Délmagyarország, 1996. augusztus (86. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-02 / 180. szám

Szegény Amerika! Nagy vihart kavart Clinton bejelentése a hatvanéves jóléti rendszer kizsigereléséről. (2. oldal) Reformátustalálkozó Erdélyben és a Partiamban kerül sor a magyar reformátusok világtalálkozójára. (3. oldal) Tulajdonosok ajándékba kapják! előfizetői I KLUBKÁRTYA a mlmagia.o.szao a reoo.u dfl világ m a csonoaao ml ovii hiaiap hm „ooaamam ili alít! tt x wl^vaqyjfuio.i rwiljífiar íllomSnyábíl WrtlVO Akinek visszavarrták a kezét (3. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ Függőben az Ikarus • Budapest (MTI) Éles kritikával illette az Ikarus Rt. többségi magyar tulajdonosát, az ÁPV Rt.-t a kisebbség­ben lévő orosz társtulaj­donos, az ATEX Rt. elnö­ke, Jevgenyij Ljubinszkij az autóbuszgyár csütör­tökön elhalasztott köz­gyűlése után tartott saj­tótájékoztatón. Az újságírókat eredetileg Széles Gábor hívta össze, hogy az Ikarus Rt. élén tör­ténő változásokról beszá­moljon. A közgyűlésen az előzetes várakozások szerint Szélest az Ikarus Rt. igazga­tóságának tagjává, majd el­nökévé választották volna. Erre azonban az ÁPV Rt. kérésére csütörtökön nem került sor, mert a közgyűlést szeptember 12-re halasztot­ták. Jevgenyij Ljubinszkij, az ATEX elnöke viszont szük­ségesnek érezte, hogy infor­málja az álláspontjáról az új­ságírókat. Kifejtette: az orosz fél támogatja Széles jelölését, és az ATEX érde­kelt abban, hogy Magyaror­szágon az autóbuszgyártás fennmaradjon. Szerinte ez politikai kérdés, vagyis a döntés a magyar kormány kezében van. Méltatlannak találta, hogy az ÁPV Rt. ki akarta szorítani az orosz társtulajdonost az Ikarusból. Úgy vélte: az ATEX min­dent megtett a társaságért, hiszen 1991-ben 50 millió dollárt fektetett be. Most a magyar államon van a sor, hogy segítséget nyújtson a továbbra is nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. Emlé­keztetett rá, hogy a társaság üzleti tervében ez évben 1200 autóbusz értékesítése szerepel. Úgy értékelte, hogy a piaci kereslet az au­tóbuszok iránt élénkebb lesz. PÉNTEK, 1996. AUG. 2., 86/180. ÁRA TELE-7-TEL: 32 FT A kajak-kenuzók hozzák az aranyat? Hidat a forgalomnak! • Munkatársunktól • Budapest (MTI) Összesen egymillió 200 ezer tonna étkezési búza ki­vitelére adott engedélyt a Földművelésügyi Minisztéri­um az idei termésből. Bene­dek Fülöp, az FM államtit­kára azt is elmondta, hogy a zömében a környező orszá­gokba - mint hagyományos exportpiacokra - irányuló kivitelben 200 ezer tonna liszt is szerepel. A napokban a sajtóban felröppent hírekről, misze­rint a sertéshús ára az év vé­gére elérheti akár az 1000 • Adatok a búzakivitelről Jön a húsáremelés forintot is, az államtitkár ki­fejtette: irreálisnak tartja az ilyen mértékű árnövekedést. Szerinte vannak, akik érde­keltek a húsár felverésében, hogy a lakosság rovására na­gyobb profitot szerezhesse­nek. Az FM - hangsúlyozta - élni fog a piacszabályozás adta lehetőségekkel, amelye­ket az agrárrendtartási tör­vény biztosít, és megpróbál­ja megakadályozni a nagy­mérvű áremelkedést. Elkép­zelhetőnek tartja viszont, hogy mint minden más ter­mék esetében, a sertéshús ára az átlagos inflációs ráta növekedésével emelkedjen, éves szinten mintegy 20-25 százalékkal. - A magyar sertéshúspi­acnak komoly exportlehető­ségei vannak, hiszen például Dél-Korea jelentős, mintegy 25-35 millió dollár értékben importálna Magyarországról sertéshúst. Ennek érdekében a hét közepén dél-koreai szakemberek látogattak a Földművelésügyi Minisztéri­umba - közölte Benedek Fü­löp. Az államtitkár elmond­ta, hogy a dél-koreai küldött­ség a gabonaimport iránt is érdeklődött. Mind a gabona-, mind pedig a sertéshús-ke­reskedelem esetében a dél­koreaiak tárgyaláselőkészítő szinten folytattak eszmecse­rét a tárcánál. Lökös főszerkesztő az Esti Hírlapnál • Budapest (MTI) Lőkös Zoltánt nevezték ki csütörtökön az Esti Hírlap főszerkesztőjévé. Az eddigi főszerkesztő, Tarján Miklós az újonnan alakuló szerkesz­tőbizottság elnöke lett - tájé­koztatta az MTI-t a lapot ki­adó Esti Hírlap Press Kft. A közlemény szerint a kiadó azért döntött a személyi vál­toztatás mellett, mert „vál­toztatásokat kíván végrehaj­tani az orgánum fővárosi és környéki jellegének erősíté­sére". Féltékenységi dráma • Nógrádmarcali (MTI) Véres féltékenységi drá­mához riasztották a balassa­gyarmati rendőröket. A helyszínre érkező járőr azon­ban már csak a befejezett tényt észleihete: a Kinizsi út 24. számú ház udvarán hátá­ban és mellkasában több késszúrás nyomával holtan feküdt a 20 éves R. Karoli­na. A helyszínen elfogták a halálos késeléssel alaposan gyanúsítható élettársat, K. Józsefet. A rendőrök az ügyről el­mondták: a két ember kap­csolata tönkrement, R. Karo­lina el akarta hagyni a férfit, aki feltehetően ezért ragad­tatta magát a végzetes cse­lekményre. A „fejkendős" Zala György (is) biztosan jutott a döntöbe. (MTI Telefotó) • Munkatársunktól Az olimpia utolsó hetében vízre szálltak kajak-kenusok is. Azok, akiktől a magyar sportközvélemény, az úszók mellett, a legtöbbet vár. Ed­dig úgy néz ki, hogy nem is fogunk csalódni Gyulaiék­ban, hiszen az előfutamok és középfutamok után a magyar színeket képviselők azt nyúj­tották, amit reméltünk tőlük. Szinte mindannyian a döntő­be kerültek, csupán egy ver­senyszám lesz, ahol nem szurkolhatunk magyar ére­mért. A legbiztosabb győz­tesnek a Kolonics-Horváth kenu páros látszik, hiszen a szakemberek véleménye szerint is, a magyar kettős­nek helye van a dobogón. Kolonicsék azonban nem elégednek meg csupán a do­bogóra kerüléssel, hanem a legnemesebb, legszebben csillogó éremre vadásznak. Mind az 500, mind pedig az 1000 méteres távon biztosan jutottak a döntőbe. Akárcsak Kőbán, Pulai, Zala, vagy ép­penséggel a női és a férfi né­gyes. Vajon a kajakosok és kenusok meghozzák-e a vár­va-várt aranyesőt? Vajon felzárkózik-e melléjük az ökölvívó Kovács István is, aki feltartóztathatatlanul me­netel a döntő felé? Két nap múlva kiderül... Ötvenéves a forint Csendélet az új hidon. Állapot, amely tovább nem tartható. (Fotó: Gyenes Kálmán) Hamarosan újra lesz régi hidunk. Lezárása óta borzol­ta a kedélyeket több olyan vélemény, amelyek azt fejte­gették: a felújítás befejezése után ne engedjék vissza a gépjárműforgalmat a régi hídra. Olvasóink felháboro­dottan telefonáltak, írtak la­punknak a témával kapcso­latban. Akik például Újsze­geden laknak, azt nehezmé­nyezték, hogy nagy kerülő­vel jutnának el Tiszán túli munkahelyeikre. A Nagy­körúton lakók pedig házaikat féltették a forgalomtól. (A lapunk 5. oldalán ol­vasható írás arról számol be, hogy a Közlekedéstudomá­nyi Egyesület kezdeményez­te „közvélemény-kutatás" eredménye azokat igazolja, akik a régi híd korábbi sze­repének visszaadására sza­vaztak.) ' Munkatársunktól Fél évszázaddal ezelőtt, 1946. augusztus l-jén - a vi­lág legnagyobb inflációját megállítva - született meg a magyar forint. Az évforduló tiszteletére a Metal-Art Ne­mesfémipari Rt. - az Állami Pénzverő jogutódja - külön­leges megoldású és kivitelű kollekciót bocsátott ki. A nagy finomságú ezüstből ké­szült érem két oldalán az egykori fémérmék képe ta­lálható. Az első két bankjegyet ­a tíz- és százforintosokat ­kicsinyítve, színezüst leme­zen örökítették meg. A há­rom darabból álló gyűjte­mény súlya körülbelül négy uncia. Amerikai-mongol biztonsági szerződés • Tokió (MTI) Biztonsági szerződés jött létre június elején az Egye­sült Államok és Mongólia között - közölte a Nihon Keizai Simbun című tokiói lapban megjelent interjújá­ban Punszalmágin Ocsirbat mongol államfő. Mint mondta, a szerződés nem jelent változást Qrszága külpolitikájában. „Külkap­csolatainkban a legfontosabb Kfna és Oroszország, de jó­nak látjuk, ha kiterjesztjük kapcsolatainkat az Egyesült Államokkal. Japánnal és Eu­rópával is" - hangsúlyozta. Ismerőst • Tudósítónktól Tegnap, csütörtökön dél­után 4 és 5 óra között egy baleset miatt több kilométe­res sor keletkezett az E75-ös út Öthalmi laktanyához kö­zeli szakaszán. Két autó, egy Dacia és egy Ford ütközött egymással. A rendőrség lapzártakor még vizsgálta a baleset kö­rülményeit, ám annyit már megtudtunk, hogy mindkét autó Szeged felé tartott, ami­kor az elől haladó Dacia ve­zetője a szemközti sávban egy ismerősét pillantotta meg. A pilóta, hogy üdvö­zölje, körültekintés nélkül fordulni kezdett. Eközben a mögé érkező Ford a Dacia bal oldalába ütközött és fel­borította. Az autó vezetője megsérült. látott - megfordult Ismét talpon a Dacia. (Fotó: Miskolczi Róbert)

Next

/
Oldalképek
Tartalom