Délmagyarország, 1995. december (85. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-01 / 282. szám

Az Or^ág^ósi Könyvtár állományából törölve "L Egyetemei mentett a kormány (3. oldal) Tulajdonosok "Jándékba kapják! L-l Tele-7 A DELMAGYARORSZAG ES A CSONGRÁD MEGYEI HÍRLAP HITI PROGRAMMfUÉKLETE ELŐFIZETŐI 1 M [ KLUBKÁRTYA J Tele-7 A DELMAGYARORSZAG ES A CSONGRÁD MEGYEI HÍRLAP HITI PROGRAMMfUÉKLETE ALAPÍTVA: 1910-BEN • A szegedi Sajtóházban Megalakult a Teledéi Baráti Kör # PÉNTEK, 1995. DEC. 1., 85/282. TELE-7-TEL ARA: 30 FT „Toledóiak" egymás között... Az ötéves kapcsolatokat tortával (is) ünnepelték tegnap este a Sajtóházban. (Fotó: Karnok Csaba) Tegnap este a Sajtó­ház Stefánia klubjában, mintegy ötven résztvevő jelenlétében megemlé­keztek a Szeged-Toledo testvérvárosi kapcsola­tok ötéves évfordulójá­ról. A jelenlévők - zöm­mel azok, akik már jár­tak az Ohio állambeli testvérvárosban - vissza­emlékeztek a fél évtized­del ezelőtti indulásra, az együttműködés kezdeté­re, s az azóta eltel idő­szak eseményeire. Az esten részt vett az amerikai vendégszerep­lésről hazatért sándor­falvi citerazenekar, s temperamentumos játé­kával itthon (is) elkáp­ráztatta a közönséget. Az esten az ünnepi puly­ka- és tortaszeletek, va­lamint a pezsgőbontás mellett felolvasták Bálint Erzsébetnek, a Toledói Testvérvárosi iroda igaz­gatóhelyettesének a sze­gediekhez intézett üd­vözlő levelét, amelyben sok sikert kfván a továb­bi együttműködés kiszé­lesítésében. A tegnapi Stefánia klubbeli ünnepségen me­galakították a Szegedi Toledói Baráti Kört, amelynek tagsága éppen az emlftett kapcsolatok elmélyítésén fáradozik majd. K. F. A Záporkerti Általános Iskolában attól félnek, hogy a szülők máshová - nem a Felsővárosi iskolába - viszik majd el a gyerekeket, mint ahová azt az önkormányzat eltervezte. (Fotó: Nagy László) • Záporkertben félnek a rossz döntéstől Kezdődik a nagy iskolafeKordulás Tavasszal lehetett el- Felsővárosi Általános Is- demben az oktatási bizott­őször hallani arról, hogy kola összevonását tervezi, ság elé kerüljön, ám ez­az önkormányzat a Zápor- Fél év kellett hozzá, hogy alatt az is kiderült, hogy a kerti Általános Iskola és a az ügy - a jövő héten - ér- Záporkerti-Felsővárosi összevonást újabbak köve­tik majd. A Záporkerti is­kolában a bizottsági dön­tés előtt afelől érdeklőd­tünk, hogy mit hoz majd az összevonással járó óha­tatlan felfordulás. (Riportunk a 7. oldalon) Ritka vendég a Forrásban Egy igazi leo­párdot is hoztak magukkal a Bio­gal Gyógyszer­gyár munkatársai arra a tegnapi tu­dományos szim­póziumra, ame­lyen egyik fájda­lomcsillapító gyógyszerükkel kapcsolatos ta­pasztalataikról számoltak be az orvosok. A fájda­lom szimbóluma­ként „szolgáló" leopárd nagy ér­deklődésre tartott számot, hiszen ritkaságszámba megy, hogy a Forrás Szállóban egy - ilyen szépséges, de nem veszélytelen ­ragadozó is „szál­lást" kap. (Fotó: Karnok Csaba) Kiss Pétert kinevezték A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök javaslatára, 1995. decem­ber 1-jei hatállyal - Kiss Pétert munkaügyi minisz­terré kinevezte. A kineve­zésről szóló okmányt Göncz Árpád csütörtökön délután a Parlament Nán­dorfehér vári-termé ben nyújtotta át. Az átadáson jelen volt Kiss Elemér, a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára. AVMDK nem írta alá A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségé­nek (VMDK) elnöksége úgy döntött, hogy egyelőre nem írja alá a Vajdaság autonó­miájának helyreállítását kö­vetelő felhívást, amelyet a Vajdasági Klub dolgozott ki, s juttatott el a politikai pár­tokhoz. A Beta belgrádi hír­ügynökség csütörtöki jelen­tése szerint a Vajdasági Klubnak küldött levélben Ágoston András, a VMDK elnöke azzal magyarázta a döntést, hogy a felhívást még egyetlen parlamenti párt sem Irta alá. „Amennyi­ben a szerbiai demokratikus ellenzék valamelyik parla­menti pártja aláírja a felhí­vást, akkor a VMDK ismét napirendre tűzi a felhívás megvizsgálását" - emelte ki. (MTI) „Készek vagyunk megbé­kélni a Magyar Köztársaság­gal" - jelentette ki a szlovák kormányhoz közelálló Slo­venská Republika csütörtöki számában megjelent interjú­ban Mihai Dinicu, Románia pozsonyi nagykövete, aki a román állami ünnep alkal­mából nyilatkozott. A diplomata szerint a ro­mán fél megbékélést célzó javaslatára „egyes magyar ellenzéki körök úgy reagál­tak, hogy nem lehetek benne biztos, vajon Magyarország kész-e" a megbékélésre. Eh­hez Iliescu elnök ajánlata szerint a De Gaulle tábornok és Adenauer kancellár által kidolgozott francia-német kiegyezés szolgálna mintául. „Sietni azonban nem kell, mert előbb a megbékélés fel­tételeit kell megteremteni. A Románia megbékélne velünk? román-magyar alapszerző­désről párhuzamosan foly­nak a tárgyalások" - tette hozzá a nagykövet. Szerinte a kérdésben csaknem min­den tisztázódott, eltekintve egyes „halott dokumentu­mok" elfogadhatóságának problémájától, mivel Romá­nia szerint „csakis az érvé­nyes európai dokumentumo­kat fogadhatjuk el". A „ha­lott dokumentumok" fogal­mát magyarázva Dinicu az Európa Tanács 120l-es szá­mú ajánlásait nevezte meg. • Rendőrkézen a gyanúsított Gyerekgyilkosság! ferdüld Megvan a november 27­én történt XX. kerületi bru­tális gyermekgyilkosság gyanúsítottja - jelentette be csütörtöki sajtótájékoztató­ján Bodrácska János buda­pesti rendőrfőkapitány. A 17 éves M. Lászlót - a lefe­jezett 12 esztendős István Zsolt barátját - éjjel vitték be a rendőrök, kihallgatása jelenleg is folyik. A közvé­leményt megrázó bűncse­lekmény motivációjáról - a nyomozás kezdeti stádiuma miatt - egyelőre nem nyi­latkozott a főkapitány. Bodrácska János el­mondta, hogy több száz nyomozó dolgozott a nem csak a lakosságot, hanem a rendőröket is megdöbbentő ügy felderítésén. M. László­hoz tanúvallomások alapján jutottak el, ugyanis többen látták őt a kérdéses időpont­ban az utcán, a háza előtt, illetve a liftben István Zsolttal. Ugyancsak észlel­ték, hogy néhány órával ez­után M. László egy szemlá­tomást nehéz bőröndöt ci­pelt ki a házból, amelyen meg is pihent. (A gyanúsí­tott édesanyjával lakik kö­zös lakásban, aki a bűncse­lekmény időpontjában nem tartózkodott otthon.) Az emlftett bőrönd a gubacsi hfdnál, a holttest közelében feküdt, a rendőrök vérnyo­mokat, húscafatokat, illetve egy M. László nevére szóló rendőrségi idézést találtak benne. Ugyancsak vérnyo­mokra bukkantak a feltéte­lezett elkövető lakásában és a ház folyosóján. Jelenleg szakértők azonosítják, hogy a rögzített vér az áldozattól származik-e. M. László az áldozat ba­rátja volt, 4 évvel ezelőtt végzett ugyanabban a kise­gítő iskolában, ahol a kisfiú is tanult. Az eddigi benyo­mások alapjárt egyikük sem tekinthető szellemileg visszamaradottnak, inkább olyan lusta gyerekekről van szó, akik jobban érzik ma­gukat a kisegítő iskolában. A gyanúsítottat egyébként agresszív, problémás fiúnak ismerte a környezete. M. László tagadja, hogy ő kö­vette el a gyilkosságot, azt viszont beismerte, hogy az emlftett bőrönd az övé. Egy pályaőr tegnap dél­után megtalálta a brutálisan meggyilkolt gyermek fejét a gyilkossággal gyanúsított 17 éves M. László lakása közelében. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem igazságügyi orvosszakértője azonosította a fejet. (MTI) INTERNET MIX-R Kft. Juhász Csaba (62)321-172 324-013 316-702 \3s • Új kukásautók Szegeden Szemétgyűjtés kél műszakban Új szemétszállító autókat vásárolt a Szegedi Környe­zetgazdálkodási Közhasznú Társaság. A kocsik hétfőn lépnek munkába, hogy napi két műszakban gyűjtsék majd a város szemetét. A be­ruházásnak ezúttal a Szeged környéki községek is örül­hetnek, mivel a régi kocsik­kal ott is szeretnék megszer­vezni a rendszeres szemét­szállítást. (További informá­cióink az 5. oldalon.) Nyitva tartás: h.-p.: 7.30-18.00, szo.: 7.30-13.00 Tel.: 478-290 Tartós élt!lm isz.crck nagy v tí Itt s z.tékban ! o LU o LU 8 v TEJDISZK0NT Nyitva tartás: h.-p.: 6.00-17.00, szombat.: 6.00-13.00, vasárnap.: 6.00-10.00 Tel.: 312-747 OVE KFT. KERTÉSZETI ÁRUHÁZ Előzékeny kiszolgálással várjuk vásárlóinkat! Nyitva tartás: h-p.: 7.30-16 óra, szombat: 8-12 óra. Tel.: 310-978 /jpi • szőnyegpadló ! WJL •pvc \TAPETEN- • festék TEPPICHBODEN- . kiegé$lítök Ünnepi nyitva tartás: h-p.: 9-18 óra, szo.: 9-13 óra vasárnap: 10-18 óra Tel : 322-545

Next

/
Oldalképek
Tartalom