Délmagyarország, 1997. február (87. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01 / 27. szám

Lotz Károly: Az0rezá»& Könyvtár Nem növelhetők a lakosság terhei. (3. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ a—. SZOMBAT, 1997. FEBR. 1., 87/27. F§^IÍI ÁRA: 33 FT Hogyan „tébézünk"? Marad a korengedményes nyugdíj. 13. oldal) Éjféli csatornavita Fürdőkádba fojtotta anyósát... (7. oldal) # Új törvény, megtizedelt állomány Vadetetés, puskákkal • Az olaszoké a Szegedtej Gáláns a Gala? • Szeged (MTI) Tegnap jeleztük: „A végső döntést ugyan a pénteki köz­gyűlés mondja ki, de már szin­te bizonyos, hogy olasz több­ségi tulajdonba kerül a Szege­di Tejipari Rt. A vevő a legna­gyobb szicíliai tejvállalat, a Gala Italia - közölte Schop­per János vezérigazgató." A Szegedi Tejipari Rt. pénteki közgyűlésén szerződést frtak alá arról, hogy a szicíliai Ga­la-csoport a többségi tulajdo­nosa lett a társaságnak. Két nappal korábban a közgyűlés 200 milliós tőkeemelést ha­gyott jóvá, ezt az összeget a Gala-csoport vállalta; az alap­tőke így 337 millióról 537 millióra emelkedett, ezzel a Kígyó ­• Munkatársunktól Napok óta munkálkodnak a vízművek dolgozói a sze­gedi belvárosban, ugyanis az elöregedett csöveket ki kell cserélni. A még hetekig tartó munka alatt több helyen ta­külföldi partner a részvények csaknem 65 százalékát szerez­te meg. A Szegedi Tejipari Rt. be­szállítóiból és dolgozóiból ál­ló konzorcium a múlt év vé­gén nyerte meg az ÁPV Rt. által kiírt privatizációs pályá­zatot, amely a részvények 85 százalékára vonatkozott. Miu­tán itthon nem találtak tőke­erős partnerre, a már korábban érdeklődést mutató Gala-cso­porttal kötöttek szerződést. Schopper János vezérigazgató elmondta, hogy az új többségi tulajdonos több százmillió fo­rintot kíván fordítani a jelen­leg 600 dolgozót foglalkoztató cég bővítésére, korszerűsíté­sére. lezárva lálkozhatnak az autósok for­galomkorlátozással. A hét végén például a Tisza Lajos körúton közlekedők elől zár­ják le a Kígyó utcát - tehát a körútról nem lehet ide beka­nyarodni. A rendörök hamar az Édenbe érkeztek. (Fotó: Karnok Csaba) • Munkatársunktól Tegnap este kilenc óra körül egy átlagos termetű fiatalember állított be a Bu­dapesti körút 30/A alatti garázsboltba. Az „Éden abc" kiszolgálónőjétől ci­garettát óhajtott vásárolni ­legalábbis ezt mondta -, ám a számla kiegyenlítése helyett egy „fegyvernek látszó tárggyal" a hölgyet a kassza kiürítésére szólította fel. Miután az eladó ijedten átnyújtotta a bevételt ­mintegy 30 ezer forintot -, a férfi a raktárba „paran­csolta" őt, mondván, egy ideig ne mutatkozzon a nyilvánosság előtt... Majd, mint aki jól végezte dolgát, a rabló taxiba szállt, s távo­zott. Lapzártáig a nyomo­zás vezetői még nem tud­ták, hogy melyik taxitár­saság fuvarozta a pénzéhes fiatalurat, s arról sem tu­dunk, hogy a hívatlan „vá­sárlót" azóta lekapcsolták-e valahol. Horn és Lantos • Budapest (MTI) Horn Gyula miniszterel­nök pénteken délelőtt parla­menti dolgozószobájában fo­gadta Tom Lantost, az ame­rikai Kongresszus emberi jo­gi bizottságának társelnökét. Az MTI információi szerint a két politikus Magyarország európai integrációs folyama­tának helyzetével foglalko­zott. Rendkívüli MSZP­kongresszus? • Budapest (MTI) Az MTI információja sze­rint az MSZP alelnökei ked­den tárgyalnak a Kiss Péter halálával kialakult helyzetről. A párt alapszabálya ugyanis úgy rendelkezik, hogy ha a kongresszus által választott országos testületek valame­lyik elnöki tisztsége - így a Kiss Péter által betöltött köz­ponti pénzügyi ellenőrző bi­zottság elnöki posztja is - be­töltetlenné válik, akkor össze kell hívni a párt kongresszu­sát. Az alapszabály függeléke értelmében az ellenőrző bi­zottság - legfeljebb fél évre ­egyik tagját ideiglenesen meg­bízhatja az elnöki feladatok ellátásával, a kongresszust azonban fél éven belül össze kell hívni. Tardos Júlia, az MSZP sajtófőnöke az MTI-t arról tájékoztatta, hogy ügy­rendi kérdésről van szó, amely politikai döntést igényel. • Egy baleset története és utóélete Több mint szálka • Munkatársunktól Júniusban megjelent a va­dászati törvény, mely a föld­tulajdonosoknak adja a va­dászati jogot, akik vagy ma­guk élnek e joggal, vagy bérbeadják azt a vadászok­nak. A törvény nyomán újra­rajzolják a vadászterületeket is, és újjászerveződnek a va­dásztársaságok. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a földtulajdonosok élnek majd a vadászati joggal, megkez­dődött a „kitakarítás". Nem véletlen, hogy a mostani ál­lomány tört része a tavaly ilyenkorinak. Az Egyetértés vadásztár­saságot jó vadállománnyal, stabil pénzügyi, de belső él­lentétekkel teli helyzetben érte az új törvény. A tisza­szigeti, a deszki és a kiszom­bori újjáalakult társaságok­nál minden régi tag vadásza­ti joghoz jutott, a szőregiek­nél viszont a harminc régi vadász közül csak hetet vet­tek be az új társaságba az ot­tani földtulajdonosok. Ez ér­dekellentéteket okozott. (írásunk a 7. oldalon.) V Képünkön: egyetértésben. Az új helyzet azonban érdekellentéteket is szült. (Gyenes Kálmán illusztratív fotója.) Kisstílű fosztogatás Montenegró „kegyelmet kap"? • Belgrád (MTI) Momir Bulatovics monte­negrói elnök nem kíván ju­goszláv miniszterelnök len­ni, s ezen elhatározásáról már értesítette is Szlobodan Milosevics szerb elnököt ­írta a Nasa Borba című belg­rádi napilap. A washigtoni vezetéshez közel álló forrásokra hivat­kozó jelentés szerint Bulato­vics, aki állítólag korábban már elvállalta a kormányfői tisztséget, a hatalmas bel- és külföldi nyomásra döntött úgy hogy nem vesz részt a vezető tisztségekkel való „sakkozásban". Az eredeti elképzelések szerint Szlobo­dan Milosevics szerb elnö­köt nevezték volna ki Jugo­szlávia elnökévé. A lap az­zal magyarázta Bulatovics döntését, hogy a világ egyre inkább elszigeteli Milose­vics elnököt, s hogy az Egyesült Államok állítólag arra készül, hogy Monteneg­rót kivonja a Szerbia elleni büntetőintézkedések hatálya alól. A jugoszláv fővárosban nem tartják kizártnak, hogy a megváltozott körülmények között Milosevics igyekszik majd megszerezni a jugo­szláv miniszterelnöki tisztsé­get. • Munkatársunktól Január 21-én az Arany Já­nos Általános Iskolában, a he­tedik osztályosok testnevelési óráján sajnálatos baleset tör­tént. A tornacsarnok parkettá­jából levált egy közel tizenkét centiméter hosszú darab, s az gyakorlat közben majdhogy­nem tövig fúródott az egyik kislány hátába. A tizenhárom esztendős Darók Katalint azonnal elszállította a mentő, s az orvosok kioperálták testé­ből a nem mindennapi szálkát. Hála Istennek komolyabb bajt nem okozott a fadarab. A di­áklány jelenleg jó állapotban van, s február 3-án már mehet iskolába. A testnevelés óra alól azonban három hétre fel­mentették az orvosok. Az is­kola igazgatójától megtudtuk, hogy ebben az évben már négyszer hívtak mentőt bal­eset miatt az intézménybe. (Riportunk a 7. oldalon.) Képességfejlesztő gyakorlat. Képünk nem a 7/c testnevelési óráján készült... (Fotó: Karnok Csaba)

Next

/
Oldalképek
Tartalom