Délmagyarország, 1995. október (85. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-24 / 249. szám

KEDD, 1995. OKT. 24. Belezés a buszon Mivel gyalogolni szok­tam, vagy autózni, azon kaptam magam a minap, hogy legalább egy éve nem utaztam sem villamossal, sem trolival, sem busszal. Ez akkor jutott eszembe, amikor felkapaszkodtam egy trolipótlóra, hogy mi­előbb átjussak Újszegedre. Miközben azon töpreng­tem, mily' régen is nem „tömegközlekedtem", sze­mem kikerekedett az ülések látványától. Volt min elszörnyülköd­ni. Alig akadt a buszon ép ülés. A bőrök összefirkálva, felhasogatva, a szivacs ki­tépve belőlük. A kibelezett ülőkék lehangolóak, ezen kívül kényelmetlenek. Amúgy pedig sokba kerül kicserélésük, javításuk. Kiknek szerez örömet az efféle vandalizmus? Mikor beleznek? Az utlosó járato­kon, amikor senki nem lát­ja? Ha látják a jóérzésűek, mernek-e szólni? Ha szól­nak, akkor abbahagyják-e a rongálok az értelmetlen pusztítást? Vajon hányat sikerült már elkapni, mi lett a büntetésük? És, kü­lönben is... ? Még szerencse, hogy ál­talában gyalog járok. De mi van akkor, ha a vandá­lok a buszról leszállnak, elébem állnak? Jobb eset­ben: összefirkálnak... V. F. S. Közvéleményünket mind­jobban nyugtalanítja a bűnö­zés növekedése, ezen belül is a fiatalkorúak által elkö­vetett bűncselekmények gyakorisága. Ezért kerestük fel dr. Fábián Jánost, a leg­főbb ügyész helyettesét. - A fiatalkorúak bűnözé­se, kisebb ingadozások mel­lett, emelkedő tendenciát mutat. Miközben 1990-ben még 12 ezer 848 volt a fia­talkorú bűnelkövetők száma, addig 1994-ben ez már 14 ezer 479, ami közel 13 szá­zalékos növekedésnek felel meg - mondja elöljáróban Fábián János. - Hasonló ké­pet mutat a 10 ezer fiatalko­rú lakosra jutó és ebbe a ka­tegóriába tartozó bűnelköve­tők száma. A tfz évvel ez­előtti 161-ról a múlt eszten­dőben már 217-re emelke­dett. A fiatalkorúak legtöbb­ször, 75-80 százalékban va­gyon elleni bűncselekmé­nyeket követnek el. Ezen be­lül sorrendben a lopás, a be­töréses lopás és a rablás sze­repel. Testi sértés, illetve ga­rázdaság miatt a fiatalkorúak sorába tartozó elkövetők 5-7 százalékát vádolják meg ezen a címen. Valóban riasz­tó, hogy az emberölések egytizede fiatalkorúak lelkén szárad. Évente átlagosan 30 emberölés írható a számlá­jukra. • Milyen okok, körülmé­nyek játszanak szerepet a fiatalkori bűnözés gyors növekedésében ? - Az ügyészi tapasztala­tok azt mutatják, hogy a tár­sadalmi és gazdasági hatá­sok erőteljesen közrejátsza­nak a gyermek- és ifjúságvé­delemben. A mind nagyobb méretű elszegényedés és a széles körű munkanélküliség következtében a családok je­lentős részénél komoly meg­élhetési gondok mellett a morális tartalékok fogyása is tapasztalható. Sajátos módon HAZAI TÜKÖR 7 Több a fiatalkorú búnelkövetö ez gyakran együtt jár a szü­lők alkoholizálásával, így sok családban a jóirányú er­kölcsi hatások alig érvénye­sülnek. Mindez szorosan összefügg azzal a ténnyel, hogy hazánkban a veszé­lyeztetett kiskorúak száma évről évre növekszik, s 1994­ben ez már meghaladta a 319 ezret. Szomorú tény az is, hogy közülük kerül ki a fia­talkorú bűnözők utánpótlása. • Hogyan jelenik meg területenként, nemenként és korcsoportonként a fiatalkori bűnözés Ma­gyarországon? - Az utóbbi 5 évben a fő­városban volt a legmagasabb a fiatalkori bűnözés aránya, de „dobogós" helyen szere­pelt Borsod-Abaúj-Zemplén, majd Pest megye, és alig maradt el tőlük Szabolcs­Szatmár-Bereg megye. Az is jellemző, hogy a bűncselek­ményeket csoportosan köve­tik el a fiatalkorúak. A múlt évi adatok szerint az esetek több mint a 30 százalékában fiatalkorúval, 17 százalék­ban felnőtt korúval és csak­nem 22 százalékban vegye­sen követték el a bűncselek­ményeket. A fiatalkorúak körében a bűnelkövetők ne­mek szerinti megoszlása kis­sé eltér a felnőtt korúakétól. A felnőtteknél 13 százalék, a fiatalkorúaknál a lányok ará­nya mindössze 8-9 százalé­kot tesz ki a bűnelkövetők sorában, az elmúlt 5 évet vizsgálva. Ami az életkori megoszlást illeti, zömében a 17-18 évesek a bűncselek­ményt elkövetők. Figyelmet érdemel a fiatalkori bűnö­zésben a családi környezet: mindkét szülővel él együtt az elkövetőknek több mint a fele, az elvált szülőknél ta­lálható a 20 százalékuk, és csupán 6-7 százalékos az ál­lami gondozottak aránya. Lényege's változások ta­pasztalhatók a foglalkozás szerinti megoszlásban. Míg korábban a legnagyobb arányt a betanított, illetve a segéd- és kisegítő-, valamint a szakmunkások képviselték, mostanra az élre kerültek a foglalkozás nélküliek és az eltartottak, őket követik a szakmunkástanulók és az ál­talános iskolások. • Mindez cseppet sem megnyugtató a jövőt ille­tően. - Számolnunk kell azzal, hogy a fiatalkorúak bűnözé­se, éppen a kedvezőtlen tár­sadalmi hatások miatt, hosszabb távon, kisebb-na­gyobb ingadozásokkal ugyan, de továbbra is emel­kedni fog. Úgy tűnik, válto­zatlanul a vagyon elleni jog­sértések lesznek a meghatá­rozók. Számolni kell továb­bá azzal is, hogy a durva, agresszívebb módszerekkel elkövetett bűncselekmények tettesei is mind gyakrabban kerülnek ki ebből a kategóri­ából. Nem lehet kizárni a szervezett bűnözéshez való kapcsolódásukat sem, mivel koruknál fogva kevésbé mérlegelik magatartásuk kö­vetkezményeit. • Miként lehet megelőz­ni, vagy minimális szint­re csökkenteni ezJ a fajta bűnözést? - A legfontosabb feladat­nak a megelőzést tekintjük, amiben alapjában a családok megsegítését, anyagi és er­kölcsi támogatását tartjuk meghatározónak. A család védő-oltalmazó szerepe, a pozitív és példaadó minta segítheti a bűnözéstől való visszatartó hatást. Nagyobb gondot kellene fordítani az iskolai nevelő munka javítá­sára is. Hatékonyabb munkát várunk el a gyámhatóságok­tól. Sajnos, a pártfogói rend­szer sem működik az elvár­ható szinten. Indokolt volna jogszabályi módosftásokkal garantálni, hogy a pártfogó kellő időben, hatékony esz­közök birtokában tudjon a gyermek és a fiatalkorú ér­dekében fellépni. E tevé­kenység keretén belül az erőteljes ellenőrzési szerep mellett nagyobb teret kellene adni a segítő funkciónak. Látni kell azonban, hogy ezen a területen csak társa­dalmi összefogással érhe­tünk el eredményt. Egy ilyen méretű összefogás irányítá­sában minden érintett tárcá­nak különös figyelmet kelle­ne fordítani a gyermek- és ifjúságvédelemre, arra töre­kedve, hogy a veszélyeztető körülmények megszűnjenek, vagy legalább csökkenjenek. Sokat tehetnének a helyi ön­kormányzatok, a pártok és társadalmi szervek, úgyszin­tén az egyházak is abban, hogy megóvják a gyermeke­ket és fiatalokat a bűnözés veszélyeitől. A jogalkalma­zóknak is javítania kell a sa­ját munkájukat, különösen az érdemi intézkedések ké­sedelmességét szükséges csökkenteniük. A jövőbeni sikeres munka egyik alapfel­tétele, hogy az összes, a gyermek- és ifjúságvédelem­ben érdekelt szerv az eddigi­nél hatékonyabban működ­jön együtt. Ehhez a megal­kotásra váró gyermekvédel­mi törvény megfelelő lehető­ségeket teremthet. (MTI Press) Maris János Összeugrasztás S zámos megnyilvánulásnak vagyok tanúja, mely­ben az 50 év körüli nők szenvedélyesen kikelnek nyugdíjkorhatáruk tervezett felemelése ellen. Különö­sen éles és keresetlen szavú a fizikai munkál végezve idősödők tiltakozása. A szövőnők például minap a te­levízióban is jól beolvastak „azoknak, akik azt képze­lik, hogy még hatvanévesen is lehet rohangálva dol­gozni a gépek között". „Azok" nem tűntek fel egyen­lőre a képernyőn, csak elvétve hallható, olvasható még magyarázkodása a nők elleni merényletnek. A vérszegény érvelés fő elemei; Nyugaton is jóval maga­sabb a nők nyugdíjkorhatára, mint nálunk; meg hogy nincsen elég pénz a nyugdíjpénztárban, amiből fizet­hetnének; kevés az aktívak, a keresők száma; meg­rendült a szociális biztonság. Mind igaz. Csak az nem biztos, hogy a nőkre mért megrendítő, általuk sorsrontásnak tartott csapással lehet csak és kizárólag kikászálódni a kátyúból. Nem hiszem, hogy csak úgy fogalmazható meg a probléma, ahogyan egy magasrangú kormánytisztviselőnk tette: „ ...az a dilemma, hogy tovább maradnak-e a nők a munkaerőpiacon, és ezzel tehermentesítik a társada­lombiztosítást, vagy azok halnak éhen, akik már har­minc-harmincöt éve nyugdíjasok, és a nyugdíjukat egyszerűen nem lehet karbantartani". A probléma megoldása pedig egészen biztosan nem az, hogy a nők „tehermentesítsék" a társadalombizto­sítást. Az a beállítás pedig, hogy e „tehermentesítés" megtagadásával a nők öregeket juttatnak az éhhalál­hoz nem tisztességes. Mert a dilemma megoldásának e torzított változata csak arra jó, hogy fokozza a tár­sadalmi feszültségeket, összeugrassza, egymás ellen fordítsa az embereket. - Ennek tendenciáit sajnos egyre erősebben lehet érzékelni: a levegőben van a gyanakvás, az írígykedés, a rosszindulat, a haragvás, a széthúzás, sőt, a gyűlölet is. Létezik, egyre erőtelje­sebben átszövi mindennapjainkat - szociális meg po­litikai alapokon. M em lenne szabad hagyni, hogy növekedjenek az egymásnak feszülő indulatok! S nem lenne szabad „dilemma" és „alternatíva" olyan felállítása, amely emberlétükben ugraszt össze honpolgárokat. Nem lenne szabad ezt kormányzati szinten megfogal­mazni! Főleg, ha a kormányzat szocialista és liberá­lis. Összeugrasztás helyett inkább a feszültségek, az in­dulatok levezetésének lehetséges módjaira kellene koncentrálni. Meg a gazdasági és szociális problémák embert, testet és lelket nem nyomorító megoldására. Szabó Magdolna Amikor a múlt században a rendi alkotmányt ban a végrehajtó hatalom/ a kormány elszá­Magyarországon is a nyugati mintájú parla• mol az Országgyűlésnek, rajta keresztül az mentarizmus váltotta fel, az Országgyűlés adófizető állampolgároknak, a legszélesebb „adómegajánlási joga" kibővült a költségve- nyilvánosságnak arról, hogyan gazdálkodott tés elfogadásának és végrehajtásának ellen- az előző esztendőben, hogyan hajtotta végre őrzési jogával. Ez utóbbit nevezzük a zár- a költségvetési törvényt, eltért-e esetleg at­számadás ellenőrzésének. A zárszámadás- tál, és ha igen, miért. • A kormány zárszámadása Hogyan számolnak el a közpénzekkel? Az elszámolás törvényja­vaslat formájában történik, amit a pénzügyi kormányzat általánosan és részletesen megindokol, és több mellék­lettel is ellát. A zárszám­adást ugyanis az Országgyű­lésnek kell jóváhagynia, és törvényben kell megadnia a felhatalmazást a Kormány számára az előző év gazdál­kodására vonatkozóan. A zárszámadási törvény egye­síti magában a parlament törvényhozói és ellenőrzési jogát. Erre azért is időszerű felhívni a figyelmet, mert az utóbbi fél évtizedben, a rendszerváltás óta a törvény­hozás dominál az Ország­gyűlés munkájában. Több száz törvény született a 90­es években, a végrehajtás el­lenőrzésére viszont nem ju­tott elég idő, energia, pedig könnyen belátható, hogy nem sokat ér az a törvény, amelynek a végrehajtását nem ellenőrzik, indokolt esetben pedig nem szankcio­nálják. * Az Asz - hatodszor Nyilvánvaló, hogy a több ezer adatot, elszámolást nem tudják a képviselők közvet­lenül ellenőrizni. Erre való a számvevőszék, amely a tör­vényhozó hatalom, a parla­ment nevében, az egész or­szág nyilvánossága számára ellenőrzi, hogyan gazdálkod­tak a közpénzekkel, a közva­gyonnal. Arra fordltotta-e a kormány az adó-, vám és egyéb (pl. a privatizációból származó) bevételeket, ami­re a költségvetési törvény felhatalmazta, célszerűen, hatékonyan bánik-e a lakos­ságtól, a vállalkozásoktól származó befizetésekkel. Szerte a világban több mint 160 számvevőszék működik. Mindegyikük első számú feladatai közé tartozik a kor­mányok zárszámadásának ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék augusztus végén már a hatodik jelenté­sét hozta nyilvánosságra a zárszámadásról. Nemcsak a törvényjavaslat terjedelmes, hanem a róla szóló számve­vőszéki jelentés is: a három részből álló dokumentum számos megállapítást tartal­maz. Ezek egyik része törvé­nyességi jellegű: bemutatja, hogy az 1994. évi gazdálko­dás során hol és miként sér­tette meg a kormány a hatá­lyos törvényeket. A másik része arra hívja fel a figyel­met, milyen számszaki, el­számolási hiányosságokat tartalmaznak a zárszámadási adatok. A most napirenden lévő számvevőszéki zár­számadási jelentés elsősor­ban azért más, mint a koráb­biak voltak, mert tételesen összeveti a kormányzati gaz­dálkodás konkrét gyakorlatát a szakmai törvényekben elő­írt követelményekkel. Ebből a szempontból az 1992-től hatályban lévő, illetőleg a három éve alkotott számvite­li és államháztartási törvény­nek van kitüntetett jelentősé­ge. Ezek azok a magasrendű jogszabályok, amelyek mér­cét jelentenek a számvevő­széki ellenőrzés számára. Ezek alapul vételével vizs­gálható, hogy a kormány, a miniszterek, a helyi önkor­mányzatok és a költségvetési intézmények törvényesen használták-e az előző évi eseményeket: teljeskörűen tartalmazzák-e az elszámolá­sok a múlt évi gazdálkodás minősítéséhez szükséges in­formációkat? Pontosak-e, valósak-e a költségvetés végrehajtásáról készített nyilvántartások? (Megál­lapítható-e az állam vagyo­nának, adósságának alakulá­sa, stb.) 32 milliárdról nincs bizonylat? Az Állami Számvevőszék az 1994. évi gazdálkodásról szóló zárszámadást nem tud­ta hitelesnek minősíteni. Csupán illusztrációként em­lítjük meg, hogy az egyik legfontosabb számviteli alapelv, a valódiság elve azért sem érvényesült teljes körben a múlt évi kormány­zati gazdálkodásban és nyil­vántartásokban, mert 32 el­különített állami pénzalap közül csak 14 kapta meg a független könyvvizsgálók részéről a hiteles minősítést. Ha az államháztartás vala­melyik alrendszerének gaz­dálkodásában (példánk sze­rint az állami pénzalapok gazdálkodása) nem érvénye­sül a valódiság elve, mert a könyvvezetésben szereplő tételek a valóságban nem fordultak elő (vagy fordít­va), akkor a zárszámadás egésze sem lehet hiteles. (Mint mondják, az ördög a részletekben lakozik...) A múlt évi zárszámadás 1,8 billió (ezernyolcszáz milli­árd) forint kiadási főösszeg jóváhagyását kéri az Ország­gyűléstől. Ebből azonban 32 milliárdról nem állnak ren­delkezésre megfelelő bi­zonylatok. Nem arról van szó persze, hogy ezt a pénzt valaki „hazavitte volna", ha­nem arról, hogy a tényleges kiadási jogcímek mögött nincsenek megfelelő bizony­latok. Mondhatnánk: ez az összeg nem éri el a kiadások 2 százalékát sem. Ez azon­ban aligha elfogadható véle­mény, ha például arra gon­dolunk, hogy a felsőoktatás­ban bevezetendő tandfj egy évre számított összesített be­vétele nem éri el az egymil­liárd forintot. Különösen a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben jogos az a társa­dalmi elvárás, hogy aki köz­pénzekkel gazdálkodik, an­nak kötelessége azokkal pre­cízen elszámolni. Nem tel­jesült a zárszámadási tör­vényjavaslatban a teljesség számviteli elve sem. A társa­dalombiztosítási alapok (Nyugdíjbiztosítási alap, Egészségbiztosítási alap) be­számolói nem készültek el idejében, miként a vagyon­kezelő szervezetek (AVÜ, ÁV Rt.) beszámolói sem, noha erre törvényi előírás van. Emiatt az államháztar­tás lényeges összefüggéseit az Állami Számvevőszéknek eddig nem volt módja ellen­őrizni. Sok más hiányosság mellett ezért állhatott elő az a helyzet, hogy az Állami Számvevőszék - eltérően a korábbi évek megállapításai­tól - a költségvetés kiadási és bevételi főösszegeinek is a korrigálását javasolja az Országgyűlésnek. Az ÁSZ szerint több mint 23 milliárd forinttal volt kevesebb a ta­valyi bevétel, és csaknem tízmilliárd forinttal kevesebb a kiadás annál, amit a pénz­ügyi kormányzat kimutatott. Felmentés = bizalom A számvevőszéki törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az ellenőrzött észrevé­teleket tegyen a megállapítá­sokra, még mielőtt azok nyilvánosságra kerülnének. E célból az ÁSZ még au­gusztus közepén megküldte a Pénzügyminisztériumnak jelentése tervezetét. Erre azonban a PM hivatalosan a törvényes határidőn belül nem reagált. A kialakult gyakorlat szerint ilyen eset­ben az ÁSZ vélelmezi, hogy megállapításaival az ellenőr­zött egyetért, azokat elfo­gadja, ezért augusztus vé­gén, az államháztartási tör­vényben előirt határidőre be­nyújtotta jelentését az Or­szággyűlésnek, vagyis nyil­vánosságra hozta azt. Van természetesen véleménye (ellenvéleménye) a pénzügyi kormányzatnak, amit szep­tember végén, „időn túl" ­tervezet formájában - át­adott a parlament számvevő­széki bizottságának. Miután lényeges kérdésekről, nagy összegekről (ezek között például a vámbiztosítékok elszámolásáról és a helyi ön­kormányzatokat megillető, fel nem használt cél- és cím­zett támogatások nyilvántar­tásáról) van szó, a parlamen­ti bizottságok érthető módon meg akarják ismerni a PM álláspontját. Ezzel összefüg­gésben két hetet csúszott a plenáris ülés kezdetének ha­tárideje (eredetileg október 2-án kezdték volna meg az általános vitát), és időzavar­ba kerülhet a törvényhozás, hiszen ebben az évben még sok fontos gazdasági tör­vényt kell megalkotnia. A zárszámadási törvény vitája, majd megalkotása so­rán az Országgyűlésnek módja van megítélni a kor­mány gazdálkodásának egé­szét és annak részleteit is. Ebben többek között támasz­kodik a számvevőszék jelen­tésére is. Ez elsősorban tör­vényességi, szabályszerűsé­gi, számszaki ellenőrzésen alapul. Ugyanakkor a zár­számadási törvény megalko­tása elsősorban mégis politi­kai kérdés. Ha megadja az Országgyűlés a felmentést a végrehajtó hatalomnak, az­zal a politikai bizalmát fejezi ki, és utólag legitimálja az elkövetett törvénytelensége­ket, szabálytalanságokat. El nem fogadás esetén termé­szetesen a kormánynak le kell vonnia a megfelelő kon­zekvenciákat. (MTI Press) Nyikos László

Next

/
Oldalképek
Tartalom