Délmagyarország, 1995. október (85. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-24 / 249. szám

6 HAZAI TÜKÖR DÉLMAGYARORSZÁG KEDD, 1995. OKT. 24. • Kiállítás és "vásár • Otthon '95 Elsősorban kis- és középvállalkozóknak Fotó: Nagy László ajtót, ablakot, könyvet, hangszereket, s adnak egész­séges életmódhoz tanácso­kat. A világszerte divatos folton-folt textilmunkát, a patchworkot gyakorló szege­di mozgáskorlátozottak al­kotásait is láthatjuk a kiállí­táson. Minden gyermek, aki egy A4-es lapon lerajzolja, hogy milyennek szeretné lát­ni az otthonát, ajándékot kap, a legjobbakat külön is jutalmazzák. A látogatók természetesen vásárolhat­nak, és kaphatnak szaktaná­csokat is (naponta 10 és 18.30 óra között) az október 27-én este záró otthonos be­mutatón. Otthon '95 kiállítás és vá­sár nyílt tegnap Szegeden a Helyőrségi Klubban, a CA­RAT Marketing RT. s a PRICZ és társa BT. szerve­zésében. A bemutató célja, hogy a szakvásárokra el nem jutó kis- és középvállal­kozóknak üzleti lehetőséget biztosítson, a szegedieknek pedig mintákat, tanácsokat adjon, miként lehet szépen, Ízlésesen, elérhető áron ott­honná tenni a lakásukat. A termékeiket és szolgál­tatásaikat bemutató cégek kínálnak lakástextíliákat, bútorokat, tapétákat, kerámi­át, díszítőelemeket, háztartá­si gépeket, takarítószereket. Svejk Kassán halott Mint cseppben a tenger, egyetlen rendezvény is meg­mutatja az annak otthont adó város arcát. A XXV. Fábry­napok Ka&a viruló képét villantotta föl Besenyi Sán­dor, a Szegedi Értelmiségi Nyári Egyetem igazgatója, a saját városa jövőjét a maga módján építgető polgár szá­mára. 0 Az anyaországból alig néhányan tisztelték meg jelenlétükkel a Fábry-na­pokat. Ön miért tartotta fontosnak, hogy most a résztvevők között legyen? - A határon túli magyar­ság erőfeszítéseit támogatni kötelessége az anyaország­nak. Részvételemmel elis­mertem a rendezvény jelen­tőségét és főszervezőjének, dr. Máté Lászlónak, a Cse­madok titkárának heroikus erőfeszítését. A jubileumi, a XXV. rendezvény igazolta, hogy a Csemadok, a Szlová­kiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség ­az egyre erősödő nyomás el­A Magyar Televízió, a fő­városi önkormányzat, a Bel­ügyminisztérium, a Honvé­delmi Minisztérium, a Mű­velődési és Közoktatási Mi­nisztérium, a Határon túli Magyarok Hivatala, vala­mint a Honfoglalás 1100. évfordulója Emlékbizottság meghirdette az 1996. évi Ki mit tud? vetélkedőt előadó­művészi kategóriában. A versenyre jelentkezhet min­den olyan magyar állampol­gárságú vagy külföldön élő magyar fiatal, aki 1995. de­cember 31-éig betöltötte a 14. és nem töltötte be a 26. életévét. Jelentkezhetnek szólisták, duók, triók és egy­üttesek. A háromnál na­gyobb létszámú csoportok esetén az átlagkor számít, úgy, hogy a formációnak nem lehet 12 évesnél fiata­lenére -: él. Túlélte a szlo­vákiai rendszerváltást a né­hányak által „balosnak" ki­kiáltott Fábry Zoltán Irodal­mi és Kulturális napok! En­nek oka az is, hogy Fábry megszemélyesíti Kassa szel­lemiségét, a magyar-német­szlovák együttélés lényegét. 0 A tanácskozás két fő témája: az interkulturális kapcsolatok és a szlová­kiai magyar kultúra - ol­vasom a kétnyelvű prog­ramfüzetben. E problé­mákról a konferencia mi­lyen látlelet adott? - A szlovákiai magyar kultúra etnikai környezete: német, szlovák, ruszin-rutén, cseh és roma. A kultúra és identitás kapcsolatáról Cse­peli György tartott bevezető előadást. A szlovák nemzet­labb tagja. A vetélkedőn nem vehetnek részt hivatá­sos művészek. Kategóriák: vokális zene (népdal, műdal, folk, opera, pop, rock, jazz, sanzon, táncdal, operett, musical), hangszeres zene (klasszikus és kortárs zene, népzene, folkmuzsika, históriás dalla­mok, jazz, tán-, pop- és rock­zene), vers-, próza- és mese­mondás, néptánc, klasszikus és modern színpadi tánc (ba­lett, jazzbalett, sztep, akro­batikus tánc, disco. hreak. állam kultúrpolitikájáról Ba­uer Edit parlamenti képvise­lő beszélt. Fölhívta a figyel­met, hogy a kulturális finan­szírozás a magyarság szem­pontjából drasztikus és diszkriminatív elvonással azonos. Például '94-ben egy polgár, ha szlovák, akkor 376, ha ,.nemszlovák", akkor 161, de ha magyar, akkor csupán 129 koronával része­sült a kulturális költségve­tésből. A kliensi rendszer ki­építését jelenti, hogy a civil szervezetekre költött pénzt 53 százalékra csökkentették, a magyarok szervezeteié még ennél is drasztikusab­ban, 27 százalékra zsugoro­dott. Az alternatív oktatási program pedig a nemzetál­lam normarendszerének köz­vetítését jelenti. Közben fo­rap, eletric boogie, formáci­ós tánc) és egyéb (cirkuszi és varieté számok, pantomim, bábjáték, paródiák, vásári komédia stb.). Csongrád megyében a Százszorszép Gyermekház szervezi a Ki mit tud? vetél­kedőt, s itt helyben 6-26 év között határozta meg a je­lentkezők életkorát. Ezáltal a megyei döntőig az általános iskolás korúak is eljuthat­nak. A televíziós döntőre azonban már nem. Nevezési határidő: no­lyik a területi átrendezés, pontosabban az 540 magyar önkormányzat „zebrásítása". Hogy más közigazgatási egységekbe sorolva felol­dódjanak. Mindez a többségi demokrácia nemzetállami diktatúrává alakítását célozza. 0 A hírek szólnak arról, minderre hogyan reagál­nak az oltani magyar szervezetek. Kérdés, ho­gyan viszonyul a polgár, ha felvidéki magyarnak született? - Svejk meghalt. Vagyis az ironizáló, szarkasztikus, keserű humor, a passzív ma­gatartás helyett eljutottak az alkotmányos alapon álló polgári engedetlenségig. Fe­gyelmezett önszerveződés, célraorientálódás jellemzi az ottani szervezeteket. A párt­vember 15. Jelentkezési hely: Százszorszép Gyer­kemház (Kálvin tér 6.) Neve­zési díj: 200 Ft/fő/produk­ció. Csoportok jelentkezése esetén a csoport tagjainak külön-külön kell nevezési díjat fizetni. Mivel a szegedi selejtezők időpontja novem­ber végén lesz, ezért a gyer­mekház vezetői kérik, hogy a nevezéseket minél előbb (október 30-ig) juttassák el az intézménybe. A nem sze­gedi nevezők a lakóhelyük­höz legközelebbi művelődé­si intézményben jelentkez­hetnek: Kisteleken például a Művelődési Központban Hell Antalnénál, Mórahal­mon pedig a Bounty Műve­lődési Központban Szajlemé Molnár Gabriellánál. (Sz. C. Sz) politikai tagoltságon felül­emelkedett a felvidéki ma­gyarság. 0 Milyen a hangulata egy szlovákiai városban egy magyar rendezvény­nek? - A „türelem szigete" Kassa. A polgármester, aki magyar és a főpolgármester, aki német sikerrel élesztette föl a tradíciókat. Kassa a századforduló hangulatát, háromkultúrás, nagy karak­terét jeleníti meg, felülemel­kedik a „kelet-európai szeny­nyen". A Fábry-napokat ki­emelték a köldöknézős ma­gatartásból. A magyarság végveszélyben van, de a tar­talékokat új módon tárhatjuk föl. A közvetlen civil és re­gionális együttműködés új dimenziókat nyit. Szeged is így válhatna méltóvá a Ti­sza-Maros Eurorégió egyik központjává. Mert a jövő nem a kormányzati, hanem a regionális szinten kialakított kapcsolatoké. Újszászl Ilona Vízhiány várható Rákuson A Szegedi Vízmű Kft. ar­ról tájékoztatta szerkesztősé­günket, hogy október 24-ről 25-ére, 25-ről 26-ára, vala­mint 26-ról 27-ére virradóra, 23 és hajnali 4 óra között Rókus egész területén vízhá­lózati ellenőrzést végeznek. A jelzett időszakban hideg és melegvíz hiány léphet fel, valamint az ivóvíznél nyo­máscsökkenés észlelhető, vagy zavarossá válik, mely ülepftés után fogyasztható. • Nyolc kategóriában Most eldől: Ki mit tud? Véradós a Sajtóházban Azért, hogy a médiumok munkatársai ne csak buzdítsa­nak. kérjenek az életet mentő véradásra, hanem maguk is aktív részesei legyenek egy ma már halódó mozgalomnak, határozott úgy a Délmagyar­ország szerkesztősége és a Véradóállomás: véradást szer­vez a szegedi írott és elektro­nikus sajtó munkatársai, vala­mint a város önkormányzati képviselői körében. Abban a reményben várjuk ma, ked­den 11 és 16 óra között a Saj­tóházba a véradásra vállalko­zó kollégákat, illetve képvise­lőket, hogy ezzel az akcióval, a magunk példájával serkent­sük a véradási kedvet Szege­den. Fülbemászá Békés banda Látványos gálaműsorral véget ért a tizenhetedik alka­lommal megrendezett orszá­gos néptáncfesztivál Szolno­kon. A Szigligeti Színházban két napon át 17 együttest lát­hatott a közönség. A honi néptáncmozgalom egyik leg­rangosabb seregszemléjén kö­vetelmény volt egy új műsor bemutatása, és a zsűri - Vásár­helyi László vezetésével - kü­lön értékelte az előadást, a ko­reográfiát és a zenét. Döntése szerint a 100 ezer forintos első díjat a Nógrád Táncegyüttes nyerte boncidai román táncok­kal. A legjobb koreográfusnak járó 50 ezer forintot Kovács Márton (Somogy Táncegyüt­tes) vehette át, és ugyanő ré­szesült a 25 ezer forintos ze­neszerzői első díjban. A leg­szebben muzsikáló zenekar a Békés banda lett, elismerésül 25 ezer forintot kapott. Országos csúcs!!! ^,talónos tájékoztatással 24 órás telefonos ügyfélszolgálatunk készséggel élt rendelkezésére s v #,>v»>\. 'V \ h \ í X í l X tetir %r v NMT mobiltelefonról a 03-as, ingyen hívható számon, vezetékes telefonról a 265-8000 telefonszámon, $({((§ )}$ } $ $ j j j / mufnnui /1 \NESTEL WESTEL IRODA: SZEGED. 6720 TISZA LAJOS KHT 2-4 . TEL: (06 62) 421 -575. RÁDIÓTELEFON: 106 601327-600 KÉRÉSÉRE ÜZLETKÖTŐNK FELKERESI ONT SÁRI ZOLTÁN TEL : 106 60) 327-621. VARGA LÁSZLÓ TEL (06 60)327+35 áááiáraiaro« m WESTEL FORGALMAZÓK: • SZENTES. ELEKTROFIL KFT.. 6600 JÚZSEF A U 6/B. TEL : (06 63) 311 -730. RÁDIÓTELEFON: (06 60) 337-092 • MAKÓ. PUSZTA HÍRADÁSTECHNIKAI BOLT ÉS SZERVÍZ 6900 SZEGEDI ÚT 2. TEL (06 62) 413-055. RÁDIÓTELEFON: (06 60! 327-918 MAGYARORSZAG LEGNAGYOBB UZLETLANCA A fogyasztási szövetkezeti moz­galom együtt alakult át Magyar­országgal. A áfészek felismer­ték, hogy a versenyben maradás és megújulás egyetlen lehetősé­ge, hogy létrehozzák saját nagy­kereskedelmi hálózatukat a PRO-COOP hálózatot. Ez volt az első lépés egy vevőcentrikus a vidéki emberek lehetőségeit is figyelembevevő árpolitika kia­lakításához. A következő lépés egy olyan kiskereskedelmi hálózat kialakí­tása volt, mely egységes arculat­tal, árpolitikával és a vásárlókat szolgáló barátságos hangulattal versenyez a vásárlók bizalmáért. Ennek a hálózatnak COOP Üz­letlánc lett a neve, mely az or­szág legnagyobb bolthálózata­ként nagy választékkal, és elér­hető árakkal vár mindenkit az ország bármely pontján. MINDENHOL OTT VAGYUNK! A Westel Rádiótelefon Kft. október 24. és november 3. között nagy kedvezmény­nyel, mindössze 49.960 Ft-ért* kínálja a Motorola Associata mobiltelefont A nagyteljesítményű, 15W-os, 450 MHz­es Motorola Associate az egész ország területén használható, es természetesen külföldre is telefonálhat vele. A Westel kedvező lízingfeltételeket kínál Önnek, és ha most vásárolja meg készülékét, a Hangpostafiók előfizetése 3 hónapig térítésmentes Ekkora teljesítmény 36.000 Ft kedvezménnyel - ez tényleg országos csúcsl Tehát érdemes sietni! Az akciós készletek végesek.. 'az ár a/ étit és a belépési kóttsöget nam tartamaira. A Weslél RádiótaMon Kft. a kósrutékekre 1 áv garanciái vállát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom