Délmagyarország, 1997. május (87. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-02 / 101. szám

AZ urszaggyuiesi Könyvtár állományából törölve Rács mögött a robbantók megbízói? (3. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN J DELMAQYARORSZAQ PÉNTEK, 1997. MÁJ. 2., 87/101. ÁRA TELE-7-TEL: 36 FT Újszeged! majális, ligeti nosztalgia A szegedi Herkules Pakucza József, a Budapest Nagycirkusz Szegedről indult erömúvésze, bejárta a világot. (4. oldal) Molnár a keretben A szegedi Molnár Tamás, a vízilabdások „klasszikus centere", keretbe került. (6. oldal) Tulajdonosok ajándékba kapják! | Tele-7 A DM KFT. Hm P*0<MAMMIUlKUTI Tele-7 A DM KFT. Hm P*0<MAMMIUlKUTI Szerdán még esö, csütörtökön már telt házas ünnep... (Fotó: Miskolczi Róbert) • Munkatársunktól Május elseje. Úgy tfz-ti­zenöt évvel ezelőtt nem le­hetett kérdéses a szocialista államok blokkjában, kinek az ünnepe ez. Mint ahogy azt is pontosan rögzítette a politika - nem vigadalom az, amit nem kötözünk össze jelszavakkal. Az persze más kérdés, hogy az örökről és megbonthatatlanról miként vélekedett a transzparensek cipeiésére szakosított mun­kásosztály. De ma már ki kérdezne ilyet? Annál in­kább izgatja a fantáziát, hogy naponta átformálódó világunkban szeretjük-e, s ha igen, milyen koreográfia szerint ünnepelni május leg­első napját? Beleharsogjuk-e még a levegőbe, hogy - ujjé, a ligetben, nagyszerű! -, vagy inkább ülünk otthon a tévé előtt, s kis lábaskánk­ban sütögetjük magunknak a kolbászt. Nos, Szeged polgá­rai közül sokezren a ligeti tömegelős, mint haladó nép­szokás, mellett voksoltak teg'nap. De miért is? Ezt igyekszünk megválaszolni az 5. oldalon olvasható ri­portunkban. • Magyar-román kapcsolatok Van esély • Budapest (MTI) Magyarország és Ro­mánia kapcsolatai rend­kívül ígéretes módon alakulnak, és mindent meg kell tenni azért, hogy a két ország meg­békélésére nyitva álló történelmi esélyt teljes egészében kiaknázzák ­állapította meg egybe­hangzóan Horn Gyula miniszterelnök és Petre Román, a román Szená­tus elnöke a kormányfő dolgozószobájában tar­tott szerdai megbeszélé­Horváth Tamás, a minisz­terelnök diplomáciai főtanács­adója elmondta: évtizedek óta végre valóban van esély arra, hogy valósággá válja­nak a két ország vezetői kö­zötti megállapodások. így az alapszerződésben foglaltak, valamint a Constantinescu elnökkel és a Ciorbea kor­mányfővel folytatott tárgya­lások nyomán született konkrét egyezmények. Ezek között fontos helyen szere­pelnek a magyar kisebbség­gel szembeni kötelezettség­vállalások és olyan konkrét megállapodások, mint a ko­lozsvári magyar konzulátus megnyitása, vagy a Bolyai Egyetem ügye. Horváth Ta­más utalt arra, hogy Petre Román a megbékélés törté­nelmi esélyének jegyében vizsgálta például a gazdasá­gi együttműködés további lehetőségeit. A megbeszélésen nagy súllyal szerepeltek a két or­szág euroatlanti integrációs törekvései. Horn Gyula megerősítette, hogy Ma­gyarországnak érdeke Ro­mánia csatlakozása a NA­TO-hoz és az Európai Unió­hoz. Ezt a folyamatot a ma­gyar vezetés belső meggyő­ződésből következetesen tá­mogatja. Flórián-nap • Munkatársunktól A Csongrád Megyei Tű­zoltó-parancsnokság ma Flórián-napi megemlékezést tart az Ópusztaszeri Nemze­ti Történeti Emlékparkban. A 10 óra 30 perckor kez­dődő ünnepi programot Lehmann István, a megyei közgyűlés elnöke nyitja meg. Ugyancsak ezen a na­pon látogat az emlékparkba Monsieur Michel Carlier belga nagykövet is, akit szintén a megyei elnök fo­gad. Holttestet fogtak a Tiszán • Munkatársunktól Tegnap délután a szegedi régi hídról a járókelők vették észre, hogy e^y holttest úszik a vízen. Értesítették a rendőrséget. A vízi rendé­szeti rendőrőrs munkatársai az árvízi emlékműnél emel­ték partra a testet. Este Pénzes Zoltán rend­őrszázadostól megtudtuk, hogy a mintegy 65-70 éves férfi teste körülbelül negy­ven napig lehetett a vízben. Iratokat nem találtak nála. Ruházata: fekete alapon bar­na kockás inget, fekete szö­vetnadrágot és cipzáras fél­csizmát viselt. Nincs kizár­va, hogy annak a férfinak a holttestét találták meg, aki szintén mintegy negyven napja egy kotróhajóról esett a vízbe és tűnt el a folyóban. A vizsgálatot hétfőn folytat­ják a személyazonosság tisz­tázása érdekében. • Nyugdíjreform Húsz százalék • Budapest (MTI) • A nyugdíjreformról és az autópálya-építés 10 éves programjáról döntött többek között a kormány szerdai ülésén - jelentette be az ülést követő sajtótájékozta­tón Kiss Elemér államtitkár. A kabinet döntése értel­mében a parlament elé kerü­lő nyugdíjreform-javaslato­kat Medgyessy Péter pénz­ügyminiszter és Kökény Mi­hály népjóléti miniszter is­mertette. Elmondták: 1998­ban a pályakezdők számára lesz kötelező, hogy kerese­tük 6 százalékát egy nyug­díjpénztárba fizessék be. 47 éves korig bárki választhatja az új formát, ami elsősorban a 37 év alattiaknak ajánlott. Jövőre - az ÉT-megállapo­dásnak megfelelően - a nyugdíjakat az infláció mér­tékében plusz 3 százalékkal emelik, ami mintegy 16 szá­zalékos nyugdíjnövekedést jelent. Az özvegyi nyugdíjak szintén 1998-ban bevezeten­dő új rendszerében mindenki megkaphatja elhunyt házas­társa járadékának 20 száza­lékát. A kormány jóváhagyta azt a tízéves autópályaprog­ramot, amelynek keretében 2007-ig 400 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út épül, 75 százalékba állami forrásokból, 25 százalékban pedig koncesszióban ­mondta Lotz Károly közle­kedési, hírközlési és vízügyi miniszter. Gránát az elnökre • Dusanbe/Moszkva (MTI) Robbantásos merényletet követtek el szerdán Emomaii Rahmonov tádzsik elnök el­len. A politikusra a Dusanbé­től mintegy 350 kilométerre északra fekvő Hodzsent vá­rosában kézigránátot dobtak. Rahmonov megsérült a lá­bán. Szóvivője, Zafar Szai­dov szerint azonban élete nincs veszélyben. Kíséreté­ből ketten meghaltak, többen megsérültek. Labdába rúgott Torgyán dr. Munkatársunktól A kisgazdagyúlés hosszú tapssal ért véget tegnap dél­után Csongrádon. Dr. Tor­gyán József, az FKGP orszá­gos elnöke nagyon határo­zottan megmondta: aki a kö­vetkező választáson, vagyis egy év múlva nem őket tá­mogatja, az akarva akaratla­nul a kommunistákra szavaz. A várakozás oly nagy az em­berekben, hogy sorsuk jobb­ra forduljon. Várják az ígé­reteket. S a kisgazdák vezé­re azt ígérte: „kereszteshad­járatot indít" a munkanélkü­liség ellen. S megnyugtatott: „senki ne higyje, hogy mi egyedül akarunk kormá­nyozni!" Majd reményt ön­tött párthíveibe: „Világra­szóló, történelmi győzelem küszöbén állunk!" (Taps!) Odakünn aranyat érő eső zu­hogott. A pártelnök mégis (vagy ezért?) labdába rú­gott... (Tudósításunk lapunk 3. oldalán.) Kezdörúgás - ernyő alatt. (Fotó: Enyedi Zoltán) Fogorvosok találkozója • Munkatársunktól A SZOTE Szájsebészeti és Fogászati Klinikája több mint 20 éve minden évben megrendezi a Szegeden vég­zett fogorvosok találkozóját. A 80-as évek elejétől e talál­kozókon nemcsak a klinika munkájáról tájékozódhatnak a visszalátogató, egykori hallgatók, hanem tudomá­nyos továbbképző konferen­cia keretében gazdagíthatják szakmai ismereteiket. Az idei fogorvos-találkozó és továbbképző konferencia holnap, szombaton délelőtt lesz a SZOTE Oktatási Épü­letében. A délelőtt 10 órakor kez­dődő tudományos program főelőadását dr. Claus Löst, a Tubingeni Egyetem Konzer­váló Fogászati Klinikájának intézetvezető professzora tartja. Az előadást követő­en poszterkonzultációk lesz­nek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom