Délmagyarország, 1997. december (87. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

• Szeged-Dorozsma: „atompont" Paksról Partizánok ellen: ukrán légió A nyugdíjrendszerről Jogos a kérdés: miért szükséges a reform? (3. oldal) Orbán, a vitázá A Fidesz elnöke a volt német miniszterrel csatázott. (2. oldal) Hiányoznak a hidak A keleti országrész nem örül a budapesti építkezéseknek... (10. oldal) Az Qtóggyűlési Könyvtár Jományából törölve a szegedi éjszakában (11. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAGYARORSZAG • Munkatársunktól A Medikémia Szeged férfi röplabdacsapata vasár­nap KEK-meccsen látta vendégül a jugoszláv Parti­zán Beogradot. Még a legoptimistábbak is csak a kincstári optimiz­musból szedték elő tartalék­jaikat, amikor az esélyekről szóltak - nem volt igazuk! A Nyári-Nusser-legénység káprázatos első két szett után - nemzetközi szintű produkciót láthatott a nagy­érdemű! - kicsit elfárad­va, de fantasztikusan küzd­ve 3:l-re legyűrte a tiszta feketében játszó plávi­kat. Ha az ukrán légió (Nyirka, Melnicsuk) vezé­relte Szeged megismétli az első két játszma teljesítmé­nyét Belgrádban, akkor nem „álomkategória" a továbbju­tás... Még a röplabdánál ma­radva: a Szegedi DRE lá­nyai is 3:l-re nyertek. A ko­sarasok is hozzájárultak a sikeres hétvégéhez: a HKE és a Szedeák-Akuterm KE is idegenben diadalmas­kodott. A Szeged-Dorozs­ma NB I/B-s labdarúgócsa­pata a paksi iksszel zárta az őszt. (Részletes tudósításain­kat A Dél Sportja mellékle­tünkben olvashatják.) Fiúk, lányok, ezt show-t még Fridi is megirigyelné, nem? - mondja a „műsorvezető", Nyári Sándor. (Fotó: Gyenes Kálmán) Cigarettafogás • Hegyeshalom (MTI) A hegyeshalom-nickels­dorfi határállomáson tegnap hajnalban az osztrák vámo­sok egy Ausztria felé tartó svéd rendszámú Ford Tran­zitban 100 ezer schilling ér­tékű csempészett cigarettát fedeztek fel. Egy svéd és egy jugo­szláv állampolgár azzal pró­bálta meg elterelni a vámo­sok figyelmét a csempész­áruról, hogy 5 karton ciga­retta és tizenkét kilogramm hús vámkezelését kérték. Valami azonban a hatósá­goknak mégis gyanús lett, és átvizsgálták a járművet. A két férfit ezután letartóztat­ták, és a kocsit is lefoglalták. Mint ismeretes, Ausztriába vámmentesen osztrák állam­polgároknak csak 25 szál, nem osztrákoknak pedig egy karton cigarettát lehet bevin­ni, a többit el kell vámolni, de ezt a mennyiséget sem le­het kereskedelmi forgalom­ba hozni. Az osztrák hatóságok szerint valami új trükköt al­kalmaznak a főleg Koszovó­ból származó cigarettacsem­pészek, akik a magyarorszá­gi átmeneti raktárakból ed­dig főleg magyar rendszámú kocsikkal vitték „az árut" Ausztriába, illetve az ottani titkos raktárakba nyugat-eu­rópai továbbterftésre. Való­színűleg mostanában azért igyekeznek nyugat-európai szállítókat szerezni, mert a magyar rendszámú kocsikat az osztrákok a határon szi­gorúbban és alaposabban el­lenőrzik. Brutális rablágyilkosság Brutálisan gyilkolt két álarcos férfi szombat hajnalban Csongrádon. Az ismeretlen tettesek az éj leple alatt a Vasvá­ri Pál utcában az egyik családi ház udvarának kerítésén átmásztak, majd a lakás bejárati ajtaját felfeszítették, s a bent tartózkodó idős há­zaspárt bántalmazták. A szúróeszközzel is felsze­relkezett betörők a 67 éves V. Zoltánnak olyan súlyos sérüléseket okoz­tak, hogy a férfi még a helyszínen életét vesztet­te. Feleségét, a 64 éves B. Erzsébetet súlyos sé­rülésekkel szállították a Szentesi Területi Kórház­ba. Az éjfél tájban elkövetett gyilkosság híre hamar elter­jedt Csongrádon, hiszen szombatonként már kora reg­gel megkezdődik az árusítás a piroskavárosi piacon. A há­zaspárt pedig ott ismerték a legjobban, mivel mostanság főként baromfival és tojással kereskedtek. Reggel kilenc órakor Bo­kor Béla rendőr százados, a Csongrád Megyei Rendőr­főkapitányság ügyeletve­zetője arról tájékoztat ben­nünket, hogy valóban brutá­lis gyilkosság történt. Éjjel egy óra után néhány perccel telefonon érkezett bejelentés, hogy a Vasvári Pál utca 1. számú házban ismeretlenek súlyosan bántlamazták az ott lakó idős házaspárt. A hely­színre érkező rendőrök és a mentőkkel érkező ügyeletes orvos a 67 éves V. Zoltánon már nem tudott segíteni. A nála három évvel fiatalabb feleségét bordatöréssel és koponyasérülésekkel szállí­tották a Szentesi Területi Kórház baleseti sebészetére. Mint az ügyeletvezetőtől megtudjuk: sérülései súlyo­sak, de nem életveszélyesek. A Vasvári Pál utcába dél­előtt tíz óra után néhány perccel érkeztünk. A ház előtt több rendőrautó. A jár­dán számos nézelődő, vala­mint a házaspár fia és két lá­nya váija a fejleményeket. A szemközti ház előtt álldogáló idősebb asszony elmondja, hogy V. Zoltánék közeli is­merőse, éppen ezért jól tud­ja, hogy nem voltak harago­saik, s ő egyelőre még napi­rendre sem tud térni a történ­tek felett. Közben lehajtott fejjel, könnyes szemekkel el­ballag mellettünk egy fiatal­ember. Mint kiderült: ő az egyetlen fiuk, akit nagyon megviseltek a történtek. Időközben ismét a hely­színre érkezik dr. Kurucz Fe­renc csongrádi rendőrkapi­tány is. Tőle tudjuk meg, hogy dr. Molnár Imre rendőr alezredes, a megyei redőrfő­kapitány bűnügyi helyettese a helyszínről néhány perccel ezelőtt indult el a városi ka­pitányságra. Épp indulunk, amikor egy középkorú férfi állít meg bennünket. Mint mondja: sokan tudták a csa­ládról, hogy tehetősek. Ko­rábban ugyanis tollfelvásár­lással foglalkoztak, ami még néhány évvel ezelőtt is igen jövedelmező tevékenység volt. A csongrádi rendőrka­pitányságon délben hiába vá­rakozunk, ugyanis az alezre­des úr visszaindul a hely­színre. Csupán azt a fénymá­solt szöveget mutatják meg nekünk, melyet a Magyar Távirati Irodának is megkül­dött a rendőrség. Hamarosan ismét a megyei főkapitány­ság ügyeletvezetőjétől ér­deklődünk, aki elmondja: ér­tesüléseik szerint a súlyos sérüléseket szenvedett V. Zoltánné állapota bármikor életveszélyessé válhat. Meg­tudjuk azt is, hogy a tettesek körülbelül 200 ezer forintot, háromezer német márkát, egy arany karikagyűrűt, va­lamint egy aranyláncot vittek magukkal. A rendőrség mindeközben nagy erőkkel folytatja a nyo­mozást. Mint Kumbor Tibor őrnagy, a nyomozás vezetője lapunknak elmondta: az ügyön szombat hajnal óta folyamatosan dolgoznak, de a tettesek kiléte - egyelőre ­még ismeretlen. Morzsilc János • Brüsszel (MTI) Pándy András a hatvanas és hetvenes években a belga kémelhárítás megfigyelése alatt állt - írta a belgiumi saj­tó. A Sureté megerősítette az információt, azt azonban nem közölte, valóban kémkedett-e Pándy a kommunista magyar vezetésnek. A De Standaard című fla­mand és a La Derniere Heure Pándy című francia nyelvű lap ele­venítette fel szombaton azt a Belgiumban egyszer már el­sütött, de alaptalannak vélt, és Magyarországon is sugal­mazott feltételezést, hogy Pándy a magyar hírszerzés­nek dolgozott. Ez magyará­zatot jelentene arra is, miért •ügy... gyűlt szaporán a pénz a bel­giumi számláján, miközben az 56-os menekültnek szá­mos gyermekét is el kellett tartania. A kémelhárítás meg­erősítette, hogy dossziéjuk van a hat gyilkosságért letar­tóztatott, magyar-belga állel­készről. A szolgálat legélén­kebben a hatvanas és hetve­nes években, a hidegháború legcsúnyább évtizedeiben fi­gyelte a ma 71 éves Pándyt, és akkori tapasztalatainak egy részét most a döbbenetes gyilkossági ügyben nyomo­zók rendelkezésére bocsátot­ta. Nem hozta azonban nyil­vánosságra, hogy valóban kémből lett-e a feltételezett sokszoros gyilkos. Főiskola, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem és a József Attila Tudományegyetem hallga­tóiból álló Psalite együttes végzett az első helyen. Má­sodik a Szegedi Hittudomá­nyi Főiskola papi szeminá­riumának csapata lett, har­madik pedig a JATE- és JGYTF-hallgatókból álló egyetemi lelkészségi csapat lett. A bethlehemes verseny ezzel még nem zárult le: to­vábbi pontszerző lehetőséget jelent, ha a csapatok kollégiu­mokban, szociális intézmé­nyekben, kórházakban, isko­lákban, börtönökben vagy szabadtéren még bemutatják betlehemes játékukat. Betlehemes verseny • Munkatársunktól Az Európai Magyar Fia­talságért Alapítvány rende­zésében szombaton a JATE aulájában tartották meg a szegedi betlehemezők talál­kozóját. A találkozón a Ju­hász Gyula Tanárképző A versenyen soron kívül indult Árpád nevelőotthon betlehemes játéka. (Fotó: Nagy László)

Next

/
Oldalképek
Tartalom