Délmagyarország, 1997. szeptember (87. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-03 / 205. szám

6 UNIVERSITAS SZERDA, 1997. SZEPT. 3. Kollégiumi körkép • Munkatársunktól Alábbi összeállítá­sunkban a néhány egye­temi város kollégiumi helyzetét mutatjuk be. Budapest Az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetemen négy normál és három szakkollégiumban fogadják a hallgatókat. A kollégiumi férőhelyek száma 2500. Az egyetem 16-17 ezer fős polgárságának fele vidé­ki, így aztán hatalmas harc folyik a kollégiumi férőhe­lyekért. A havi háromezer fo­rintos kollégiumi dijat szep­temberben emelik ötezer fo­rintra. Akik nem jutnak be a kollégiumokba, kénytelenek ifjúsági szállodákban, illetve albérleti szobákban meghúz­ni magukat. Az előbbiben ta­valy négy-ötezer forintot kér­tek havonta az egyetemisták­tól. Az albérletek tíz-tizenkét ezer forinttól kezdődnek, s a határ a csillagos ég. Többen úgy oldják meg lakhatási gondjaikat, hogy 4-5 fős cso­portot alkotnak, bérelnek egy kisebb lakást, amelyben ele­gendő fekvőhely híján kem­pingágyakon és szivacsokon alszanak. Debrecen A Kossuth Lajos Tudomá­nyegyetemen 1600 a kollé­giumi férőhelyek száma. Itt a két-három ágyas szobákért 3250, a négy ágyasakért 3000, míg a nyolc-tíz ágyas szobákért 2600 forintot fizet­nek havonta a hallgatók. Debrecenben sem tudnak minden jelentkezőnek kollé­giumi szállást biztosítani. Idén például az igénylők kö­zel felét tudták csak felvenni a diákszállókba. A kollégiu­mok mellett még az Arany Bika Szállóban, egy volt munkásszálláson, valamint albérleti szobákban hajthat­ják álomra fejüket az egye­temisták. A három ágyas szállodai szobákért szemé­lyenként és havonta nyolc­ezer, míg a munkásszállás három-négy ágyas szobáiért 5600 forintot kérnek. Az al­bérletezők, három-négy fős csoportokba állva általában az egyetem központi épüle­tétől nem messze, az újkerti lakótelepen keresnek maguk­nak szállást. Debrecenben egy másfél-két szobás főbér­lő nélküli panellakásért rezsi nélkül 15-16 ezer forintot kell fizetni. Miskolc A miskolci egyetemváros területén működő hét kollégi­umban több mint kétezer hallgató lakik. Természete­sen a kollégiumi férőhelyek­re itt is többszörös a túlje­lentkezés, ami azt jelenti, hogy például az idén az igénylőknek mindössze 30­40 százaléka jutott be az egyetemváros diákszállóiba. Az idei tanév újdonsága, hogy az egyetemhez közeli szakmunkásképző intézet is szállást biztosit a hallgatók­nak. A kollégiumi díj egysé­gesen háromezer forint ha­vonta. A kollégiumból kiszo­rulók az avasi lakótelepen, valamint a miskolctapolcai üdülőövezetben bérelnek szobát, lakást, illetve családi házat. Miskolcon egy kétszo­bás, főbérlő nélküli panella­kásért rezsi nélkül 16-18 ezer, míg egy üdülőövezeti családi házért vagy több szo­bás nyaralóért 35-45 ezer fo­rintot kérnek. Albérleti hoz­zájárulást nem kapnak a diá­kok, éppen ezért csapatba áll­nak, s többen vesznek ki egy­egy panellakást, illetve csalá­di házat. i Kollégiumi és albérleti helyzetkép Aki kimarad, lemarad? A Móra kollégium tetőterében hangulatos padlásszobákat alakítottak ki. (Fotó: Kamok Csaba) Sok az eszkimó, kevés a fóka. Esetünkben min­dez azt jelenti, hogy sok az egyetemi és főiskolai hallgató, kevés a kollégi­umi férőhely. Helyzet van tehát kollégiumi fronton. Amíg országos átlagban csak minden~ötödik, addig Szegeden megközelítően minden negyedik hallgató­nak jut kollégiumi hely. A Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének (FEKOSZ) elmúlt hétvégi találkozóján kifogásolták a résztvevők, hogy az állam nem adott pénzt sem a kollé­giumok bővítésére, sem az albérletbe kényszerülők tá­mogatására, pedig a rend­szerváltás óta megduplázó­dott a továbbtanulók száma. Szegeden közel tizennégy ezer nappali tagozatos hall­gató kezdi meg a tanévet a jövő héten. A felsőoktatási intézmé­nyek közül a maga hétezres létszámával a József Attila Tudományegyetemnek van a legnépesebb egyetemi pol­gársága. Nekik kellene szál­lást biztosítani kollégiumok­ban és albérletekben. A JA­TE-nak hosszú évekig alig több mint ezeregyszáz kollé­giumi férőhely állt a rendel­kezésére. S hogy ez mennyi­re kevés, mutatja a kollégiu­mokban lakó egyetemisták tavalyi, tizennyolc százalé­kos aránya. Az orvostudo­mányi egyetemen tavaly negyven százalék körüli volt ez a paraméter. A kollégiumi helyzet ki­éleződésének egyik legfon­tosabb oka, hogy a létszám­függő finanszírozási rend­szer az utóbbi években rá­kényszerítette az egyeteme­ket és a főiskolákat arra, hogy felduzzasszák hallgatói létszámukat. Mindeközben, pénz htján, diákszállókból nem épült több. A gondok enyhítésére A JATE, hogy enyhítse a hallgatók lakhatási gondjait, különböző forrásokat fel­használva építkezésekbe, bővítésekbe és átalakításokba kezdett idén tavasszal és nyá­ron. A tandíj bevételekből például bővítették a három­százhúsz férőhelyes Móra kollégiumot, mégpedig úgy, hogy a tetőtérben hangulatos manzárd szobákat alakítottak ki. Tanévkezdéskor huszon­heten nyernek itt elhelyezést. A huszonnyolc millió forin­tért vásárolt Fürj utcai ingat­lanba - amely korábban gará­zsokkal és vendégházzal együtt egy borkombinát iro­daépületeként funkcionált - a szeptemberi átalakítás után ötvenkét egyetemista költöz­het be. Az újszegedi Eko­parkban február óta húsz hallgató kapott szállást, s a rendszer olyan jól működött, hogy szeptembertől újabb húsz egyetemistát fogadnak a volt KISZ-iskolában. Az Universitas tulajdonában lévő, E 5-ös melletti volt orosz laktanya egyik épületét a nyáron újították fel száz­nyolcvanmillió forintért. Az épületet - amelyben hatvan lakás található az egyszobás­tól a két és felesig, a negy­venöt négyzetméterestől a hetven négyzetméteresig - a kollégiumi ellátottságban leginkább rászoruló egyetem diákjai veszik birtokukba. Szeptemberben nyolcvanegy JATE-s hallgató költözik ki a rendkívül korszerű ­szőnyegpadlós, beépített szekrénnyel, fürdőszobával, konyhabútorral és hűtővel felszerelt - diákszállóba, amely inkább hasonlít al­bérlők házára, semmint klasszikus kollégiumra. Vár­hatóan október közepére a ki­sebb átalakítások, s a még üresen álló lakások berende­zése után további százhetven hallgató talál majd szállást a volt orosz laktanyában. A bővítés következményeként idén már a kollégiumot igénylő elsősök harminchá­rom százalékát tudták felven­ni a diákszállókba. Almási Tibor, a JATE ifjúsági rek­torhelyettese elmondta: mivel a társintézmények közül a tu­dományegyetem szűkölködik leginkább kollégiumi férőhe­lyekben, nyitottak az elhelye­zés minden más formájára. Véleménye szerint a jelenlegi helyzet nemcsak a JATE, de a város számára is fájdalmas, s az egyetemvárosi rang megőrzése érdekében rövid idón belül tenni kell ez ellen, hiszen a szülők és a diákok számára egyre fontosabb szempont a lakhatás kérdése. A JATE-n egyébként a kollé­giumi árak egységesen ötszáz forintos, úgynevezett műkö­dési költségáltalánnyal növe­kednek az 1997/98-as tanév­ben. így a legtöbbet, 3700 fo­rintot a Móra, Hermann és a Fürj utcai kollégiumokban, mlg a legkevesebbet, 3000 forintot a volt orosz laktanyá­ban kell fizetni a szállásért. Univ Disk és Déli Apró A kevés kollégiumi hely miatt a városban tanuló egye­temisták és főiskolások je­lentős része albérletbe kény­szerül. Az Universitas-Sze­ged Diák-Szolgáltató Köz­pont Kht. (Univ Disk), amely egyebek mellett albérletköz­vetítéssel is foglalkozik, a Ju­hász Gyula Tanárképző Főis­kola alagsorában nyújt segít­séget a szálláskeresőknek. Számítógépes adatbázisuk augusztus végén közel nyolc­száz albérleti címet tartalma­zott. A kínálat rendkívül szé­les, a bútorozatlan egyszobás lakástól az újszegedi, szikla­kertes, légkondicionált villá­ig minden megtalálható ben­ne. Az albérleti árak 5 és 40 ezer forint között mozognak, átlagban azonban 6-10 ezer forintot kérnek egy-egy diák­tól a főbérlők. Az Univ Disk-et július közepe óta mintegy hatszáz egyetemista és főis­kolás kereste fel albérletügy­ben, de, mint mondták, a bei­ratkozás tájékán számítanak az igazi nagy rohamra. Meg­tudtuk, hogy a hallgatók leg­inkább a tízezer forint alatti, főbérlő nélküli szállásokat keresik. Igényük nem nagy: legyen bútor és hűtőszek­rény, telefon és mosógép nél­kül jól elvannak. Az Univ Disk-nél a keresgélés és a ki­választás után egyszerre ma­ximum tlz albérlet címet kap­nak a hallgatók. Ezek mind­egyikéért huszonöt forintot kell fizetniük, illetve ötszáz forint kauciót kell letétbe he­lyezniük, melyet visszakap­nak, ha visszaviszik a számí­tógépes listát. Megtudtuk: aki nem talál magának albérletet az Univ Disk ajánlatai kö­zött, következő lépésként a Déli Aprót üti fel, ott keres­gél a címek között. Jövőre: lakhatási támogatás A FEKOSZ tanácskozásán sürgették, hogy a kormány adjon lakhatási támogatást azoknak a diákoknak, akik jogosultak lennének kollégiu­mi elhelyezésre, de helyhiány miatt nem jutnak be. Magyar Bálint művelődési és közok­tatási miniszter az Ablak leg­utóbbi adásában elmondta, hogy gondolkodnak a lakha­tási támogatás bevezetésén, s várhatóan 1998 szeptembe­rétől, de az is elképzelhető, hogy már februártól havonta háromezer forinttal segítenék a kollégiumokból kiszoruló hallgatókat. Ez azért lenne fontos, mert már most is hal­lani olyanokról, akik, miután nem jutottak be kollégiumba, inkább évet halasztanak. Szabó C. Szilárd Kollégiumi helyek és térítési díjak Intézmények Nappali tagozatos hallgatók száma Kollégiumi szálláshelyek száma Kollégiumi ellátottság (%-ban) Térítési d(j (Ft/hó) József Attila Tudományegyetem 7167 1470 20,5 3000-3700 Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem 2500 939 37,6 2500 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 2900 700 24,1 2500 KEE Élelmiszeripari Főiskolai Kar 750 312 41,6 3000 Szegedi Hittudományi Főiskola 200 nincs önálló kollégiuma* ­2500 Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatórium 170 nincs önálló kollégiuma** 3200 Összesen: 13687 3421 30,9 * A világi hallgatók a 123 férőhelyes Szent Imre Kollégiumban kapnak helyet. ** A 32 zeneművészeti főiskolást a Károlyi Mihály Kollégiumban szállásolják el. Szegedi gólyák • DM-információ A József Attila Tudo­mányegyetem Bölcsé­szettudományi Karán 741, a Természettudo­mányi Karon 683, az Al­lam- és Jogtudományi Karon 425 első éves hallgató kezdi meg szeptembertál tanulmá­nyait. A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Altalános Orvosi Karára 164 elsős nyert felvételt. Közü­lük 144-en az általános or­vosi szakon, 20-an pedig a fogorvosi szakon tanulnak. A Gyógyszerésztudományi Karnak 118 új hallgatója van, akik közül 15-en a költ­ségtérítéses képzésben vesz­nek részt. A Főiskolai Karon belül szociális munkás szak­ra 47 nappali és 29 levelező, védőnői szakra 48 nappali, diplomás ápoló szakra 79 nappali és 63 levelező, gyógytornász szakra pedig 31 nappali tagozatos hallga­tót vettek fel. A Juhász Gyula Tanár­képző Főiskolára 731-en nyertek felvételt. A Hittudo­mányi Főiskolán mind a nappali, mind a levelező ta­gozaton 40 első éves kezdi meg tanulmányait. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis­kolán a főiskolai első évfo­lyamnak 25, az egyetemi első évfolyamnak 16 hallga­tója van a 19 különböző sza­kon. A Kertészeti és Élelmi­szeripari Egyetem Élelmi­szeripari Főiskolai Karán technológus szakra 127 nap­pali és 124 levelező, gépiész szakra 79 nappali és 30 leve­lező, vállalkozó szakra 104 nappali és 160 levelező ta­gozatos hallgatót vettek fel az idén. • Integrációs szabályzat Teljes az egyetértés Elkészült a Szegedi Felsőoktatási Szövetség szervezeti és működési szabályzatának terveze­te. A résztvevők megtár­gyalták és elfogadták a dokumentumot, és meg­állapodtak abban, hogy az intézmények karaik száma alapján képvisel­tetnek a szenátusban. A felsőoktatási integrá­cióról szóló kormányrende­let két évet biztosít a társulni szándékozó intézményeknek az egyesült egyetemek létre­hozására. E két év alatt az egyetemek és főiskolák szö­vetségi formában működ­nek. A szövetség létrehozá­sának feltétele a szervezeti és működési szabályzat el­készítése. A szegedi Univer­sitasban résztvevő intézmé­nyek tanácsai augusztusban megtárgyalták és elfogadták az SZMSZ tervezetét. A do­kumentum kimondja, hogy a szövetség fő célja a Szegedi Egyetem megalakításához szükséges infrastrukturális és szervezeti keretek megte­remtése, az egyetemek és főiskolák integrált felsőok­tatási intézménnyé formálá­sa. Mint Szabó Gábor pro­fesszor, a szabályzatot ké­szítő bizottság vezetője el­mondta, a legfontosabb kér­dés, amelyben sikerült meg­állapodniuk arra vonatkozik, milyen elvek szerint képvi­seltessék magukat az egyes intézmények a szövetség ve­zető testületében, a szenátus­ban. A paritásos képviselet az egyetemeknek lett volna hátrányos, a hallgatói lét­szám alapján történő kül­döttválasztás pedig a főisko­lákat hozta volna előnytelen helyzetbe. Végül az intéz­mények megállapodtak ab­ban, hogy ki-ki karainak ak­kori száma alapján delegál­hat majd képviselőt a szená­tusba. így a JATE négy, a SZOTE három, a tanárképző főiskola kettő, az élelmisze­ripari és a zeneművészeti főiskolák pedig egy-egy vá­lasztott taggal képviseltetnek majd a testületben. Emellett hat hallgatót és két nem ok­tató dolgozót választanak a Szenátusba. Az intézmények vezetői és az egyesített hall­gatói önkormányzat elnöke hivatalból lesz tagja a testü­letnek. Fontos elvi megállapodás, hogy a szenátus tagintézmé­nyi konszenzus alapján hoz­za a döntéseit. Ez azt jelenti, hogy az egyetemek és főis­kolák bármilyen - nem sze­mélyi - döntés ellen vétó­joggal élhetnek, vagyis a többség nem kényszerítheti rá akaratát egyetlen intéz­ményre sem. Ugyanakkor, ha valamelyik egyetem vagy főiskola a vétójog ismételt gyakorlásával veszélyezteti az integrációs célokat, a sze­nátus kezdeményezheti az intézmény kizárását a Szö­vetségből. Az egyeztető munka során néhányan fel­vetették, hogy a vétójog gya­korlása a Szövetségben aka­dályozhatja a végső integrá­ció létrejöttét. Szabó Gábor, valamint a tervezetet jóváha­gyó intézményi tanácsok vi­szont úgy vélik, ha nem jön létre egyetértés, ha sikerte­len az érdekegyeztetés, nincs értelme létrehozni a Szegedi Egyetemet. Az SZMSZ rögzíti az egyetemek és főiskolák szö­vetségben megőrzött függet­lenségének kereteit is. Ki­mondja, hogy a tagintézmé­nyek megtartják gazdasági önállóságukat, egyetemi és főiskolai jellegüket. A szö­vetség működésének kiadá­sait költségvetésük 2 ezrelé­kének közös alapba helyezé­sével fedezik. A szövetséget az Országgyűlés két éven belül egységes önálló felsőoktatási intézménnyé alakttja át. K. G. Pszichológiai találkozó • DM-információ Tegnap befejeződött Sze­geden az Európai Humántu­domány-történeti Társaság első éves találkozója. A kon­ferenciát az ELTE és a JA­TE pszichológiai tanszékei közösen szervezték, így au­gusztus 29-31-én Budapes­ten, szeptember 1-2-án Sze­geden, a Hungária Szállóban tanácskoztak a hazai és kül­földi tudósok. Az előadók a pszichológia szociológiai és történeti vonatkozásait ele­mezték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom