Délmagyarország, 1997. november (87. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-01 / 255. szám

Újszentiváni csarnok Hatszáz négyzetméteren ugrándozhatnak 'az iskolások és a falubéliek. (6. oldal) Majoros nélkül? A szegedi birkózók 18 pontos hátrányt próbálnak ledolgozni. (11. oldal) Az CiSJ^S®^' Könyvtár Kvdlik Juli - suli nélkül (7. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN J DELMAGYARORSZAQ o Fenyegető a petőfitelepi „vegyi müvek"? Nagyobb a füstje, mint a lángja Lakóháznak ormótlan, üzemnek alkalmatlan. Ez az elsó benyomásunk, mikor a veszélyesnek ki­kiáltott Acél utcai vegyi üzemet kívülről méreget­jük. A környék másik kü­lönössége is föltűnő: ott, ahol a kicsi gyár titokza­tos vashordókkal rakott udvara is a Szilléri csator­na vízgyűjtő területének számítható, a növényzet vadul burjánzik. Az épü­leten, s kerítésen belül az Autó Mobil Vegyi Kft. ve­zetőit hallgatva, úgy tű­nik: az üzem veszélyessé­géről futótűzként terjedő hír nem megalapozatlan. De: nagyobb a füstje, mint a lángja. - Akár napajmbombát is gyárthat valaki engedély nél­kül, s ha rajtakapják, kifizeti a harmincezer forint bírsá­got, s minden megy tovább?! - kérdezte, állította az Acél utcai házak közé ékelt „ve­gyi művek" szomszédságá­ban élők egyike. - A lakókat évek óta za­varja, hogy lakókörzetükben vegyipari üzem működik ­kezdi a mesét Gila Ferenc, a petőfitelepi városrész önkor­mányzati képviselője. - A kutyaugatás, s más zajok miatti szokásos panaszokra nem voltam vevó. Ám az ttilin-oxid palackozásának híre nyomén kelt újabb fel­háborodási hullám interpel­lációra sarkallt. Ez a kórházi műanyag eszközök fertőtle­nítésére használható gáz ugyanis rendkívül káros az egészségre és csak fokozott biztonsági előírások mellett palackozható, melynek fel­tételeit - a lakosok vélemé­nye szerint — nem teremtet­Gyertyafényben Ma van mindenszentek, holnap pedig halottak napja. (3. oldal) Betiltott csengelei konzervek... vezetői cáfolták a híreket, tegnap az üzem információ­ink szerint mégsem termelt. Az üzem vezetőjét, Bogdán Imrét sem sikerült elérnünk. Időközben sikerült meg­tudnunk, hogy az üzemet néhány éve a hitelező bank visszavette korábbi tulajdo­nosától, mert jelentős tarto­zását nem tudta fizetni, és egy kiskunmajsai vállalko­zónak, Bense Zoltánnak ad­ta el. Az új tulajdonos egyéb­ként tudomásunk szerint Kiskunfélegyházán, a csen­geleihez hasonló nevű, Szigma Rt. felett is rendel­kezik. Bense úrral többszöri keresésünk ellenére sem si­került kapcsolatba kerülni. A tudakozó által megadott szám egyébként folyamato­san és több nyelven közölte a hívóval, hogy „gazdája" pillanatnyilag nem kapcsol­ható. A cégtulajdonos, mun­katársai szerint, ugyancsak a jövő héten lesz elérhető. A csengelei konzervek ügyére — természetesen — la­punkban még részletesen visszatérünk. A képviselőnek az egyik oldalról a vegyi üzem tulajdonosnője, a másikról alkalmazottja magyaráz. A hordók hallgatnak. (Fotó: Miskolczi Róbert) ték meg. Az üzen környé­kén nem mernek konyhaker­ti kultúrnövényt vetni. Az is félelmet kelt a lakókban, hogy a szomszédságukban virágzó vegyi üzem PB-gáz­zal is dolgozik. Feltételezik, hogy csak kísérleti gyártásra kaptak szakhatósági enge­délyt, s ezzel álcázva magu­kat, piacképes mennyiséget gyártanak abból a termék­ből, mellyel a környezetet veszélyeztetik. A tavaszi interpelláció nyomán a petőfitelepi villa­negyed szomszédságában oly titokzatosnak tűnő vegyi kft.-t minden szóba jöhető hatóság ellenőrizte, s fölszó­lította a megállapított hiá­nyosságok megszüntetésére. A tűzoltóság ottjártakor a gyárban csak csomagoltak, nem használtak tűz- és rob­banásveszélyes gázt, de ki­fogásolták bizonyos anya­gok tárolásának módját. Az egészségügyi intézmények­nek kipróbálásra átadott kö­zel tízezer patront engedély nélkül gyártották, amiért az ÁNTSZ 30 ezer forint bün­tetés fizetésére kötelezte a kft. ügyvezetőjét. Az Etomix-21 patron pró­bagyártását rendelte el a környezetvédelmi felügyelő­ség és a tisztiorvosi szolgá­lat is. A mérésék eredmé­nye: a környezetvédelmi en­gedély már megérkezett. - A hideg sterilizálás meg­oldása nélkülözhetetlen az egészségügyben. Az erre szolgáló termékhez eddig freont használtak. E veszé­lyes, tiltott anyagot váltja ki az általam kidolgozott tech­nológia, amivel nyertem a környezetvédelmi minisztéri­um pályázatán — magyarázta dr. Simkó Ferenc, vegyész­mérnök, a kémiai tudomá­nyok doktora, a vegyi kft. ügyvezetője. Tavaly besze­reztem az előállításhoz és az országos forgalmazáshoz szükséges 6-7 szakhatósági engedélyt. Mégsem fogom gyártani ezt a terméket! Leg­alábbis ezen a telephelyen nem. Messzebb megyek. Pél­dául oda, ahol nincs ekkora helyi adó... Nézze, tizenöt éve vagyok magánvállalkozó, a jogszabályokat, a hatóságot tisztelem. Áz üzem környe­zetében élők kifogásait eddig is orvosoltam. Most is enge­dek. Újszászi Ilona • Munkatársunktól „A moszkvai köz­egészségügyi hatósá­gok betiltották egy ma­gyar-ukrán vegyes vál­lalat, a Sigma Pakk Kft. által gyártott marha­húskonzervek forgal­mazását, mert vizsgála­taik szerint ezek a ter­mékek toxint termelő baktériumokat tartal­maznak, s két embernél botulizmust, azaz bénu­lásos tünetekkel járó ételmérgezést okoztak. A Moszkovszkij Kom­szomolec című lap beszá­molója szerint két ember betegedett meg e konzer­vektől a nyenyec autonóm körzetben. A magyar-ukrán cég nagy mennyiségben szállít különféle konzerve­ket Oroszországba, Moszk­vába és más városokba is" ­adja hírül az MTI szűkszavú jelentése. A Sigma Pakk Kft. egyébként csengelei székhe­lyű társaság, itt is működte­tik konzervüzemüket. Bár értesüléseink szerint a cég Gyanús dudorok • Bukarest (MTI) Szenátortársainak fémde­tektoros ellenőrzését köve­telte a bukaresti lapok sze­rint Radu Timofte román honatya, hogy megállapítha­tó legyen, hoznak-e fegyvert és lőszert az ülésekre. A sze­nátor az újságírók jelenlété­ben „leplezte le" parasztpárti társát, Serban Sandulescut, akinek zakózsebe gyanúsan kidudorodott: mint kitűnt, a honatya gázpisztolyt hord magánál, védelmi fegyver­ként. Serban Sandulescut, mint arról az Adevarul be­számol, Rambo-nak becézik kollégái, ugyanis nemrég ki­jelentette, hogy amennyiben a rendőrség szabadon bo­csátja az egyik ismert bűnö­zőt, Vasile Gorunt, akkor ő maga még jobban felfegy­verkezik. A román televízióban Sandulescu - bemutatva gázpisztolyát - annak védel­mi jellegét hangsúlyozta, ám Radu Timofte abbeli aggo­dalmának adott hangot, hogy ha kollégái fegyvert visznek be az ülésre, előbb-utóbb akár lövöldözés is kezdődhet valamelyik különösen felfor­rósodó vitában. Timofte sze­rint több honatya ruházata is mutat gyanús dudorokat. Kubai cukorsegély • Havanna (MTI) Kuba 10 ezer tonna cuk­rot adományoz a súlyos éhínséggel küszködő Észak­Koreának. A KCNA észak­koreai hírügynökség pénte­ken Dél-Koreában fogott je­lentése szerint a segélyszál­lítmány „a Phenjan és Ha­vanna közötti baráti kapcso­latok fenntartására és erősí­tésére irányuló kubai jelzés". Ezek Fidel Castro kubai ál­lamfő és Kim Dzsong II, a „nagy észak-koreai vezér" barátságán alapulnak. Soros vesztesége • Washington (MTI) Kétmilliárd dolláros vesz­teséget okozott Soros Györgynek a tőzsdei vihar. A hatalmas összeget, mely be­ruházásainak tíz százalékával ér fel, egy nap alatt vesztette el a tőzsdén - írta az AFP pénteken Washingtonból. Mint a Soros tulajdonát képező Quantum alap felelő­se, Stan Drucken-Miller a Wall Street Journalnak el­mondta, a hétfőn elszenve­dett veszteséget a New York­i tőzsde árfolyamemelkedése sem tudta kárpótolni, csak alig-alig szereztek vissza va­lamit pénzükből. A Soros be­ruházási alap részvényeinek (19 milliárd dollár) árfolya­ma az év eleje óta 17,7 száza­lékkal emelkedett. A New Statemannek adott csütörtöki nyilatkozatában maga Soros György figyelmeztetett a pénzpiacok ingatagságárea és kiszámíthatatlanságára, sőt kaotikus fejleményeire. Gyálarét(je) miért nem zöldebb? Van Szegednek egy Gyálarétje. Eme kis tele­pülés - Hattyason túl, a Tisza töltése mellé bújva ­sokak szerint a béke szige­te, mások emiatt (is) iri­gyelt kertvárosként tartják nyilván. S persze olyan szögedi is él közöttünk, aki így nyilatkozik: na, én ugyan semmi kincsért nem költöznék oda, a világ vé­gére. S bár abban a fociba­rátok biztosak, hogy egy labdarúgó-pálya minden­képp lehet e településen ­hiszen csapatuk ott vitéz­kedik a megyei I. osztály­ban -, de azt már keveseb­ben sejtik: vajon miből és hogyan gazdálkodnak az itt élők. Gyála tehát elég messze még a Széchenyi tértől, s „Szeged peremén" című riportsorozatunk má­sodik részében éppen arra vállalkozunk, hogy köze­lebb hozzuk a városhoz sa­ját faluját. (Riportunk Falu a városban, avagy: kertes háznál ritkán pihenhet a családi brigád... a lap 9. oldalán.) (Fotó: Gyenes Kálmán)

Next

/
Oldalképek
Tartalom