Délmagyarország, 1996. április (86. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-06 / 82. szám

6 HAZAI TÜKÖR SZOMBAT, 1996. ÁPR. 6. Régi magyar - informatika Fotókiállítás Kokas Károly: - Az informatika felfogásunk szerint társadalomtudomány. (Fotó: Révész Róbert) Az alapítvány köszönete Tisztelt Főszerkesztő Úr! Kissé megkésve, ezúton köszönöm meg Önnek, va­lamint a Délmagyarország Kft. vezetőinek és dolgozói közösségeinek azokat az ajándékokat, amelyekkel a szegedi állami gondozottak elmúlt évi életét ünnep­élyesebbé és gazdagabbá tették. Az Önök által gyermekotthonunknak juttatott 50 ezer forint értékű vásárlási utalványból divatos gyer­mekcipőket vásárolhattunk a Szeged Nagyáruházban. Köszönjük, hogy a városban adományozni szándé­kozók figyelmét többször is ráirányították gyermekott­honunkra, illetve az állami gondozottakat segítő ala­pítványunkra. Ennek köszönhető például a Castello Hun százezer forintos alapítványi támogatása is. Külön is megköszönöm, hogy a szegedi gyermekvé­delem ügyét figyelemmel kísérik és lehetőségeik sze­rint támogatják. Szeretettel gondolunk vissza azokra a munkatársaikra, akik már jártak nálunk és hírt adtak rólunk (külön is említve Újszászi Ilonát, Schmidt And­reát, Farkas Csabát). Kívánunk Önnek és a Délmagyarország vala­mennyi dolgozójának kellemes húsvéti ünnepeket, sok sikert a munkában és boldogságot a magánéletben! A megajándékc-.ott gyermekek nevében: Barcsi Antal igazgató, a kuratórium titkára Tisztelt Igazgató Úr! Az árva vagy a szüleitói elhagyott gyermeknek nehéz sors jut osztályrészül. Ezt külünösen átérez­zük húsvétkor, mely a szeretet és a megújulás ünne­pe is. Az apró figyelmesség, az ajándék, az adomány és a folyamatos támogatás forrása: a szeretet, célja: esélyt adni a megújuláshoz. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok az állami gondozott gyerekeknek és a gyermekvédelem ügyét szolgáló valamennyi szakembernek! A Délmagyarország Kft. munkatársainak nevében: Dlusztus Imre főszerkesztő, ügyvezető igazgató • Éterben a városi televízió Szegedet és környékét teljesen lefedi a jel • Munkatársunktól Máskülönben szőnyeg­padlót és tapétát árulnak el­sősorban a szegedi TTL áruházban, ám a szokatlan, meghökkentő eseményektől sem zárkóznak el. Jó példa erre az a fotókiállítás, amely április elsején kezdődött és 15-ig tekinthető meg a Vá­sárhelyi Pál utcában. A Bu­dapesti Műszaki Egyetem világjáró klubja állította ki szebbnél-szebb természetfo­tóit. Talán az összes föld­részről láthatók itt, jobbára harmincszor negyvenes szí­nes képek - Ilyen a világ címmel. Az ötlet saját, nem „központi utasítás", a TTL­nél ugyanis helyben is dön­tenek a marketingeszközök­ről. Maga a rendezvény gyakorlatilag egy vándorki­állítás, több fővárosi egyete­mi kollégiumban bemutat­koztak már a képek. A privatizáció hatásai • Budapest (MTI) Mintegy 10 milliárd dol­lárnyi további működótőké­re_ lenne szükség ahhoz, hogy biztosítani lehessen a megfelelő foglalkoztatási szintet, és felgyorsulhasson a fejlődés - hangoztatta Suchman Tamás privatizá­ciós miniszter pénteken, a Gazdálkodási Tudományos Társaság által rendezett fó­rumon. A miniszter kifejtet­te: a privatizáció utáni idő­szakra is biztosítani kell azokat a feltételeket, ame­lyek kedvezőek a további működőtőke-beáramláshoz. A hazai erőforrások ugyanis legfeljebb csak a szintentar­táshoz elegendőek, a gazda­ság növekedési pályára állí­tásának és a növekedés fenntartásának feltétele a je­lentős külföldi működőtőke­beáramlás. Pax Romana Fórum • Siófok (MTI) A katolikus értelmiséget tömörítő - a Katolikus Ma­gyar Értelmiségi Mozgalom jogutódjaiként 1991 óta mű­ködő - Magyar Pax Roma­na Fórum 38. kongresszusát a húsvét utáni héten rendezi meg Siófokon, a két évvel ezelőtti találkozó színhe­lyén. A mostani kong­resszuson - a szervezők ál­tal tanulmányi hétnek is ne­vezett programon - a ma­gyar kultúra helyzetével és jövőjével foglalkoznak a résztvevők. Megpróbálják mai jelentésében értelmezni a kultúra, ezen belül is a ke­resztény kultúra, a válaszút, az azonosságtudat és az ér­tékválasztás fogalmait, s új­rafogalmazni kereszténysé­gük viszonyát ezekhez az értékekhez. Hétfői hulladék • DM-információ A Szegedi Környzetgaz­dálkodási Kht. április 8-án, hétfőn, húsvét másnapján az arra a napra esedékes szállí­tási körzetekből a megszo­kott rend szerint szállítja el a hulladékot. Kokas Károly a JATE­könyvtár olvasószolgála­tának osztályvezetője, s a világszínvonalú könyv­tári informatikai rend­szer egyik megteremtője. Az út nem volt egyenes, hiszen a JATE-n 1983­ban magyar-történelem szakon végzett, kiegészí­tő szakként művelődés­történettel és régi ma­gyar irodalomelmélettel foglalkozott, utóbbiból ráadásul doktorált is. Mi­után diplomáját kézbe kapta, rögtön a könyv­tárban kezdett el dolgoz­ni, az egyetemen pedig áradó tanárként tanitott irodalmat. Később az EL­TE és a Műegyetem kép­zésén 1987-ben szerzett szakinformatikusi vég­zettséget. • Már elnézést a profán kérdésért: de nem esik túl messze a számítástechni­ka a régi magyar iroda­lomtól? - Látszólag nem sok kö­zük van egymáshoz és tény­leg volt egy furcsa időszak az életemben, amikor egyszerre tanítottam az egyetemen má­sodéveseknek reformkori iro­dalmat, negyedéves progra­mozó matematikusoknak pe­dig Internet-ismereteket és informatikát. A kívülálló per­sze azt hiszi, hogy bölcsé­szettudmányról és számítás­technikáról van szó, ami nem igaz. Az informatika a mi fel­fogásunk szerint kifejezetten bölcsészet- vagy inkább tár­sadalomtudomány. Az infor­Ötven rajz • Budapest (MT) László Gyula Széchenyi­díjas festőművész-régész­történész kiállítása látható 50 rajz a honfoglalókról címmel a Csepel Galériában. A magyar őstörténetkutatás nemzetközileg is elismert szaktekintélye, iskolát te­remtő tudósa régészeti mun­kássága mellett és ahhoz kapcsolódóan folytatta mű­vészeti tevékenységét évti­zedeken át. Az egykoron Rudnay Gyula és Csók Ist­ván tanítvány számos hazai és külföldi kiállításon aratott sikert festményeivel, grafi­káival és kisplasztikáival. A nyolcvanhat éves korában is aktívan tevékenykedő tudós­képzőművész életútját, személyes vallomásait cso­korba gyűjtő életrajzi kötetet - Mesterségem régész cím­mel - a Szabad Tér Kiadó a közelmúltban jelentette meg. A Dózsa György Általános Iskola a Dózsa-napok kereté­ben több városi szintű tanul­mányi versenyt bonyolított le. íme az eredmények. Biológia játékosan: 1. Petróczi Zsófia (Tarján III. sz. Ált. Isk.), 2. Nagy Attila (Odessza II. sz Ált. Isk.), 3. Pataki Szilvia (Rókus II. sz. Ált. Isk.). Szö­vegértés (4. osztályosok): 1. Szanka Szilvia (Béke u. Ált. Isk.), 2. Polyák Adrienn (Bé­ke u. Ált. Isk.), 3. Muráti Ákos (JGYTF 2. sz. Gyak. Ált. Isk.). Mesemondó ver­seny 2. és 3. osztályosoknak: 2. osztály - 1. Papp Roland (Napos Uti Ált. Isk.), 2. Vi­rágh Zsófia (JGYTF. 2. sz. mációkat rendszerezzük és juttatjuk célba, a számítás­technika ehhez „csak" kor­szerű eszköz. • Hogyan fogadták a programozó matemati­kus-hallgatók a bölcsész­tanárt? - A közvéleményben él az a kép, hogy aki számítógé­pekkel foglalkozik, az hexa­decimális kódokban borzasz­tó programokat irkál. Ez an­nak a régi magyar betegség­nek köszönhető, hogy a gye­rekeket általános iskolában informatika címén a matema­tika tanár próbálja programo­zásra oktatni. A könyvtári in­formatikát is úgy tanították nekünk, hogy jött egy logika­tanár, egy matematikus és Tegnaptól egész Sze­geden és a környező községekben is vehető lett a Szegedi Városi Te­levízió műsora. A VTV éteri sugárzása a MA­TÁV szakemberei szerint a jelenlegi modern be­rendezésekkel körülbe­lül 20 kilométeres kör­zetben lesz fogható. Csütörtökön megérkezett a sugárzási engedély, így a teg­naptól megkezdte műsorsu­gárzását a Szegedi Városi Te­levízió -jelentette be egy teg­napi sajtótájékoztatón Korok­nay Károly stúdióvezető. A sugárzási premier azt jelenti, hogy a VTV adását egész Szegeden, illetve a város kör­nyékén előreláthatólag mint­egy 20-25 kilométeres körzet­ben lehet majd fogni. A ható­kört néhány hét múlva lehet majd pontosan meghatározni, amikor a műszaki szakembe­rek elvégezték a beállításhoz szükséges térerőméréseket. Gyak. Ált. Isk.), 3. Bajnai Zi­ta (Gutenberg J. Ált. Isk.), 3. osztály - 1. Erlauer Balázs (Gutenberg J. Ált. Isk.), 2. Turi Balázs (Fekete I. Ált. Isk.), 3. Ocsovszki Eszter (Arany J. Ált. Isk.). Olasz nyelv és műfordítás: nem ta­gozatosok - 1. Pasek Péter (JATE Ságvári Gyak. Ált. Isk.) és Tasnádi Gábor (Ró­kus I. sz. Ált. Isk.), 2. Szegi Ágnes és Magos Edina (mindketten Rókus I. sz. Ált. Isk.), 3. Szécsi Judit (JATE Ságvári Gyak. Ált. Isk.) és Könyves Gyöngyi (Rókus I. sz. Ált. Isk.). Tagozatos tanu­lók: 5-6. oszt. - 1. Mike László, Szántó Bálint, 2. egy számítástechnikus, aki a dBase adatbáziskezelő hasz­nálatát magyarázta. Gondol­ták, majd ez a fejünkben összeáll majd könyvtári in­formatikává. • Hogyan született meg a JATE-könyvtár informa­tikai rendszere? - Már a hetvenes évek vé­gén foglalkoztak Szegeden Makai Árpád vezetésével a kibernetikai laborban adatbá­zismodellezéssel, ekkor ren­geteg könyvtári adatot vittek be - még lyukszalagon! - a régi nagy számítógépekbe. Később már a Commodore 64-es időszakban gondoltunk arra, mi lenne, ha ezt a sok adatot mind visszakaphat­nánk és használhatnánk. Ké­Ahol kábeltévés rendszer van, ott ez nem okoz majd nagy fennakadást, az egyéni egyéni vevők pedig az UHF 29-en ta­lálják az új VTV-t. Ezzel kap­csolatban a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a VTV szer­ződést kötött az Attila utcai Antenna szaküzlettel, így a beállítással és szereléssel kap­csolatosan érdeklődőket in­gyenes szaktanácsadás várja a 321-174-es telefonon. A Művelődési és Közokta­tási Minisztérium engedélye szerint a VTV ezentúl hétfő­től péntekig 19-24 óra között ad majd szerkesztett műsort (benne magazinok, kulturális, sport és hírműsorok, illetve Rácz Mihály, 3. Jantyik Éva; 7-8. oszt. - Szelják Boglárka, 2. Ábel Martin, Kazy Zoltán, 3. Francia Gábor (vala­mennyien a Dózsa Gy. Ált. Isk. tanulói). Olasz nyelv, vers és prózamondó verseny: alsó tagozat - 1. Pasztuhov Zsuzsa (Dózsa), 5-6. oszt. ­1. Paulik Róbert (Dózsa), 7-8. oszt. - 1. Magosi Edina (Ró­kus I. sz. Ált. Isk.). A Dózsa-napok rendezvé­nyeit a Florin Rt., az ACO, a Citybank, a Fa-Villa Vendég­lő, a Göry Pince, a Szegedi Tejipar, a Tisza Füszért, a Villa Center Kft., a Z. Nagy Cukrászda és a MÉH támo­gatták. sőbb a PC-s korszakban Ba­konyi Géza kollégámmal együtt kezdtük pályázati pén­zekből kiépíteni a számítás­technikai hálózatot. Készítet­tünk egy on line katalógust néhány terminállal, jelen pil­lanatban is ezen kereshetnek a könyvtárlátogatók. Ez egyébként rajta van az Inter­neten is. A fejlesztés nem állt le, szeretnénk kiépíteni a komplex integrált számítógé­pes rendszert, amikor egy egységként működne a köny­vek beszerzése, az olvasói rendszer és a kölcsönzés. Minden könyv és olvasó vo­nalkódot kap majd, s ezzel lé­nyegében megszűnik a kata­lóguscédula és az olvasójegy. T. V. természetesen VTV-mozi, stb.), délelőtt 11-16 óra kö­zött pedig városi képújság je­lentkezik. A hétvégeken min­den második (páratlan) szom­baton lesz műsor (16 órától hajnali 1 óráig), egyébként a 12-16 óra között a képújság lesz látható. Vasárnap viszont minden alkalommal déltől éj­félig szerkesztett programot láthatunk. A sugárzás ojrán április 10-én 19 órától a VTV ünnepi műsorral jelentkezik majd, melyben többek között a nézők válogatást láthatnak az elmúlt 10 év városi műso­raiból. A beruházással kapcsolat­ban a sajtótájékoztatón jelen lévő Básthy Gábor alpolgár­mester elmondta, hogy a MATÁV-tól származott az ötlet, hogy telepítsenek tévé­adót a Rókusi toronyba (az önkormányzatnak nem lett volna pénze erre), ám a to­vábbi költségek (sugárzási dtj, stb.) elosztásáról még nem született megállapodás a város és a MATAV között. A VTV nyári közhasznú társas­ággá alakításával kapcsolat­ban az alpolgármester el­mondta, hogy az önkormány­zat bizonyos közszolgálati műsorok sugárzását továbbra is finanszírozná. (Megkér­deztük: a közgyűlési közvetí­tések finanszírozása biztosít­va lesz-e majd? Az alpolgár­mester válasza: havi egy köz­gyűlésé biztosan. A folytató­lagos vagy elnapolt ülések­nek egyelőre nem látja a fe­dezetét.) A VTV-nél egyéb­ként a munkatársak megkap­ták azt a fenntartói levelet, melyben az önkormányzat afelől érdeklődik, ki nem kí­ván a közhasznú társaságban dolgozni (értsd: ki nem kíván a közalkalmazotti státusáról magától lemondani). A sugárzással kapcsolat­ban elhangzott az is, hogy semmi akadálya a VTV-mű­sor sugárzásának Alsóváros vagy Tarján azon részein, ahol „más az úr", ez csak az ottani kábelüzemeltetőkön múlik. Ebben az ügyben egyébként nemsokára meg­állapodás várható az üzemel­tetők között, mint ahogy azokkal a Szeged környéki községekkel is meg fognak egyezni, amelyek jelezték igényüket a VTV adására. P. J. • A Dózsa-napok eredményei Verseny - játékosan Délmaqyárorszáq Tinimagazinjának BULIJA a mórahalmi Bounlyban! llfHiiiiniil oUbda Q&tudiö FARMEREK TOMBOLA FODIJA: egyhetes, 2 személyes tengerparti apartman, Görögországban, utazási költséggel!

Next

/
Oldalképek
Tartalom