Délmagyarország, 1995. július (85. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-01 / 152. szám

Szegeden a jap! 0 / ? o\ ''-''CJ • " [YARORSZÁ SZOMBAT, 1995. JÚL. 185/152. \LAPITVA: 1910-BEN ARA: 24 FT Forint­bajok A Magyar Nemzeti Bank ez év március 9-i bejelenté­sének megfelelően július 1­je és december 31-e között havonta 13 százalékkal ér­tékeli le a forintot. Azaz e hét szombatjától a csúszó leértékelés mértéke naponta 0,042 százalék lesz - közölte az MNB. A jegybank a csú­szó leértékelés napi mérté­két a bankszünnapokat (szombat, vasárnap és ün­nepnapok) követő érték­napra az ünnepnapok szá­mának megfelelően korri­gálja. Eddig a jegy bank ka­mata 1,9 százalékkal, vagyis naponta 0,06 százalékkal módosította az árfolyamot. Alkotmánybírósági nem a Bokros-csomagra Az alkotmánybírák komolyak - mint a helyzet. (MTI - Telefotó) Tegnap hirdette ki ver­diktjét az Alkotmánybí­róság, miszerint - bár a Bokros-csomag egészét nem semmisítik meg - a gazdasági stabilizációt szolgáló törvény számos rendelkezését jogsértőnek találták. Eszerint egyelőre marad például a gyed, a családi pótlék is minden­kinek. Nem a munkaadó­nak kell 25 napig fizetnie a táppénzt, nem tébé-kö­telesek a honoráriumok, stb. Hogy erre mit lép a kormány és a Parlament, az hamarosan kiderül. Esetleg egy nyári, rend­kivüli ülésszakon. (A részletek a 3. oldalon.) u Július 5-9.: nyári szakkiállítások Mars téri nyitány Tavaly a látogató is megmérettetett. (Fotó: Nagy László) • Július 5-9-ig a szegedi Mars téren újra kitör a vá­sár, ezúttal hármas szakkiállítás formájában. Cabrio címen az autó- és járműipar. Sprint elnevezéssel a szabadidő- és sport, Oázis néven a lakberendezés és építészet mutatkozik be. (Információnk a 2. oldalon.) Új lengyel vámtarifák Július 1-től új vámtarifák lépnek életbe Lengyelor­szágban. A lépés közvetlen összefüggésben áll azzal, hogy Varsó a hónap első napján a Kereskedelmi Vi­lágs.terveret (WTO) teljes jogú tagjává válik. Az új vámtételek egyes importter­mékek esetében magasabbak lesznek az eddigieknél, s leginkább az élelmiszeripari és mezőgazdasági cikkeket érintik. Nagyobb vámot szabnak ki például a marha­húsra, a tojásra, a mákra és a vetőmagokra, öszességében az agráráruk 19 százalékára. A kereskedők számára ennél sokkal jobb hír, hogy a ter­mékek 45 százaléka július 1­től olcsóbban hozható be az országba, köztük például olyan cikkek is, mint a kávé, a tea és a gyapjú. A fennma­radó áruféleségek vámtétele változatlan marad - jelentet­te be a lengyel központi vámhivatal illetékese. • Rita Süssmuth. a Bundes­tag elnöke az ülés megnyitá­sa után a terem elhagyására szólította fel az egykori ke­letnémet állampárt utódjá­nak. a Demokratikus Szocia­lizmus Pártjának (PDS) azon képviselőit, akik tiltakozó feliratot viselő fehér pólóban foglaltak helyet az üléste­remben. A PDS 30 képviselője kö­zül csupán néhányan nem viselték a pólót, amelyen a ..Mi nemet mondunk" felirat mellett egy sírkeresztre he­lyezett páncélsisak volt lát­ható. Süssmuth asszony rámu­Botránnyal kezdődött a német parlament pénteki ülé­se, amelyen a boszniai gyors reagálású erőknek nyúj­tandó segítségről, a német katonák második világhá­ború utáni első külföldi harci bevetéséről kellett ha­tározni. Botrány a Bundestag ülésén tátott, hogy ilyen öltözékben nem lehet megjelenni a né­met törvényhozásban, s ezért felkérte a tiltakozó feliratos pólót viselőket a terem elha­gyására. Miután kétszeri fel­szólítása is eredménytelen maradt, kiutasította az ülés­ről a PDS tiltakozó képvise­lőit, akik ezután elhagyták az üléstermet. Többségük később - immár szokásos öl­tözetében - ismét elfoglalta helyét. • A boszniai kor­mány nem hajlan­dó szóba állni Akasi Jaszusival, az ENSZ-főtitkár délszláv ügyekben illetékes külön­megbízottjával ­jelentette az ONA­SA szarajevói hír­ügynökség pénte­ken Haszan Mura­tovics bosnyák miniszterre hivat­kozva. Az ENSZ­ügyekben illetékes i osszmí KormanynaK nem kell Akasi Muratovics kije­lentette: „Akasi meghalt számunk­ra, semmi dolgunk többé vele..." ­számolt be a Reu­ter az ONASA hírügynökségre hivatkozva. A bosnyák kormány a minap felrótta a világszervezetnek, hogy bár Szaraje­vót (és más váro­sokat) védett öve­zetnek nyilvánítot­ta, a gyakorlatban semmit sem tesz ennek megvalósí­tásáért. Az utolsó parkolócédula. (Fotó: Karnok Csaba) • Klauzál tér: Mától parkolni tilos Az önkormányzat ha­tározata értelmében má­tól a Klauzál téri fizető­parkoló is megszűnik. Azzal a különbséggel, hogy itt nem ingyenes, hanem tilos lesz a par­kolás. Kivételt ezalól az áruszállítás, valamint az autóval rendelkező né­hány lakó jelent, akik­nek külön kérvényt kell benyújtaniuk. Tegnap még alig látszott valami nyoma a közelgő tila­lomnak. Az autósok üres helyet keresve ke­ringtek, a taxisok utasra vártak, a jegyszedők pe­dig változatlan lelkese­déssel osztották a cetli­ket Az új helyzetre tekin­tettel megkérdeztük az érintetteket, hogyan re­agálnak a történtekre. (írásunk az 5. oldalon.) Mai mellékletünk: 'ania ós valami más Ganics balesete Súlyosan megsérült Ejup Ganics boszniai alelnök pén­teken Bosznia déli részén egyautóbaiesetben - nyilat­kozta a spliti kórház egyik orvosa a Reuternek. - Ganic többszöri súlyos sérülést szenvedett. Nincs közvetlen életveszélyben, de hosszú felépülési folyamatnak néz elébe - mondta orvosa, Mi­hovil Biocsics. Az alelnök kocsija a dél­boszniai Csapijina közelé­ben letért az útról és beton­falnak ütközött. • Tovább lehet és kell bőví­teni az Adó- és Pénzügyi El­lenőrzési Hivatal és a társha­tóságok közötti együttműkö­dést - hangzott el az APEH sajtótájékoztatóján, amelyen a hivatal a feketegazdaság megszüntetése érdekében végzett munkájáról adott tá­jékoztatást. Az ellenőrzések arra irányítják a figyelmet, hogy a feketegazdaság fel­számolására többet kell köl­teni, ugyanakkor a harc má­sik fő eleme a közterhek csökkentése, a legális tevé­kenység iránti érdekeltség megteremtése kell hogy le­gyen. Égett a szöregi szeméttelep * M % I"- - - * | MMM * ' - « JHNL JM^^BKKSEL "" YT*lll TÉfe" ' yjijj • Már vagy három hete „kellemetlenkedik" a szőregi illegális szeméttelep: olyan orrfacsaró bűz áramlik ki be­lőle, hogy a környék lakói nem merik az ablakot kinyit­ni, sót az ajtót is ritkán... A makói vasút és a Budzsák erdő által határolt terület a Zöldért Vállalat privatizáci­ója révén került egy magán­vállkozó tulajdonába, de ő nem érintett közvetlenül az ügyben, magyarán, nem ő idézte elő a tüzet. Minden valószínűség szerint öngyul­ladás történt. (Folytatás a 2. oldalon.) Füstöl a szőregi illegális szeméttelep. (Fotó: Karnok Csaba) > C®l>ti@ AUTÓ ES JÁRMŰIPARI SZAKKIALLITAS SZABADIDŐ, SPORT SZAKKIÁLLÍTÁS Tmm LAKBERENDEZES EPITESZETI SZAKKIÁLLÍTÁS p p p 0 SZEGEDI NEMZETKÖZI VASAR NYÁRI SZAKKIALLITASAI Szeged, Mars tér 1995. július 5-9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom