Délmagyarország, 1998. március (88. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-02 / 51. szám

2 KÜLFÖLD HÉTFŐ, 1998. MÁR£2. kommentár Mai Magna Charta r ony Blair brit miniszterelnök sem maradt ki azoknak a kormányfőknek a sorából, akiket nagy többséggel (és lelkesedéssel) választottak meg, majd néhány hónap múlva már történelmi nagyságú tüntetéseket tartottak kormánya politikája ellen. Blair­nek - aki amúgy váUozatlanul népszerű hazájában ­egyetlen nagy bűne van: behódolni készül a konti­nensnek, azaz az egyesüü Európának. Ezt a cirkuszt az európai országok többségében szimpla jogharmonizációs konfliktusnak neveznék, Britannia azonban ebből a szempontból teljesen más. Nincs tudniillik írott alkotmány, amelyet módosítani lehelne. Az alkotmány szerepét az évszázadok alatt erősen rögzült szokásjog tartja, amelyet nem olyan könnyű harmonizálni, mint egy egyszerű törvényt. így volt ez a mértékegységek nemzetköziesltésével is, amely közel 50 évbe tellett, mégis az angol polgár ma is footban méri saját magasságát és yardban birtoka szélességét (nem is beszélve arról, ha a tengeren kell valamit mérnie, mert azt kontinentális halandó nehe­zebben érti meg, mint a krikett szabályait). A brit vidéket ráadásul mindenféle nyavalya sújtot­ta az utóbbi években, a marhakór pedig ezrek megél­hetését veszélyeztette. Blair kormányfő hiába igyeke­zett egyensúlyban tartani vidéki (főleg skót) választói­nak kívánalmait az unió elvárásaival, ez az igyekezet rendre kevesebb haszonnal járt, mint amennyivel az egyik féllel szembeni ellenállás járt volna. A brit gazda ugyanis eddigi piacait és kiváltságait óhajtja, s hallani sem akar róla, hogy régi jól bevált pénzét holmi euróra cseréljék. A brit birtokos azt akarja, hogy életformájának százados változatlan­ságába úgy jusson el a modernitás, hogy a Földnélküli János uralkodása alatt szerzett jogai megmaradjanak: számára az Európai Unióból nehezebb lenne kicsikar­ni a Magna Chartát, mint azt anno I. Jánosból sike­rült. Halálra ítéltek egy szektavezetöt • Töven (MTI) Egy középkorú házaspár brutális meggyilkolásáért ha­lálra Ítélte egy floridai bíróság pénteken Rod Ferrelt, egy ti­zenéves fiatalokból álló vám­pírszekta 17 éves vezetőjét. A Kentucky államból származó, a kamaszkorból alig kinőtt vi­déki fiatalok az országot járva rettegésben tartották az útjuk­ba kerülő települések lakóit. A szektatagok egymás vérét itták, perverz szexuális szer­tartásaikkal, állatok feláldozá­sával keltettek megütközést az emberekben. Rod Ferrel 1996 novembe­rében szektabéli barátaival Floridában utazgatva rábe­szélt egy 15 éves lányt, Heat­her Wendorfot arra, hogy csatlakozzon hozzájuk. Né­hány órával azután, hogy a lány elfogadta az ajánlatot, Farrel néhány társával együtt visszatért Heather szüleinek házába, és dorongokkal agyonverte a Wendorf-házas­párt. A szekta három másik tize­néves tagját börtönbüntetésre ítélték. Heather Wendorf a ki­hallgatások, illetve a tárgyalás során mindvégig hangoztatta: ő mit sem tudott arról, hogy a Ferrel-banda szülei meggyil­kolására készül. Rod Ferrel elismerte saját bűnösségét, azt állította vi­szont, hogy Heather Wendorf a szektabéli fiúkkal együtt részt vett a brutális gyilkos­ságban. Az államügyész vé­gül ügy döntött, hogy a leány ellen nem emel vádat. A vörös khmerek elutasítják • Phnompen (MTI) A vörös khmerek elutasí­tották a phnompeni kormány és a királypárti ellenzék által péntektől bevezetett tűzszünet betartását. A vörös khmerek rádióadója vasárnapi adásá­ban Hun Sen társminiszterel­nök csapdájának minősítette a tűzszünetet, amelynek az a célja, hogy szétzúzza az ellen­állók erejét. Ugyanakkor a thaiföldi hadsereg azt közölte, hogy már napok óta nyugodt a helyzet Thaiföld és Kambo­dzsa határai közelében. A Kambodzsában egymás­sal szembenálló két tábor - a Hun Sen vezette phnompeni kormány és a hatalomból elű­zött Norodom Ranariddh her­ceg, társminiszterelnök vezet­te rojalista ellenzék -, hosszú hónapokig tartó harcok után egymástól függetlenül jelen­tette be, hogy péntektől azon­nali tűzszünetet léptetnek ér­vénybe. Ez egyik fontos alko­tóeleme a Japán által nemré­giben javasolt négypontos bé­ketervnek, ami azt célozza, hogy Ranariddh herceg és hí­vei is részt vehessenek a júli­us 26-ára tervezett választáso­kon.A terv értelmében a ta­valy nyáron elűzött hercegnek nyivánosan is ki kellene jelen­tenie, hogy szakft a vörös khmerekkel. Norodom Rana­riddh ezt kategorikusan eluta­sítja, arra hivatkozva, hogy soha nem is kötött szövetséget a szélsőségesen nacionalista mozgalommal. A phnompeni kormány viszont azt állítja, hogy a királypárti erők támo­gatást kapnak a vörös khme­rektől - emlékeztetett az AFP. Mi lesz az angol vidékkel? Az utóbbi két évtized legnagyobb londoni megmozdulásán a hagyományos vidéki életforma mellett tüntettek az angolok. (MTI Telefotó) • London (MTI) Az évszázados hagyomá­nyokkal bíró, betiltás veszé­lyeztette rókavadászat híveitől a marhakórválság miatt megél­hetésükben fenyegetett gazdá­kon át a magánterületüket vé­delmezó birtokosokig a brit vi­dék társadalmának szinte teljes keresztmetszete megjelent azon a hatalmas vasárnapi lon­doni tömegtüntetésen, amely­nek szervezői a vidéki életfor­mát szerintük végveszélybe sodró kormánypolitikái ellen kívánták felemelni szavukat. Az előzetes becslések sze­rint 250-300 ezres megmozdu­lás a legnagyobb volt az utób­bi évtizedekben, sőt, sokak szerint London egész eddigi békeidőbeli történetében. Tény, hogy a tüntetőket kéte­zer autóbusz és 29 különvonat szállította a fővárosba, amely­nek belső negyedeit teljesen lezárták. A menet a Temze partjától a Pali Mail sugárúton a Hyde parkig haladt; ez utób­bi helyszínen beszédek és kö­vetelések hangzottak el a fel­panaszolt ügyekben. • Bukarest (MTI) A Ziua cimú bukaresti napilap szombati számá­ban elsőoldalas szenzáci­óként ismerteti - közlése szerint világpremierként ­annak a titkos videkazet­tának szövegátiratát, amelyen a magyar állam­védelmi hatóság 2. osztá­lya örökítette meg 1981 május 15-én az ismert nemzetközi terrorista, Carlos kiutasítását - azt a beszélgetést, amelyen kö­zölték a Magyarországon tartózkodó Carlosszal és egyik társával, Hogy el kell hagyniok Magyaror­szágot. A lapban közölt szövegből ítélve feltehetően arról a titok­ban készült felvételről van szó, amelyet 1990-ben mutatott be a magyar televízió a Carlos ­igazi nevén Ilich Ramirez San­chez - és Steve - igazi nevén Johannes Weinrich -, illetve a • Román „szenzáció f/ Carlos és a magyarok magyar biztonsági tisztek kö­zötti megbeszélésről. A Ziua keretben emelte ki, hogy Carlos szervezetének száz tagja volt és ezek közül 60 Magyarországon tartózko­dott, illetve a beszélgetés olyan román vonatkozásait, hogy Románia szívesen látta a csoportot, viszont ott Carlos szerint állandóan követték szervezete tagjait. Az egy újsá­goldalt betöltő párbeszéd mel­lett közli a Ziua egy Korom Mihályhoz intézett, aláíratlan feljegyzés román fordítását is, amelyből kitűnik, hogy a leg­főbb magyar vezetőknek tudo­másuk volt a terrorista csoport magyarországi jelenlétéről, ugyancsak publikálja a bel­ügyminisztérium organig­rammját azoknak az egységek­nek a megjelölésével, amelyek kapcsolatban álltak a Carlos­csoporttal, végül pedig keretes anyagban ismerteti Györgyi Kálmán főügyész Carlos ma­gyarországi tartózkodására vo­natkozó vizsgálatának kiinduló kérdéseit. Az anyag címe: „A Ziua vi­lágpremierként bemutatja Önöknek egy titkos videoka­zetta szövegátiratát, amely tar­talmazza a világ 1. számú ter­roristája, Carlos és a magyar Államvédelmi Hatóság vezetői közötti párbeszéd anyagát, a C-79/AVO (Sic!) dossziét: A Sakál Magyarországról való kiutasftásának filmje. Carlos elismerte, hogy Romániában annyi fegyvert tarthatna, amennyit akar, de állandóan követik." Az ismert nemzetközi terro­rista, Carlos magyarországi tartózkodásával kapcsolatban az egyik romániai napilapban közölt dokumentumokat Niko­lits István nem ismeri, ezért ar­ról nem tud véleményt formál­ni, hogy hitelesek-e. A polgári titkosszolgálato­kat felügyelő tárca nélküli mi­niszter az MTI érdeklődésére elmondta: a Carlos-ügy ma­gyarországi vonatkozású ki­sebb-nagyobb epizódjai már nyilvánosságra kerültek, és elég széles körben ismertté váltak. Nikolits István ugyanakkor érdekesnek találta: egy román újság miért nem arról ír in­kább, hogy Carlos és csoportja milyen szerepet játszott abban az országban. Egyúttal felhívta a figyel­met arra, hogy azok az orszá­gok, amelyekben jelenleg eljá­rások folyan Carlos ellen - a jogsegély együttműködés ke­retében - hozzájuthatnak a szükséges adatokhoz a magyar hatóságoktól. • Tokió (MTI) A Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) tag­országai a helyi fizetési eszkö­zök használatát igyekeznek előmozdítani az egymás közöt­ti kereskedelemben - döntötték el az ASEAN pénzügyminisz­terei jakartai tanácskozásukon. Hét végi értekezletükről kia­dott közleményük szerint a ta­gországok „önkéntes alapon" köthetnek egymással kétoldalú pénzügyi megállapodásokat. Kiiktatják a dollárt? hogy abból idővel egy sokol­dalú elszámolási rendszer fej­lődjön ki. A pénzügyminiszte­rek tanulmányozzák az euró bevezetését, hogy annak ta­pasztalatai alapján fejlesszék tovább a saját, egyelőre a helyi valuták használatára épülő rendszerüket - közölte Mahat­hir Mohamad malájziai kor­mányfő. Az ASEAN malájziai javaslatra fogadta el a dollártól való függőség enyhítését és a helyi valuták erősítését célzó javaslatot, aminek megvalósí­tásához még egyes résztvevők szerint is hosszú időre lesz szükség. Az ASEAN mintegy 170 milliárd dolláros kereske­delmi forgalmából mindössze 22,8 százalékot tett ki 1996­ban a belső - elvben helyi va­lutákkal lebonyolítható - ke­reskedelem. A javaslat szerint a tagországok központi bankjai .Jdíringelszámolásra" állnának át, jóváírnák az egymással szemben keletkezelt követelé­seket és csak az egyenleget fi­zetnék ki dollárban. Lövések a menekültszállásra Koszovói összecsapások • Pristina (MTI) Koszovóban szombaton ismét tűzharcot vívtak egymással a szerb rend­örök és a Szerbiához tar­tozó, többségében albá­nok lakta tartomány füg­getlenségéért harcoló al­bán terroristák. Koszovói albán, illetve szerb jelentések szerint az összetűzés azt követően rob­bant ki, hogy feltételezhetően albán nemzetiségű fegyvere­sek pénteken késő este több lövést adtak le a kelet-koszo­vói Szrbicában lévő szerb me­nekültszállásra. A támadásban senki sem sebesült meg, azon­ban a gyorsan a helyszínre ér­kező rendőrök üldözőbe vették a támadókat. Helyszíni jelenté­sek szerint a szerb rendőrség páncélozott járművek és heli­kopterek támogatásával fésült át több, többségében albánok lakta koszovói falut, s meg nem erősített jelentések szerint a rendőrök és az albánok kö­zött kitört tűzharcban többen megsebesültek, illetve meghal­tak. Az áldozatokról szóló je­lentéseket független források­ból nem erősítették meg. Ko­szovói albán jelentések szerint az összetűzés helyszínén jelen­tős rendőri erők tartózkodnak, s Pristinából, a tartományi központból is Szrbicába vezé­nyeltek több egységet. Albán terroristák a koszo­vói Likosane faluban megtá­madtak egy szerb rendőijárőrt. A tűzharcban két rendőr életét vesztette, ketten pedig megse­besültek. A rendőrök viszo­nozták a tüzet, s megöltek öt támadót. Rendőrségi közlések szerint a hatóságok folytatják a kutatást a többi támadó után. A koszovói albán szervezetek is megerősítették a szombati összetűzésről szóló híreket, s helyszíni jelentések szerint a kelet-koszovói Glogovac tér­ségében feszült helyzet uralko­dik: a város körzetében jelen­tós rendőri erőket vontak össze. Hindu nacionalisták • Újdelhi (MTI) A hindu nacionalisták az eddigi 189 helyett 244 man­dátumra számíthatnak majd az indiai parlament 545 fős alsóházában, vagyis csak 29 mandátum választja ei őket az abszolút többségtől. Ezt az eredményt jelezték előre a szavazóurnák zárását kö­vetően közzétett felmérések, amelyeket a már leszavazott választók körében végeztek. A Nehru-Gandhi-dinasztia Kongresszus Pártja 140 kép­viselői mandátumhoz jut, ugyanannyihoz, mint 1996­ban, a kormányzó Egyesült Front pártkoalíció pedig csak 118-hoz az eddigi 180 helyett. Beiktatták Klerideszt • Nicosia (MTI) Gláfkosz Kleridesz cip­rusi elnököt szombaton be­iktatták hivatalába. A feb­ruár 15-én második ötéves időszakra államfővé válasz­tott Kleridesz a parlament rendkívüli ülésén letette a hivatali esküt, s ígéretet tett az alkotmány tiszteletben tartására, s arra, hogy őrkö­dik a szigetország függet­lensége és területi egysége fölött. A 78 esztendős Kle­ridesz a Demokratikus Tömörülés jelöltjeként nyerte meg a kétfordulós választást ellenfelével, a független Georgiosz Jako­vu volt külügyminiszterrel szemben. A választásokat csak a szigetország déli, görög többség által lakott részén tartották. Matesa marad • Zágráb (MTI) Kormányának átalakítá­sát jelentette be a horvát miniszterelnök, ám cáfolta azt a lapértesülést, hogy ha­marosan ő is távozna poszt­járól. Zlatko Matesa mi­niszterelnök Zágrábban saj­tóértekezleten jelentette be, hogy a pénteken lemondott Ljilja Vokic oktatási és sportügyi miniszter (aki egyúttal kilépett a Franjo Tudjman vezette Horvát Domokratikus Közösségből - HDZ is) posztját Bozidar Pugelnik parlamenti képvi­selő, a novskai középiskola eddigi igazgatója veszi át. Leváltották Davorin Mla­kar közigazgatási minisz­tert, aki diplomáciai megbí­zatást kap, és helyére Mari­jan Ramuscak eddigi parla­menti képviselő került. A kormány úgy döntött, hogy létrehozza az Európai in­tegrációs ügyek minisztériu­mát, amelynek élére Ljerka Mintas-Hodak került. Kettős bérgyilkosság • Belgrád (MTI) Belgrád belvárosában meggyilkoltak két férfit. A szerb rendőrség közlése szerint a gyilkos akkor lőtte le a két férfit, a 36 éves Bó­ján Petrovicsot és a 30 éves Zorán Bogdanovicsot, ami­kor azok Jaguar márkájú gépkocsijukban egy belvá­rosi kereszteződésnél arra vártak, hogy zöldre váltson a jelzőlámpa. A rendőrség rövid közle­ménye szerint a hatóságok már régóta ismerték a kiter­jedt alvilági kapcsolatokkal rendelkező Petrovicsot és Bogdanovicsot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom