetéses oklevelet kaptak. A fiatal tisztek kö­zül 32-en a büntetés-végre­hajtás, 68-an a határőrség, 55-en a vámőrség, a többiek pedig a rendőrség köteléké­ben kezdik meg pályájukat. múlt IÜMÜJ1B Kánikulai szivárgás A kánikulai nyárnak két összehasonlíthatatlan előnye van a többi évszakkal szemben: nem kell kabátra költe­ni és nem szabad politikai publicisztikát írni Márpedig, ha ilyet nem ír az ember, akkor nem is olvassák. Tessék csak elképzelni azt a cseppet sem festői képet, amikor a harmincöt fokos árnyékban, barnára sült lányok között, egy gyöngyöző söröskorsó társaságában nekilát a kedves olvasó a strandon egy ilyen irománynak. Kezdi mondjuk a hetek óta gyűrűző VIP-hitelek újabb fejezetével, s máris megakad a hűsítő sör a torkán. Félelmében ott helyben gutaütést kap a tűző napon: ha ugyanis komoly po­litikusokról is kiszivároghat, hogy mikor, hol és milyen hi­teleket vettek föl, akkor holnap minden további nélkül meg­jelenhet a magyar sajtóban, hogy Kiss Kázmér csajágarö­csögei állampolgár harminchat százalékos hitelre vásárolta panellakását, ami nemcsak a banktitok kiszivárogtatása, hanem egyenesen személyiségi jogokat is sért Nem is cso­da, ha Nagy Sándor és Csiha Judit megsértődött és minden tisztségéről lemondott. Elvégre, kinek mi köze van ahhoz, hogy országvezető politikusainkat olyan rosszul fizetjük, hogy kénytelenek hiteleket felvenni, hogy élni tudjanak. A hét közepén maga Princz Gábor, a megbillent pénzin­tézet éppen külföldön tartózkodó egykori postamacija is megszólalt: állítja, nála semmiféle lista sincs arról, hogy ki kapott kedvezményes hitelt, azt meg egyenesen visszautasí­totta, hogy 6 maga szivárogtatta volna ki a kedvezményezet­tek névsorát. Egyszóval, a bankvezér most sem mondott semmit. aj álunk egyébként is minden kiszivárog: ha hiszik, ha 1V nem még a GDP is! A nemzeti össztermék adatai egyébként nyilvánosak, sem banktitkot, sem államérdeket nem sértenek - mégis kiszivárognak. Tőzsdei befektetők most a statisztikusokat okolják, hogy idő előtt nyilvános­ságra került: kisebb a növekedés, mint azt a kormány előre tervezte. De ne tessék ám azt hinni, hogy kormánykörök sé­relmezték az idő előtti kiszivárogtatást. A kisbefektetők vétik úgy, felháborító, hogy fél nappal a hivatalos közzététel előtt nyilvánosságra kerüljenek makrogazdasági adatok. Szerin­tük a Budapesti Értéktőzsde indexe nem véletlen zuhant másnap száz pontot. A KSH elnöke viszont elképzelhetetlen­nek tartja, hogy ők hibáztak volna, hiszen kedden délután a szobájában történt ellenőrzés után átküldték az adatokat a miniszterelnöknek és a pénzügyminiszternek. Am az akkor még titkos számok - vélhetően - útközben, a nagy meleg hatására kiszivárogtak... Ugyan, mi másra is gondolhat­nánk? Nem kerülte el a kiszivárogtatást a szociális minisztéri­um készülő családpolitikai koncepciója sem. A napokban megszületett tervezet szerint ugyanis a házasság a jövőben nem lenne magánügy, hanem a társadalom egészét érintő közügy. A minisztérium sajtóosztálya igyekezett is gyorsan „helyesbíteni": a tervezet nem tükrözi a tárca végleges el­képzeléseit, ez csak egy szakértői bizottság által készített koncepció, amit még áteresztenek a hivatalos darálón, s le­het, mégis csak magánügy marad a házasság. A tervezet szerint például genetikai vizsgálatok sorát kellene elvégezni az esküvő előtt, hogy egészségileg megfelelő párok házasod­hassanak össze. Az elképzelések szerint visszaszorítanák az élettársi kapcsolatokat is. Azt persze nem tudni még, hogy pontosan hogyan? Sokak szerint az alaposan megszigorított családpolitikai koncepció bevezetéséhez még az alkotmányt is át kellene „hangszerelni". Szerencsére egyelőre lekerült a napirendről az elképzelés, hiszen leghamarabb szeptem­berben terjesztik a kormány elé. Kipukkadt a múlt héten egy másik koncepció is: az új adótörvényt nem bírta keresztülvinni a kormányülésen Já­ray Zsigmond pénzügyminiszter. Bár nagy vita alakult ki a kabineten belül is a tervezetről, a pénzügyminiszter mégsem tartotta kudarcnak, hogy átdolgoztatják csapatával elképze­léseiket Szerinte minisztertársai nem érlelték meg elgondo­lásaikat A kisgazdák például annyira nem tették magukévá a leendő adórendszer készülő szabályait, hogy a miniszter­elnöknek címzett levélben le is írták, ha a kormány elfogad­ná a tervezetet, ők akkor is ellene szavaznának a Parla­mentben. Kánikulában egyet nem szabad: bejelenteni, hogy fel­emelik a sör árát Ehhez képest kiválóan időzítettek a szol­gáltatók, amikor július elsejétől emelték a villany és a gáz árát A nyárestéken nem sokat kell világítani, fűteni pedig egyáltalán. így nem is csoda, ha nem igen került a lapok cí­moldalára az áremelés. Azt pedig már megszoktuk, hogy a hazai autópálya díjakat emelik, ha beköszönt a turistasze­zon -így ez sem hatott a múlt héten a meglepetés erejével S zóval, ebben a rekkenő hőségben ennyi mindenről nem érdemes Inti. Az olvasót minden bizonnyal sokkal in­kább az érdekli, hogy már negyven napot sem kell várnia, s itt az igazi, hamisítatlan magyar napfogyatkozás. Akkor pe­dig délben is koromsötét lesz, s ember legyen a talpán, aki eligazodik majd abban a nappali éjszakában. Tudósok sze­rint a háziállatok augusztus 11-én megvadulnak, a tigrisek viszont békésen sétálnak majd a Tisza partján. Az egész olyan lehet majd, mint egy rémálom. Még szerencse, hogy ebből is kimaradunk: úgy sem látunk belőle semmit. Hát nem sokkal jobb a strand, a sör és a barnára sült lá­nyok?

Next

/
Oldalképek
Tartalom