Délmagyarország, 1995. szeptember (85. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-26 / 226. szám

Airbusz hazánk és Svájc között Magyarország és Svájc között állította üzembe a Swissair légitársaság hétfőtől, menetrend szerint köz­lekedő első Airbuszát. Az A-320 típusú repülőgép üzemanyag fogyasztása 25 százalékkal kisebb, zaj­szintje a fele, a hajtóművek 40 százalékkal kevesebb nitrogéndioxidot bocsátanak ki, mint a jelenleg még üzemelő MD 8l-es típusú repülőgépek. A Swissair je­lenlegi európai légi flottáját 1997-ig az Airbusz-csa­lád tagjai váltják fel. A géppark-csere várhatóan mintegy 2,4 milliárd svájci frankba kerül majd. • Újabb pandaikrek Egy óriáspanda ikreket szült, és ezzel alig egy hó­nap alatt immár négyre emelkedett a pandabocsok száma Szecsuán tartomány­banban, Kína egyik legna­gyobb természetvédelmi körzetében. A pandamama négy éven belül másodszor adott életet ikerbocsoknak. Augusztus 16-a óta Kíne e délnyugati körzetében már négy pandabocs látta meg a napvilágot. A természetvé­delmi körzetben 1986 óta összesen tizenhárom bocsot neveltek fel, és ma már har­minc pandával büszkélked­hetnek. • Jelentkezés a tápéi búcsúra A hagyományos tápéi bú­csút október l-jén, azaz jövő vasárnap rendezik meg. Az érdeklődő árusoknak szep­tember 27-én, szerdán 9 óra­kor lehet jelentkezniük a tá­péi művelődési házban. zombaton délután a hattyas­tompaszigeti Hörpincében né­hányan (amerikai magyarok, ma­gyarországi magyarok, erdélyi és bánsági magyarok, vajdasági magya­rok...) összejöttek egy borkóstolóra. Nem maradhatott el a világ forgásá­ról folytatott eszmecsere sem, külö­nös tekintettel az újkeletü hullámra, amit a szerepelni vágyó, szélsőséges politikusok keltenek országaikban, s akik úgy szerepelnek a sajtóban, mint a fordulónként mesterhármast lövő balhátvéd. Mikor a Funar-jelenség­hez értek (legutóbbi lapszámunkban jeleztük: Kolozsvárott Mátyás király szobra után a Bartók-ünnepség miatt „kezdte ki" az ottani magyarságot), sok-sok okos helyzetértékelés és ma­gyarázat hangzott el, mégis feltűnést keltett mindaz, amit András bevallott: - Bűntudatom van, mivel lehet, hogy én is hozzájárultam ahhoz, hogy kialakult Funárban ez a pszichózis. Gyerekként egy alkalommal agyba­főbe vertem, de mentségemre szolgál­PatakiSándor inJ/íl^ (3 fcDQGifcsS jon, az utcabéli fiúk folyamatosan s rendszeresen túltettek rajtam. Tudni keli, hogy Nagyszentmiklós, a bánsá­gi kisváros három dolog miatt világ­hírű: 1799-ben ott találták meg a nagyszentmiklósi kincs nevű lelete­gyiittest, amit máig a bécsi művészet­történeti múzeumban őriznek, s e vá­rosban született Bartók Béla és Ghe­orghe Funar. Én is ott születtem s ne­velkedtem... A helyzet megértéséhez tudni kell, hogy Nagyszentmiklós ro­mán, német, szerb és magyar „ré­szei " úgy alakultak ki, hogy az utcák­ban javarészt egy-egy közösséghez tartozók építettek, illetve vásároltak házat. Nos, a német utcákban gyerek­korunkban három „kakukktojás" volt - két román s egy magyar család. Egy ilyen házban a Funar szülei, il­letve az én szüleim laktak, s mi, gyer­kőcök, ott nevelkedtünk... A lényeg azonban az öreg Funar-apa „szak­májában " rejlik. A sánta férfi népta­nácsi, városi végrehajtó volt... A má­sodik világháború után, ez nem titok, a jó gazdaként ismert svábokat igen sok inzultus érte, többnyire jogtala­nul, s volt, amire számítottak, s volt, amire nem. Azt nehezen tudták elvi­selni, hogy a „jó szomszéd" nem egy­szer végrehajtóként jelent meg a por­tájukon, a hatóság embereként. A lé­nyeg: a szülők tehetetlen dühét a gyermekek átérezték, s a sváb fiúk bi­zony ütötték-vágták a különben izgá­ga Funar-gyereket. Lehet, hogy fene­ketlen idegengyűlölete innen szárma­zik s táplálkozik, s azokon tölti ki, akik a legközelebb „állnak" hozzá: az edélyi magyarokon - fejezte be András mondandóját, s nagyot hör­pintett a borból a Hörpincében. Isién éltesse! JUSZTINA A latin justus szó igazságot jelent. Ebből származtathatók időszá­mításunk kezdeti évei­ből a római, majd a bi­zánci birodalomban használatos Justinus, Justinianus, Justus formájú férfinevek. Egyébként az egyik ilyen nevű római csá­szár nevéhez fűződik a római jog kodifikálása, a Corpus Juris megte­remtése, valamint az ő idején épült a bizánci építőművészet remeke, a konstantinápolyi Ha­gia Sophia templom. Jusztina névnapjára egy szép flamingóvirá­got, a Jusztikáknak pe­dig csillagvirágot vá­lasszunk. • Újfasiszta volt az ámokfutó? Hétfőn reggelig 12-re emelkedett a dél-franciaor­szági Cuers-ben a 16 éves ámokfutó halálos áldozatai­nak száma, s a fiú végül ön­kezével saját életének is vé­get vetett - azaz összesen ti­zenhármán vesztették életü­ket. Guy Guigou cuers-i pol­gármester közlése szerint a csupán „Eric" néven emle­getett fiú szobájában Hitlert ábrázoló képeket és újfasisz­ta könyveket találtak a ható­ságok. Azt nem közölték, hogy a társai által hallgatag­nak és zárkózottnak leírt szakközépiskolai tanuló szo­bájában milyen újfasiszta írásokat találtak, illetve hogy a tettes tagja volt-e valamely szélsőjobboldali szervezetnek. • Medve a pénzen Fej vagy medve - mond­hatják majd azok, akik az új kanadai kétdolláros érmét dobják fel sorshúzás céljá­ból. Dávid Dingwall köz­munkaügyi miniszter ugyan­is bejelentette, hogy Erzsé­bet királynő - Kanada ál­lamfője - egy sarki medvé­vel lesz kénytelen osztoz­kodni a papír kétdollárost februártól felváltó pénzér­mén. A sarki medve a nagy becsben tartott északi vadon szimbóluma a kanadaiak szemében. • Lottónyeremények Sikertelen embercsempészés m 'ÉtíifiÁ i tfí 4 2 Jkí|§? [TTiJ Csongrád megyé­| ben ma az alábbi városok körzetében ' számíthatnak jelen­tős közlekedési ak­cióra a jármüveze­'. tök - Szeged: 5 és ; 7, valamint 15 és 23; Kistelek: 9 és ; 14; Szentes: 6 és 22 *• óra között. A rend­őrség a változtatás jogát fenntartja! • Lezuhant sárkányrepülő Vasárnap délután a Bács­Kiskun megyei Jakabszállás magánrepülőterén R. Alajos 25 éves kiskunfélegyházi la­kos motoros sárkányrepülő­vel engedély nélkül szállt fel, és szabálytalan manőve­rezés közben lezuhant. A sárkányrepülő vezetője és utasa, Sz. Sándor 29 éves kiskunfélegyházi lakos, a helyszínen szörnyethalt. A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 38. heti ötöslottón telitalálatos szel­vény nem volt, a következő hétre átvitt nyereményösz­szeg 492 millió 185 ezer 347 forint. A négyesekre 562 ezer 216, a hármasokra 5466, a kettesekre 327 forin­tot fizetnek. Telitalálatos Jo­ker 1 darab volt, nyeremé­nye 5 millió 302 ezer 495 forint. A hatoslottón sem volt telitalálat, a következő hétre átvitt halmozódó nyeremé­nyösszeg 39 millió 439 ezer 310 forint. A két darab 5+1 találatos egyenként 1 millió 985 ezer 761 forintot ér. Az ötösök 65 ezer 107, a négye­' sek 1442, a hármasok 296 forintot fizetnek. Az Austrialottón az egy darab 6 találatos nyeremé­nye 20 millió 592 ezer 364 schilling. Az 5+1 találatos 299 ezer 818, az ötös 14 ezer 54, a négyes 345, a hármas 29 schillinget ér. Joker egy da­rab volt, nyereménye 3 mil­lió 643 ezer 946 schilling. • Vietnami vízerőmű Három és fél milliárd dol­láros költséggel tervezi meg­építeni Vietnam legnagyobb vízerőművét a vietnami energiaügyi minisztérium. A létesítményt külföldi tőkéből finanszíroznák, részben hite­lekből, részben közvetlen befektetések révén, részle­tekkel azonban nem szolgált. A tervek szerint a Hanoitól 200 kilométerre nyugatra megépítendő vízerőmű 3600 megawattos lenne, Vietnam jelenlegi áramtermelésének a 30 százalékát tudná kivál­tani. Eddigi legnagyobb „fogásukra" akadtak a heiligenkreuzi (rábakeresztúri) osztrák határőrizeti szervek. Szombaton két svájci rendszámú autóbuszban összesen 69 koszovói albánt tartóztattak fel, akik illegálisan próbáltak átjutni a határon. A két busz a magyarországi Rábafüzesnél akart osztrák területre lépni, de az osztrák határőrök felfedezték, hogy az utasok okmányai egytől egyig hamisítványok. A két buszve­zetőt - egyikük svájci, másikuk jugoszláv állampolgár - őri­zetbe vették. A koszovói albánok, akik között családok, gye­rekek is vannak, elmondták, hogy az Ausztriába, Svájcba és Németországba történő beutazásért 1000-1500 márkát fizet­tek az embercsempészeknek. A 48 felnőttet és 21 gyermeket visszaszállítják Magyaror­szágra. Az osztrák hatóságok a magyar belügyi szervekkel karöltve vizsgálatot indítottak az embercsempészek felderí­tésére. Ennek során a magyar hatóságok Körmenden vasár­nap este őrizetbe vettek egy gyanúsított személyt, akit szem­besíteni fognak az illegális határátlépőkkel. • „Gallykalap H MTI Telefotó • India metrója Kalkuttában befejeződött az első indiai metróvonal épí­tése és azt még ezen a héten átadják a forgalomnak. A 16,5 kilométeres földalatti vasút a 12 milliós metropolis Talligandzs nevű városnegye­dét köti össze a Dum Dum re­pülőtérrel. A beruházás fél­milliárd dollárt emésztett fel. • Különös tiltakozás Fizetése egy részének „el­adományozásával" tiltakozik immár negyedik éve egy amerikai professzor az egye­temi alkalmazottak kirívóan magas, illetve méltánytala­nul csekély fizetése ellen. William Eldridge, az Ohio állami egyetem szociológusa az idén ezer dollárt adomá­nyoz az egyetem pedellusá­nak, aki évente mindössze 14 ezer dollár fizetést kap. Eldridge fizetése valamivel 47 ezer dollár felett van, de elsősorban nem a saját java­dalmazása háborítja fel, ha­nem az Ohio egyetem elnö­kének idei 31 százalékos béremelése, aminek köszön­hetően Eldridge felettese im­már évi 220 ezer dolláros fi­zetést kap, több, mint 15 év­nyi pedellusinak megfelelő összegűt. -/'SFN -— Hitelrontó unokaöccs Butrosz Gáli ENSZ-főtitkár ti­zenéves unoka­öccsét vasárnap egy egyiptomi bí­róság kábítószer birtoklása miatt tíz év börtönbün­tetésre ítélte. Ka­rim Rauf Butrosz Gálinál, aki mel­lesleg Juszef But­rosz Gáli egyipto­mi államminiszter öccse, nagy meny­nyiségű LSD-t és hasist találtak a hatóságok. Az ale­xandriai bíróság bűnösnek mondta ki az ENSZ-főtit­kár unokaöccsét vámcsalásban is, és az elmaradt 600 ezer dolláros vámilleték befize­tésén túl csaknem 6000 dollár pénz­büntetésre ítelte. A Butrosz Gáli család rendkívül gazdag és befo­lyásos kopt ke­resztény família Egyiptomban. Nem jár a hálapénz a hercegeknek TEMPÓ TAXI KM TOURS DÉLMAGYARORSZÁG 100 000 Ft-os nyereményjátéka 490-490, ITÓRZSUTAS KÁRTYÁI Bővebb információ a Tempó taxisoknál Bármikor, bárhonnan, bárhová a legolcsóbban, 50 Ft/km. Ezért kell a törzsutas kártya! A japán császári család két tagja visszafizeti azt a 100 millió jen körüli össze­get, amelyet „hála­pénzként" kapott kü­lönböző városoktól az elmúlt években. Ja­pánban, ahol a kenő­pénzek kifizetése meg­lehetősen gyakori, nem keltett felhördü­lést, hogy kerékpár- és motorcsónak-verse­nyeket szervező váro­sok a nyolcvanas évek eleje óta kifizettek összesen 108,5 millió jent Takamacu és Mi­kasza hercegeknek, amiért nevüket kölcsö­nözték egyes verse­nyekhez. A császári udvartar­tás most mégis úgy ítélte meg, hogy a „há­la kifejezésének" ilyen módja társadalmilag elfogadhatatlan, még ha a császári család tagjairól van is szó. Már csak azért is, mert a japán törvények is előírják: a császári család tagjai évente legfeljebb 1,6 millió jent fogadhatnak el, ennél nagyobb összeg­hez csak a parlament jóváhagyásával juthatnak. • Helikopter balesete Oroszország északi ré­szén, a Tajmir-félsziget mel­lett a tengerbe zuhant vasár­nap este egy Mi-8-as típusú utasszállító helikopter. A gép fedélzetén tartózkodó öt tagú személyzetnek és a négy utasnak nyoma veszett. Ezt a rendkívüli helyzetekre létehozott moszkvai minisz­térium közölte hétfőn. Az Országos Me­teorológia Szolgálat előrejelzése szerint ma estig változé­kony, szeles idő várható, a felhőát­vonulásokból azon­ban csak szórvá­nyosan alakul ki eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15-20 fok között alakul. • Drogériakereske­dő és boltvezető tanfolya­mot indftunk. KIT, Szeged, Deák F. u. 22. 325-805. (x) • Személy- és va­gyonőr, rendeletben elő­írt szakképesítő vizgára fel­készítő tanfolyamot indítunk a Dél-magyarországi Va­gyonvédelmi Kamara szak­mai támogatásával. KIT, Szeged, Deák F. u. 22. Tel.: 325-805. (x) • Vendéglátó eladá és üzletvezető tanfolyamot indítunk. KIT, Szeged, Deák F. u. 22. 325-805. (x) • Áradások Thaiföldön Thaiföldön eddig 107 em­ber fulladt vízbe a három he­te kezdődött monszun-eső­zések okozta súlyos áradá­sokban - közölték hétfőn a bangkoki hatóságok. A mos­tani az elmúlt tíz év legsú­lyosabb áradása. A hatósá­gok attól tartanak, hogy a hét végén a fővárost, Bang­kokot is eléri az árvíz. • Kinevezték Fazakas Szabolcsot Göncz Árpád köztársasági elnök 1995. szeptembert 25­i hatállyal az Ipari és Keres­kedelmi Minisztérium köz­igazgatási államtitkárává ne­vezte ki Fazakas Szabolcsot. A miniszterelnök javaslatára történt kinevezés előtt a köz­igazgatási államtitkárt meg­hallgatta több parlamenti bi­zottság is, és nem emeltek kifogást kinevezése ellen. Az új államtitkár, aki 1990­től az Osztrák Állami Ipar magyarországi vezérképvi­selője volt. • Vízummentesen Peruba Európai és amerikai turis­ták októbertől vízum nélküli utazhatnak Peruba. A ví­zumkötelezettség eltörlésé­nek célja, hogy még több tu­ristát.csábítsanak Peruba, amely Dél-Amerika egyik idegenforgalmi fellegvára. Idén 600 ezer külföldi láto­gatóval számolnak Peruban, s 7,8 milliárd forintnak meg­felelő bevételt várnak tőlük. A halászati ipar és a rézbá­nyászat után immár a turiz­mus Peru fő gazdasági ága. A limai idegenforgalmi és ipari minisztérium adatai szerint a turisták 25 százalé­ka Európából érkezik Peruba. • Dühöngö vulkán Az Új-Zéland északi szi­getén lévő, szombaton mű­ködésbe lépett Ruapehu vul­kán kitörése egyre veszélye­sebb méreteket ölt, és tudó­sok hétfőn már nem zárták ki, hogy hatalmas vulkánki­törés következhet be. A tér­ségben szükségállapotot ren­deltek el, és a csúcs körül le­zárták a légteret. A vulkán mélye fortyog: amint egyre több magma tör felszínre, egyre fokozódik a kitörés ereje. A szüntelen kisebb robbanások nem csupán füs­töt és hamut lövellnek az ég felé, hanem a kráterből mint­egy 150 méter magasra re­pülnek szikladarabok is, me­lyek némelyike autónagysá­gú­• Sztrájkolnak a tanárok? Fizetésük elmaradása mi­att keddre egynapos figyel­meztető sztrájkot harangoz­tak be Oroszországban a ta­nárok. Viktor Csernomirgyin miniszterelnök ezért 253 milliárd rubel (56 millió dol­lár) előteremtését rendelte el. A tanárok sztrájkjukkal azonban nemcsak fizetésük rendezetlenségeire, hanem az oktatási rendszer pillana­tokon belül várható össze­omlásának veszélyére akar­ják felhívni a figyelmet. Oroszországban a tanárok havi átlagfizetése még a száz dollárt sem éri el. • Benny Hill­sikerhullám A jó pap holtig tanul, a jó komikus pedig a halála után is kacagtat és rengeteg pénzt keres, ha nem is magának. Benny Hill három évvel a halála után komoly bevételt jelent a brit Thames televízi­ós cégnek, amely annak ide­jén felvette a sorozatot. Don Taffner, New York tevémo­gulja nemrégiben adta el a vetítési jogokat az Egyesült Államokban, de mint mond­ja, az egész világon újabb si­kerhullámot vonultat végig Benny Hill. Amerikában Michael Jackson és Burt Reynolds a Hill-rajongók legnevesebb leglelkesebbjei. • Kétirányú A Matsushita Vállalat hétfőn bemutatta a világ elsó digitális hordozható video-telefonját. A rend­szer lehetővé teszi az egyidejűleg folytatott kétirányú kommunikáci­ót úgy képben, mint hangban. (MTI Telefotó) • Grúz valuta Grúziában hétfőn beve­zették az ország nemzeti va­lutáját, a larit. A tbiliszi ha­tóságok átmenetinek szánják a szeptember 25 és október 2 között időszakot, amikor is lehetőség nyílik az eddig használatos kuponok larira történő átváltására. Egymil­lió kupont váltanak egy lari­ra. A jegybank megállapítot­ta a larinak a külföldi valu­tákhoz viszonyított árfolya­mát is. E szerint 1 dollár 1,3 larit, 1 font 2,1 larit, egy márka 0,99 larit, 1 frank 0,25 larit és 4000 rubel 1 la­rit ér. A RÁDIÓ „PARTISCUIvr zenés hírmagazinja Szerkesztő: Toronykőy Márta. Zenei szerk.: Horváth András 16.00 Hirek, műsorismertetés. Kívánságműsor; 17.00 Hirek, meteor, útinform, lapelőzetes. A közlekedés fekete napjai. Helyszínelés; 18.00 Krónika. Hír­összefoglaló. 18.10 Ásatások a me­gyében és a város környékén. „Hallgassa Ön is, Önnek is szól!" mindennap 16-19 óráig a 94,9 MHz-en Hirdetésfelvitel: Szegeti, Párizsi krt. 32. TeL: 325-930. 323-81) TeUFax: 491-119 Lapunk e hónap 27-ig még előfizethető a postahivatalokban!

Next

/
Oldalképek
Tartalom