Délmagyarország, 1998. október (88. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-24 / 249. szám

SZOMBAT, 1998. OKT. 24. BELFÖLD 3 > röviden Régi békési festők • Orosháza (MTI) Régi Békés megyei festők címmel október 25-én kiállí­tás nyílik Orosházán a Szán­tó Kovács Múzeumban. A tárlat másfél évszázad Vihar­sarokhoz kötődő húszegyné­hány festőművészének alko­tásaiból mutat be félszázat. A Munkácsy utáni békési festónemzedékek legtöbb is­mert alakjának - köztük Vi­dovszky Bélának, Haán An­talnak, Veres Gusztávnak, Jankó Jánosnak, Boldizsár Istvánnak, Mázán Lászlónak és Mokos Józsefnek - a mun­káit fölvonultató tárlat január végéig fogadja a látogatókat. Pert nyertek • Badacsonytomaj (MTI) A Veszprém Megyei Bí­róság elsófokon jogosnak ítélte Badacsonytomaj köve­telését, és a Club Tomaj érté­kéből 210 millió forint kifi­zetésére utasította a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot. A bíróság a volt munkásőrüdü­lő és oktatóbázis körül kiala­kult, nyolc éve tartó értékesí­tési-tulajdoni huzavona ügyében döntött. A tomaji önkormányzat, megúnva a Kincstári Vagyoni Igazgató­ság ígéreteit és halasztásait, bírósághoz fordult, hogy megkapja a Club Tomaj érté­kének 60 százalékát. Az íté­let nem jogerős. A rendőr és a románok • Solt (MTI) Hivatali visszaélés gyanú­ja miatt a kalocsai rendőrka­pitányság vezetője elbocsá­tott egy solti rendőrt és egy­ben feljelentést tett ellene az illetékes ügyészségi nyomo­zóhivatalnál. A kalocsai rendőrkapitánysághoz tarto­zó solti rendőrőrsön dolgo­zott M. Z. törzsszászlós azzal gyanúsítható, hogy a rendőri szolgálattal össze nem egyeztethető kapcsolatot tar­tott fenn engedély nélkül árusító román állampolgá­rokkal, a vissza-visszatérő il­legális kereskedőkkel szem­beni intézkedési kötelezettsé­gét elmulasztotta. A kocsi fára csavarodott • Kalocsa (MTI) Hármas tragédiával vég­ződő autóbaleset történt pén­teken reggel a Kiskörös és Kalocsa közötti úton - tájé­koztatta az MTI-t a tűzoltó­ság sajtóügyelete pénteken. Egy Volkswagen Golf elő­ször az árokba csúszott, majd utána egy fának vágódott olyan erővel, hogy szinte rá­csavarodott. A jármű három utasa - két fiatal fiú és egy lány - életét vesztette. Határon túliak • Bicsérd (MTI) A határon túli magyarok hetedik baranyai fesztiválján résztvevő művészeti együtte­sek pénteken a dél-dunántúli megye nyolc településén ad­tak ünnepi műsort. Bicsérden Lendva, Bodán Kolozsvár, Drávafokon Ungvár, Kisdob­szán Eszék, Mindszentgodi­sán Pancsevó, Nagynyárádon Felsőőr, Pellérden Szászcsá­vás, Sombereken pedig Jóka hagyományőrző néptáncosai és zenészei léptek fel. Méltó megemlékezések a nemzeti ünnepen Balról jobbra: Sinkovits Imre színművész, Benkö László zenész és Ader János, az Országgyűlés elnöke a Parlament Kupolacsarnokában. (MTI Telefotó) • Budapest (MTI) Göncz Árpád köztár­sasági elnök - a minisz­terelnök előterjesztésére - pénteken az Országház Kupolacsarnokában ki­tüntetéseket adott át az október 23-i nemzeti ün­nep alkalmából. Az ün­nepségen jelen volt Or­bán Viktor miniszterel­nök és Ader János, az Országgyűlés elnöke. A Magyar Köztársaság el­nöke - a miniszterelnök elő­terjesztésére - nemzeti ünne­pünk, október 23-a alkalmá­ból a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta Magyarország demokratikus átalakítása ér­dekében végzett tevékenysé­ge elismeréseként: dr. Boross Péternek, a Magyar Köztár­saság volt miniszterelnöké­nek. A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozta élet­műve elismeréseként: Pun­gor Ernő Állami-díjas kémi­kusnak, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia rendes tagjá­nak, nyugállományú egyete­mi tanárnak, művészi életút­ja elismeréseként: Sinkovits Imrének, a Nemzeti Színház Kossuth-díjas színművészé­nek, Kiváló Művésznek. A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta életművük elis­meréseként: dr. Eősze László Erkel Ferenc-díjas zenetörté­nésznek, a zenetudomány kandidátusának, dr. Grétsy László nyelvésznek, az Eöt­vös Lóránd Tudományegye­tem Tanárképző Főiskolai Kar tanszékvezető főiskolai tanárának, a nyelvtudomány kandidátusának, Olsvai Imre népzenekutatónak, a Magyar Tudományos Akadémia Ze­netudományi Intézet tudomá­nyos főmunkatársának, mű­vészi életműve elismerése­ként: Márk Tivadar Kossuth­díjas jelmeztervezőnek. Ki­váló Művésznek, művészi munkássága elismeréseként: Polgár Lászlónak, a Magyar Állami Operaház Kossuth-dí­jas operaénekesének, Érde­mes Művésznek, művészi pályája elismeréseként: Me­locco Miklós Kossuth-díjas szobrászművésznek, Érde­mes Művésznek, három és fél évtizedes eredményes ve­zető ügyészi tevékenysége elismeréseként: dr. Irmes Gellértnek, a Fejér Megyei Főügyészség megyei főügyé­szének, főügyészségi főtaná­csosnak, fél évszázados igazságügyi munkássága elismréseként: dr. Kiss Zsig­mondnak, a Legfelsőbb Bíró­ság tanácselnökének, tudo­mányos és oktatói életútja el­ismeréseként: dr. Molnár Ta­más filozófusnak, egyetemi tanárnak, kiemelkedő tudo­mányos munkássága, életútja elismeréseként: dr. Kopátsy Sándornak, a közgazdaságtu­domány doktorának, közgaz­dásznak, irodalmi életműve elismeréseként: Szepes Mária írónak. A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta kiemelkedő igazságügyi munkássága elis­meréseként többek közt dr. Kemenes Istvánnak, a Csong­rád Megyei Bíróság kollégi­umvezetőjének. • „Sírni csak a győztesnek szabad"? Toplistán - a képviselők Képviselőnek lenni jó. Az önkormányzati képvi­selőséget szolgálatnak il­lik nevezni, de mindenki tudja, e közfeladat elő­nyökkel is jár. Ha nép­szerűséget nem is, de né­mi ismertséget és befo­lyást, vagyis hatalmat, s persze nem utolsó sor­ban „zsebpénzt" hoz e funkció. Az önkormány­zati választás jelentette versenyen túl vagyunk, de nem tanulságok nél­kül. A képviselőség aranybá­nya (is). így nem csoda, hogy Csongrád megyében a váro­sok 77 egyéni választókerü­leti helyéért 591 fő, a kom­penzációs képviselői helye­kért 38 szervezet színeiben 382 fő szeretett volna jelölt lenni. A kistelepülések 507 kislistás képviselőségére 1215-en pályáztak. Egy-egy választókerület­ben egy hajszálon múlott, ki lesz a győztes. Például a ma­kói 12. számú választókerü­letben egy vokstól függ, ki a képviselő. Az előzetes ered­mény szerint a MIÉP-KDNP jelöltje, Puszta János 135 szavazattal futott be az Új Szövetség támogatottjával, dr. Bakos Gábornéval szem­ben, aki 134 voksot gyűjtött. Ha ez az egyetlen voks a má­sik oldalra kerül, akkor Ma­kón változhat a kompenzáci­ós listáról mandátumhoz jutó képviselők névsora is. Ennyi­re fontos egyetlen szavazat! A számok mutatják egy­egy képviselő támogatottsá­gát is. Szegeden dr. Ványai Éva az egyik csúcstartó: ő 1113 szavazatot (45,82 szá­zalék) söpört be, dr. Szabó László pedig a választókerü­letében leadott voksok közül 1050-et, de az ottani szavaza­tok 59,38 százalékát tudhatja magáénak. Mindkét képvise­lő a Fidesz-MDF-MKDSZ támogatottja. Legitimitásukat mégis megkérdezik a tamás­kodók, akik a választásra jo­gosult polgárok számához vi­szonyítanak, s azt mondják, hogy a legtöbb szavazatot gyűjtő képviselő is csak a ke­rületében élő polgárok 19,86 százalékának bizalmát élvezi. Szegeden a legkevesebb sza­vazattal Tóth József jutott képviselői mandátumhoz: a 16. választókerületben kiala­kult versenyben 274 voksot, a leadott szavazatok 26,32 százalékát gyűjtötte össze. A negatív csúcstartó a 5 szava­zatot „kaszáló" Gulyás Jó­zsef, aki a 17. választókerü­letben a Magyar Néppárt­Nemzeti Parasztpárt nevében lépett föl jelöltként. Hódmezővásárhely csúcs­tartói: a legtöbb voksot, 812-t (40,54%) dr. Kószó Péter, a Fidesz-MDF színeiben mondhat magáénak, a legna­gyobb arányú győzelmet pe­dig Nóvák Imre (PSZH) arat­ta, aki 686, de az érvényes szavazatok 59,86 százalékát gyűjtötte össze. A legkisebb számú szavazattal közgyűlés­be jutó képviselő: Héjjá Jó­zsef (MKDSZ), aki 173 vok­sot (23,47 százalék) szavaza­tot kapott. Ebben a 14. számú választókerületben szoros verseny alakult ki. amit mu­tat, hogy a második helyre szorult jelölt csak 2-vel keve­sebb, azaz 171 voksot kapott. Az ottani jelöltek közül a ne­gatív csúcstartó Kovács Ist­ván (Lungo Drom), mert 7 voksot (0,61%) szerzett pol­gártár-saitól. Fura dolgokat produkált ez a választás! Há­rom képviselő versengett pél­dául a szegedi 1. számú vá­lasztókerületben, ahol az első helyen 790 vokssal Hargittai Rita (Fidesz-MDF-MKDSZ) végzett, második az MSZP-s Gyémánt Imre (423 szava­zat), a harmadik pedig az ezúttal MIEP-KDNP színek­ben induló Bagaméri László, akit 144 polgár támogatott szavazatával. Két korábbi vá­rosatyával szemben a „nevető harmadik" futott be például a szegedi 19. választókerület­ben is, ahol Tóth András (Fi­desz-MDF-MKDSZ) 603 vokssal győzött, az 560 szava­zatszámú Kónya Gábort (MSZP) és a 462 darab támo­gatást megszerző Paskuj Má­tyást (SZDSZ) maga mögé utasítva. Három képviselő mérkőzött a 11. választókerü­letben is: dr. Berekné dr. Pet­ri Ildikó (Fidesz-MDF­MKDSZ) mellett 1049 polgár állt ki, míg Juhász Antal (MSZP) 467 szavazattal a má­sodik, dr. Aradi Antal (PSZE) 144 vokssal az ötödik helyre szorult. A polgármester jelöltként is ismert képviselő jelöltek, így például dr. Molnár Zoltán (SZDSZ) 289 (13,26%), míg dr. Kiss József Géza (MIÉP­KDNP) 184 szavazatot (7,54%) szerzett. Most még böngészünk az adatok között. A számok sok­szor magukért beszélnek. De ugye emlékszünk az úszóbaj­nok jó tanácsára: „Sírni csak a győztesnek szabad!". Ú. I. jegyzet Kábító nyár Tfár a magyar kokaintermelők kamarája még nem vé­lj tette nyilvántartásba magát, jó kis kábítószeres nyár van a hátunk mögött. Nem múlt el hét anélkül, hogy ne érkezett volna hír egy-egy fogásról, repülőtéren vagy határon lebukott csempészről. Az ünnepi hétvége szenzációja a röszkei büszkeség, melyet gyorsan helyes­bíteni is kell, hiszen a hírügynökség jelentésével szem­ben, nem negyvenhét, hanem csupán 4,7 kilogramm vadkendert szimatolt ki a Tomi nevezetű határőrségi ál­lományban szolgáló eb az egyik autóbusz csomagteré­ben lapuló táskában. Vizuális típus lévén már az első híreknél gyanakodtam, hiszen aki küzdött 50 kilós ce­menteszsákkal, az tudja, hogy ilyen súlyos poggyásszal talán csak a világ legerősebb emberei közé tartozó Fe­kete László tudna feltűnés nélkül grasszálni. A poggyászban egyébként szárított, őrölt vadkendert rejtettek el. Meglepően nagy kockázatot választott a csempész, hiszen a fű szaglik rendesen, ráadásul cse­kély nyereségre számíthatott. Bár ki tudja, lehet, hogy személyes használatra szánta az anyagot. A nyár amúgy is bővelkedett hasonló szenzációkban, több nyugdíjast is tetten értek a rendőrök, amint nagy gonddal ápolták vadkender ültetvényüket. Kiderült, hogy szó sincs rosszindulatról, kábítószermaffiáról, s még véletlenül sem az elmaradt nyugdíjkiegészltést sze­rették volna pótolni némi dealerkedéssel. Az egyik bácsi meglepődve hallotta a nyomozótiszttől, hogy az a mag, amit tyúkjai olyan előszeretettel fogyasztanak és jobban tojnak tőle, szóval az a mag bizony vadkenderről szár­mazik, ezt a növényt pedig bizonyos nem tyúktenyésztő körökben cannabis néven ismerik. De nagy szemeket meresztett az a néni is, akinek a tanyáján egyszerre je­lentek meg a rendőrök és a tévések. Gyorsan fordult a kocka, alaposan elcsodálkoztak a vendégek, amikor ki­derült, hogy az asszony paszulykarónak használta a vé­kony szárú kábítószernövényt... T TSy tűnik, változtatni kell a drogpolitikán, a felvilá­U gosító tevékenységet ki kell terjeszteni. Nemcsak az iskolások tartoznak a veszélyeztetett korosztályok közé... y^jSl JAMINA-AKCIÓ! TÉGLÁK 20% engedménnyel! MODUL BAU CSERÉP 1 5-25% engedménnyel! Szeged, Csongrádi sgt. 27. Tel.: 491 -022,KjjjJ Szeged, Dorozsmai út 5. Tel.: 466-092. FTb^Ej A Pofosz kitüntetettjei • Munkatársunktól A Pofosz Csongrád megyei szövetsége októ­ber 22-én emlékezett 1956-ra. Az ünnepségen kitüntették a forradalom és szabadságharc részt­vevőit, valamint azokat, akik az elmúlt években az ötvenhatos eszmék­hez méltó módon tevé­kenykedtek. Csütörtök délután, a me­gyeháza épületében, a Politi­kai Foglyok Országos Szö­vetségének Csongrád Megyei Szervezete tartott ünnepélyes megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharc 42. évfordulója alkalmából. A megyeháza aulájában a Hóra Táncegyüttes adott rö­vid műsort, majd az épület Csongrád termében dr. Fejér Dénes, a Pofosz Csongrád megyei elnöke beszélt az öt­venhatos eseményekről. Érté­kelése szerint 1956 tizenhá­rom napja megrengette azt az elnyomó hatalmat, amely év­tizedekkel később valóban összeomlott. Az ötvenhatos forradalom ugyanakkor a „szocializmus­nak" csúfolt rendszer minősí­tése is volt, bizonyítván, hogy a diktatúrának semmi köze sincs ahhoz a szocializ­mushoz, amelyről régebbi időkben élt gondolkodók ír­tak. A megemlékezés után föl­olvasták azok névsorát, akik október 20-án, a budapesti központi ünnepségen kaptak 1956-os kormánykitüntetést. Csongrád megyéből Szigeti Ferenc (Apátfalva), dr. Kato­na Ferenc (Szeged) és Kecs­kés Márta (Szeged) részesült e magas elismerésben. Ezután dr. Fejér Dénes ki­tüntetéseket adott át. „Hazá­ért Érdemkereszt" kitüntetést kapott Balogh László, Bozsá­nyi Gyula, dr. Farkas László, Márton Ambrus, Peregi Im­réné. Révész Ferenc, dr. Var­ga Károly, Veress István és dr. Zombori István. Az „1956 - Szeged Em­lékérem" kitüntetéssel Áchim Sándor, Csapó Benő, Dudás István, Endreffy Lóránt, dr. Fábián Ferencné, Fehér Mi­hály György, Fejes Nagy László, Fodor Imre, Földesi Gusztáv, Földesi Tiborné, Gács Sándor, Gombos Péter Pál, Kálmán Géza, dr. Kato­na Ferenc, Kazi István, Kecs­kés József, Kurai Károly, Mikházi Imre, Nagy Ferenc, Negyedes István, Pajkó Pé­ter, dr. Péter László, Puskás Lajos, dr. Pusztai Éva, dr. Somi Imre, Sulyok Mihály­né, Szalai István, Szögi Gyu­la, dr. Szögi Zoltán, Tokaji Béla, Török Zoltán, Ugri Fe­renc, Varga Sándor, Vecsey Tibor, Zsolt József ötvenha­tos érdemeit ismerték el. Dr. Baróti Dezső posztu­musz kitüntetést kapott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom