Délmagyarország, 1998. február (88. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-10 / 34. szám

KEDD, 1998. FEBR, 10. BELFÖLD 3 • Párt-esélyegyenlőség Kampánystart a Sajtéházban A kampányban a hirdetéseké lehet a főszerep. (Fotó: Nagy László) jegyzet Varázsgömb n ár nem tenyérből vagy terményből olvasnak a gaz­LJ daságkutatók, néha úgy tűnik, legalább annyira gondban vannak a magyar valóságot illetően, mint a belvárosban olcsó csirkenyakért sorban álló kisnyugdí­jasok. Legújabb felmérésük a Delphoi jósda okleveles mestereinek is becsületére válna, hiszen egyszerre há­rom fejlődési pályát is vázolnak, ezekből választhat bár­ki, vérmérséklet és optimizmus szerint. Jól jön egy ilyen tanulmány a választások előtt, hiszen széles a pártpalet­ta, s a magyar rögvalóság is mindig aszerint változik, hogy melyik oldalról nézzük. Kemény küzdelmet folytat a bal harsogó, kincstári hurráoptimizmusa a nemzetha­lál vízióját vetítő jobbal. Az igazság persze odaát van, a kettő között, de nem a mi oldalunkon. Számháború a javából, magunkfajta, közgazdasági oklevéllel nem ren­delkező dilettáns állampolgár soha sem fogja megérte­ni, hogy lehet 18 százalékos az infláció, ha az év végén általános 20-30 százalékos áremelés seper végig torná­dóként az országon. Hasonlóképpen nem a kicomboso­dott gazdaság és stabilizáció jelképe, ha a 160 forintos benzinből több mint 1JO forintot tesznek ki a különféle állami regálék, adók és más járulékok. A kutatók egyszerre ígérnek jót és rosszat, hideget és meleget, az indoklásban ott vannak a külső körül­mények, melyekre mindig lehet hivatkozni. El kell is­merni, óvatosan kell mostanában bánni azzal a varázs­gömbbel, hiszen az egész világ azon csodálkozott, vajon meddig húzhatja még Észak-Korea, a sajátos távol-ke­leti kommunizmus egyik utolsó bástyája. A nagy agó­nia közben pedig hatalmas robajjal dőlt össze a néhány éve még kistigrisnek becézett és irigyelt dél-koreai gaz­dasági rendszer. Az állampolgárok ott már a szó szoros értelmében vérüket és aranyukat adják az országért. A kapitalizmus alapjai? Szelektív hulladékgyűjtés • Eger (MTI) A Környezetvédelmi Alap, illetve az egri önkor­mányzat összesen 40 millió forintos támogatásával sze­lektív hulladékgyűjtési prog­ramot indít a hevesi megye­székhelyen az Egri Város­üzemeltetési Kft. A program keretében úgynevezett hulla­dékgyűjtő udvarokat alakíta­nak ki a város három oktatá­si intézményében, illetve egy központi osztályozótele­pet létesítenek a település határában. A hulladékudva­rokban külön gyűjtőedé­nyekbe kerül a papírhulla­dék, az üveg, a műanyag fó­lia; egyelőre ezen anyagok újrahasznosítása biztosított. Dudariak Oroszlányban • Márkushegy (MTI) Rövidesen 30 dudari bá­nyásznak ad munkát a mint­egy hatvan kilométerrel távo­labb üzemelő Vértes Erőmű Rt. létszámhiánnyal küzdő márkushegyi bányája. A Veszprém megye bányaüze­met visszafejlesztik, mivel a dudari barnaszén iránt az el­múlt években különböző okok - a vezetékes gáz du­nántúli elterjedése, a vi­szonylag magas termelési költségek - miatt fokozato­san csökkent a kereslet. A márkushegyi szénnek viszont megbízható felhasználója a közeli oroszlányi és a bánhi­dai hőerőmű. Kőkereszt, Jézus-szobor • Hajdúhadháza (MTI) Muzeális jellegű kőke­resztet és Jézus-szobrot tört össze Hajdúhadházán szom­baton késő este két garázda fiatalember a római katolikus templom kertjében. A rend­őrség rövid idő alatt megta­lálta a tetteseket, és őrizetbe vette a 21 éves N. Róbert téglási és a 19 éves B. Attila hajdúhadházi lakost. Az anyagi kár mintegy 400 ezer forint. Közös távoktatási hálázat • Szombathely, Pécs, Eger (MTI) Közös távoktatási hálózat kiépítését határozta el Eger, Pécs és Szombathely. Az együttműködő megyeszékhe­lyeken működő felsőoktatási intézmények szellemi poten­ciáljára alapozva, azonos módon és informatikai rend­szerrel működő távoktatási központokat hoznak létre. A távoktatásban résztvevő hall­gatók valamennyi központ­ban azonos vizsga és konzul­tációs feltételeket találnak. Kevesebb ellenérzés, több baleset • Kardosfa (MTI) Hatvan ember vesztette életét tavaly Somogy megye útjain. A tragédiák oka: fi­gyelmetlenség, gyorshajtás, az elsőbbség megadásának elmulasztása. Tóth János ez­redes, a Somogy megyei Rendőrfőkapitányság közbiz­tonsági igazgatója - a bizott­ság elnöke figyelmezetetőnek tartja, hogy még a kilencve­nes évek elejétől folyamato­san csökkent a balesetek szá­ma a megyében, tavaly ez a folyamat megfordult. • Munkatársunktól Az országgyűlési képvi­selő-választások időpontjá­nak kihirdetése a kampány indulásának hivatalos idő­pontja. Ezért a Délmagyar­ország Kft. rögzítette és teg­nap a Sajtóházban ismertet­te a leginkább érintettekkel, a pártok helyi vezetőivel a választási időszakra vonat­kozó alapelveket, a Délma­• Budapest (MTI) A Postás Szakszervezet (PSZ) sztrájkbizottsága hétfőn kitűzte az általános sztrájk időpontját, amelyet február 18-án 22 órától tarta­nak meg, ha továbbra sem sikerül megállapodniuk a • Budapest (MTI) Vitos Zoltán és Budai György üzletember - a Tocsik-per heted-, illetve nyolcadrendű vádlottja ­nem kívánt szóbeli vallo­mást tenni a hétfői tárgyaláson a 804 millió forintos sikerdíjáról elhí­resült Tocsik Márta és nyolc társa büntetőügyé­ben első fokon eljáró Fővárosi Bíróság Diós Er­zsébet vezette tanácsa előtt. Tocsik Márta jogásznőt és Liszkai Pétert, az ÁPV Rt. volt vezető jogtanácsosát kü­lönösen nagy kárt okozó csa­lás bűntettével, valamint ma­gánokirat-hamisítás vétségé­vel vádolja a Fővárosi Főügyészség. Szokai Imre, Lascsik Attila, Bessenyei Zoltán és Spanyol József, az ÁPV Rt. igazgatóságának ­Tocsik Márta sikerdíj fejé­ben történő szaktanácsadói alkalmazását megszavazó ­volt tagjai ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés vétsége a vád. Vitos Zoltán és Budai György üzletember, valamint Boldvai László szocialista országgyűlési képviselő el­len befolyással üzérkedés vétsége miatt emeltek vádat. Vitos Zoltán írásban összefoglalt álláspontját a bí­róság ismertette a tárgyalá­son. (Vitos Zoltán vallomása megtételének ezt a módját az ellene indult - és családját is megviselő - sajtóhajsza mi­att választotta.) Eszerint az üzletember nem érzi magát gyarország és a Délvilág vállalásait, a hirdetési le­hetőségeket. A térség vezető sajtóvál­lalkozása, a Délmagyar­ország Kft. nevében Sandi István felelős szerkesztő hangsúlyozta: a nyugodt és kulturált légkörű kampány reményében hívtuk találko­zóra a pártok vezetőit. A Délmagyarország és a Délvi­munkaadóval az idei évre vonatkozó átlagkereset nö­veléséről. A szakszervezet választ­mánya hétfőn elfogadhatat­búnösnek. Tocsik Mártával munkakapcsolatban, alvállal­kozói jogviszonyban volt, míg a többi vádlottat nem is­meri, velük nem találkozott, telefonon nem beszélt. Az ál­tala alapított Arány Rt. tevé­kenysége kapcsán jutott tu­domására a privatizációs szervezet és Tocsik Márta közti megbízás, aminek tel­jesítését a cége profiljába vá­gónak értékelt. Vitos Zoltán maga aján­lotta fel közreműködését a feladat megoldásában Tocsik Mártának, és az ajánlat „el­fogadásra került". Az Arány Rt. elvégezte a munkát, ami különböző adatok, anyagok összegyűjtéséből, feldolgo­zásából, értékeléséből állt. A dokumentum tartalmaz­za: Vitos Zoltánnak soha semmilyen kapcsolata nem volt egyik párttal sem, és senkivel nem állapodott meg, hogy a jogásznővel kö­tendő szerződés fiktív lesz, vagy lenne. Szintén nem ál­lapodott meg senkivel, hogy alvállalkozói munkája díj­azását, vagy annak valmely részét bárhová át kellene utalnia, „legyen az bármely párt, vagy más szervezet kasszája". A részére kifize­tett díjazás mindvégig az rt.­je számláján volt. Soha sem­milyen gyanúra okot adó is­meretet nem szerzett arra nézve, hogy Tocsik Márta vele nem tényleges munka­végzés, hanem más motivá­ció miatt kötött volna szerződést. Senkinek sem nyújtott, nyújthatott segítsé­get ahhoz, hogy esetleges be­lág célja az, hogy a válasz­tásokkal foglalkozó írása­inkkal az állampolgárokat a választások politikai je­lentőségével és a voksolás technikai részleteivel megis­mertessük. A tájékoztatás körében, a találkozón részle­tezett módon napilapjaink nyilvánosságot biztosítanak a politikai pártok és más szervezetek céljainak, prog­lannak minősítette a munkál­tató által 1998-ra felajánlott 15 százalékos, illetve az ezen felüli 1 százalékos tel­jesítményfüggő átlagkereset­a folyását felhasználhassa. A bíróság ezután ismertette azokat az adatokat, amelyek azt támasztják alá, hogy Vi­tos Zoltán telefonkészülé­kéről többször is hívták To­csik Márta, Boldvai László, illetve Szokai Imre számát. A bfrónő felolvasta Tocsik Márta időközben megváltoz­tatott (visszavont) nyomozati vallomásának azt a részét, amely szerint Vitos Zoltán kereste fel a jogásznőt az iro­dájában. Az üzletember fel­hívta telefonon Boldvai Lászlót, aki közölte Tocsik Mártával, hogy az Arány Rt. lesz az alvállalkozója, de a cég nem fog munkát végez­ni, viszont a jogásznőnek si­kerdíja egy részét át kell utalnia az rt. számlájára. Budai György - ártatlan­ságát hangoztatva - a tárgy­aláson fenntartotta a nyomo­zás során írásban tett vallo­mását. Ez tartalmazza, hogy Tocsik Márta 1996 tavaszán találkozót kért tőle. A Bajor sarok nevű sörözőben a jo­gásznő - tárgyalásai elakadá­sára hivatkozva - Budai György közbenjárását szeret­te volna elérni a fővárosi ön­kormányzatnál a belterületi föld-ügyben. Budai György nem tudott segíteni, és ezt Tocsik Márta megértette. Az iratban szerepel, hogy Budai György társasági körökből ismeri Boldvai Lászlót, üzle­ti kapcsolatuk azonban nem volt. Budai György kitért ar­ra is, hogy a jogásznőt nem utasította a pénz átutalására az Utilitas Rt.-nek. A bíróság e vonatkozás­ramjainak, jelöltjeinek be­mutatásához. A fizetett vá­lasztási hirdetéseket, közle­ményeket „Politikai hirde­tés" felirattal elkülönítjük a cikkektől és a többi hirde­téstől. A találkozón a pártok nevében szót kérők a párt­semlegesség és az arányos­ság alapelve érvényesülésé­nek jelentőségére hívták föl a figyelmet. növelést. Ezt Körösztös Já­nosné, a PSZ sztrájkbizottsá­gának megbízott vezetője közölte a választmányi ülés után. A sztrájkfelhívást terveik szerint kedden küldik meg a postahivataloknak. munkál" ban ismertette Tocsik Márta „visszavont" rendőrségi val­lomását. Eszerint 1996 máju­sában Budai György kezde­ményezte találkozójukat, amelyen Boldvai László is ott volt. Beszélgetésük „hangneme" nem kérő, in­kább utasító volt. Közölték a jogásznővel, hogy csak az ő támogatásukkal folytathatja tevékenységét, és mivel az ÁPV Rt. koalíciós vezetés alatt áll, ezért a „pártok is ré­szesedni akarnak". Megálla­podtak, hogy Tocsik Márta következő díjazása hányadá­ból 25-25 százalékot utal át a megjelölt számlákra. A két férfi közölte, hogy nem saját célra, hanem „a pártok szá­mára" kérik a pénzt. Felhív­ták Tocsik Márta figyelmét, hogy felejtse el a találkozót, tartsa a száját, különben kö­vetkezményei lesznek az ügynek. A bíróság ismertette a Bu­dai György titkára által veze­tett asztali naptárban sze­replő egyes feljegyzéseket. A Bajor sarok sörözőbeli talál­kozóra vonatkozó beírás hi­bajavítóval volt átfestve, de az igazságügyi szakértő ol­vashatóvá tette azt. A lapo­kon szerepel - másoké mel­lett - Boldvai László, Szokai Imre és Suchman Tamás (ak­kori tárca nélküli miniszter) neve is. Szokai Imre a tár­gyaláson elmondta, hogy so­ha nem beszélt telefonon Bu­dai Györggyel. Budai György jelezte, hogy február közepén két hétre külföldre kíván utazni gyógykezelésre. • Budapest (MTI) Optimális esetben 2002-ig az ország bruttó hazai terméke évente 4­6 százalékkal emelke­dik, az infláció fokozato­san csökken és 2002­ben már csak évi 5-7 százalék lesz - jövendöli a Gazdaságkutató Rt. és a Postabank munkatár­sainak közös tanulmá­nya, amelyet hétfán Bu­dapesten mutattak be. „A kapitalizmus alapjai­nak lerakása Magyarorszá­gon (1990-2002)" című ta­nulmány három különböző fejlődési pályát vázol fel, amelyek közül a legrosszabb „C" variáns azzal számol, hogy a következő időszakban évente maximum 1 százalé­kos lesz a magyar gazdaság bővülése. „Megállapíthatjuk, hogy a gazdasági rendszer­váltás befejeződött Magyar­országon, lényegében nem átmeneti, hanem piacgazda­ság van" - hangoztatta Vér­tes András, a GKI Rt. elnök­vezérigazgatója a tájékozta­tón. Az elnök-vezérigazgató utalt arra: tavaly már érez­hető volt az országban a gaz­daság profittermelő képessé­gének jelentős javulása. A vállalkozások esetében a sa­ját tőkére vetített profitráta eléri az 5 százalékot. Ebből fakadóan az optimista fejlő­dési pálya szerint az évi 4-6 százalékos GDP-emelkedést • Munkatársunktól A Magyar Polgári Együtt­működés Egyesület - a Ma­gyarok Világszövetsége Sze­gedi Universitas Szervezeté­nek vendégeként - Bibó Ist­ván-emlékülést tart a város érdeklődő polgárai részére február 14-én, szombaton délelőtt 10 órakor, a Rákóczi téri megyeháza előadótermé­a fogyasztás megközelítőleg évi 4-5 százalékos bővülése kísérné 2002-ig. A külföldi működötöké évente 2 milli­árd dollár értékben érkezik e variáció szerint az országba. A belső felhalmozás is erőteljesen bővül, az állami szférában felgyorsulnak a re­formok, különösen az egész­ségügy és a közigazgatás te­rületén. Az optimista forgató­könyv szerint 2002-ig az or­szág belép a NATO-ba és az EU-ba, a folyó fizetési mér­leg hiánya pedig évi 2-2,5 milliárd dollár lesz. Ez az előrejelzés azt mutatja, hogy Magyarország 2002-ig „kinö­vi" külföldi adósságát, az or­szág külső adóssága 10 milli­árd dollár alá esik, miközben az export 25 milliárd dolláros évi szintre megy fel. A pesszimista variáció viszont azt hozza, hogy a gazdaság stagnálását a fogyasztás moz­dulatlansága követné, az inf­láció pedig évi 20-30 száza­lékos szinten stabilizálódna. Elmaradnának a szükséges strukturális reformok és ez esetben a folyó mérleg hiá­nya 3-4 milliárd dollár lenne. Az ország eladósodottsága nemhogy csökkenne, hanem a külső adósság mintegy 20 milliárd dolláros szintre men­ne fel. A negatív variációt felvázoló pályánál a rossz teljesítményt külső körülmé­nyekkel indokolják a kutatók, de azt felerősíthetik kor­mányzati következetlen lépé­sek is. ben. A rendezvényt Mádl Ferenc akadémikus, a Ma­gyar Polgári Együttműkö­dés Egyesület elnöke nyitja meg. Főelőadók: Orbán Viktor, a Fidesz-Magyar Polgári Párt elnöke és Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinátá­nak lelkészi elnöke. • Folytatódott a Tocsik-ügy tárgyalása Az Arány Rt. „elvégezte Postások sztrájkfelhívása Bibó-emlékülés

Next

/
Oldalképek
Tartalom