Délmagyarország, 1995. június (85. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-01 / 127. szám

Közgyűlés előtti bonyodalmak 0 ALAPÍTVA: 1910-BEN 0 DELMAQYARORSZAG CSÜTÖRTÖK, 1995. JÚN. 185/127. ÁRA: 19,50 FT Alpolgármester volt a gyermekrabló Horogb szabad. újra • Telefotó) A Borsod-Abaúj­Zemplén Megyei Rend­őr-főkapitányság bűn­ügyi nyomozói a rendőr­ség különleges szol­gálatával együttműköd­ve összehangolt akció keretében május 30-án éjfélkor a Jász-Nagy­kun-Szolnok megyei Be­rekfürdőn, egy a rablók által bérelt hétvégi ház­ból sértetlenül kiszaba­dították a hétfőn Ózd­ról, iskolából hazafelé menet közben elrabolt nyolcéves kislányt, Ho­rogh Tímeát, és őrizetbe vették négy fogvatar­tóját. (Információnk a 3. oldalon.) Készséges volt a KESZ Tegnap Lé­kó Peter, a vi­lág legfiata­labb sakknagy­mesterének jö­vőjével foglal­kozó sajtófo­gadásra hív­ták az elektro­nikus és az írott sajtó kép­viselőii. Téma­ként a folytat­hatja-e sport pályafutását Szegeden, Ma­gyarországon, vagy változtat­ni kényszerül? - kérdésre adandó választ jelölte meg a szegedi sakk­zseni édesa­nyja. Azt hi­szem, nem vol­tam egyedül, amikor a legrosszabbra gondoltam. Kellemes meglepetés ért azonban, amikor a Royal Szálló kü­löntermében a díszasztal­nál Lékó Júlia és fia mel­leit dr. Szalay István pol­gármester és Varga Mi­hály. a KÉSZ vezére is he­Ezután csak a sakkra kell Lékó Péternek gondolnia. (Fotó: Gyenes Kálmán) lyet foglalt. Rövid idő alatt kiderült, hogy a Könnyűszerkezet-Építő és Szolgáltató KfL, valamint Lékó Péter egy 2000-ig szóló megállapodást kö­tött. (Az eseményről szóló írásunk a 9. oldalon talál­ható.) • Tokió sem rendes expót Végleges a lemondás Siklósi kezében a mikrofon. I Kóló: Nagy László) ELŐFIZETŐI KLUBKÁRTYA. Kamaratüntetés a főtéren Tegnap délután a szegedi Széchenyi téren kisebbfajta tüntetés jött össze Siklósi András fölhívására, amelyen néhány szegedi polgár amiatt tiltakozott, hogy sze­rintük az önkormányzat drágán adja magántulajdonba lakásaikat. Aláírásokat is gyűjtöttek a petícióhoz. (Információnk a 7. oldalon.I •mnMBKKSHOMOi Júlia Roberts, aki a Micsoda nő szeszélyes utcalányaként magába bolondította a millio­mos szépfmt, egyálta­lán mem kíméli a pén­zekre érzékeny film­producereket sem. Mi­előtt a legújabb filmjé­nek szerepét elvállalta volna, ezt követelte, hogy a szerződésben biztosítsanak a számá­ra kiilöngépel, amely a forgatás helyszínéről, Izlandról azonnal az Egyesüli Államokba viszi, ha éppen erre lá­mád kedve. A lapok ayombaa találgatni kezdték, kit is látogat­na meg a szép Júlia, mintán elvált Lyle Ijovett énekestől és vé­get ért a Richárd Gere­kaíandjn is. „A legutób­bi, New York-i húzásai látványosan cáfolják azokat, akik eddig azt hitték, hogy tudják, mi is rejlik a szívében", írta a Daily News. És hogy világos legyen •iróí beszél. Iiozzátel­e: , Júlia Roberts tu­lajdonképpen a kap­rsoiatck kábítószerével él, nem bírja sokáig férfi nílküi." A Star szerint a korábbi barát­árai tölti a szabad dejét Manhattan egyik luxuslakásában, „de esek titokban, mert •iem akarja végzetesen negsérteni Richárd Sere szívét." Brit ágyúk Boszniába Boszniában to­vább növekszik a feszültség. A tú­szul ejtett mintegy 400 ENSZ katona kiszabadítása ér­dekében ugyan a színfalak mögött intenzív tárgyalá­sok folynak, de újabb katonai erő ket is összevonnak a térségben .Teg­nap Angliából már tüzérségi löve­geket is útnak in­dítottak a Balkán ra. Az MTI-Tele­fotón egy helikop­terrel emelik föl berakodás céljából a brit gyorsreagá­lású erők egyik ágyúját. (Összeál­lításunk a 2. olda­lon.) • 100 millió dollár a Matávuak Áldás 700 ezer kérelemre Áldását adta a londoni székhelyű Európai Újjáépí­tési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatótanácsa arra a 100 millió dolláros hitelcsomagra, amelynek kedvezményezettje a leg­nagyobb magyar távközlési vállalat, a Matáv. Bod Péter Ákos, az EBRD Magyar­országot is magában foglaló csoportjának igazgatója elmondta: a Matáv a kö­vetkező időszakban hatal­mas beruházási program előtt áll. amelynek keretében - egymilliárd dollár felhasz­nálásával - összesen 620 ezer új telefonfővonal kap­csolódik be belátható időn belül a rendszerbe. A váró­listán jelenleg mintegy 700 ezer kérelmet tartanak nyil­ván, a program tehát azt je­lenti, hogy hamarosan a már beadott kérvények zömét teljesíteni tudják. A jelenlegi - száz lakosra számított - 17 százalékos ellátottság a program végére megközelíti majd a 35 százalékot, ami már nem lesz messze az eu­rópai átiagtól. ^J Nyerő négyes i játékunkat „.a 4. oldatom találjaf • A Bokros-csomag elfoga­dásának napján az Ország­gyűlés 233 igen. 40 nem és 4 tartózkodó szavazat mel­lett elfogadta a környezet védelméről szóló törvényt. A képviselők ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 31? támogató vokssal fogadták el az alkotmány módosítá­sáról szóló előterjesztést. Ez a módosítás az új alkotmány elkészítését szolgálja. Fő­ként arra irányuk hogy az új alkotmány előkészítésének Szerdán végleg eldőlt, hogy nem tartják meg a jövő évre tervezett tokiói világkiállítást, a World City Expót, miután Aosi­ma Jukio, Tokió kormány­zója a főváros közgyűlé­sének ellenkező értelmű ál­lásfoglalása dacára ismé­telten megerősítette erről hozott korábbi döntését. Aosiina, akit a múlt hó­napban választottak meg a metropolis kormányzójá­vá, választási kampányá­nak egyik vezető témájává tette a 200 milliárd jen költségűre becsült világ­kiállítás lemondását. Ezt azzal indokolta, hogy az expo az adófizetők pénzé­nek elherdálása lenne, s egyébként is erősen csök­kent a lelkesedés iránta az­óta, bogy a 80-as évek vé­gén először tervbe vették. Közvetlenül megválasztása után világosan értésre ad­ta, hogy tartani kívánja magát a kampány során tett ígéretéhez, jóllehet szá­mítani lehetett arra, hogy az expo lemondásának ter­ve heves vitákat kavar. A kormányzóra az utób­bi hetekben erőteljes nyo­más nehezedett a tokiói közgyűlés, valamint japán helyi önkormányzatok és vállalatok, sőt a részvéte­lüket már korábban be­jelentett egyes külföldi vá­rosok részéről is döntésé­nek megmásítása érdeké­ben. Aosima úgy döntött, hogy az állásfoglalás fényé­ben még egyszer mérlegre teszi az expo mellett és ellen szóló szempontokat ­végül azonban kampány­ígéretének betartását tar­totta a legfontosabbnak. Környezet és alkotmányozás részletes szabályait megálla­pító országgyűlési határoza­tot a képviselők jelentősebb, minősített többségével kell­jen elfogadni. A törvényja­vaslat az ellenzék jogainak megóvása és az alkotmányo­zásban való érdemi rész­vételük biztosítása érdeké­ben az elfogadási arányt a képviselők négyötödében határozza meg. A kormány sürgősséggel benyújtotta az Országgyű­lésnek a rádiózásról és tele­víziózásról szóló törvény­javaslalát. E jogszabály ren­dezi a jövőben — elfogadása esetén - a közszolgálati rá­diózást és televíziózást, a frekvenciák magánkézbe adását, valamint a kereske­delmi rádiók és televíziók működésének feltételeit. A törvényalkotók az Alkot­mánybíróság korábbi határo­zatának megfelelően alap­követelménynek tekintették, hogy a közszolgálati rádió és televízió felügyelete kikerül­jön a kormány hatásköréből. Diákdixie a Móra-parkban Nyüzsgés a múzeum előtt. (Fotó: Nagy í.ásztót Rosszul tette tegnap az, aki a középiskolás művészeti hét rendez­vényeit a Szegedi Ifjú­sági Házban kereste, merthogy a diákok ép­pen hagyományos utca­napjukat tartották. A középiskolások kivo­nultak a Móra-parkba, a borús ég alatt, a Mú­zeum előtt állították fel színpadjukat, majd a majorette-bemutató után a zenészek csaptak a húrok közé - lapzár­tánkig egyébként nem áztak el... Ma már senki ne ke­resse őket a múzeum előtt — a IV. szegedi középiskolás művészeti hét az IH-ban folyta­tódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom