Délmagyarország, 1995. szeptember (85. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-01 / 205. szám

A személyi jövedelemadói intőitek Jövőre megszűnik a „nulla kulcs" ALAPÍTVA: 1910-BEN TELE-7-TEL ARA: 29 F • Sem csecsemők, sem „dühöngő őrültek99 Kik költöznek a bölcsődébe? A kormány csütörtöki ülésén állást foglalt a márciusban megkezdett stabilizációs program határozott folytatása mellett. A program első eredményei ugyanis je­lentkeznek, csökken a folyó fizetési mérleg, a költségvetési mérleg ha­vi hiányának nagysága, és mérséklődőhen van az infláció. Minderről Bok­ros Lajos pénzügymi­niszter számolt be a ka­binet ülését követő sajtó­tájékoztatón. Elmondta: a kormány elfogadta a Pénzügyminisztérium javaslatát a jövő évi költségvetésre. Eszerint az államháztartás össze­vont hiánya 258 milliárd forint lesz, ami a GDP 3,9 százalékát jelenti. El­fogadta a személyi jöve­delemadó-rendszerben alkalmazandó adótáblát, amelyben megszűnik a nullakulcs, 150 ezer fo­rint éves jövedelemig 20 százalékos adót kell fi­zetni. A teher növekedé­sét adójóváírással ellen­tételezik a bérből és fize­tésből élők számára. Kettő százalékkal emel­kedik a munkavállalók által fizetendő tb-járu­lék. Döntés született a jövőre alkalmazandó havi csúszóleértékelés mértékéről, január l-jé­től havi 1,2 százalékkal értékelik le a forintot a konvertibilis valutákhoz képest. Amennyiben az infláció a tervezett 19-20 százalékhoz képest ki­sebb lesz, úgy ez a mér­ték a második félévtől csökkenhet. (Részletek a 3. oldalon.) • Ötöslottó Marad a 370 millió Nem bizonyult megalapo­zottnak az a fogadói óvás, amely az ötöslottó-fónyere­ményre a műit heti, 34. játék­hét szelvényeinek értékelése után érkezett - tájékoztatta a sajtót a Szerencsejáték Rt. Egy fogadó kifogásolta, hogy öttalálatos szelvényének szá­mát nem találja a közzétett listán. A társaság soron kívül, közjegyző jelenlétében át­vizsgálta a beérkezett fogadói szelvényeket, de azok között a bejelentőét nem találták. Az érintett fogadó a két biankó lottót postahivatalban vásá­rolta és állítása szerint oda is dobta be. Ezek közül a „nem nyerő" szabályosan beérke­zett, a másikat nem találták, és az a késve érkezett szelvé­nyek között sem volt. A fo­gadói óvás alaptalan, fgy a következő, 35. heti főnyere­mény összege, mintegy 370 millió forintra nő. • Universiade, Fukuoka Döntőben a magyarok! Nagyszerűen szerepelnek a magyar vízilabdázók Japán­ban, a főiskolás és egyetemista sportolók világjátékán. Vá­logatottunk - amelyben a szegedi Molnár Tamás. Molnár Péter, dr. Török Tibor, illetve a Tisza-partjárói Újpestre került dr. Szabó Zoltán is helyet kapott - az elődöntőben az oroszokat verte 12-9-re, így együttesünk ma Fukuoká­ban már az aranyéremért mérkőzhet Jugoszláviával. • A HATÓ eltökélte Felszabadítják Szarajevót • A NATO egy magas ran­gú illetékese tudósítókkal közölte, hogy a szövetség addig folytatja megkezdett hadműveletét a boszniai szerbek ellen, amíg azok fel nem hagynak Szarajevó ost­romával. A jelentésekben meg nem nevezett illetékes szerint az ostrom megszünte­tése magába foglalja a szerb nehézfegyverek kivonását olyan távolságba, ahonnan már nem érik el a várost, a főbb bevezető utak és a repü­lőtér megnyitását, akárcsak az elektromos ellátás felújítását. A NATO harci gépei és az ENSZ Oltalmi Erők (UNPROFOR) tüzérsége tegnap is támadásba lendült Szarajevó környékén - je­lentette a boszniai szerbek rádiója. A rádió szerint a bombázás miatt Klauzovici és Klomar falvakban több polgári személy életét vesz­tette. A gyorsreagálású erők tüzérsége főleg Lukavica és Vogosca településeket lőtte. Légiriadó volt Paléban és Szarajevó szerb felében is. A NATO illetékesei korábban már jelezték, hogy a támadá­sok több napig is eltarthat­nak, s végső céljuk a szerb ostrom befejezésének ki­kényszerítése. Kistelek, Rákóczi iskola kl ÍSffiSi'gS: nos Iskolának, hogy olyan asztalosmestere van, aki nyári szabadságát sem tölti haszontalanul. Krizsán Sán­dor néprajzi szakkönyv vek­ből merítve erdélyi motívu­mokkal díszített székelyka­put készített iskolájának, ugyanis régóta szerették vol­na az épületet körülvevő vasbeton elemekhez erősített rozsdás drótkerítést ember­és környezetbarátabbra cse­rélni. Ehhez most mindössze az anyagot, a vörösfenyőt kellett megvásárolni. A munka ezzel nem fejeződött be, hiszen az egész kerítést vörösfenyőlécekből készítik majd el. Az aranykezű aszta­losmester jó szívvel dolgo­zott, már csak azért is, mert három gyermeke az iskola diákja, s felesége is ott tanít. A kapunyitó tanévnyitó ünnepséget - amelyen a má­sodik osztályosok népi játé­kokat adnak elő - ma dél­után 17 órakor tartják a Rá­kóczi Iskolában. • Az egyetemi elbocsátások „ára" Honnan vesz a JATE huszonhárom milliót? Ez év tavaszának elején robbant a hírbomba a Pósz Jenő utca környé­kén. Az ott lakók ekkor értesültek egy jóval korábban - 1993 októbe­rében - született döntésről, aminek értelmében az egykori bölcsőde épü­letében a városi Pszichiátria Gondo­zó kap helyet. A Pósz Jenő utcában és annak közvetlen környékén lakók tiltakozásukat azonnal az önkor­mányzat tudomására hozták, s kép­viselőik petíciót nyújtottak a pol­gármesteri hivatal jegyzőjének, amelyben 300 aláírás birtokában til­takoztak a Pszichiátria Gondozó kör­nyékükre telepítése ellen. A körzet jelenlegi önkormányzati képviselője a tisztánlátás és a párbe­széd megteremtése érdekében lakos­sági fórumot hívott össze. Ezen a fó­rumon megjelentek az önkormányzat egészségügyi vezetői, a Pszichiátria Gondozó munkatársai és a Pósz Jenő utcai lakók közül körülbelül 50-en. A beszélgetés egyértelmű célja az volt, hogy megértessék a környéken lakókkal: nem dühöngő őrültek, ha­nem lelkileg sérült betegek gondozó intézetét szeretnék kialakítani a város e célra ideálisnak tartott épületében. Hiába sorjáztak az elfogadható érvek a szakemberek szájából, a lakótelepi­ek nem kértek a konfliktushelyzetek körét bővítő tervből. Ők ugyanis az­zal érveltek, hogy a lakótelepen ép­pen elég a tomboló egészséges van­dál, nem hiányoznak melléjük a pszi­Az épület jelenleg is őrizetlen. (Fotó: Karnok Csaba) chés betegek. A lakók tiltakozását egyértelműen a félelem motiválta, ami egyik oldalról érthető, ugyanak­kor az is felvethető: hol légyen helye a földön a lelki betegnek, aki éppen úgy orvosi segítségre szorul, mint a vakbélgyulladásban szenvedő. A tiltakozás eredménnyel végző­dött, már ami a Pósz Jenő utcában lakókat illeti, hiszen a város vezeté­se korábbi döntését megváltoztatta, s nem szorgalmazza tovább a városi Pszichiátria Gondozó Pósz Jenő ut­cai bölcsődébe költöztetését. Ujabb döntés még nem született arról, mi­lyen intézmény kap helyet az egy­kori bölcsődében, az azonban már biztosnak látszik, hogy az épületet egészségügyi célra kívánják haszno­sítani. K. K. Erdélyi motívumok. (Fotó: Somogyi Károlyné) Dr. Mészáros Rezsó rektor teg­nap rendkívüli ülésen tájékoztatta a létszámleépítés­ről a József Attila Tudományegye­tem Tanácsát. A szegedi tudomány­egyetemen össze­sen 90 álláshelyet szüntettek meg. Ez 86 fő elbocsá­tását jelentette és évi nettó 39 millió 152 ezer forint „bérmegtakarí­tást". Mivel ennél jóval nagyobb az az összeg, amennyivel a JA­TE költségvetési támogatását jövő­re csökkentik, a különbséget vala­honnan elő kell.te­remteni; a nemrég létrehozott egyete­mi ad hoc bizott­ságok a többi kö­zött azon dolgoz­nak, hogy alter­natívát találjanak, s ne kelljen to­vábbi, legalább 30 oktatót elbo­csátani, hiszen a hallgatói létszám az idén is emel­kedett, s további létszámcsökken­téssel veszélybe kerülne az egye­tem működőké­pessége. (Folytatás az 5. oldalon.) Nyílik a székely kapu - és a tanév iirimwna Fvldvn - Wien - Levegőben II. Járműipari Szakkiállítás és Vásár Szeged, 199S. szeptember 1-3. Talent Center (Fürj u. 92/b) Nyitva minden nap 9-től 18-ig A programbók légvár, sörsátor, Blaskó Dixieland, Eurotrade Kupa (Szeged-Oroszlány legerősebb emberei) Vendégek: Fekete László, Nagy Bandó András, Puskás Öcsi A kiállításról folyamatosan tájékoztat a TlSZfi RÁDIÓ állandó adása minden nap 11.00-től 17.00-ig, az FM 100,2 MHz-n. A szakkiállítás fö támogatója: Ó ** A R. I AKKUMULÁTOR • A KISKER NAGYKER M» T 6721 Szeged, Római krt. 30. J A Tel. Fax: 62 324-360 —j Radiotelefon: 06 30 433-773 Mindenkit szeretettel vár a kiállítás rendezője, a Pingvin Studio Reklámiroda!

Next

/
Oldalképek
Tartalom