Délmagyarország, 1998. március (88. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-24 / 70. szám

KEDD, 1998. MÁRC. 24. BELFÖLD 3 röviden Hadifoglyok • Megjöttek a menekültek A világ bármely pontjárál Az e hónap elejétől érvénybe lépett új menekültügyi törvény értelmében hazánk a világ bármely pont­járól befogad embereket. A debreceni befogadó állomáson már egy újszülött baba is képviseli az afrikai földrészt. A Sierra Leonéból érkezett 22 éves fodrásznö, T. W. Mariann egy 3600 grammos fiúnak adott életet. (MTI Telefotó) A gümökór áldozatai jegyzet Magzatper S zegény embert még az ág is húzza - nyavalygunk mi, átlagmagyarok, s bizonyságul mindenféle testi, lelki és anyagi bajt állítunk sorba. Szerencsés kormányt még az időjárás is segíti - csettint a dörzsölt politikus és minősítve sorolja a számokat. Az összefüggés az előző rendszerre emlékeztei: a nö­vekedés gyorsul, a csökkenés lassul. A ránk váró, sza­badnak mondott, harmadik válasz/ás közeledtével uná­sig ismétlik, hogy például a gazdasági növekedés gyor­sul. Most meg azt az összefüggésbombát vetik be, hogy a népesség csökkenése lassul - persze az uralmon lévők szerint. A hatalomra ácsingózó pártok és vezérek pont fordítva látják: a népesség csökkenése gyorsul, a gaz­daság növekedése meg lassul. Ez így természetes a poli­tikai forgatókönyv szerint. A mi átlagperspektlvánk: más. Nálunk csak a baj és a hiány növekszik, egyéb­ként általános a csökkenés. Így a mozdulatlanságnak és változatlanságnak esetenként örülni tudunk. Talán még annak is, hogy kisebb ütemben fogyunk. Mert kevesebben haltunk, tán az enyhe tél miatt. De ke­vesebben, egyre kevesebben születünk. S ennek senki se örül. Mert nagy-nagy bajra utal. Idén ezer lakosra 6,3 százalékkal kevesebb élve születés jutott, mint tavaly ilyenkor. A baj növekedését jelzi, hogy megyénkben is akad olyan település, ahol több abortusz volt, mint szü­lés. A magzatper mégse lehet megoldás. T?gy országot borzongtat meg a jogszerűnek föltün­JUJ tetett akció, mellyel egy gyereklányt és szerencsét­len családját kényszerttenék testi, lelki és anyagi bajai­nak növelésére. Egy országot rendít meg, hogy elképze­li annak a magzatnak a helyzetét, aki fölött még szüle­tése előtt fogadatlan prókátorok vitáznak és huzakod­nak, ezzel máris testi, lelki és anyagi kárt okozva neki. Rajtuk, a két gyereken verik el a port. Azok, akik adó­sak maradnak a válasszal - álljanak belül vagy kívül a hatalom jelentette körön -: miért érzi ágrólszakadt sze­rencsétlennek magát a magyar? Miért hal több, mint ahány születik? - kivéve, ha enyhe a tél egy perzselő, mert választó május előtt. Lassuló népességcsökkenés • Munkatársunktól A Volt hadifoglyok baj­társi Szövetsége március 25­én, szerdán 13 órakor tag­gyűlést tart Szegeden, a De­ák Ferenc utcai irodában. „Függő" jegyző • Szolnok (MTI) Másodszor is felfüggesz­tette Szolnok önkormányzata a hivatali munkavégzés alól Krizsa Sándort, a város jegy­zőjét. Krizsa Sándort a me­gyei munkaügyi bíróság íté­letével helyezte vissza mun­kakörébe, miután megsem­misítette az első fokú bírói határozatot. Polonyi János fe­gyelmi biztos elmondta: a bí­róságtól megkapott írásos döntés tanulmányozása után annak tartalmával a képvi­selőtestület nem értett egyet, miután másodfokon pusztán formai okokra hivatkozva született meg az ítélet. Ezért a testület felülvizsgálati kére­lemmel fordul a Legfelsőbb Bírósághoz az ítélet megvál­toztatásáért. A képviselők ar­ról is döntöttek: immár a köztisztviselői törvény mó­dosításai alapján újból lefoly­tatják a jegyző elleni fegyel­mi eljárást. Ikarus-pénzek • Székesfehérvár (MTI) Az Ikarus Rt. 17,4 millió német márka értékű, 4 hóna­pos futamidejű hitelt kap a pozsonyi önkormányzatnak szállítandó 100 darab Ikarus busz gyártásának előfinan­szírozására - tájékoztatta a hitelnyújtást szervező BNP­Dresdner Bank (Hungaria) Rt. az MTI-t. A cég hitelé­nek biztosítására szervező­dött bankkorzorcium tagjai: társszervezőként a Közép­Európai Nemzetközi Bank Rt.(CIB), az Eximbank Rt., valamint a Magyar Külke­reskedelmi Bank Rt. Postarablás • Újléta (MTI) Ismeretlen tettesek kira­bolták az újlétai postahiva­talt. A betörést a hajdú-bihari település postamester asszo­nya fedezte fel, amikor hét­főn reggel munkába érkezett. Az ismeretlen elkövetők erőszakos módszerrel felnyi­tották a posta páncélszekré­nyét, s a helyszínről mintegy egymillió forinttal távoztak. Borturizmus • Keszthely (MTI) Akár térségfejlesztési ki­hatása is lehet a magyar, ezen belül a Balaton-vidéki ide­genforgalom új ágának, a borturizmusnak. Ráadásul ez az egyetlen üzleti forma, amelyen belül valódi értékü­kön adhatók el a minőségi borok - hangzott el a keszt­helyi konferencia nyitónap­ján. A borút formában tör­ténő kínálat a legolcsóbb, s egyben legjövedelmezőbb borexport is. Am ez csak ak­kor fejlődhet ki a nagy ide­genforgalmi övezetek „hátor­szágaiban", ha a hegyközsé­gek. magángazdaságok sze­replői önmagukat kiképezik erre, s rivalizálás helyett bo­rútba szervezik magukat, és garantáltan minőségi, karak­teres italokat kínálnak. Hiá­nyolták a szőlőhegyi vendég­látás jogi szabályozását, vala­mint a borházak hálózatának létrehozásához és a közössé­gi marketingmunkához szük­séges támogatási rendszert. • Budapest (MTI) A világon az összes fertőző megbetegedés közül a tuberkolózis sze­di a legtöbb áldozatot. Az Országos Korányi Tbc- és Pulmonológiai In­tézetnek a március 24-i tuberkolózis világnap al­kalmából készített tájé­koztatója szerint a Föl­dön élő minden harma­dik ember fertőzött tbc­vel. A gümókórosok kö­zül minden esztendőben hárommillióan halnak meg. A betegség elsősorban a harmadik világ népességét sújtja, de a fejlett országok­ban is egyre terjed. Magyar­• Eger (MTI) A parlament által az egyházak és az állam vi­szonyát alapvetően sza­bályozó törvénycsomag elismerte, hogy az egy­házak ugyanolyan intéz­ményes feladatokat lát­nak el, mint akár az ön­kormányzatok - jelentet­te ki Platthy Iván, a Mi­niszterelnöki Hivatal egyházi ügyekkel foglal­kozó államtitkára hét­főn, Egerben a Heves Megyei Önkormányza­tok vezetőinek részvéte­lével tartott tanácskozá­son. A törvénycsomag egyik legnagyobb eredménye - tet­te hozzá hogy megterem­tette az egyházak finanszíro­• Budapest (MTI) Várhatóan társasággá szerveződnek az európai kor­mányzati ellenőrzési szerve­zetek a szerdán kezdődő bu­dapesti háromnapos nemzet­közi szakmai konferencián ­jelentette be Rubicsek Sán­dor, a Kormányzati El­lenőrzési Iroda (KEI) elnöke. A konferencia célja, hogy le­hetőséget nyújtson a kor­mányzati ellenőrző tevékeny­séget végző szervezetek szá­országon évente 4300 új gümőkórost fedeznek fel, egyre többet súlyos, elhanya­golt állapotban. Tavaly ná­lunk 127-en haltak meg tbc következtében. A XIX. szá­zad „nagy gyilkosa" az 1970­es évek elejére a legtöbb ci­vilizált országban jelentősen visszaszorult. A 80-as évek végén még úgy tűnt, hogy az évszázad végére a világon már csak elszórtan fordulnak majd elő tuberkolózisos ese­tek. Egy évtizeddel később azonban újra járványszerűen terjedni kezdett a betegség. A kedvezőtlen tendencia oka szinte mindenütt az anyagi-szociális helyzet rom­lása, de jelentős szerepet ját­szik a megnövekedett migrá­zásának, a mindenkori költ­ségvetéstől független auto­matizmusát. Az államtitkár elmondta: a jogszabályok be­terjesztésekor a kormány a szektorsemlegesség alapel­véből indult ki. Ennek egyik példája a felsőoktatási tör­vény módosítása, amelynek értelmében az egyházi felsőoktatási intézmények ugyanolyan támogatásban ré­szesülnek mint az állami egyetemek és főiskolák. A személyi jövedelemadó­ról szóló törvény módosítása lehetővé teszi az állampolgá­rok számára, hogy adójuk to­rnára egymás munkájának, ellenőrzési módszereinek megismerésére, továbbá a ta­pasztalatcserére. Rubicsek Sándor elmondta: a módsze­rek ugyan hasonlóak, nincs két egyforma ellenőrzési rendszer Európában. Ezért fontosnak ítélte azt a magyar kezdeményezést, hogy létre­jöjjön a Kormányzati El­lenőrzési Szervezetek Euró­pai Társasága, amely buda­pesti székhellyel állandó fó­ció, valamint az, hogy egyre többen maradnak távol a szűrővizsgálatoktól. A beteg­ség mindenütt a szegénysé­get, a hajléktalanságot, a szo­ciális problémákat „követi"; Magyarországon a leg­fertőzöttebb területek Sza­bolcs-Szatmár-Bereg, Bor­sod-Abaúj-Zemplén és Pest megye, illetve a főváros Vi­li., IV. és XXI. kerülete. A tbc fertőző betegség, cseppfertőzés útján terjed, ezért a legbiztosabb a beteg ember meggyógyítása, amelyre korszerű és haté­kony, nálunk térítésmentesen kapható gyógyszerek állnak rendelkezésre. Problémát okoz viszont, hogy a gyógyuláshoz igen vábbi egy százalékáról az egyházak javára rendelkezze­nek. Az egyházi tulajdonren­dezésről szóló jogszabály el­fogadásával örökös járadékot igényelhet az egyház egykori tulajdona után, a Külügymi­nisztérium beterjesztése alap­ján pedig a parlament jóvá­hagyta a Szentszék és a kor­mány megállapodását. Szólt arról is: a Magyar Katolikus Egyház 818, egy­kor a tulajdonában volt ingó­ságra nyújtott be igényt. A lista feldolgozása jelenleg is tart. Az egyházaknak 180 napja van arra, hogy benyújt­rumként koordinálná a tag­szervezetek közötti folyama­tos együttműködést és infor­mációcserét. Emellett előse­gítené az ellenőrzési szerve­zetek szakmai kapcsolatainak kialakítását és fenntartását. Az ellenőrzési rendszerek közelítése fontos feladat az egységesülő Európában. - A magyar ellenőrzési rendszert az úgynevezett akkreditációs megállapodás aláírásával ta­valy novemberben befogadta hosszú, több hónapos keze­lésre van szükség, a kórház­ból hazaengedett betegek többsége pedig általában nem szedi rendszeresen a tablettá­kat. Emiatt a betegség kiújul­hat, vagy olyan formában je­lentkezhet, amelyre már ha­tástalanok a gyógyszerek. A szakemberek napjaink­ban a gyógyszerszedés szigo­rú betartását tekintik a leg­fontosabb elérendő célnak. A tapasztalatok szerint ezt leg­biztosabban az úgynevezett ellenőrzött gyógyszerszedés­sel lehet elérni, amikor a be­teg valamelyik hozzátartozó­ja, vagy orvosa jelenlétében veszi be a pirulát. A mód­szert nálunk is egyre több he­lyen sikeresen alkalmazzák. sa az igényét. A tanácskozá­son Seregély István egri ér­sek, a Magyar Katolikus Püs­pöki Kar elnöke azt hangsú­lyozta: a katolikus egyház az 1948 előtti jövedelmi forrá­saiból semmit nem kapott vissza, ám ennek ellenére sem vár el semmilyen anyagi ellenszolgáltatást az állam­polgároktól, amikor közszol­gálati feladatot vállal. Ezért azt kérte az önkor­mányzatoktól, hogy anyagi igényeiket legalább ne az egyház kárára próbálják ér­vényesíteni. Rámutatott arra is: az egy­ház jelenlegi forrásai mellett még az intézmények fenntar­tása is gondot okoz számuk­ra, újak létrehozására pedig a pénzhiány miatt nincs le­hetőségük. az Európai Unió. így a PHA­RE-programok KEI-el­lenőrzését Brüsszel is elfo­gadja - mondta Rubicsek Sándor. A konferencián 21 európai ország - köztük Oroszország, valamint az EU tagállamai - kormányzati el­lenőrzési szervezetei képvi­seltetik magukat. Meghívott­ként részt vesz az eseményen az Egyesült Államok Nem­zetközi Fejlesztési Hivatalá­nak budapesti képviselője is. • Budapest (MTI) A korábbi időszakhoz vi­szonyítva lelassult a magyar népesség csökkenése - derül ki a Központi Statisztikai Hi­vatal legfrissebb jelentéséből, amelyet hétfőn juttattak el az MTI-nek. Idén januárban a KSH által regisztrált születé­sek száma 600-zal, a halálo­zásoké 1900-zal volt alacso­nyabb, mint 1997 első hó­napjában. Az idei adatok sze­rint 8135 gyermek született Magyarországon januárban, s 11566-an hunytak el. A KSH értékelése szerint a viszonylagos javulás főként annak tulajdonítható, hogy a halálozások száma csökkent, amiben közrejátszott az eny­he tél is. Ezer lakosra január­• Budapest (MTI) A Mol privatizációjának harmadik, befejező szakaszá­ban a részvények hazai és belföldi értékesítéséből 66 milliárd forint (330 millió dollár) bevételre tesz szert az APV Rt., az előzetes várako­zások szerint legfeljebb 16 részvény jut egy kisbefek­tetőnek - jelentették be hétfőn a részvénykibocsátást követő Mol-sajtótájékozta­tón, Budapesten. Az előzetes adatok alapján belföldön összesen 6 millió 200 ezer darab részvényre 150 ezer jegyzést adtak le a befek­tetők, vagyis az eredetileg felkínált 1 százaléknyi cso­magot hatszorosan jegyezték túl. ígéretéhez hűen az APV Rt. a nagy érdeklődésre te­ban 13,4 haláleset jutott, ami 14 százalékkal alacsonyabb mint egy évvel korábban. A csecsemőhalálozási arány 9,2 ezrelék volt, szemben a ta­valy januári 10,9 ezrelékkel. Idén január végén a magyar­országi népesség lélekszáma 10 millió 132 ezer fő volt. A statisztikusok által a né­pességcsökkenés ütemét mu­tató jelzőszám, a természetes fogyás értéke 4 ezrelék volt januárban, ami 27,5 száza­lékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Ebben az időszakban változatlan volt a születésszám csökkenésének üteme: ezer lakosra 9,5 élve­születés jutott, 6,3 százalék­kal kevesebb mint az előző év azonos időszakában. kintettel az alapcsomagot még másfél százalékkal tol­dotta meg, a nemzetközi in­tézményi csomag rovására. Az allokációt követően a visszajáró összegek kifizeté­se március 30-án kezdődik és e naptól vehetők át a részvé­nyekről kiállított letéti igazo­lások, illetve ekkortól lesz le­hetőség a vételár még fenn­maradó részének kifizetésére. Ennek utolsó határideje ez év december 3 l-e. A Mol-jegyzésre jogosult munkavállalók közül 7 ezren éltek a kedvezményes rész­vényjegyzés lehetőségével. Az előzetes adatok szerint egy dolgozó legfeljebb 115 darab részvényhez juthat, ér­tékpapíronként 3050 forintos vételáron. Egyházügyi tanácskozás Kormányzati ellenérzés Európában o Tizenhat Mol-részvény Egy kisbefektető

Next

/
Oldalképek
Tartalom