Délmagyarország, 1995. május (85. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-02 / 101. szám

Röplabdagála után - focifájdalom Nem akármi­lyen élményt kap­tak a tegnap(előtt) és a ma sztárjaitól azok, akik szom­baton kíváncsiak voltak a Mediké­mia-Délmagyar­ország röplabda­gálára. Az újsze­gedi Sportcsarnok ezer fős közönsége először a „vének­nek" (Buzeknek, Nyárinak) tapsolt, majd a magyar ligaválogatottat 3:0-ra elporoló idegenlégiósok tudását is meg­csodálta. Az ered­ménynél persze ezúttal fontosabb volt a játéka a nevetés és az együttlét öröme. Ami a hétvége további sporteseményeit illeti: Budapesten a Szegedi VE vízilabdásai csak az első negyedben tették kétséges­sé az Újpíst győzelmét, míg a SZ.ESK női kézilab­dásainak Zalaegerszegen kellett megbarátkozniuk a Mai mellékletünk: Nyári mester nem lett muzulmán, csak rosszul nyitott... (Fotó: Gyenes Kálmán) vereség gondolatával. A Dorozsma és az SZVSE NB III-as focicsapata győ­zelemiűel kedveskedett szurkolóinak, míg a Sze­ged FC egy 4-2-es kiskő­rösi zakóval okozott fáj­dalmat híveinek... (Beszámolóinkat mai sportmellékletiinkben ol­vashatják.) Szakszervezetek - zuhogó esőben A zuhogó eső ellenére több ezer szakszervezeti tag gyűlt össze Buda­pesten a Roosevelt téren az MTA épülete előtt, hogy tiltakozzon a kor­mány stabilizác­iós intézkedéscso­magja ellen. A békés de­monstrációt kez­deményező Peda­gógusok Szak­szervezete (PSZ) nevében Sári La­jos elnök kijelen­tette: nem félünk, de féltjük a jövőt, ugyanis nem tud- Tüntetők fedezékben. (MTI - Telefotó) juk elfogadni azt a tanítani és nevelni, hogy a jövőképet, amit a kor- ma gyerekei képesek le­mány elénk tárt március gyenek végigjárni az 12-ei intézkedéseivel. Európába vezető utat. Hozzátette: úgy akarunk (Részjetek a 3. oldalon.) IN IO -fov Szegeden a lap! LMAGYARORSZAG KEDD, 1995. MÁJ. 2., 85/101. ALAPÍTVA: 1910-BEN ÁRA: 19,50 FT Más • A „sztárriporterek" szórták az adófizetők pénzét BBC-bajok A külső műsorkészítési megbízások kiadására kirótt hathetes tilalmat ugyan felol­dotta a hétvégén a BBC veze­tése, a brit közszolgálati média zászlóshajójának személyzete azonban továbbra is kénytelen szembenézni az elbocsátások és a megszorítások rémévei. A BBC igazgatósága cáfolta, hogy az állami televízió pénz­e ügyi válság szorításában ver­: gődne. Tervek szerint 1997-re » a BBC tévé teljesen lemond az * állami hitelalapok felhasználá­sáról; a közszolgálati műsor­szóró tavaly 120 millió fontot vett fel. de az idén is még 80 millióra lesz szüksége külső forrásokból. A BBC létszáma az utóbbi tíz évben folyamatosan csökken: a nyolcvanas évek közepén még 40 ezer főt számláló alkal­mazotti gárda mára hatezerrel ­15 százalékkal - lett kisebb. Néhány hónapja komoly meg­szorításokat léptettek életbe a tévé addig meglehetősen nagy­lábon élő külföldi tudósítóinak nagyvonalú ellátásában is, s vaskézzel számolták fel az állítólag igen elterjedt vissza­éléseket körükben. Az annak idején napvilágot látott értesü­lések szerint egyes külföldön dolgozó „sztárriporterek" elké­pesztő módon szórták a köz­pénzt: egyikük hangverseny­zongorát szállíttatott haza légi úton a cég költségére, volt, aki fűnyírószámlát számolt el dologi kiadásként, miközben ötödik emeleti lakásban élt. Előfordult továbbá több ezer fontos, hivatalos elszámolásra benyúj­tott telefonszámla is, amelynek beterjesztője a labdarúgó VB döntőinek hazai közvetítését hallgatta végig mobil telefonján. Alighanem a gyö­nyörű nyári napsütés tette, hogy végelátha­tatlan sorokban in­dultak tegnap a szege­diek az újszegééi Li­getbe. Olyan tömeg volt és úgy fogyott a sör, mintha május 1. még most is a hivata­losság ünnepe lett volna. De nem az volt, csak más. Hogy mi­ben? Azt megtudhat­ják lapunk 5. oldalá­ról. Tömeg a Ligetben. (Fotó: Schmidt Andrea) ••i Tárgyalás június-júliusban? A Magda-per második bírája Lapunk infor­mációi szerint, amelyek megbíz­ható helyről szár­maznak, a Fővá­rosi Bíróság elnö­ke kijelölte a Mag­da-per második bíróját. Mi több, az új ítélethozó elvállalta, sőt, már ki is tűzte a tár­gyalási napokat. Ezek szerint, leg­alábbis mi úgy tudjuk, a tárgya­lási sorozat június végén kezdődik, és a bíró szándéka szerint tizenöt nap alatt, vagyis július közepén, már be is befejeződik. Ha valaki nem tudná: a Marinko Magda-per elsőnek kijelölt bírója, a büntetőtanács elnö­ke, Straussz János, a napokban le­mondta az évtized bűncselekmény­sorozatának tartott ügy tárgyalását. Amin nem nagyon keli (lehet) csodál­kozni. Indokai egyébként nem is­meretesek. de való­színűleg Strausszt megfenyegették. Az „új" bíró ne­vét óvatosságból, értsd: biztonsági okokból, nem hoz­zuk nyilvánosságra. Csupán annyit áru­lunk el róla, hogy a bíró negyven év körüli, és neve megegyezik a hat­vanas évek egyik legtehetségesebbne k tartott világhírű magyar focistájá­nak nevével. Mi­előtt bárki Albert Flóriánra gondolna, felhívjuk a figyel­mét, ne kapkodjon, mert téved, de azt előrebocsátjuk, nem jár messze a helyes megfejtéstől. Hogy a második bíró befejezi-e, amit eltervezett, most még senki nem tudhatja. Meg­kockáztatjuk, még ő sem. A kegyetlen, senkinek sem ke­gyelmező főgyilkos körül már eddig is nagyon sok furcsa­ság történt. A leg­újabb: kirendelt vé­dője, Jádi János kecskeméti ügyvéd kérésére, jelenleg elmeorvosok vizs­gálják, ép, vagy ne­tán zavaros-e Mag­da agya. Ha az utóbbit állapítják majd meg, akkor..., na de ne kapkodjuk el'. Ráérünk utána eljátszadozni, mi történhet még eb­ben a borzalmas, kegyetlenül véres ügyben. (Oláh) Középen az óbébai. balról mellette a kübeki polgármester. (Fotó Gyenes Kálmán) ffibÉItfói hármas batár A diplomáciai kapcsolatfel­vétel rendhagyó módját válasz­totta Kübekházán Boldog Krisztina polgármester. A megye legfiatalabb település­vezetője odasétált a felszántott határmezsgyéhez, s átkiabált a szomszédba, óbébai kollégájá­nak. Hamarosan kialakult e cseppet sem költséges diskur­zus, s valahogy így vette kez­detét az a szervezőmunka, melynek végén április 30-án és május l-jén megtartották az első határ menti ifjúsági talál­kozót. (Tudósításunk a 2. oldalon.) Kitör a háború Szlavóniában? Hétfőn hajnalban a nyugat­szlavóniai Pakrac körzetében tüzérségi harc tört ki a horvát hadsereg és a krajinai szerb haderő között, a horvát gya­logság, valamint több harcko­csi átkelt az ENSZ-erők ellen­őrzése alatt lévő elválasztó övezeten - jelentették be zág­rábi ENSZ-források. Krajinai szerb jelentések szerint a meglepetésszerű horvát tá­madás ellenére stabilak a szerb védelmi vonalak. A harcok kitörését követően a szerb erők ENSZ-fegyverraktárakat tá­madtak meg, hogy megszerez­zék az ott tárolt nehézfegy­vereket - mondta Susan Manu­el ENSZ-szóvivő. (Tudósításunk a 2. oldalon.) Kártyahiriink Szegeden a lap! a II. oldalt található! a II. oldalon HKX MAQYARORS ZAG ELŐFIZETŐI KLUBKÁRTYA

Next

/
Oldalképek
Tartalom