Délmagyarország, 1999. február (89. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

Megvont prémiumok A városi cégek vezetői egyelőre búcsút mondhatnak prémiumuknak. (5. oldal) Munkaszüneti nap lesz mindenszentek? (3. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAGYARORSZAG ÁRA: 42 FT (ELŐFIZETVE: 37 FT) • Javítás szombaton Nettelstedtben? Pick: vereség a kupavédötöl Belgrád alkuszik? • Belgrád (MTI) Némely belgrádi elemző a koszovói válság rendezé­sére hivatott nemzetközi értekezlet esetleges kedve­ző belgrádi fogadtatását véli kiolvasni abból, hogy az egyik jugoszláv kor­mánypárti napilap vasár­nap közzétette a nemzetkö­zi közösség által a rende­zési alapjául ajánlott terve­zetet. Milosevics szombaton „mielőbbi választ ígért" a javaslatra. A főként albánlakta szer­biai tartomány autonómiájá­nak alapelveit tartalmazó tervet a nemzetközi össze­kötő csoport megbízásából Robin Cook brit külügymi­niszter szombaton ismertet­te a belgrádi, illetve a ko­szovói albán vezetőkkel. A terv az általános elvek sorában említi, hogy EBESZ-felügyelettel írja­nak ki szabad választásokat Koszovóban, engedjék el a politikai foglyokat, s egyik fél se vonja büntetőjogi fe­lelősségre a válsággal összefüggő törvénysértések, kivéve az emberiség ellenes bűntettek vagy nagyon sú­lyos bűncselekmények elkö­vetőit. A tervezet mindhárom hatalmi ágban önállóságot irányoz elő Koszovó számá­ra, többek között az adó- és pénzügyek, az egészségügy és az oktatás terén. Dávid Ibolya és Lezsák Sándor kézfogása. A háttérben Herényi Károly. (MTI Telefotó) • Budapest (MTI) Az MDF XIV. tisztújító országos gyűlése Dávid Ibolyát választotta meg a párt új elnökének szombaton Budapesten. Dávid Ibolya az 514 ér­vényes szavazatból 336 voksot kapott, Lezsák Sándorra pedig 178-an szavaztak. Az új elnök megválasztá­sát követően újságíróknak nyilatkozva elmondta: nem azzal az eszmerendszerrel van probléma, amit az MDF tíz éve képvisel, hanem en­nek megjelenítésével. Az MDF új arculatának kialakí­tásához ajánlotta fel segítsé­gét a tagságnak és elnökké választásával erre kérte fel az MDF. Arra a kérdésre, hogy a sokak által emlegetett esetle­ges más pártba történő beol­vadásról hogyan vélekedik, Dávid Ibolya leszögezte: „épeszű ember nem gondol­hatja komolyan, hogy egy parlamenti frakcióval rendel­kező kormánypárt feladná önállóságát". Az MDF új el­nöke hozzátette: unióról ed­dig sem volt szó sohasem, az viszont vitathatatlan, hogy a jelenlegi koalíciós pártokkal hosszú távon is szüksége van az MDF-nek az együttműkö­désre. Hangsúlyozta: ez nem beolvadást jelent. - Másféle retorikával kí­vánok élni, mint amilyen az eddigi volt, szakmai alapon akarom megújítani az MDF­et és az érdemi kérdések párt­jává tenni - mondta Dávid Ibolya. - Lezsák Sándor az orszá­gos gyűlés küldöttei előtt fe­lajánlotta maximális segítsé­gét és együttműködését ­mondta Dávid Ibolya. Hozzá­tette: egyébként sem enged­hetik meg maguknak még egyszer, hogy „személyes vi­szálykodás és zavarok miatt mondvacsinált okokkal ketté vagy három részre bom­lasszák az MDF-et". Dávid Ibolya azt is közölte, hogy a küldöttek egyetértésével találkozott a javaslata, amely szerint nyitni kell azok irányá­ba is, akik korábban elmentek az MDF-ből, „mert az bizo­nyossá vált, hogy akik kiváltak, eredményre nem tudnak jutni és ennek az egész eszme képvi­selete látta a kárát". Az MDF XIV. tisztújító országos gyűlése a párt el­nökségi tagjának választotta Boross Pétert, Lezsák Sán­dort és Medgyasszay Lász­lót. A 15 tagú elnökségbe a szombat esti sikertelen má­sodik fordulós szavazás után a későbbiekben a testületnek még két új tagot kell válasz­tania. Hivatalból tagja az orszá­gos elnökségnek Dávid Ibo­lya pártelnök és Balsai Ist­ván, a parlamenti frakció ve­zetője. Nyolc tagot: Hende Csabát, Kelemen Andrást, Herényi Károlyt, Gémesi Györgyöt, Manninger Jenőt, Kis Pétert és Balogh Lászlót saját régiójuk választotta be az országos elnökségbe. Miniszteri A külügyminiszter, dr. Martonyi János táncolt a jogászbálon. Szegedinek vallja magát. (4. oldal) Jel - Nappal 4 B Hámi SS Dávid Ibolya az MDF elnöke Halál az úton • Munkatársunktól Két súlyos közlekedési baleset is történt tegnap Sze­ged környékén, a havazástól síkossá vált utakon. Az 55­ös főút 14-es kilométerszel­vényénél az úton megcsúsz­va két személyautó ütközött össze. A balesetben hárman súlyosan megsérültek, és kö­zülük az egyik gépkocsit ve­zető nő a kórházban meg­halt. A másik balesetben is, amely az E75-ös út 149-es kilométerszelvényénél tör­tént, szintén két autó rohant egymásba, miután megpör­dült az úton. Az ütközésben egy sze­mély súlyos, három pedig könnyű sérülést szenvedett. A hirtelen jött havazás miatti balesetek is arra figyelmez­tetnek, hogy óvatosabban, az útviszonyoknak megfelelően vezessenek. A napfény most nem szegediekre, hanem a német Nettelstedt csapatának mezén mosolygott.. (Fotó: Gyenes Kálmán) • Munkatársunktól A sors játéka úgy hozta, hogy a Pick Szeged férfi ké­zilabdacsapata ismét a Cuty­kupa védőjét, a német TuS Nettelstedt együttesét fogta ki a negyeddöntőben. Egy évvel ezelőtt is, csakúgy mint most (28-25) háromgólos (25-22) vereséget szenvedett a Tisza-parti együttes. Akkor a folytatásban nem sikerült a bravúr. A szegedi találkozón pedig minden együtt volt a sikerhez: a csapat az elmúlt hétfőn bravúros győzelem­mel a második helyre lépett a bajnoki tabellán; a sérültek is rendbe jöttek a nagy erőpró­bára; a tegnapi mérkőzésre pedig a jegyek nagyrésze már elővételben elkelt. Teltház előtt, végig lelkes és sport­szerű biztatás mellett is elma­radt a várt Tisza-parti siker. Szerencsére még egy lehető­ség van a javításra, ugyanis szombaton a németek lesznek a pályaválasztók. (Részletes tudósításunk A Dél Sportja mellékletünk első oldalán.) • Kossuth vitézeire emlékeztek Hadtörténeti diákpárbaj Hadtörténeti diákvetél­kedöt rendeztek szomba­ton a szegedi városhá­zán. Az 1848/49-es sza­badságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj hagyo­mányőrző egyesülete hív­ta meg agytornára azo­kat az általános iskoláso­kat, akik úgy érezték, jól ismerik a Kossuth-vitézek legendás hőstetteit. Gúlákban álltak a szuro­nyos puskák szombat délelőtt a szegedi városháza díszter­mében, s bizony még egy ki­csinyke ágyú sem hiányzott az asztalról. No, persze nem kell attól tartani, hogy valaki is harcias szándékkal támadta volna meg a Széchenyi téren magasodó épület. Sokkal bé­késebb szándékkal foglaltak helyet a padsorokban ifjak, s idősebbek - az 1848/49-es szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj hagyomány­őrző egyesület hadtörténeti vetélkedőjének döntőjére ér­keztek a versengő diákok, az őket elkísérő szülők, s tan­árok. Természetesen nem hiá­nyozhatott a szigorú zsűri sem, amely azt volt hivatott eldönteni, hogy a szellemi küzdelemre benevezett kisis­kolások közül ki ismeri leg­jobban legendás forradal­A szegedi városházán rendezett hadtörténeti vetélkedőn nemcsak a kérdések, de a látványos díszletek és egyenruhák is a XIX. század legendás szabadságharcát idézték föl. (Fotó: Schmidt Andrea) munk és szabadságharcunk történetét. A 16 fiúból és 6 le­ányzóból álló versenyző se­reg tagjai nem csak a függet­lenségi harc legjelesebb ese­ményeit idézték föl, de vizs­gáztak a diákok többek között fegyverismeretből, a Szegedi ül. honvédzászlóalj történeté­ből, s akkor sem jöhettek za­varba, ha mondjuk egy ólom­katonáról kellett megmonda­ni, vajon melyik neves hon­védtábornokot is ábrázolja. A vidám hangulatú versen­gésben Szabó Dénes Kristóf, a Ságvári Endre Gyakorló Ál­talános Iskola tanulója bizo­nyult a legjobbnak, második helyen Bodor Mihály (Hu­nyadi János Általános Iskola) végzett, míg a harmadik Szanka Szilvia, a Béke utcai Általános Iskola tanulója lett. Az verseny első tíz helyezett­jét azonnal meg is hívták a szegedi hagyományőrzők kis hadseregébe, így ók nemso­kára már díszes egyenruhák­ban vonulnak föl a múltidéző ünnepségeken és harci játéko­kon. B. Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom