Délmagyarország, 1999. július (89. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-01 / 151. szám

• Elmúlt egy év... Szerződni szeretnénk • DM-informóció Egy esztendeje, július l-jén döntöttünk úgy, hogy ezentúl saját magunk kézbesítjük olvasóinknak lap­jainkat, a Délmagyarországot és a Délvilágot. Hit­tünk abban, ezzel is partnereinket szolgáljuk: gyorsabban odaér az olvasnivaló, a hír azokhoz, akik nekünk a legfontosabbak, az olvasók. S ha ez az átállás nem is volt mindig zökkenőmentes, mára magunk is elmondhatjuk, jól döntöttünk, amikor azt gondoltuk, így is közelebb kerülhetünk előfi­zetőinkhez. Egy kicsit olyan ez a munka, mint amikor az órás igyekszik pontosra szabályozni az időmutatót, min­dig akad rajta apró finomítani való. Egy év után mi is úgy érezzük, tovább kell cizellálnunk saját óraművünket. Július l-jétől régi, hűséges előfi­zetőinkkel és természetesen az újakkal is „előfizetői szerződést" kötünk, amely még precízebben szabá­lyozza majd partneri kapcsolatainkat. Egyér­telművé szeretnénk tenni, hogy szolgáltatásainkat hol, ki és milyen módon veheti igénybe. Mi illeti meg előfizetőinket és miként élhetnek ezzel? Természetesen egy ilyen szerződés sok-sok pont­ból áll. Olykor magyarázatra is szorul. Holnapi la­punkban részletesen is beszámolunk arról, mit ér­demes a jövőben tudniuk előfizetőinknek. Sárdagasztás Péter-Pálkor Árpa, búza: gyenge termés, nehéz aratás. (3. oldal) • A jól értesültek nyertek a tőzsdén? Kiszivárogtatott adatok • Budapest (MTI) Az első negyedévben összehasonlító áron 3,3 szá­zalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) az előző év azonos időszakához képest - közölte a Központi Sta­tisztikai Hivatal (KSH) szerdán. Az ipar teljesítménye az első negyedévben 7,3 száza­lékkal nőtt, miközben a mezőgazdaság, erdőgazdál­kodás, halászat ágazaté 5,4 százalékkal esett vissza. Az építőipar teljesítménye 5,7 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, a szol­gáltatás ágazaté pedig 2 százalékkal. A KSH közleménye sze­rint az iparon belül továbbra is a feldolgozóipar fejlődik a leggyorsabban: hozzáadott értéke, azaz a halmozódás mentes termelése 7,9 száza­lékkal haladja meg a tavalyi első negyedévit. A kisbefektetők tiltakoz­tak a GDP adatainak idő­előtti kiszivárogtatása miatt, kifogásolva az esély­egyenlőség mellőzését. Kedden délután a „jól infor­máltak" már az adatok is­meretében kereskedtek a tőzsdén, miközben hivatalo­san csak szerdán délelőtt került nyilvánosságra az adatsor. (Részletes tudósítás és jegyzet a 3. oldalon.) Vége a horvát útblokádnak • Zágráb (MTI) Horvátországban véget ért a gazdák tiltakozó akciója, miután az útblokádokat szer­vező Horvát Parasztszövetség (HSS) vezetője szerdán meg­állapodást írt alá a mezőgaz­dasági miniszterrel. A gazdák vállalták, hogy 8 órán belül felszámolják mindenütt a mezőgazdasági gépekből állí­tott útakadályokat. A kormány elfogadta, hogy a búza kilón­kénti felvásárlási nettó ára 0,95 és 1 kuna között legyen. Kamionroncsok Domaszéknél Kiszűrik q feketén laxizákat (9. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ~F 0 DELMAGYARORSZAG ÁRA: 42 FT (ELŐFIZETVE: 37 FT) Bazársor a Kárász • Munkatársunktól Tegnap délután súlyos köz­lekedési baleset történt az 55­ös úton. A Szegedet és Baját összekötő úton - amely főként a nyári hónapokban bonyolít le jelentős forgalmat - szinte egymást érik a járművek. A Baja irányából érkező magyar kamion, feltehetőleg rossz műszaki állapota miatt, egy szabálytalan kanyarvétel után áttért a menetirány sze­rinti bal oldalra és ott frontáli­san ütközött egy külföldi ka­mionnal. A karambol követ­keztében mindkét jármű le­sodródott az útról, műszaki mentésük miatt több órára el­terelték a forgalmat. A bal­esetnek két súlyos sérültje volt, akiket azonnal kórházba szállítottak. Vélhetően műszaki hiba okozta a súlyos balesetet. (Fotó: Karnak Csaba) • Bóvlik közt bukdácsol a turista Ha csak egyetlen napra jön hozzánk vendég, akkor is eljut a belvárosba. Ilyenkor büszkeségtől dagadoz­va mutatjuk ezt és azt a szépségét „szerette városunknak". De a Kárász utcán flangálva szégyenkezünk. A vá­ros szíve bazárrá lett! Hunok a hőhullámban Megkezdődtek az Atilla próbái a dómszínpadon. (5. oldal) A kirakatnézés örömét savanyítja, hogy állandóan a lábunk elé kell nézni, ne­hogy fölbukjunk a burko­latdúlások emlékhelyeként hátrahagyott, egymást ku­zán keresztező betoncsí­'rokban és gödrökben, vagy pen a járdaszegélyben. - az utca közepén se ban­uukolhatunk, mert akadály­ként elénk állított reklám­-áblákat, virágos hordókat, padokat, szemetes kosara­it kell kerülgetnünk. De a "ózásnak azért is lőttek, -rt a gyerek kezét nem nerjük elengedni, nehogy -lesapja a gyalogosok közt szlalomozó biciklis, vagy a puccos butik tulajdonosa, akinek úri kedve úgy tartja, hogy üzletének bejáratáig hajtson a kocsijával. De ez núnd semmi! Nyáridőben bazársorrá rondítják a Kárászt az üzle­tek kirakata elé kipakoló árusok! E kirakodóvásár pedig vonzza a kéregetőket s a seftelőket. A bóvlik, a pólók, szemüvegek, táskák, virágcserepek és ponyvare­gények kárászos kavalkád­jától megzavart sétáló piz­zás és gyorséttermes tera­szokon bukdácsolva mene­kül - a belvárosból. A miénk, vagyis a „közé" , Kárász utca, de némelyek négis „privatizálhatják" és saját üzleti érdekeik szerint zársorrá alakíthatják?! A ozterület használatát, így sétálásra kijelölt Kárász 'teáét is önkormányzati -ndelet szabályozza. A he­tyi jogszabály betartatásá­Szlalomozó sétálók. Miért nincs rend a Kárászon? (Fotó: Nagy László) ért a közterület-felügyelet küzd. De szélmalomharcot vív, ugyanis jelenleg a szükségesnél kevesebb az eszköze arra, hogy érvényt szerezzen a közakaratnak. Változást a közterület-fel­ügyeletről szóló törvénytől várhatunk, de az csak a 2000-től hatályos - tudtuk meg Négyökrű Dezsőtől, a szegedi közterület-felügye­let vezetőjétől. A nyári idegenforgalmi szezon előtt a város frek­ventált pontjait nagyítóval vizsgáló „bejáráson" ön­kormányzati cégek és kép­viselők jegyzőkönyvezték, mit kéne tenni. De az emlé­keztető Kárász utca című fejezetében csak annyi ol­vasható, hogy az engedély nélküli reklámok megszün­tetéséről, a teraszok elbon­tásáról a polgármesteri hi­vatal általános igazgatási irodája intézkedik. A jár­dán lévő virágoszlopokat a Kárász utcával határos te­rületekre a Környezetgaz­dálkodási Kht. dolga el­szállítani. E cég feladata, hogy a sétálóutca padjainak rendjét kialakítsa. Ennyi! A Kárász utcára áruikkal kinyömakodó üzletek 90 százaléka rendelkezik köz­terület-használati enge­déllyel - állította Négyökrű Dezső. Az más kérdés, hogy a boltosok az engedé­lyezettnél nagyobb vagy más alakú területet hasíta­nak ki áruinak - a köz terü­letéből. A helyi rendelet nem engedi, hogy a sétáló utcába behajtási engedélyt szerezzenek az áruszállítók vagy a Kárász utcai házak lakói, az üzletek tulajdono­sai. Az áruszállítás rendje sem megoldott. Ám ezt ed­dig egyetlen üzlet tulajdo­nosa sem panaszolta, in­kább engedély nélkül be­hajt a Kárászra, mert teheti. A sétálóutcán bátran szlalo­moznak a bicajosok, szé­gyenkezés nélkül üldögél­nek a hajléktalanok és ké­regetnek a koldusok is. Hisz távozásukat csak kér­heti, őket büntetni nincs jo­ga a közterület-felügye­lőnek. Egyébként meg nem tart vissza senkit a szabályta­lankodástól az esetleges büntetés, hisz a helyszíni bírság maximálisan kiszab­ható összege 2000 forint ­mondta Négyökrű Dezső, aki szerint nem csupán a közterület-felügyeletről szóló törvényt volt indokolt módosítani, hanem a sza­bálysértési jogszabályt is korrigálni kellene. De újra kéne szabnia az önkor­mányzatnak a helyi közte­rület-használati rendeletét is. Ám a törvények és ren­deletek módosulása kevés ahhoz, hogy ismét rendes sétáló utca legyen a Ká­rászból. Változást a szak­ember szerint is csak a ház­tömbök felújítása, az új út­burkolat fölavatása után várhatunk. S addig? Marad a bazáros rendetlenség. S a szégyenérzet - mások he­lyett is. Újszásxi Ilona Ki nyert Csongrád megyében? • Budapest (MTI) Az MTI információi sze­rint a kisgazdapárt or­szággyűlési frakciójának augusztusi tanácskozásán „belső interpelláció" hang­zik majd el, amely arra kér választ Pepó Pál környezet­védelmi minisztertől, hogy az elmúlt egy évben kik kaptak pénzt a környezetvé­delmi alaptól és kik a kivite­lezői a több milliárd forin­tos környezetvédelmi beru­házásoknak. A képviselők tudni szeretnék: kik nyerték el Sárszentmihály, Duna­földvár, Paks, Madocsa, Gánt, Zámoly, Szécsény és térségük, valamint a Csong­rád megyei szennyvízcsa­torna kivitelezési munkála­tait. Kíváncsiak arra is, hogy van-e valamilyen összefonódás a kivitelezésre megbízást kapott cégek és a környezetvédelmi tárca kö­zött.

Next

/
Oldalképek
Tartalom