Délmagyarország, 1997. november (87. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-29 / 279. szám

horoszkóp T KOS: Addig la­tolgatja a külön­böző lehetőségeket, amíg mindegyikről be­bizonyttja, hogy nem az igazi. Marad a legelső elképzelésénél. BIKA: Újfajta kö­zösségbe kerül, az ön számára teljesen is­meretlen ez a világ. Mint valami földönkívü­li, életében először érzi magát kellemetlenül. IKREK: Kissé visszafogja az ér­zéseit. Vigyázzon a vá­sárlással. könnyen leég­het. Remek étvágya is anyagi csődbe dönti. Ruhatárat kell cserélnie. I I RÁK: Mindenféle 1 kósza gondolatok foglalkoztatják. Legszí­vesebben csomagolna és indulna, amerre ép­pen az orra mutat. Nem fogja a hely. s\ OROSZLÁN: Két­ségtelen, hogy sok nehézséggel kell szembenéznie, ráadásul néha olyanok is akadá­lyozzák a dolgaiban, akiktől éppen segítséget várna el. np SZŰZ: Minden elképzelései sze­rint alakul. Ennél többet nem is kívánhat, de ön­nek ez nem elég. Távo­labbi céljait is szeretné már megvalósítani. ^ 1 MÉRLEG: Heves ' ' vonzalmat érez va­laki iránt, aki eddig fel sem tűnt önnek. Szenve­délye átragad az illetőre is. Kell egy kis romantika még, s kész a szerelem. SKORPIÓ: Part­nere feladja a lec­két. Sajnos nem nyújt már neki boldogságot ez a kapcsolat, így javasol egy csöndes, baráti elválást.' Ön nincs felkészülve erre. NYILAS: Bátran ——választhatja az év hátralevő részében a pi­henést, most nem terem önnek semmilyen ba­bér. Ne féljen, marad le semmiről! Pg~| BAK: Nem sike­'——I rül zöldágra ver­gődnie szomszédaival. Kezdje élőiről a meg­győzésüket, sokkal hig­gadtabban. A hangos­kodás sohasem célra­vezető. VÍZÖNTŐ: Re­mekül indul a nap­ja. Végre teljesen jó a közérzete. Használja ki, hogy most nem a bajai­val van elfoglalva. Szó­rakozzék ma este kedvé­re! X HALAK: Ismét magára talál, mert derűs, vidám napra éb­red. Figyel mások kíván­ságaira, többet mint más­kor. Kenyérre lehetne kenni, olyan bűbájos. KERESSÜK / tetania Különleges adventi koszorúk a DELMAGYARORSZÁG 1910 és 1945 közötti számait archívumunk részére; megvásárlás, illetve másolás céljából. Délmagyarország Kft., BODO GABRIELLA 481-281/355 Kisteleki kapitánycsere • Munkatársunktól A Kisteleki Rendőrkapi­tányság munkáját a napok­ban a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság veze­tői értekezletén vitatták meg. Megállapították, hogy a szakmai munkában hosszú ideje nem történt előrelépés. Éppen ezért dr. Lukács Já­nos. a megye rendőr-főkapi­tánya úgy (télte meg, hogy személyi változtatásokra van szükség. Dr. Kisapáti István rendőr alezredes, kis­teleki kapitány úgy határo­zott. hogy december 15-tól szolgálati nyugállományba vonul. Két helyettese más beosztásba kerül. A kapitá­nyi posztra Lukács János az önkormányzatokkal való egyeztetés után Szörényi Endre alezredest kívánja ki­nevezni. Alföldi Napló • DM-információ Hétfőn este negyed hattól jelentkezik a Magyar Tele­vízió l-es programján a sze­gedi stúdió Alföldi Napló című műsora. Szó lesz: a Szegedi Nem­zeti Színház kezdeményezé­séről, mely a hallás-látás és mozgássérült embe­rek számára teszi „Nyitot­tá" a színházát; az új rek­lámtörvényről és a reklám­tevékenység etikai normái­ról. Azt is megtudhatják, mit jelent Szeged számára, hogy a régió logisztikai köz­pontjává vált; merre tart a város közút, vasút, vízi és légi közlekedésének fejlesz­tése. Kitüntették munkatársunkat • Munkatársunktól A katonai pályára irányí­tás érdekében, a katonaélet bemutatása területén huza­mos időn át végzett eredmé­nyes munkájának elismeré­seként a honvédelmi minisz­ler. a .Honvédelemért II. fo­kozat címet adományozta la­punk munkatársának, V. Fe­kete Sándornak. Kollégánk a kitüntetést tegnap délután a Sajtóház­ban vette át Gergely János ezredestói, a megyei hadki­egészítő parancsnoktól. • A Délmagyarország és a L'Oreal játéka Természetes hidratáló krémek Klopfolóval tángálta apását Életveszélyt okozó testi sértés miatt H. Ti­bort 2 év 6 hónap börtönre ítélte a héten a Csongrád Megyei Bí­róságon dr. Exterde Ti­bor tanácsa. Az ügyész, valamint a vádlott és védője 3 nap gondolko­dási időt tartott fenn, hogy eldöntse, tudomá­sul veszi-e az ítéle­tet, avagy fellebbez el­lene. A 27 esztendős H. Tibor miatt már máskor is ráncol­ta homlokát a bíróság. Az történt, hogy édesapjával ejgyütt elkalapáltak valakit. Am ez a múlt, de nem any­nyira az, hogy amennyiben jogerőre emelkedik újabb ügyében a büntetése, ne haj­tanák be rajta az előző „botlás" miatti, akkor fel­függesztett szabadságvesz­tést. Apóséknál laktunk Ma­kón, jól megvoltunk egy­mással - vallotta, mesélte a tárgyaláson. Időnként ugyan kérdőre vonták őt, merre járt éjjel, miért csak reggel ért haza, utóbb azonban si­került meggyőznie feleségét és annak szüleit, hogy so­főrként bizony előfordulnak éjszakai kiküldetések. A bűncselekmény előtt egy hónappal megromlott a viszony feleségével, aki ­akkor Tibor édesanyjánál laktak éppen - a kisebbik gyerekkel haza költözött szüleihez, a nagyobb fiúval az apa maradt Magyarcsa­nádon. Az öcsémhez készültem Makóra, segíteni, mert tég­lát kellett pakolni, gondol­tam, megkérem az asszonyt, addig vigyázzon a fiúra, ezért bekopogtam apó­somék házába - emlékezett vissza. Anyósa még kávéra is behívta őt, ám később vita kerekedett, amelynek témá­ja a fiatalok megromlott há­zassága volt. A kölcsön kért biciklit már kitolta az utcára Tibor, amikor apósa azt mondta neki, hogy ide, a portára többet be nem teheti a lábát. Akkor inkább most elviszi magával a fiát, gon­dolta, ezért visszafordult. - Apósommal veszeked­tünk a folyosón - magya­rázta a vádlott a tárgyalá­son. - Egyszer csak azt lát­tam, hogy a kezében egy 50 centis vascső van, aminek a végére egy golyót erősítet­tek. Mielőtt elkaphattam volna a karját, egy nagyot ráhúzott a fejemre, ami a kisagy környékén hámsérü­lést szenvedett. Dulakodás közben a fürdőszoba felé sodródtunk. Apósom, aki 20 kilóval nehezebb nálam, nem engedte el a csövet, sót a másik kezébe felvett egy húsklopfolót, azzal is táma­dott. Mind a két kaiját fog­tam. A klopfolót sikerült úgy irányítanom, hogy mi­közben ó tartotta, én a recés oldalával homlokon csap­tam vele. De nem esett el. Ekkor lefejeltem. A csó még mindig nála volt. Ek­kor ököllel többször meg­ütöttem, mire a földre esett. Ahogy megfordultam, akkor láttam, hogy anyósom meg a sodrófával készült leütni. Elkaptam a fát, megrántot­tam, anyósom beleesett a fürdőkádba. Utána én el­mentem a húgomékhoz. Ott átöltöztem, majd a presszó­ba indultam. Söröztem, utá­na letartóztattak. A tanúvallomások, a nyo­mozati dokumentumok sem szóltak arról, hogy az após vascsővel megtámadta vol­na H. Tibort, aki vita hevé­ben bizony alapos csetepatét rendezett felesége szülői há­zában. A tárgyaláson kiderült, az anyós, meg az após félig már megbocsátott... V. F. S. • Munkatársunktól A természet olyan cso­dálatos laboratórium, mely­ből az emberiség az idők kezdete óta létfontosságú elemeit meríti: gyógyszere­ket, illatszereket, kozmeti­kumokat. A természet és a tudomány összekapcsoló­dásának eredményeként született meg a Synergie arcápoló család, melynek legújabban kifejlesztett ké­szítménye a Vitamin Ra­gyogás, a hidratáló nappali krémek új generációját jele­níti meg. Hidratálja, táplál­ja a bőrt és a lehető legkí­méletesebb módon adja vissza az arcbőr ragyogását. Hidratáló anyaga a növé­nyi glicerin, mely azonnal és hosszú távon kiegyensú­lyozza az arcbőr vízháztar­tását. A vitaminok bőrünk egészségének és vitalitásá­nak megőrzésében alapvető szerepet játszanak. A fiatal­ság biztosítékának tekint­hetjük őket, mivel új életet lehelnek az elfáradt sejtek­be és élénkítik a fakó arc­bőrt. A Vitamin Ragyogásban megtalálható B5-provita­min, melynek a kozmetiká­ban nagyon fontos szerepe van - a víz visszatartó hatá­sa miatt - a bőr hidratálásá­ban. A növényi eredetű E­vitamin a legkiválóbb anti­oxidáns anyag. Megvédi a sejtfalat a szabad gyökök támadásától és ezáltal meg­Készülődés karácsonyra: az adventi koszorú az ünnepi hangulat része. (Fotó: Nagy László) • Munkatársunktól Ma már egyre több lakás­ban bukkan fel az adventi koszorú. Decemberben már az ünnepi készülődést és a meghitt hangulatot jelképezi a koszorú és a négy gyertya, melyet szép sorban, az ün­nephez közeledve gyújtanak meg egymás után. Különle­ges koszorúkkal és ünnepi hangulatot varázsoló virág­kompozíciókkal találkozhat­nak a szegediek szombat-va­sárnap a Deák Ferenc Gim­náziumban megrendezendő .Advent '97" karácsonyi vi­rágkötészeti kiállításon és vásáron. A megnyitó november 29-én, szombaton 10 órakor lesz, s mindkét nap este ha­tig lehet megtekinteni a kiál­lítást, a belépés természete­sen díjtalan. Lesznek virág­kötészeti bemutatók is, szombaton 15-16, vasárnap 11+12 és 15-16 óra között. A bemutatók után az elké­szült alkotásokat elárverezik a gyermekklinika javára! Ez már hagyománynak számít, hiszen a Diána virágüzlet ál­tal rendezett eseményeken mindig tartanak jótékonysá­gi árveréseket. Nemcsak nézelődni érde­mes tehát, hanem vásárolni ­és ezzel segíteni a beteg gyermekeken. A L'Oreal és a Délmagyarország közös játékán most Ön is nyerhet kozmetikumokkal teli ajándékcsomagot Mind­össze a következő három kérdésre kell tudni a választ A feleleteket nyílt levelezőlapon lehet beküldeni címünkre (Délmagyarország, 6740 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház) 1997 december 6-ig. A címzés mellett ne felejtsék el feltün­tetni: L'Oreal játék! Kérdések: 1. Melyik vitamint nevezik a „szépség vitaminjának"? 2. A Vitamin Ragyogásban található E-vitamint miből vonták ki? 3. Milyen nemzetiségű a Laboratoires Garnier Paris? A termékben található fi­nom gyümölcsolajokban ta­lálható zsírsavak biztosítják a bőr táplálását. Az ősziba­rack-, olíva- és avokádóolaj együttes lágyító hatása az arcbőrt bársonyossá és selymessé teszi. Az áfonyá­ból, citromból és narancsból nyert bőrkímélő gyümölcs­savak hatására az arcbőr át­tetszőbbé és simábbá válik. • Előző játékunkban 5­5000 Ft értékű kozmetikai ajándékcsomagot nyertek: Pintér Lajosné (Móraha­lom), Benke Józsejhé (Hód­mezővásárhely), Török Ti­bor Zoltánné (Szeged), Dán Károlyné (Szeged), Szetei Istvánné (Szeged), Szeredi lstvánné (Szeged), Kovács Lászlóné (Szeged), Sági Ju­dit (Szeged), Ambrus Erzsé­bet (Szeged), Raub Bálintné (Szeged). A nyereményeket a Sajtóházban a marketing csoportnál lehet átvenni szerdáig. akadályozza a bór idő előtti öregedését. Az E-vitamin fontos szerepet tölt be a fénysugárzás káros hatásai elleni védekezésben, az egész szervezet védelmét biztosítja. A Vitamin Ra­gyogásban található E-vita­mint búza-, napraforgó-, repce-, szója-, gabonacsí­rákból vonták ki a Labora­toires Garnier Paris kutatói.

Next

/
Oldalképek
Tartalom