Délmagyarország, 1995. november (85. évfolyam, 256-281. szám)

1995-11-01 / 256. szám

Elfogták a Tisza-parti gyilkosság gyanúsítottjait (S. oldal) jr Horn Gyula televíziós sajtókonferenciája Bérügyek és koalícié ALAPÍTVA: 1910-BEN SZERDA, 1995. NOV. 1., 85/256. ARA: 27 FT Drasztikusan nőnek a gyógyszerárak? Átlagosan 35 százalékos, számos gyógy­szer esetében viszont ennél jóval magasabb áremelésre is számíthatunk jövőre, amennyi­ben az egészségbiztosító 1995-ben csak 70 milliárd forintot fordíthat gyógyszerár-tá­mogatásra. Az Egészségbiztosítási Önkor­mányzat Elnöksége mégis ilyen nagyságren­dű előirányzatot támogatott - értesült az MTI egészségbiztosítói körökből. A gyógyszerár-támogatási keret 70 milli­árdos előirányzatát a Népjóléti Minisztéri­um, de még a gyógyszeriigyekben jártas tb­szakértők is irreálisan alacsonynak tartják. A tárca 75, a szakemberek pedig 82 milliárd forintot tekintenek elfogadhatónak. A 70 milliárdos támogatási keret elfogadása ugyanis azt jelentené, hogy az előirányzat az idei kiadásokhoz képest egy fillérrel sem emelkedne, még az inflációval sem tartana lépést Az inflációt tehát teljes egészében a lakosságnak kellene megfizetnie. Ez - az elő­re bejelentett forintleértékelést véve alapul ­38 százalékos áremelést jelent. Barátkozás a gépmadárral. (Fotó: Schmidt Andrea) A szegedi közgyűlés tagjai igen gyakran szavaznak támogatásról olyan intézmények­nek, ahol talán még nem is jártak életükben. Hogy egy fehér folttal kevesebb legyen a jö­vőben, a szegedi repülőtér vezetői „kirándu­lást" szerveztek a városatyák részére. Az invi­tálást a képviselők közül 14-en el is fogadták, Repültek a városatyák fgy a bő tucatnyi városatya tegnap délelőtt megismerkedett városunk légikikötőjével, no és persze Szegeddel - felülnézetből. (Tudósításunk az 5. oldalon.) Vörös László tanár úr kérdéseire Nagy Gáspár költö, Csoóri Sándor író, a Hitel főszerkesztője és Tőkéczki László történész válaszoltak. (Fotó: Nagy László) • Hitel-est az egyetemen Csoóri Sándort telt ház fogadta Zsúfolt ház és taps fo­gadta tegnap a JATE Aulá­ba bevonuló Csoóri Sán­dort, a Hitel című folyóirat főszerkesztőjét és szerkesz­tőtársait, Nagy Gáspár köl­tőt és Tőkéczki László mű­velődéstörténészt a lap sze­gedi estjén. A Szegedi Er­délyi Kör és a Közéleti Ká­véház közösen szervezett rendezvényén Csoóri Sán­dor a Magyarok Világszö­vetségének elnökeként és Nagy Gáspár a Bethlen Gá­bor Alapítvány titkáraként is válaszolt a házigazda Vörös László egyetemi ta­nár kérdéseire. Az év talán legsikerültebb - késői órá­ba nyúló - kávéházi beszél­getéséről holnapi lapszá­munkban számolunk be részletesen. Ötéves huzavona, pe­reskedés után ebben az évben realizálódik az ál­lami patikák és az ezeket működtető gyógyszertári központok magánosítása. Az évekig elhúzódó pe­reskedés arról „szólt", hogy kit illet a patikava­gyon: az önkormányza­tokat avagy az államot. Az önkormányzati tör­vény módosításával, amely kimondta: a köz­pontok és a patikák az önkormányzatok tulajdo­nába kerülnek, lehetővé vált a gyógyszertári köz­pontok és a köréjük szer­veződött gyógyszertárak privatizációja. A megyék számára két variáció kí­nálkozott: vagy részvény­társasággá alakítják gyógyszertári központjai­kat és az általuk működ­tetett patikákat, vagy privatizálják a patikákat, és a központok ezután alakulnak részvénytársa­sággá, s mint nagykeres­kedők folytatják tovább munkájukat. Csongrád megye gyógyszerész ka­marája az első,/elállást" elfogadhatatlannak tar­totta, mert ebben az esetben nem valósult vol­na meg az igazi patikap­rivatizáció. Maradt a másik, miszerint a köz­ponttól különváló patika­hálózatot magánosítják. A megye 59 települési ön­kormányzata a saját tu­lajdonába kapta a terüle­tén levő patikáját, amit aztán a település úgy pri­vatizált, ahogyan jónak látta. A következő hetekben több írást is olvashatnak lapunkban erről a témá­ról. Mai, első interjúnkat lapunk 6. oldalán talál­ják. A kormány érzékeli az emberek elégedetlenségét, azt, hogy sok százezren kényszerülnek nagyon sú­lyos problémákkal szem­benézni, de a helyzetet nem tartja „robbanásve­szélyesnek", s meggyőző­dése: a pénzügyi-gazdasá­gi stabilizáció következe­tes végigvitele adhat csak esélyt az egyes emberek sorsának javítására is. Erről Horn Gyula be­szélt hagyományteremtő­nek szánt televíziós sajtó­konferenciáján, kedden. Hom Gyula a kérdések­re adott válaszaiban meg­fogalmazta, hogy az or­szág pénzügyi-gazdasági problémáinak megoldásá­ra nem az IMF és a Világ­bank jóindulatának elnye­rése miatt van szükség. (Mindazonáltal, szavai szerint nem a Világbank van ránk szorulva, hanem a helyzet fordított.) A nemzetközi pénzügyi kö­rök javaslatai és saját el­képzeléseink egybeesnek, az ország felemelkedésére csak a források bővülésé­vel, elsősorban a gazdaság teljesítményének javításá­val lehet mód. Az érdek­egyeztetés, a különböző szakmai rétegek bérköve­telése kapcsán a minisz­terelnök reményének adott hangot, hogy sikerül meg­egyezésre jutni a partne­rekkel. Az Érdekegyeztető Tanácsban november 6-án kezdődik meg a vita a jö­vő évi költségvetésről, de a kormányfő már ezen a héten megkezdi tárgyalás­sorozatát: először az egészségügyi dolgozók képviselőivel találkozik. Horn Gyula elismerte, hogy számos réteg helyze­tét javítani kellene, s kü­lön kiemelte a közalkal­mazottakat, akiknek reál­bére az elmúlt öt évben felére csökkent, s az idei terhek is leginkább őket sújtják. É rétegnél fennáll az el­lehetetlenülés veszélye, amit mindenképpen meg A miniszterelnök a tájékoztatón. (MTl-Telefotó) kell akadályozni. Ezért a miniszterelnök szerint a közalkalmazotti szakszer­vezetek javaslata és a mostani kormányálláspont között „valahol középúton talán meg lehet egyezni". Ezt azért is indokoltnak tartja, mert megítélése szerint nem nőhet tovább az a különbség, amely a közalkalmazotti, illetve a reál szférában dolgozók bére között kialakult. Az eredményes állami vállalatoknál kifizetendő esetleges plusz-jövede­lemmel kapcsolatban Horn Gyula megerősítette: a kormány döntött e kér­désben. Az ipari tárca ve­zetője és a privatizációért felelős miniszter rövid időn belül kritériumlistát készít. Ez tartalmazni fog­ja, hogy milyen feltételek esetén lehet többletjöve­delmet kifizetni - nem bér formájában, hanem akár 13. havi fizetésként, vagy különprémiumként, ktt­lönjutalomként. Az egyik kritérium az lesz, hogy az elért nyereség nem szár­mazhatott konszolidáció céljára juttatott állami pénzből. A koalíció fenntartását elsődleges fontosságúnak nevezte a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy a kor­mányban csak egyetértés esetén szabad változtatá­sokat végrehajtani. Nagytakarítás Kassán A szlovák rádió - nevek közlése nélkül - azt jelentet­te, hogy leváltották a kassai vasmű Keramika nevű társ­vállalatának termelési igaz­gatóját, és több műszaki ve­zetőjét. A pénteki robbanás nyo­mán bekövetkezett — tizen­egy emberéletet követelő ­súlyos baleset ügyében az ügyészség, a belügyi szervek és a vasmű szakemberei pár­huzamosan folytatják a vizs­gálatot. A tragédia okainak kiderítése várhatóan bonyo­lult feladat lesz. Az ügyben egyelőre csak feltételezések vannak. A vizsgálat arra is keresi a választ, vajon a tör­téntek hátterében nem áll-e bűncselekmény. (MTI) Ünnepelt a Démász eseménysorozattal emléke­zett meg azokról, akik sokat tettek a világítás, az áram­szolgáltatás fejlődéséért. A centenárium tegnapi eseményeiről lapunk 5. ol­dalán, a dél-alföldi áramszolgáltatás történetéről pe­dig gazdasági mellékletünk, az Egy százalék 3. olda­lán olvashatnak részletesen. Éppen száz esztendővel ezelőtt, 1895. október 31-én gyulladt ki Szegeden, a Szé­chenyi téren 29 közvilágítási ívlámpa, s ezzel kezdetét vet­te a dél-alföldi áramszolgál­tatás históriája. A centenári­um alkalmából az áramszol­gáltató jogutódja, a Démász Rt. egész évben centenáriumi Maple-verseny középiskolásoknak Maple matematikai fel­adatmegoldó versenyt hirde­tett középiskolák számára a Zenon Számítástechnikai Kft. Felhívásuk 13 szegedi középiskolában talált vissz­hangra. A versenyben részt­vevő iskolák: a Csonka Já­nos Műszaki, a Déri Miksa Ipari, a Gábor Dénes Műsza­ki, a Hansági Ferenc Alapít­ványi, a Kiss Ferenc Erdé­szeti, a Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi, a Vasvári Pál számítás­echnika Közgazdasági Szakközépis­kola, a Damjanich, a Radnó­ti, a Ságvári, a Széchenyi és az Újszegedi Gimnázium. A vállalkozó kedvű diákok ve­zető tanáraik útmutatása mellett november elejétől december közepéig másfél hónapon át ismerkedhetnek a verseny keretében a Zenon által forgalmazott kanadai Maple (jelentése: juharfale­vél) számítógép-algebrai programmal, mely numeri­kus és szimbolikus számítá­sokhoz egyaránt kiválóan al­kalmazható. A verseny előtt az érdeklődő matematika- és számítástechnika-tanárok ré­szére Maple bemutatókat tartottak, melyeknek a Vas­vári Pál Közgazdasági Szak­középiskola, valamint a Szé­chenyi István Gimnázium és Szakközépiskola adott ott­hont. (Heti gazdasági mel­lékletünk, az Egy százalék ezúttal számítástechnikai összeállítással jelentkezik.) Temetőben. (Fotó: Karnok Csaba) Holnap halottak napja. Előző este az élők ijedtükben kivilágítják a holtak kertjeit, s megkönnyebbülve néznek a fénybe, mert látják, ott is az van, amihez hozzászokott a szemük: gondozott növé­nyek, ha sárgán, elmúlóban is. Meg kö­vek, és emberek. Amitől félnek, azt nem látják. Amikor pedig elszáll belőlük a fé­lelem melege, már látni se fognak. Ilyen megnyugtatóan el van ez igazítva. Nézed a fényt. Ez az, amit elveszítesz? Ez az, amit megnyersz? Ez az, ami ihletője volt ezeknek az Kinek a fénye? Ady-soroknak is: „Lehet-e, lehet-e, / Hogy jön még ájult tűz-nyár, / Bukó-csil­lagos éjek / S hogy én, En már ne éljek? / És majd szűrik a bort / Pompás, ara­nyos őszben / S ittasan, tarka lombok / Hulltan nem én borongok." Igen, ez az Vigyázz az idődre. (Z. M.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom